Turun yliopiston tutkijakoulu UTUGS - väitöskirjatutkijalle

Turun yliopiston tutkijakoulu UTUGS vastaa tohtorikoulutuksen kehittämisestä ja tarjoaa väitöskirjatutkijoille tukea koulutuksen eri vaiheissa.

Kestävä kehitys

Kestävä kehitys on yksi Turun yliopiston strategian keskeisimmistä teemoista. Linkki yliopiston 2021-2030 strategiaan.

UTUGS ja Åbo Akademi toteuttivat keväällä 2021 ensimmäistä kertaa tohtorikoulutettaville suunnatun kestävän kehityksen kurssin Multidisciplinary approaches to sustainable development. Lisää tietoa kestävän kehityksen kurssista täällä.

>> Linkki www-sivuille Kestävä kehitys Turun yliopistossa.

Tutkijakoulun tietojärjestelmä UGIS

UGIS (University of Turku Graduate School Information System) on Turun yliopiston tutkijakoulun tietojärjestelmä. 

UGIS digitalisoi väitöskirjatutkimuksen elinkaaren tarjoten elinkaareen liittyville tahoille (mm. koordinaattorit ja ohjaajat) yhtenäisen portaalin palvelujen ja ohjeistuksen löytämiseen. Ennalta määritetty elinkaari ja sen seuraaminen mahdollistavat myös prosessien digitalisoinnin esimerkiksi raportointiin liittyvien tietojen keräyksen automatisoimiseksi.

UGIS-portaalin pääkäyttäjäryhmät ovat väitöskirjatutkijat, heidän ohjaajansa sekä koordinaattorit ja sihteerit sekä tohtoriohjelmista että tiedekunnista. Muihin käyttäjiin lukeutuvat tutkijakoulun, tiedekunnan ja hallinnon toimintaa ohjaavat tahot.

Käyttöohjeet UGIS-portaaliin väitöskirjatutkijalle

Käyttöohjeet UGIS-portaaliin ohjaajalle

 

Miten UGISta käytetään?

UGIS-portaali löytyy osoitteesta ugis.utu.fi. Järjestelmän käyttö vaatii, että kuulut johonkin seuraavista käyttäjäryhmistä:

 • väitöskirjatutkija,
 • ohjaaja,
 • pääaineen vastuuhenkilö/valvoja,
 • seuranta/ohjausryhmän jäsen,
 • tohtoriohjelman tai laitoksen johtaja
 • koordinaattori,
 • virkailija.

Lisäksi sinulla tulee olla utu-tunnus, että voi kirjautua järjestelmään. Mikäli sinulla on ongelmia järjestelmään pääsyssä tai kysymyksiä järjestelmän käyttöön liittyen, olethan yhteydessä  tohtoriohjelman koordinaattoriin. 

Vikatilanteissa voit lähettää sähköpostia osoitteeseen ugis@utu.fi. Ruudunkaappaus virheestä ja lyhyt selitys yritetystä toiminnosta auttavat nopeinten ratkaisun löytymiseen.

UGIS toimii Firefox, Chrome, Opera ja Edge selaimilla, valitettavasti Explorer ei ole yhteensopivia UGIS-järjestelmän kanssa.

Peppi (opintorekisteri ja hops)

Peppi on yliopiston opintorekisteri, sisältäen myös henkilökohtaiset opintosuunnitelmat (hops)

Väitöskirjatutkija voi kirjautua Peppiin: https://student.peppi.utu.fi

Ohjeet Pepin käyttöön ovat yliopiston Intranetissä (tämä on linkki ohjeisiin).

Väitöskirjatutkijan vuosiseuranta

Väitöskirjatutkijoiden vuosiraportointi on yksi keskeinen tohtorikoulutuksen laadunvarmistuskeino. Vuosiraportoinnista hyötyy erityisesti väitöskirjatutkija itse ja hänen ohjaajansa, mutta raportointien perusteella kehitetään myös tohtoriohjelmien ja tutkijakoulun toimintaa.

Tohtorikoulutuksen etenemisen ja aktiivisuuden seuranta

Väitöskirjatutkijoiden aktiivisuuden tarkastelu toteutetaan kerran vuodessa tammikuussa. Jotta väitöskirjatutkijan opiskeluoikeus säilyy aktiivisena:

 • hänen tulee ilmoittautua vuosittain yliopistoon joko läsnä- tai poissaolevaksi sekä
 • läsnäolevana ollessaan hänen tulee palauttaa vuosiseurantaraportti tammikuussa tohtoriohjelmaansa.
 • Lisäksi UGIS-ohjaajan tulee ilmaista puoltava kantansa oikeuden aktiivisena säilymiselle. Ohjaajat tuntevat ohjattaviensa tilanteen, edistymisen ja myös mahdolliset katkokset tai keskeytykset, jolloin heidän näkemyksensä on tärkeä arvioitaessa väitöskirjatutkijan tilannetta.

