Sattuma toimii suunnannäyttäjänä hankintatehtäviin (Väitös: KTM Tuire Pernaa, 30.11.2020, toimitusketjujen johtaminen)

Tuire Pernaan toimitusketjujen johtamisen alaan kuuluva väitöstutkimus käsittelee teknistaustaisten hankinnan vastuuhenkilöiden uria. Tutkimus tuo yksilöiden näkökulmasta esille, miten hankintatehtäviin on päädytty ja miten eri tahoilla, tasoilla ja tavoilla niitä hoidetaan.

Hankinnan vastuuhenkilöiden uria tarkastelleen Pernaan aineistossa vain harvat hakevat tietoisesti ensimmäiseen hankintatehtäväänsä, hekin pikemmin oikean alan kuin hankinnan itsensä takia. Valtaosa saa ensi kosketuksen hankintaan enemmän tai vähemmän sattumalta osana muuta työtään. Myöhemmin kokemuksen karttuessa noin puolet joukosta kokee hankinnan omaksi lajikseen, jotkut pitävät sitä potentiaalisena vaihtoehtona, ja lopuille sen rooli on toissijainen.

Tutkimuksessa selvitetään viidentoista hankinnan vastuuhenkilön uria, jotka yhteensä kattavat 285 henkilötyövuotta ja noin sata tehtävää. Henkilöistä neljätoista on teknistaustaisia, ja tehtävät sijoittuvat etupäässä valmistaviin yrityksiin yksityisen sektorin eri toimialoille. Tehtävien hankintapainotteisuus vaihtelee: osa on kokonaan hankintaa, osa ei sisällä sitä lainkaan ja osa asettuu näiden väliin. Tutkimuksesta käy ilmi, miten osallistujien urat ovat muotoutuneet, miten he ovat päätyneet hankintatehtäviin, mikä heistä on niissä parasta ja huonointa ja mitkä taidot ja ominaisuudet he katsovat tarpeellisiksi niitä hoitaville.

Pernaan väitöstutkimuksen mukaan paikanvaihdoksista noin kaksi kolmasosaa panee alulle työnantaja, ja työntekijä suhtautuu muutokseen myönteisesti. Yleensä järjestely palvelee kumpaakin. Väitöstutkimuksen tuloksista ilmenee, että tutkittaville yhteisiä asioita ovat vaihtelunhalu, uuden nälkä sekä tarve kehittää ja kehittyä. Tehtävien on vaihduttava, kun taas työnantaja voi säilyä samana. Tutkittavat suosivat pitkiä palvelussuhteita, ja muutoksia toteutetaan mielellään tutussa ja turvallisessa ympäristössä. Paikanvaihdokset ovat usein yrityksessä syntyneeseen tilanteeseen vastaamista enemmän kuin minkään systemaattisen urasuunnittelun tulosta.

Pernaa tarkastelee uria ura-ankkuriteorian kautta. Teorian kehittäjän mukaan ura-ankkuri tarkoittaa vuosien kuluessa todellisessa työelämässä muodostuvaa ja vakiintuvaa ammatillista minäkuvaa, joka koostuu taidoista ja kyvyistä, motiiveista ja tarpeista sekä asenteista ja arvoista. Kahdeksasta nimetystä ankkurista osallistujien yleisimmiksi hallitseviksi ankkureiksi osoittautuvat teknis-funktionaalinen pätevyys sekä elämäntyyli. Pernaan väitöstutkimuksen aineistossa edellinen näyttää liittyvän hankintaihmisiin ja jälkimmäinen puolestaan niihin, jotka työssään varaavat hankinnalle korkeintaan sivuroolin.

Hankintojen ja ulkoisten resurssien hallinnan suuri merkitys yrityksissä tunnustetaan nykyisin yleisesti, ja se on kasvanut sitä mukaa kuin tavaroiden ja palveluiden hankinta yritysten ulkopuolelta on lisääntynyt. Hankinnan tehtäväkentän tunnettuutta sen sijaan on varaa parantaa, Pernaa sanoo.

Tutkimus on ihmis- ja käytännönläheinen. Se tuo yksilöiden näkökulmasta esille, miten hankintatehtäviin on päädytty ja miten eri tahoilla, tasoilla ja tavoilla niitä hoidetaan. Se voi myös lähentää alan opetusta ja työelämää toisiinsa. Hankinnassa toimiville se käy vertaistuesta. Kaikilla tutkittavilla on takanaan sama hankintojen johtamisen kurssi. Siitä saadut kokemukset ja oppien soveltaminen sekä uratarinat avaavat hankinnan kontekstia ja antavat tuntumaa käytännön hankintatehtävien moninaisuuteen. Pernaa katsoo, että tutkimuksen tuloksista voisivat hyötyä esimerkiksi yrityksen resursseja kohdentava johto, yrityksen sisäinen yhteistyö, hankinnan rekrytoinneista ja henkilöstön kehittämisestä vastaavat sekä opiskelijat, jotka pohtivat ainevalintojaan. Paljon mahdollisuuksia hukataan, jos takavuosikymmenien tyyliin ajatellaan, että hankinta vain tilaa ja tinkii, Pernaa lopuksi toteaa.

***

KTM Tuire Pernaa esittää väitöskirjansa ”Uramuotokuvia. Pitkittäinen monitapaustutkimus teknistaustaisten hankinnan vastuuhenkilöiden urista ja ura-ankkureista” julkisesti tarkastettavaksi Turun yliopistossa maanantaina 30.11.2020 klo 12.00.

Vastaväittäjänä toimii professori Jukka Hallikas (LUT-yliopisto) ja kustoksena professori Lauri Ojala (Turun yliopiston kauppakorkeakoulu). Tilaisuus on suomenkielinen. Väitöksen alana on toimitusketjujen johtaminen.

Tilaisuutta voi seurata etäyhteyksin. Turun yliopisto seuraa aktiivisesti koronavirustilannetta ja viranomaisten ohjeita. Yliopisto päivittää ohjeitaan tilanteen mukaan. Ohjeet ja linkit löytyvät osoitteesta: utu.fi/koronavirus

Luotu 18.11.2020 | Muokattu 18.11.2020