Sosiaalisesti aktiiviset lapset saavat kavereita – hyvä käytös ei välttämättä ole avuksi (Väitös: MA Yili Wang, 17.1.2020, kasvatustiede)

Tuoreessa väitöstutkimuksessa tarkasteltiin pienten lasten vertaissuhteita ja sosiaalis-emotionaalista vuorovaikutusta. Tutkimuksessa selvisi, että lasten sukupuoli vaikuttaa vertaissuhteiden syntymiseen enemmän kuin ikä. Pedagogiset järjestelyt ryhmien kokoonpanoissa vaikuttivat vain vähän vertaissuhteiden muodostumiseen.

MA Yili Wangin väitöstutkimuksen tavoitteena oli selvittää lasten vertaissuhteiden transitiivisuutta, vastavuoroisuutta ja pysyvyyttä yhden lukuvuoden aikana. 

Tutkimuksessa havainnoitiin lasten prososiaalisuutta ja ongelmakäyttäytymistä tietokoneiden äärellä tapahtuvissa pienryhmätilanteissa. Prososiaalisuudella tarkoitetaan käyttäytymistä, jolla on myönteisiä seurauksia esimerkiksi toisen ihmisen hyvinvoinnille. 

Tutkimuksessa kiinnitettiin erityistä huomiota lasten sukupuolen ja ystävyyssuhteiden merkitykseen sekä toimintaan, joka tapahtuu päiväkodin pienryhmätilanteissa. 

– Tulosten perusteella lasten sukupuoli vaikuttaa vertaissuhteiden syntymiseen enemmän kuin ikä. Päivittäiset pedagogiset järjestelyt ryhmien kokoonpanoissa taas vaikuttivat vain vähän vertaissuhteiden muodostumiseen, Wang kertoo.

Tutkimuksessa havaittiin myös merkittävää vaihtelua prososiaalisen ja ongelmakäyttäytymisen esiintymisessä. 

– Kaikkiaan prososiaalisuus oli neljä kertaa yleisempää kuin ongelmakäyttäytyminen ja vuorovaikutuksen aloittamista oli enemmän kuin siihen vastaamista, Wang sanoo.

Uusi työkalu lasten vuorovaikutusten havainnointiin

Tutkimukseen osallistui yhteensä 16 päiväkotilasta, joiden viisi kertaa toistetuissa haastatteluissa kerättiin sosiometristä nimeämistietoa (yhteensä 80 haastattelua) sekä videoaineistoa. Lasten vertaissuhteiden pysyvyyttä tutkittiin sosiaalisen verkostoanalyysin avulla. 

Videoanalyysien avulla taas tarkasteltiin lasten keskinäisessä vuorovaikutuksessa ilmenevää prososiaalisuutta ja ongelmakäyttäytymistä. 

Tutkimuksen aikana kehitettiin myös käytännöllinen ja kompakti vuorovaikutuksen havainnointityökalu, jota voidaan hyödyntää lasten sosiaalisten ja emotionaalisten taitojen oppimisen apuna.

– Varhaiskasvatuksen opettajat voivat sen avulla tarkkailla systemaattisesti lasten prososiaalisuuden ja ongelmakäyttäytymisen ilmenemistä päiväkodin pienryhmätilanteissa. Työkalu erottelee lasten itsensä aloittaman vuorovaikutuksen sellaisesta vuorovaikutuksesta, jolla vastataan muille lapsille, väittelijä kertoo.

***

MA Yili Wang esittää väitöskirjansa ”Young children’s peer relationships and interactions in small group settings” julkisesti tarkastettavaksi Turun yliopistossa perjantaina 17.1.2020 klo 12.00 (Turun yliopisto, Publicum, Pub 1 -luentosali, Assistentinkatu 7, Turku).

Vastaväittäjänä toimii professori Lasse Lipponen (Helsingin yliopisto) ja kustoksena dosentti Tuire Palonen (Turun yliopisto). Tilaisuus on englanninkielinen. Väitöksen alana on kasvatustiede.

Väittelijän yhteystiedot: 04578730699, yiwang@utu.fi

Luotu 14.01.2020 | Muokattu 14.01.2020