Museologian opinnot avoimessa yliopistossa Porissa

Museologian opinnot antavat teoreettisen perustan ja käytännön valmiuksia museoissa ja niihin rinnastettavissa kulttuuriperintöä säilyttävissä, tulkitsevissa ja esittävissä instituutioissa tehtävälle työlle. 

Museologian kohteena ovat aineellinen ja aineeton kulttuuri, niiden arvonmuodostamisprosessi ja seuraukset. Museologia tarkastelee, millaiset arvot johtavat tietyn aineellisen tai aineettoman kulttuurin osa-alueen tiedostamiseen, esiin nostamiseen, vaalimiseen ja suojeluun ja mikä ohjaa tähän liittyviä valintaprosesseja. 

Museologian perusopinnot 25 op

Perusopintojen tavoitteena on, että opiskelija oppii tarkastelemaan aineellista ja aineetonta kulttuuria merkitysten kantajana, dokumentoimaan esineellistettyä ja immateriaalista kulttuuria sekä problematisoimaan kulttuuriperinnön määrittelemiseen ja käyttöön liittyviä valinta- ja arvostusprosesseja.

Opinnot järjestetään Porin yliopistokeskuksessa tutkinto-opetukseen integroituna opetuksena. Opinnot alkavat syyskuussa 2024. Opinto-oikeuden kesto on neljä lukukautta.

Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:

  • Johdatus museologiaan 5 op
  • Kokoelmat ja dokumentointi 5 op
  • Näyttelyt, yleisötyö ja museopedagogiikka 5 op
  • Museot ja kulttuuriympäristö 5 op
  • Museoharjoittelu 5 op

Opintojen sisältö ja opetusohjelmat: Tutustu opintojen sisältöön, opetus- ja opiskelutapoihin sekä aikatauluihin opinto-oppaassa.

> Opinto-opas

Ilmoittautuminen: Kiintiö 3 opiskelijaa, valinta ilmoittautumisjärjestyksessä. Tarkista ajat, opintomaksut ym. ilmoittautumispalvelusta.

> Ilmoittautuminen 9.8. -