Yhteisen tulevaisuuden luomisen prosessi on tärkeä katastrofista toipuville yhteisöille (Väitös: VTM Pilvi Posio, 19.8.2022, Itä-Aasian tutkimus)

Luonnonkatastrofit ja erilaiset kriisit koettelevat ihmisyhteisöjä muun muassa kiihtyvän ilmastonmuutoksen takia. Pilvi Posio tarkastelee Turun yliopistoon tekemässään väitöskirjassa yhä ajankohtaisempia yhteisön ja katastrofista toipumisen käsitteitä.

Pilvi Posion väitöskirjatutkimus perustuu etnografiseen kenttätyöhön, jota hän teki vuoden 2011 Itä-Japanin maanjäristyksestä ja tsunamista toipuvassa koillisjapanilaisessa Yamamoton kaupungissa. Posio alleviivaa, että pitkäaikaisen jälleenrakennuksen keskellä on tärkeää ymmärtää katastrofin kokeneiden paikallisia yhteisökäsityksiä ja -kokemuksia.

– Yhteisöt ovat katastrofien kokijoita, mutta samalla myös idealisoitu toipumisen, voimavarojen ja resilienssin lähde. Yhteisön dynaaminen ja kokemuksellinen luonne kuitenkin usein sivuutetaan ja esimerkiksi poliittisesti motivoituneet jälleenrakennusratkaisut perustuvat usein jäykkiin alueellisiin yhteisön määritelmiin, mikä vaikeuttaa katastrofista toipumista, Posio toteaa.

Väitöstutkimuksessaan Posio esittelee käsitteellisen työkalun yhteisön muotoutumisen ymmärtämiseen: tulevaisuusorientoitunut kollektiivinen tavoittelu (collective aspiring). Käsitteen avulla voitaisiin Posion mukaan ymmärtää tapoja, joilla ihmiset tulkitsevat, kokevat ja tuntevat sosiaalisia suhteitaan yhteisönä erilaisissa materiaaliseen ympäristöön kiinnittyvissä sosiaalisissa käytänteissä.

– Yhteisö ei ole siis tulos tai staattinen ryhmän määritelmä. Moninaisissa muodoissaan sitä voidaan analysoida halutun tulevaisuuden kollektiivisen tavoittelun prosessina itsenään, Posio kertoo.

Posion mukaan yhteisön muotoutuminen jatkuvana menneisyyden tulkintana ja haluttuun tulevaisuuteen suuntautumisena nykyhetkessä on erittäin tärkeässä roolissa myös katastrofista toipumisessa. Erityisesti kollektiivisesti uudelleenmääritellyt paikan, turvallisuuden ja toimijuuden merkitykset suhteessa visioituun tulevaisuuteen korostuivat tutkimuksessa olennaisina jälleenrakennuksen yhteydessä.

– Katastrofista toipuminen ei siten ole vain menetetyn sosiaalisen ja materiaalisen todellisuuden palauttamista ennalleen, vaan se voidaan nähdä prosessina, jossa yksilöllinen ja kollektiivinen kyky visioida ja toteuttaa paikkasidonnaista tulevaisuutta pyritään palauttamaan, Posio tiivistää.

***

VTM Pilvi Posio esittää väitöskirjansa ”Aspired communities: The communities of long-term recovery after the 3.11 disaster in the town of Yamamoto” julkisesti tarkastettavaksi Turun yliopistossa perjantaina 19.8.2022 klo 15.00 (Turun yliopisto, Publicum, Pub 3 -luentosali, Assistentinkatu 7, Turku). Väitöstä voi seurata myös etänä.

Vastaväittäjänä toimii professori Vered Amit (Concordia University, Kanada) ja kustoksena professori Louis Clerc (Turun yliopisto). Tilaisuus on englanninkielinen. Väitöksen alana on Itä-Aasian tutkimus.

Turun yliopisto seuraa aktiivisesti koronavirustilannetta ja viranomaisten ohjeita. Yliopisto päivittää ohjeitaan tilanteen mukaan. Ohjeet ja linkit löytyvät osoitteesta: utu.fi/koronavirus

Luotu 10.08.2022 | Muokattu 10.08.2022