a researcher on a laptop in a library

Näin haet väitöskirjatutkijaksi

Turun yliopiston tohtorikoulutukseen on haku vähintään kaksi kertaa vuodessa.

Hakuaikana voit hakea tohtoriohjelmista oikeutta suorittaa tohtorintutkinto Turun yliopistossa (kaikki hakukerrat) ja/tai väitöskirjatutkijan määräaikaista työsuhteista tehtävää (haku kerran vuodessa).

Hakuajat

Lukuvuoden 2024 - 2025 hakuajat:

  • 28.8. - 13.9.2024 (opiskeluoikeus 1.1.2025 alkaen + väitöskirjatutkijan työsuhteiset tehtävät)
  • 3.3. - 14.3.2025 (opiskeluoikeus 1.8.2025 alkaen)

Huom! Hakulomakkeet sulkeutuvat klo 16.00 (Suomen aikaa)

Ennen hakua

Hakukelpoisuus

Yliopistolain (1172/2014) 37 § mukaan tieteelliseen jatkotutkintoon johtaviin opintoihin voidaan ottaa opiskelijaksi henkilö, joka on suorittanut:

1) soveltuvan ylemmän korkeakoulututkinnon;

2) soveltuvan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon; 

3) soveltuvan ulkomaisen koulutuksen, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin.

Tohtoriohjelmassa voi lisäksi olla alakohtaisia vaatimuksia valittavan aiempien opintojen osalta.

Turun yliopisto tarkistaa hakukelpoisuutesi hakemuksen liitteenä toimittamastasi tutkintotodistuksesta ja opintosuoritusotteesta (ks. tarkemmin kohta hakemuksen liitteet).

Kielitaidon osoittaminen

Väitöskirjatutkijalta edellytetään kykyä sujuvaan kommunikaatioon niin suullisesti kuin kirjallisesti englannin kielellä sekä opintojen ja tutkimuksen etenemisen että tiedeyhteisöön integroitumisen vuoksi.

Turun yliopistossa noudatetaan rehtorin päätöksessä määriteltyjä kielitaidon todentamisen tapoja. 

>> Hyväksyttävät kielitaidon todentamisen tavat. 
 

Tohtoriohjelman valinta

Tutustu tohtoriohjelmien kuvaukseen, niissä tehtävään tutkimukseen ja muuhun toimintaan tohtoriohjelmien omilla sivuilla.

Kun olet löytänyt sinua kiinnostavan ja tutkimusaiheeseesi sopivan tohtoriohjelman, tutustu huolellisesti kyseisen ohjelman hakuohjeisiin ja valintaperusteisiin hyvissä ajoin ennen hakua.

Ohjaajien etsiminen

Osassa tohtoriohjelmia vaaditaan, että tutkimuksen ohjaaja(t) on tiedossa jo hakuvaiheessa. Tarkista ohjaajavaatimus ja tarkemmat ohjeet ohjaajien löytämiseksi tohtoriohjelman sivuilta.

Tavoitetutkinnon valinta

Osa tohtoriohjelmista on monitieteisiä tai niissä voi suorittaa eri tutkintoja. Sinun tulee merkitä hakulomakkeelle tavoitetutkintosi. Katso tarkemmat tiedot mahdollisista tutkinnoista tohtoriohjelman sivuilta.

Tutkinnon tekeminen yhteisohjauksessa (Cotutelle)

Jos haluat saada ohjausta toisesta Suomen ulkopuolella sijaitsevasta yliopistosta, kannattaa harkita Cotutelle-sopimuksen tekemistä.

Cotutelle tarkoittaa tohtorintutkintoa, johon kuuluu väitöstutkimuksen tekemistä kahdessa yliopistossa tai korkeakoulussa kahdessa eri maassa. Tällöin väitöskirjatutkija työstää väitöskirjaansa tasapuolisesti molemmissa yliopistoissa kahden tai useamman ohjaajan yhteisohjauksessa. Cotutelle-sopimuksen toivottu tulos on molempien yliopistojen myöntämä tohtorintutkinto vain yhden väitöskirjan perusteella.

Cotutelle sopimus voidaan tehdä vasta siinä vaiheessa, kun väitöskirjatutkijalle on myönnetty opiskeluoikeus molemmissa yliopistoissa. Opiskeluoikeutta haetaan nomaalien hakumenettelyiden kautta.

Lisätietoa Cotutelle-sopimuksesta.

Hakuaikana

Täytä hakemus

Varaa hakulomakkeen täyttämiseen riittävästi aikaa. Voit täydentää ja muokata lomaketta hakuaikana.

