Turun yliopiston tutkijakoulu UTUGS - tohtorikoulutettavalle

Turun yliopiston tutkijakoulu UTUGS vastaa tohtorikoulutuksen kehittämisestä ja tarjoaa tohtorikoulutettaville tukea koulutuksen eri vaiheissa.

Kestävä kehitys

Kestävä kehitys on yksi Turun yliopiston strategian keskeisimmistä teemoista. Linkki yliopiston 2021-2030 strategiaan.

UTUGS ja Åbo Akademi toteuttavat keväällä 2021 ensimmäistä kertaa tohtorikoulutettaville suunnatun kestävän kehityksen kurssin Multidisciplinary approaches to sustainable development. Lisää tietoa kestävän kehityksen kurssista täällä.

>> Linkki www-sivuille Kestävä kehitys Turun yliopistossa.

Tutkijakoulun tietojärjestelmä UGIS

UGIS (University of Turku Graduate School Information System) on Turun yliopiston tutkijakoulun tietojärjestelmä. 

UGIS digitalisoi tohtorikoulutuksen elinkaaren tarjoten elinkaareen liittyville tahoille (mm. koordinaattorit ja ohjaajat) yhtenäisen portaalin palvelujen ja ohjeistuksen löytämiseen. Ennalta määritetty elinkaari ja sen seuraaminen mahdollistavat myös prosessien digitalisoinnin esimerkiksi raportointiin liittyvien tietojen keräyksen automatisoimiseksi.

UGIS-portaalin pääkäyttäjäryhmät ovat tohtorikoulutettavat, heidän ohjaajansa sekä koordinaattorit ja sihteerit sekä tohtoriohjelmista että tiedekunnista. Muihin käyttäjiin lukeutuvat tutkijakoulun, tiedekunnan ja hallinnon toimintaa ohjaavat tahot.

Käyttöohjeet UGIS-portaaliin tohtorikoulutettavalle

Käyttöohjeet UGIS-portaaliin ohjaajalle

 

Miten UGISta käytetään?

UGIS-portaali löytyy osoitteesta ugis.utu.fi. Järjestelmän käyttö vaatii, että kuulut johonkin seuraavista käyttäjäryhmistä:

 • tohtorikoulutettava,
 • ohjaaja,
 • pääaineen vastuuhenkilö/valvoja,
 • seuranta/ohjausryhmän jäsen,
 • tohtoriohjelman tai laitoksen johtaja
 • koordinaattori,
 • virkailija.

Lisäksi sinulla tulee olla utu-tunnus, että voi kirjautua järjestelmään. Mikäli sinulla on ongelmia järjestelmään pääsyssä tai kysymyksiä järjestelmän käyttöön liittyen, olethan yhteydessä  tohtoriohjelman koordinaattoriin. 

Vikatilanteissa voit lähettää sähköpostia osoitteeseen ugis@utu.fi. Ruudunkaappaus virheestä ja lyhyt selitys yritetystä toiminnosta auttavat nopeinten ratkaisun löytymiseen.

UGIS toimii Firefox, Chrome, Opera ja Edge selaimilla, valitettavasti Explorer ei ole yhteensopivia UGIS-järjestelmän kanssa.

Tohtorikoulutettavan vuosiseuranta

Tohtorikoulutettavien vuosiraportointi on yksi keskeinen tohtorikoulutuksen laadunvarmistuskeino. Vuosiraportoinnista hyötyy erityisesti tohtorikoulutettava itse ja hänen ohjaajansa, mutta raportointien perusteella kehitetään myös tohtoriohjelmien ja tutkijakoulun toimintaa.

