Oppilailla paljon kokemuksia opettajien välittämisestä (Väitös: KL Maarit Hosio, 3.12.2021, kasvatustiede)

Yhdeksäsluokkalaiset oppilaat kokevat opettajan välittävän asenteen monella eri tavalla. Asiaa väitöstutkimuksessaan selvittäneen Maarit Hosion mukaan välittämiseksi koetaan esimerkiksi oppilaan huomioiminen kohtaamistilanteissa, oppilaan kuulluksi tuleminen sekä oppitunnin sisällöstä ja ajankäytöstä huolehtiminen. Lähes kaikilla haastatteluun osallistuneilla oppilailla oli peruskouluaikana syntyneitä kokemuksia opettajien välittämisestä.

Kasvatustieteiden lisensiaatti Maarit Hosio määrittelee Turun yliopistoon tekemässään väitöskirjassa Välittävä kasvatus ja opetus peruskoulun yhdeksäsluokkalaisten oppilaiden kokemana koulussa ilmenevän välittämisen käsitettä ja selvittää oppilaille syntyneitä välittämisen kokemuksia. Hän tarkastelee tutkimuksessaan välittämisen käsitettä eettisenä, koulun arvoja ilmentävänä toimintana tarkastellen koulussa välittämistä kasvatuksen ja opetuksen näkökulmista.

Välittävä kasvatus merkitsee Hosiolle opettajan ja oppilaan välistä vuorovaikutusta, luottamuksellista suhdetta sekä tasapuolisesta kohtelusta ja hyvästä ilmapiiristä huolehtimista. Välittävän opetuksen Hosio määrittelee oppilaan mielenkiintoa herättäväksi ja ylläpitäväksi tapahtumaksi, jossa oppilas saa ohjausta ja tukea. Välittävään opetukseen kuuluu myös arvostava palaute ja oikeudenmukainen arviointi.

Tutkimus perustuu teemahaastatteluissa yhdeksäsluokkalaisilta oppilailta kerättyyn aineistoon. Maarit Hosion mukaan haastatellut toivat esiin sekä opetustilanteissa että henkilökohtaisessa vuorovaikutustilanteessa ilmeneviä välittämisen tilanteita.

– Tutkimuksessani selvisi, että oppilaille muodostuneet välittämisen kokemukset muodostuivat henkilökohtaisissa kohtaamisissa tervehtimisestä, oppilaan huomaamisesta ja siitä, oppilas koki olevansa arvostettu ja tuli kuulluksi. Myös luottamuksellinen suhde opettajaan sekä tasapuolinen ja oikeudenmukainen kohtelu olivat tärkeitä välittämisen kokemuksen syntymiseen vaikuttaneita tekijöitä, Hosio sanoo.

– Opetustilanteissa välitetyksi tulemisen tunne liittyy usein kokemukseen siitä, että opettaja on kiinnostunut oppilaiden oppimisesta, Hosio kertoo. Tunne syntyi oppilaiden kertoman mukaan silloin, kun oppilas on saanut tarvitsemaansa apua tai tukea ja opettaja on huolehtinut esimerkiksi oppitunnin ajankäytöstä. Myös opettajan oma innostus ja kiinnostus opetettavaan asiaan on välittynyt oppilaille.

Hosio korostaa aiheen ajankohtaisuutta ja kannustaa opettajia ja rehtoreita välittävän asenteen omaksumiseen.

– Tulevaisuuden koulut tulevat olemaan nykyistä monikulttuurisempia ja oppilailla tulee olemaan enemmän yksilöllisiä tarpeita. Opettajien asenne ja kompetenssi kohdata oppilaita hyvässä vuorovaikutuksessa ja tukea oppilaita opiskelussa tulee olemaan tulevaisuudessa tärkeä taito, Hosio sanoo.

***

KL Maarit Hosio esittää väitöskirjansa Välittävä kasvatus ja opetus peruskoulun yhdeksäsluokkalaisten oppilaiden kokemana julkisesti tarkastettavaksi Turun yliopistossa perjantaina 3.12.2021 klo 12.00 (Turun yliopisto, Publicum, Pub 3 -luentosali, Assistentinkatu 5, Turku).

Vastaväittäjänä toimii professori emeritus Eero Ropo (Tampereen yliopisto) ja kustoksena professori Jukka Husu (Turun yliopisto). Tilaisuus on suomenkielinen. Väitöksen alana on kasvatustiede.

Turun yliopisto seuraa aktiivisesti koronavirustilannetta ja viranomaisten ohjeita. Yliopisto päivittää ohjeitaan tilanteen mukaan. Ohjeet ja linkit löytyvät osoitteesta: utu.fi/koronavirus

Väittelijän yhteystiedot: maarit.hosio@vantaa.fi

>> Väittelijän kuva
>> Väitöskirja on julkaistu sähköisenä 

Twitter: @maarit.hosio
>> LinkedIn

Luotu 22.11.2021 | Muokattu 22.11.2021