Liitä hakemukseen mukaan tarvittavat liitteet. Toimita tarvittavat todistukset aiemmista opinnoista  sekä kielitaidosta. Muista toimittaa myös mahdolliset ohjelmakohtaiset liitteet.

Tohtoriohjelmien hakulomakkeet löytyvät hakuaikoina tutkijakoulun verkkosivuilta. 

 

Hakemuksen liitteet

Hakemuksen pakollisia liitteitä ovat kaikissa tohtoriohjelmissa:

  • Tutkimussuunnitelma

Tutkimussuunnitelman laadukkuus ja toteuttamiskelpoisuus ovat tohtorikoulutuksen opiskelijavalinnassa tärkein yksittäinen vaikuttava tekijä. Aloita suunnitelman valmistelu ajoissa ja noudata tohtoriohjelman ohjeita suunnitelman laadinnassa.

  • Hakukelpoisuuden osoittavat tutkintotodistus ja opintosuoritusote

A. Jos olet suorittanut hakukelpoisuuden antavan aiemman tutkintosi korkeakoulussa Suomessa, tulee sinun liittää sähköiseen hakulomakkeeseen skannatut alkuperäiset tutkintotodistukset, opintosuoritusotteet sekä muut valintaperusteisiin liittyvät opintotodistukset, joiden nojalla tohtorintutkinnon opiskeluoikeutta haet.

B. Jos olet suorittanut hakukelpoisuuden antavan aiemman tutkintosi korkeakoulussa ulkomailla, tulee sinun liittää sähköiseen hakulomakkeeseen:

  1. skannatut alkuperäiset tutkintotodistukset (sillä kielellä, jolla tutkinto on suoritettu)
  2. skannatut alkuperäiset opintosuoritusotteet (sillä kielellä, jolla tutkinto on suoritettu)
  3. skannatut alkuperäiset muut valintaperusteisiin liittyvät opintotodistukset, joiden nojalla tohtorintutkinnon opiskeluoikeutta haet.

Jos todistukset/opintosuoritusotteet eivät ole englannin-, suomen- tai ruotsinkielisiä, tulee sinun toimittaa lisäksi virallinen käännös todistuksista/opintosuoritusotteista joillekin näistä kielistä. Viralliseksi käännökseksi katsotaan tutkinnon myöntäneen korkeakoulun antama käännös ja virallisen kääntäjän tekemä käännös. Englanninkielisen opintosuoritusotteen korvaa eurooppalaisen korkeakoulun myöntämä Diploma Supplement (DS), jos DS sisältää tiedot opintosuorituksista.

Huomioithan myös, että jos sinulle päätetään myöntää opiskeluoikeus, tulee sinun toimittaa joko alkuperäiset todistukset tai virallisesti oikeaksi todistetut kopiot todistuksista ja niiden käännöksistä Turun yliopistolle valintapäätöksessä annettujen ohjeiden ja aikataulun mukaisesti.

  • Todistus kielitaidosta

Katso tarkemmat ohjeet kielitaidon osoittaminen -sivulta.

  •  Kopio voimassa olevasta passista

Liitä hakemukseesi kopio voimassa olevasta passista tai virallisesta kuvallisesta henkilöllisyystodistuksesta, josta käy ilmi kansalaisuus. Jos sinulla on suomalainen henkilötunnus ja olet merkinnyt henkilötunnuksesi hakulomakkeeseen, ei passikopiota tarvitse liittää hakemukseen. 

  • Lisäksi tohtoriohjelmissa on tohtoriohjelma- ja hakukohtaisia liitteitä.

Vaadittavat liitteet löydät tohtoriohjelmien hakuilmoituksista.

Haun jälkeen

Hakemuksen käsittely

Hakemusten käsittely ja päätösten tekeminen kestää muutaman kuukauden. Tarkka valinta-aikataulu on ilmoitettu hakuilmoituksessa.

Opiskelupaikan vastaanotto ja ilmoittautuminen

Valinnoista ilmoitetaan kaikille hakijoille henkilökohtaisesti, pääsääntöisesti sähköpostilla.

Valintakirjeessä myös opastetaan opiskelupaikan vastaanottamiseen Opintopolku-järjestelmässä.

 

Alkuperäisen tutkintotodistuksen toimittaminen

Jos olet suorittanut hakukelpoisuuden antavan aiemman tutkintosi korkeakoulussa ulkomailla, tulee sinun toimittaa Turun yliopistolle alkuperäinen tutkintotodistus ja opintosuoritusote tai virallisesti oikeaksi todistetut kopiot tutkintotodistuksesta ja opintosuoritusotteesta (sekä tarvittaessa niiden käännöksistä) valintakirjeessä ilmoitetun mukaisesti.

Katso tarkemmat ohjeet todistusten toimittamiseen englanninkieliseltä sivulta.