Ympäristöekologian ja luonnonsuojelun verkkokurssi avoimessa yliopistossa tarjoaa ymmärrystä ympäristömuutoksista

07.03.2023

Millaisia ovat ihmisen toiminnan välittömät ja välilliset vaikutukset ympäristöön ja luonnon monimuotoisuuteen? Etsitkö keinoja biodiversiteetin säilyttämiseksi? Tarvitsetko tietoa oman työyhteisösi ympäristöekologisten vaikutusten arviointiin? 

Luonnon monimuotoisuus on elinehto elämän säilymiselle maapallolla. Luontokadon ymmärretään uhkaavan merkittävästi elinympäristöämme ja siten myös ihmisten sekä yritysten toimintaa. Turun yliopiston ympäristötieteen perusopintoihin kuuluvalla Ympäristöekologia ja luonnonsuojelu (5 op) -verkkokurssilla 20.3. - 21.5.2023 voit hankkia tietoa ja ymmärrystä biodiversiteetistä ja luontokadosta sekä siitä, miten ihmistoiminta voi niihin vaikuttaa.  

Kurssi perehdyttää ympäristöekologian ja suojelubiologian tutkimusaloihin sekä käytännön luonnonsuojelutyöhön niin kansallisella kuin globaalillakin tasolla. Ympäristöekologiassa tutkitaan ihmisen toiminnan aiheuttamia välillisiä ja välittömiä vaikutuksia ympäristöön, luonnon monimuotoisuuteen, eliöiden laji- ja lukumääriin sekä lajien levinneisyyteen alueellisesti. Kurssilla tuodaan esille näiden erilaisten ympäristömuutosten seurauksia muun muassa vesistöissä, metsäluonnossa, kaupungeissa ja muissa kulttuuriympäristöissä. Opinnoissa tutustutaan myös esimerkkeihin tutkimuksista ja ympäristövahinkoja korjaavista toimenpiteistä.  

Ympäristöekologian opinnoista hyötyä kaikille aloille 

Luontokato vaatii ajatustapojen ja toiminnan muutosta yhteiskunnan eri sektoreilla. Erityisesti työelämässä tarvitaan entistä laajempaa ymmärrystä ihmistoiminnan yhteyksistä ekosysteemeissä.  

Ympäristöekologia antaa yrityksille eväitä myös oman yritystoiminnan vaikutusten pohdintaan. Kestävä kehitys ja yhteiskuntavastuu korostuvat yhä enemmän yritystoiminnan menestystekijöinä.  

Ympäristöekologia ja luonnonsuojelu -kurssille voivat osallistua kaikki kiinnostuneet – opintoihin ei ole pohjakoulutusvaatimuksia. Kurssi järjestetään kokonaan verkossa, joten sille voi osallistua paikkakunnasta riippumatta ja opiskelu sujuu myös työn ohella.  

Opinnot joustavasti verkossa – kuuntele Timo Vuorisalon luennot omaan tahtiisi  

Verkko-opintoihin sisältyy luentoja ja opintotehtäviä, joita tehdään vuorovaikutteisesti. Tehtävissä voit perehtyä ympäristöekologiseen näkökulmaan valitsemallasi alueella. Jakson opintosuorituksena oleva loppuessee rakentuu siten kurssin aikana verkkoharjoitusten ja -keskustelujen edetessä. Jakson opettaja Ville Vaurola ohjaa osallistujia kurssin aikana. Tarvittaessa jakson voi suorittaa myös täysin itsenäisesti. 

Opintojakson vastuuopettajan, dosentti Timo Vuorisalon luennot ovat kuunneltavissa tallenteina. Luennoilta saat tuhdin tietopaketin: aiheina ovat muun muassa ekologian ja ympäristöekologian käsitteet, ekosysteemipalvelut, rehevöityminen, öljyonnettomuudet, metsäluonnon muutokset, ilmansaasteiden vaikutus, vieraslajit, alue- eli maisemaekologia, bioindikaattorit ja sukupuutot. Aiheina ovat myös luonnonsuojelun keinot, kansainväliset sopimukset ja yhteistyö, lajien suojelu sekä suojelukiistat ja niiden sovittelu.  

Avoimen yliopiston opinnoilla ympäristötieteen LuK-tutkintoon asti 

Ympäristöekologia ja luonnonsuojelu -opintojaksolle voi ilmoittautua 16.3. saakka. Opintomaksu on 75 euroa. Avoimen yliopiston opintotarjonnasta voit valita myös muita ympäristötieteen perusopintoihin kuuluvia jaksoja ja opiskella verkkokursseja itsenäisesti kesän aikana. Ympäristötieteen perusopinnot (25 op) alkavat verkko-opintoina syyskuussa 2023.  

Perusopintojen jälkeen on mahdollista jatkaa ympäristötieteen aineopintoihin (35 op), joissa voi syventyä itseä kiinnostaviin ympäristötieteen osa-alueisiin. Aineopinnot järjestetään verkko-opintoina, joihin voi osallistua paikkakunnasta riippumatta lukuun ottamatta Exam-tenttejä. Tenttipalvelu on käytettävissä Turun lisäksi useissa muissa korkeakouluissa.   

Tutkintoon tähtääville ympäristötieteen aineopintojen ja muiden haussa edellytettävien opintojen suorittaminen antaa mahdollisuuden hakea avoimen väylän kautta ympäristötieteen tutkinto-ohjelmaan (LuK, 180 op). Avoimen väylä sopii hyvin työelämässä toimiville - suurimman osan LuK-tutkintoon kuuluvista opinnoista voi opiskella avoimessa yliopisto-opetuksessa.  

Luotu 07.03.2023 | Muokattu 07.03.2023