Yrittäjyydessä hankittu osaaminen osaksi korkeakouluopintoja – uusi työkalu opiskelijoille ja henkilökunnalle

15.12.2020

Yoop.fi-verkkopalvelun tarkoituksena on auttaa korkeakouluopiskelijoita hyödyntämään muodollisen opetuksen ulkopuolella hankittua yrittäjyysosaamista osana korkeakouluopintoja. Työkalu on kehitetty Turun yliopiston johtamassa korkeakoulutuksen kehittämishankkeessa yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen yhteistyönä.

Yoop.fi pyrkii edistämään yrittäjyysopintojen mielekkyyttä ja etenemistä tukemalla yritystoiminnasta, työelämästä, opiskelijajärjestöissä toimimisesta tai muusta harrastustoiminnasta kertyneen yrittäjyysosaamisen sisällyttämistä opintoihin. 

Työkalu auttaa opiskelijaa yrittäjyyteen liittyvän osaamisen tunnistamisessa. Se tarjoaa lisäksi tietoa ja vinkkejä, kuinka opiskelija voi hakea jo hankitun osaamisen tunnistamista ja tunnustamista osaksi tutkintoaan. Yoop.fi:n sisällöt kannustavat opiskelijaa myös keskustelemaan opetushenkilökunnan kanssa mahdollisuuksista sisällyttää tuleviin yrittäjyysopintoihinsa korkeakoulun ulkopuolista, yrittäjyysosaamista kartuttavaa toimintaa. Työkalussa on myös oma opettajan osio, jossa on suosituksia ja esimerkkejä hyvistä käytännöistä.

Yoop.fi inspiroi ja tarjoaa perustietoa muualla hankitun osaamisen kytkemisestä opintoihin. Se tukee korkeakoulujen omia aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen (käytetään nimityksiä AHOTointi ja hottaus) sekä opinnollistamisen käytäntöjä. 

Taustalla kansallinen yhteistyö yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen välillä 

Yoop.fi:n taustalla on vuosina 2018–2019 toteutettu tutkimus, jossa selvitettiin korkeakoulujen opetushenkilökunnan näkemyksiä ja kokemuksia yrittäjyysosaamisen ahotoinnista ja opinnollistamisesta. Tutkimuksessa toteutettuihin henkilö- ja ryhmähaastatteluihin osallistui 56 opetushenkilökunnan edustajaa 24 korkeakoulusta. Tutkimus osoitti, että yrittäjyysosaamisen ahotointia ja opinnollistamista toteutetaan kaikissa haastatelluissa ammattikorkeakouluissa, kun taas yliopistoissa niiden käyttö on vähäisempää, joskin yliopistossakin oli kasvavaa kiinnostusta toimintatapojen kehittämiseen.

Haastateltujen opettajien mielestä ahotointi ja opinnollistaminen hyödyttävät sekä opiskelijoita että korkeakouluja monin tavoin kuten monipuolistamalla oppimisympäristöjä ja nopeuttamalla opintoja. Myös haasteita tunnistettiin. Osa opettajista koki yrittäjyysosaamisen arvioinnin vaikeaksi ja näki yhteisten käytäntöjen puuttumisen hidastavan ahotoinnin ja opinnollistamisen käyttöönottoa. Ahotointi ja opinnollistaminen haastoivat lisäksi opettajan käsityksen muualla tapahtuvan kokemuksellisen oppimisen roolista korkeakoulutuksessa, minkä vuoksi osa yliopistojen opettajista epäröi hyödyntää niitä.

Yoop.fi on kehitetty HOTIT OPIT -osahankkeessa (2018–2020), joka on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama korkeakoulutuksen kehittämishanke. Se on osa YYTO-hanketta, jonka tavoitteena on edistää opiskelijayrittäjyyttä. HOTIT OPIT -hanke on toteutettu yhdeksän korkeakoulun tiiviinä yhteistyönä: Turun yliopisto (koordinaattori), Åbo Akademi, Turun ammattikorkeakoulu, Aalto-yliopisto, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, LAB-ammattikorkeakoulu, LUT-yliopisto, Oulun yliopisto ja Oulun ammattikorkeakoulu.

Luotu 15.12.2020 | Muokattu 15.12.2020