Jatko-opiskelu yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa

Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan tohtorikoulutettavat kuuluvat joko Yhteiskunta- ja käyttäytymistieteiden tohtoriohjelmaan (DPSoc), Eriarvoisuuden, interventioiden ja hyvinvointivaltion tutkimuksen tohtoriohjelma (DPInvest) tai Turun kliiniseen tohtoriohjelmaan (TKT). Tälle sivulle on koottu ohjeita kaikille yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan jatko-opiskelijoille ja hakijoille.

Hakeminen

Yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa tohtorintutkinnon voi suorittaa kolmessa tohtoriohjelmassa, joiden kautta hakeminen tapahtuu. Kaikkiin ohjelmiin hakeuduttaessa noudatetaan yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan valintaperusteita jatko-opintoihin, mutta tohtoriohjelmilla on myös omia ohjeita ja liitteitä, joten on tärkeää tutustua huolella hakuohjeisiin.

Yleisiä ohjeita opiskeluun

Hyödyllisiä linkkejä


Rahoitus

Rahoituksesta löytyy lisätietoa tutkijakoulun (UTUGS) sivuilta. Lisäksi intrasta löytyy Tutkimusrahoitusyksikön rahoituksen vuosikello (englanniksi) ja tietoa Research Professional tietokannasta.

Jatko-opinnot

Tohtorin tutkintoon vaaditaan väitöskirja (200 op) sekä pääaineen jatko-opintoja ja muita tutkintoa tukevia opintoja (40 op). Mikäli opiskelijan lähtötasona on lisensiaatin tutkinto, tohtorin tutkintoon vaaditaan vain väitöskirja.

Opintojen tarkoituksena on tukea väitöskirjatyötä ja antaa valmiuksia sekä tutkijan tehtäviin että muihin vaativiin asiantuntijatehtäviin. Jokaisen tohtorikoulutettavan tulee aktiivisesti osallistua järjestettyyn koulutukseen sekä esitellä omaa tutkimustaan ja sen edistymistä vähintään kerran lukuvuodessa. Vaatimukset opintojen sisällöstä voivat kuitenkin vaihdella oppiainekohtaisesti, joten jokaisen tohtorikoulutettavan tulee selvittää oman oppiaineensa opintosuunnitelmasta jatkotutkintovaatimukset sekä sopia opintojen suorittamisesta pääohjaajansa kanssa.  

Jatko-opintoihin kuuluvaa opetusta järjestetään oppiaineissa sekä tiedekunnan tohtoriohjelmiussa. Tohtorikoulutettavat voivat myös osallistua Turun yliopiston tutkijakoulun tarjoamaan opetukseen.

Erilaisten muualla kuin Turun yliopistossa suoritettujen kurssien ym. suoritusten rekisteröinti tehdään tohtorikoulutettavan omassa oppiaineessa, ja suoritusten hyväksilukemisesta tohtorintutkinnon opinnoiksi sovitaan joko väitöstutkimuksen pääohjaajan tai oman oppiaineen professorin kanssa.

Väitöstutkimuksen opinnot (40 op) tulee olla suoritettuna ennen kuin väitöskirja jätetään esitarkastukseen.

Väitöskirjaprosessi

Väiröskirjaprosessi yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan osalta on kuvattu www-sivuilla 

Väitöskirjaprosessi lääketieteellisen tiedekunnan osalta on kuvattu www-sivuilla

Valmistuminen

Väittelijälle myönnetään tohtorin tutkinto, kun väitöskirja on hyväksytty tiedekunnan johtokunnassa ja merkitty opintorekisteriin sekä tohtorintutkintoon kuuluvat opinnot  on suoritettu. Dekaani myöntää todistuksen tohtorin tutkinnosta.

Ohjeet ja lomakkeet

Opintojen alussa:
Ohjaussuunnitelma
Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS)

Opintoihin liittyvät:
Muualla suoritettujen opintojen hyväksilukulomake

Väitöskirjan käsikirjoituspohja ja ohjeet:
Väitöskirjan käsikirjoituspohja (word)
Graafiset ohjeet kansiin ja sisäsivuihin


Väitöskirjan esitarkastus ja väittelylupa:
Väitökseen liittyvät lomakkeet löytyvät UGIS-järjestelmästä
Esitarkastajien ohjeet
Vastaväittäjän ohjeet
Arvostelutoimikunnan ohjeet

Yleisiä toimintaperiaatteita:
Turun yliopiston ohjeet passiivirekisteristä
Tutkijakoulun opinto-opas
Turun yliopiston johtosääntö ja opintojohtosääntö
Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan jatkotutkintomääräys

Lisensiaatin tutkinnot

Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan jatkotutkintoja ovat valtiotieteiden, psykologian ja filosofian lisensiaatin ja tohtorin tutkinto. Valtaosa tohtorikoulutettavista suorittaa nykyään pelkän väitöstutkinnon. Lisensiaatin tutkinto toimii joko ammatillisen pätevöitymisen keinona tai vapaaehtoisena välitutkintona tohtorin tutkintoa tekevälle. Ammatillisen erikoistumiskoulutuksen sisältäviä lisensiaatin tutkintoja on psykologian, sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön aloilla.

Jatko-opiskeluoikeuden yleisenä edellytyksenä on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto tai sellainen soveltuva ulkomainen koulutus, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin. Jatko-opiskeluoikeus edellyttää riittäviä tietoja ja valmiuksia jatko-opiskeluun mikä yleensä tarkoittaa, että maisterin tutkinnon syventävät opinnot on suoritettu vähintään hyvin tiedoin ja pro gradu -tutkielmasta on saatu vähintään arvosana cum laude approbatur. Muita valintaperusteita ovat hakijan tutkimussuunnitelma, opintosuunnitelma ja rahoitussuunnitelma. Valintaan vaikuttaa myös ohjausresurssien saatavuus. 

Lisensiaatin tutkintoa varten opiskelijan tulee tehdä lisensiaatintutkimus ja suorittaa jatkokoulutukseen kuuluvat opinnot. Tutkinnon voi suorittaa kaikissa tiedekunnan oppiaineissa.


Haku lisensiaatintutkintoon tähtääviin opintoihin

Jatko-opinto-oikeutta lisensiaatintutkintoon tähtääviin opintoihin haetaan yhteiskuntatieteellisestä tiedekunnasta tiedekunnan kansliaan palautettavalla lomakkeella. Hakuaika on vapaa.

Poikkeuksen muodostavat kuitenkin ammatillisen lisensiaatin tutkinnon tarjoavat koulutusohjelmat, joihin on omat hakuaikansa ja –käytäntönsä.