Asiasana: Oppimisen, opetuksen ja oppimisympäristöjen tutkimuksen tohtoriohjelma (OPPI)

Tämä sivu kokoaa asiasanaan liittyviä sisältöjä.

Sosiaalisesti aktiiviset lapset saavat kavereita – hyvä käytös ei välttämättä ole avuksi (Väitös: MA Yili Wang, 17.1.2020, kasvatustiede)

Tuoreessa väitöstutkimuksessa tarkasteltiin pienten lasten vertaissuhteita ja sosiaalis-emotionaalista vuorovaikutusta. Tutkimuksessa selvisi, että lasten sukupuoli vaikuttaa vertaissuhteiden syntymiseen enemmän kuin ikä. Pedagogiset järjestelyt ryhmien kokoonpanoissa vaikuttivat vain vähän vertaissuhteiden muodostumiseen.

Lastensuojelu edellyttää tulevaisuudessa suunnitellumpaa ammatillisen asiantuntijuuden kehittämistä työssä oppimalla (Väitös: KL Ilkka Uusitalo, 14.12.2019, kasvatustiede)

Työssä oppimisella on yhä tärkeämpi merkitys lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden ammatillisen asiantuntijuuden kehittämisessä. KL Ilkka Uusitalon väitöstutkimus korostaa, että lastensuojelussa tarvitaan tulevaisuudessa moniammatillisia tiimejä, suunnitellumpaa ammatillisen asiantuntijuuden kehittämistä sekä näitä tukevia organisatorisia rakenteita. Näin toisilta oppiminen ja monialaisen asiantuntijatiedon tuottaminen vahvistuisivat lastensuojelun haasteisiin vastaamiseksi.

Sukupuoli ja kulttuuritausta vaikuttavat 6. – 9. luokan oppilaiden sosiodigitaaliseen osallistumiseen (Väitös: MA Shupin Li, 8.11.2019, kasvatustiede)

Shupin Li tarkasteli väitöstutkimuksessaan suomalaisten oppilaiden sosiodigitaalisen osallistumisen, eli internetissä sekä sosiaalisessa mediassa tapahtuvan toiminnan kytköksiä ikätovereiden välisiin ystävyyssuhteisiin sekä kouluapuun. Tutkimus osoittaa, että sukupuoli ja kulttuuritausta ovat tärkeitä tekijöitä oppilaiden verkostosuhteiden erilaistumisessa.

Opettajien tunteet ja uskomukset vaikuttavat myönteisen opettaja-oppilassuhteen rakentumiseen ja opettajan tapaan kannustaa oppilaita (Väitös: MEd Jingwen Jiang, 30.8.2019, kasvatustiede)

MEd Jingwen Jiangin väitöstutkimus syventää ymmärrystä opettajien tunnekokemuksista, tunteiden säätelystä, tunteiden ilmaisusta ja uskomuksista sekä niiden suhteesta siihen miten opettaja kannustaa oppilaita autonomiaan, osaamiseen sekä yhteenkuuluvuuteen. Tutkimuksen avulla voidaan edistää opettajien myönteisiä käsityksiä ja tunnekokemuksia sekä tehokasta opettajuutta, joiden avulla kyetään vastaamaan opiskelijoiden psykologisiin tarpeisiin. 
 

Innovaatioiden kehittämistä opitaan aidoissa monialaisissa kehitysprojekteissa (Väitös: FM Laura-Maija Hero, 11.5.2019, kasvatustiede)

Korkeakoulutukselle on annettu tehtäväksi innovaatiokyvykkäiden ihmisten kouluttaminen. Haaste on kunnianhimoinen. Voiko innovointia oppia? Kuinka koulutusta kannattaisi järjestää ja oppimista tukea? Turun yliopistossa tarkastettavassa väitöskirjassaan FM Laura-Maija Hero selvitti innovaatioiden kehittämisen oppimista ammattikorkeakoulun kontekstissa.
 

Matematiikan oppimispeli kehittää joustavia matemaattisia taitoja (Väitös: MA Boglarka Brezovszky, 3.5.2019, kasvatustiede)

Hyvin suunnitellulla digitaalisella matematiikkapelillä voidaan edistää sellaistakin oppimista, jota on vaikea saada aikaan tavanomaisessa luokkatyöskentelyssä. Tutkimusryhmän kehittämän pelin avulla alakoulun oppilaat oppivat joustavaa matemaattista ajattelua, heidän matemaattinen lukukäsitteensä vahvistui ja peli valmensi heitä myös tulevaan korkeamman matematiikan oppimiseen. Samalla myös oppilaiden mekaaniset laskutaidot kehittyivät.