Tohtorikoulutuksen etenemisen ja aktiivisuuden seuranta

Tohtorikoulutettavan aktiivisuuden tarkastelu toteutetaan kerran vuodessa tammikuussa. Jotta tohtorikoulutettavan opiskeluoikeus säilyy aktiivisena:

 • hänen tulee ilmoittautua vuosittain yliopistoon joko läsnä- tai poissaolevaksi sekä
 • läsnäolevana ollessaan hänen tulee palauttaa vuosiseurantaraportti tammikuussa tohtoriohjelmaansa.
 • Lisäksi UGIS-ohjaajan tulee ilmaista puoltava kantansa oikeuden aktiivisena säilymiselle. Ohjaajat tuntevat ohjattaviensa tilanteen, edistymisen ja myös mahdolliset katkokset tai keskeytykset, jolloin heidän näkemyksensä on tärkeä arvioitaessa tohtorikoulutettavan tilannetta.

Tohtorikoulutettavan täytyy jättää vuosiraportti ensimmäisen kerran sen jälkeen, kun tohtoriopiskeluoikeuden alkamisesta on kulunut vuosi tai puolitoista vuotta. Tohtoriohjelman koordinaattori toimittaa ohjeet raportointia varten vuosittain.

Tohtorikoulutettava itse ja hänen ohjaajansa, seuranta/ohjausryhmän jäsenensä, oppiaineen vastuuhenkilönsä tai valvojansa sekä tohtoriohjelman johtaja  näkevät koulutuksen ja tutkimuksen edistymiseen liittyvien kysymysten vastaukset UGIS-järjestelmässä.

Passiivirekisteriohjeet jatko-opiskelijalle ja tohtorikoulutettavan aktiivisuus

  Ohjaus tohtorikoulutuksessa

  Ohjauskäytänteet tohtorikoulutuksessa
  Tohtorikoulutuksessa tavoitetta edistää laadukas ohjaus, jossa korostuvat ohjaajan asiantuntemus ja sitoutuminen tohtorikoulutettavan yksilölliseen ohjaukseen. Tohtorikoulutettavien ohjauksen tavoite on olla innostavaa ja joustavaa, ja sen tulee tukea tohtorikoulutettavien tutkimustyötä ja tohtoriopintoja.

  >> Rehtorin päätös tohtorikoulutettavan ohjauksesta 

  >> Lisäohje päätökseen tohtorikoulutettavan ohjauksesta

  >> Tutkijakoulun menettelytapaohje ristiriidoista tohtorikoulutettavien ohjauksessa

  >> Tutkijakoulun ohjaussuunnitelmamalli 

  >> Hyvät seuranta/ohjausryhmäkäytänteet

   

  Mentorointi

  Turun yliopiston ja Åbo Akademin yhteinen mentorointiohjelma tukee tohtorikoulutettavia ja tutkijatohtoreita oman osaamisen kehittämisessä ja tunnistamisessa. Mentorointi on ohjausprosessi, jossa osaava ja kokeneempi asiantuntija (mentori) antaa tukea kehittymishaluiselle henkilölle (aktori). Mentorointi tapahtuu pienryhmissä tai pareittain (mentori ja 1-2 mentoroitavaa). Mentorointi tukee aktoria hänen itsensä asettamien tavoitteiden mukaan esim. työuran suunnittelussa tai sen uudelleen suuntaamisessa, verkostojen laajentamisessa oman alansa toimijoiden kanssa ja oman osaamisen tunnistamisessa. Mentorointi perustuu vapaaehtoiseen työskentelyyn, jonka kulmakiviä ovat avoimuus, luottamuksellisuus ja sitoutuneisuus. Ohjelmaan osallistuminen edellyttää sitoutumista ja aktiivisuutta sekä kiinnostusta mentoria, hänen työtään ja kokemustaan kohtaan.

  Aktorit valitaan hakemusten perusteella. Mentorointiohjelma alkaa vuosittain tammikuussa ja päättyy lokakuussa. Mentorointiohjelmaan haetaan syyskuussa. Mentoreiksi haluavilta otetaan ilmoittautumisia vastaan ympäri vuoden.

