Opettajien tunteet ja uskomukset vaikuttavat myönteisen opettaja-oppilassuhteen rakentumiseen ja opettajan tapaan kannustaa oppilaita (Väitös: MEd Jingwen Jiang, 30.8.2019, kasvatustiede)

MEd Jingwen Jiangin väitöstutkimus syventää ymmärrystä opettajien tunnekokemuksista, tunteiden säätelystä, tunteiden ilmaisusta ja uskomuksista sekä niiden suhteesta siihen miten opettaja kannustaa oppilaita autonomiaan, osaamiseen sekä yhteenkuuluvuuteen. Tutkimuksen avulla voidaan edistää opettajien myönteisiä käsityksiä ja tunnekokemuksia sekä tehokasta opettajuutta, joiden avulla kyetään vastaamaan opiskelijoiden psykologisiin tarpeisiin. 
 

Jingwen Jiangin väitöstutkimuksessa tarkasteltiin opettajien tunnesäätelystrategioita ja suhteutettiin saatuja tuloksia oppilaiden havaintoihin opettajien tunnetiloista.  

Jiangin mukaan tunteiden uudelleenarviointi vaikutti tunteiden tukahduttamista tehokkaammalta tavalta, kun pyrkimyksenä oli lisätä myönteisten tunteiden ilmaisua ja vähentää kielteisten tunteiden näyttämistä.

– Opettajien on hyödyllisempää syventyä syihin, jotka johtavat negatiivisiin tunnekokemuksiin opetustilanteissa sen sijaan, että tunnereaktioita pyrittäisiin muokkaamaan esimerkiksi tukahduttamalla kielteisiä tunteita. Tunteiden tukahduttamisen strategiaa ei tulisi suosittaa, koska se saattaa vähentää myönteisten tunteiden ilmaisua ja lisätä kielteisten tunteiden esiintuomista, mikä voi vaikeuttaa myönteisen opettaja-oppilassuhteen rakentumista, Jiang toteaa.

Opettajan käsitykset empatiasta ja vallasta vaikuttavat opettajan tunteiden ilmaisuun ja oppilaan kannustamiseen 

Opettajien tunnekokemuksiin sekä tunteiden säätelyyn ja ilmaisuun vaikuttavat voimakkaasti heidän käsityksensä empatiasta, valtasuhteista sekä auktoriteettiasetelmista. Opettajien tunteet ja uskomukset ovat keskeisiä, kun halutaan tarkastella, miten opettajat tukevat ja kannustavat oppilaita autonomiaan, osaamiseen ja yhteenkuuluvuuteen.

– Esimerkiksi opettajien näkemykset tasavertaisuudesta opettajien ja oppilaiden välillä näyttivät valavan luottamusta oppilaisiin, minkä seurauksena aloitteellisuuteen kannustaminen helpottui. Opettajat, jotka ilmaisivat negatiivisia tuntemuksiaan keskustelemalla ongelmista oppilaidensa kanssa, välittivät samalla näille uskomuksiaan oppilailta odotetusta käytöksestä, Jiang sanoo.

Jingin mukaan tutkimuksen tulosten pohjalta voidaan esittää päätelmä, että kun opettajat joutuvat haastaviin tilanteisiin, heidän tulisi suhtautua asioihin myötätuntoisesti ja vaalia läheisiä ja kannustavia suhteitaan oppilaisiin. 

Lisäksi heidän tulisi pidättäytyä käyttämästä tunteiden tukahduttamista strategiana tunteiden säätelyssä, vaan tämän sijaan uudelleenarvioida haastavia tilanteita tehdessään niistä tulkintoja opetustilanteissa. Kun opettajat kokevat tarvetta ilmaista kielteisiä tuntemuksia, ei maltin menettämistä eikä tunteiden tukahduttamista voi Jiangin mukaan suosittaa, sillä ongelmasta keskustelu oppilaiden kanssa osoittautui hyödyllisemmäksi.

Väitöskirjan tiedonkeruu toteutettiin opettajien haastattelujen ja oppilaille teetettyjen kyselytutkimusten avulla sekä havainnoimalla yläkoulujen luokkaopetusta. 

***

MEd Jingwen Jiang esittää väitöskirjansa “Teachers’ emotions and beliefs: Intertwined with teachers’ support for students’ psychological needs” julkisesti tarkastettavaksi Turun yliopistossa perjantaina 30.8.2019 klo 12.00 (Turun yliopisto, Publicum, Pub 3 -luentosali, Assistentinkatu 7, Turku).

Vastaväittäjänä toimii professori Tina Hascher (University of Bern, Sveitsi) ja kustoksena professori Marja Vauras (Turun yliopisto). Tilaisuus on englanninkielinen. Väitöksen alana on kasvatustiede.
 

Luotu 22.08.2019 | Muokattu 02.09.2019