  >> Mitä on mentorointi? Tutustu Turun yliopiston mentorointiohjelmiin
   

  >> Lue osallistujien mentorointikokemuksista
   

  >> Tohtorikoulutettavien ja tutkijatohtoreiden mentorointiohjelman hakuohjeet

  Tohtorikoulutettavan uraohjaus

  Tohtorikoulutettava voi käydä uraohjauskeskustelun ohjaajansa kanssa tai se voidaan toteuttaa osana seurantaryhmän kokousta. Hyvä hetki urakeskustelulle on esimerkiksi alkuvuodesta vuosiseurannan yhteydessä.

  >> Uraohjauksesta tohtorikoulutettaville

  Tutkijakoulun linjaukset ja ohjeet

  Tutkijakoulun linjaukset ja ohjeet löytyvät yliopiston intranetistä.

  >> Tutkijakoulun intranetsivut

  Sähköiset järjestelmät

  Tohtorikoulutuksen sähköisillä järjestelmillä edistetään tohtorikoulutuksen sujuvia ja yhdenmukaisia hallinnollisia prosesseja läpi yliopiston.

  >> Tohtorikoulutuksen sähköiset järjestelmät

   

  Tohtorikoulutettavan hyvinvoinnin tueksi

  Hyvinvointia tukevat palvelut

  • Campus Sport (www.sivu) tarjoaa edullisia ja monipuolisia liikuntapalveluita turkulaisten korkeakoulujen opiskelijoille ja henkilöstölle
  • Opintopsykologipalvelut (intranet-sivu) ovat ei-työsuhteisten tohtorikoulutettavien käytössä. Opintopsykologi voi auttaa opiskelu- ja oppimistaitoihin, motivaatioon ja ajankäyttöön liittyvissä haasteissa sekä opiskelukyvyn ja jaksamisen ylläpitämisessä. Työsuhteessa olevat voivat ottaa yhteyttä työterveyspsykologiin.
  • Esteettömyyssuunnittelija (intranet-sivu) ohjaa opiskelijoita ja henkilöstöä erilaisissa saavutettavuuteen liittyvissä kysymyksissä
  • Erilaisten oppijoiden erityisjärjestelyiden (intranet-sivu) tavoitteena on tukea opiskelijan, jolla on luki-tai muu oppimisvaikeus, vamma tai sairaus, yhdenvertaisia mahdollisuuksia suoriutua opinnoissa.
  • Hyvinvointipalvelut –yksikkö (intranet-sivu) tuottaa yliopistolaisille opiskelu- ja työhyvinvointia tukevia palveluita poikkitoiminnallisesti ottaen huomioon erilaiset tilanteet. Yksikkö toteuttaa työhyvinvointikyselyitä, työyhteisösovittelua ja työnohjausta. Yksikkö tarjoaa yliopistoyhteisön jäsenelle arjen tukea ja palveluita kuten työhyvinvointia edistävät koulutukset ja valmennukset, työyhteisöjen tukeminen muutoksissa, varhainen tukeminen ja sovittelu, opiskelijaterveydenhuollon ja työterveyshuollon tukipalveluiden koordinointi, työsuojeluasiat, turvallisuusasiat, tietosuoja-asiat, tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasiat, CampusSport, opintopsykologipalvelut sekä esteettömyyteen ja saavutettavuuteen liittyvät palvelut.
  • Hyvinvointipalvelut tukee työyhteisön ristiriitatilanteissa ​varhaisen tuen mallilla (Vartu) ja opiskelijoille suunnattu varhaisen tuen malli on OpintoVartu. OpintoVartun tukihenkilöt auttavat myös tohtorikoulutettavia (linkit vievät intranet-sivuille)
  • Hyvinvointiin ja työkykyyn liittyvä henkilöstökoulutus (intranet-sivu) löytyy Konstasta > valitse aihealueeksi Hyvinvointi ja turvallisuus. Henkilöstökoulutukset on tarkoitettu koko yliopiston henkilökunnalle. Myös muulla rahoituksella yliopistossa toimivat, kuten apurahatutkijat, voivat mahdollisuuksien mukaan osallistua koulutuksiin.
  • Työnantajan kustantaman työterveyshuollon (intranet-sivu)  piiriin kuuluvat kaikki yliopistoon palvelussuhteessa olevat henkilöt, joiden säännöllinen työaika on keskimäärin vähintään 14 tuntia viikossa. Ennakoivan työterveyshuollon ja kuntoutuksen (intranet-sivu) tavoitteena on työnantajan, työntekijän ja työterveyshuollon yhteistoimin edistää työhön liittyvien sairauksien ja tapaturmien ehkäisyä, työn ja työympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta, työntekijöiden terveyttä sekä työ- ja toimintakykyä työuran eri vaiheissa.
  • Työsuojelua (intranet-sivu) koskevaa yhteistoimintaa varten yliopistossa on työsuojelutoimikunta. Yliopiston työsuojelupäällikkö, työsuojeluvaltuutetut, työsuojelutoimikunta ja työterveyshuolto yhdessä tukevat yksiköiden, esimiesten ja työntekijöiden toimintaa työsuojeluasioissa. Työsuojelupäällikkö on työterveyden yhteyshenkilö (Mehiläinen).
  • Tietoturvapäällikkö (intranet-sivu) vastaa tietoturvallisuuden kehittämisestä, sen toteutumisen valvonnasta ja tietoturvatietouden edistämisestä yliopistossa sekä tietoturvallisuutta koskevasta ulkoisesta yhteistyöstä.
  • Linkkejä etätyövinkkeihin (intranet-sivu)
  • Tietoa ja vinkkejä hyvinvoinnista huolehtimiseen etätyössä ja koronavirukseen varautumisen aiheuttamassa poikkeuksellisessa tilanteessa sekä työhön palattaessa (intranet-sivu)
  • Network for Early-Career Researchers in Turku (NERT): NERTin tavoitteina on rakentaa yhteisö tohtorikoulutettaville, tutkijatohtoreille ja muille uransa alkuvaiheessa oleville tutkijoille sekä toimia sovittelijana ja viestijänä erilaisissa ongelmatilanteissa, työskennellä yhteistyössä eri organisaatioiden kanssa Turun yliopiston ja muiden tutkijayhteisöjen kanssa Turun alueella sekä luoda mahdollisuuksia mm. verkostoitumiselle, tiedon jakamiselle ja vertaistuelle. Liity tästä NERTin sähköpostilistalle. NERTillä on myös oma LinkedIn-ryhmä, jonne voit liittyä tästä. 

  Urasuunnittelu

  Apua ristiriitatilanteissa

  Ohjaussuhteiden ristiriidoissa katso Tutkijakoulun menettelytapaohje ristiriidoista tohtorikoulutettavien ohjauksessa (pdf)

  Hyvinvointipalvelut tukee työyhteisön ristiriitatilanteissa ​varhaisen tuen mallilla (Vartu) (intranet-sivu) ja opiskelijoille suunnattu varhaisen tuen malli on OpintoVartu (intranet-sivu). OpintoVartun tukihenkilöt auttavat myös tohtorikoulutettavia riitatilanteissa ja tilanteissa, joissa on käyttäydytty asiattomasti, on kiusaamista tai syrjintää, erilaisissa opiskelijoiden ja henkilökunnan välisissä konflikteissa.

  Työyhteisösovittelussa (intranet-sivu) esimiehen velvollisuus on ottaa asia puheeksi, kun työyhteisössä ilmenee ristiriitoja, jotka alkavat häiritä yksikön arjen työtä.

  Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman (pdf) tavoitteena on edistää yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa sekä ehkäistä välitöntä ja välillistä syrjintää sekä häirintää. Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotoimikunnan (intranet-sivu) tehtävänä on edistää ja seurata tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista ja kehittymistä Turun yliopistossa.