Väitöskirjatutkijan täytyy jättää vuosiraportti ensimmäisen kerran sen jälkeen, kun tohtoritutkinnon opiskeluoikeuden alkamisesta on kulunut vuosi tai puolitoista vuotta. Tohtoriohjelman koordinaattori toimittaa ohjeet raportointia varten vuosittain.

Väitöskirjatutkija itse ja hänen ohjaajansa, seuranta/ohjausryhmän jäsenensä, oppiaineen vastuuhenkilönsä tai valvojansa sekä tohtoriohjelman johtaja näkevät koulutuksen ja tutkimuksen edistymiseen liittyvien kysymysten vastaukset UGIS-järjestelmässä.

Passiivirekisteriohjeet jatko-opiskelijalle ja väitöskirjatutkijan aktiivisuus

Ohjaus tohtorikoulutuksessa

Ohjauskäytänteet tohtorikoulutuksessa
Tohtorikoulutuksessa tavoitetta edistää laadukas ohjaus, jossa korostuvat ohjaajan asiantuntemus ja sitoutuminen väitöskirjatutkijan yksilölliseen ohjaukseen. Väitöskirjatutkijoiden ohjauksen tavoite on olla innostavaa ja joustavaa, ja sen tulee tukea tutkimustyötä ja tohtoriopintoja.

>> Rehtorin päätös väitöskirjatutkijan ohjauksesta 

>> Lisäohje päätökseen väitöskirjatutkijan ohjauksesta

>> Tutkijakoulun menettelytapaohje ristiriidoista väitöskirjatutkijan ohjauksessa

>> Tutkijakoulun ohjaussuunnitelmamalli 

>> Hyvät seuranta/ohjausryhmäkäytänteet

 

Mentorointi

Turun yliopiston ja Åbo Akademin yhteinen mentorointiohjelma tukee väitöskirjatutkijoita ja tutkijatohtoreita oman osaamisen kehittämisessä ja tunnistamisessa. Mentorointi on ohjausprosessi, jossa osaava ja kokeneempi asiantuntija (mentori) antaa tukea kehittymishaluiselle henkilölle (aktori). Mentorointi tapahtuu pienryhmissä tai pareittain (mentori ja 1-2 mentoroitavaa). Mentorointi tukee aktoria hänen itsensä asettamien tavoitteiden mukaan esim. työuran suunnittelussa tai sen uudelleen suuntaamisessa, verkostojen laajentamisessa oman alansa toimijoiden kanssa ja oman osaamisen tunnistamisessa. Mentorointi perustuu vapaaehtoiseen työskentelyyn, jonka kulmakiviä ovat avoimuus, luottamuksellisuus ja sitoutuneisuus. Ohjelmaan osallistuminen edellyttää sitoutumista ja aktiivisuutta sekä kiinnostusta mentoria, hänen työtään ja kokemustaan kohtaan.

Aktorit valitaan hakemusten perusteella. Mentorointiohjelma alkaa vuosittain tammikuussa ja päättyy lokakuussa. Mentorointiohjelmaan haetaan syyskuussa. Mentoreiksi haluavilta otetaan ilmoittautumisia vastaan ympäri vuoden.

>> Mitä on mentorointi? Tutustu Turun yliopiston mentorointiohjelmiin
 

>> Lue osallistujien mentorointikokemuksista
 

>> Väitöskirjatutkijoiden ja tutkijatohtoreiden mentorointiohjelman hakuohjeet

Väitöskirjatutkijan uraohjaus

Väitöskirjatutkija voi käydä uraohjauskeskustelun ohjaajansa kanssa tai se voidaan toteuttaa osana seurantaryhmän kokousta. Hyvä hetki urakeskustelulle on esimerkiksi alkuvuodesta vuosiseurannan yhteydessä.

>> Uraohjauksesta väitöskirjatutkijoille

Tutkijakoulun linjaukset ja ohjeet

Tutkijakoulun linjaukset ja ohjeet löytyvät yliopiston intranetistä.

>> Tutkijakoulun intranetsivut

Sähköiset järjestelmät

Tohtorikoulutuksen sähköisillä järjestelmillä edistetään tohtorikoulutuksen sujuvia ja yhdenmukaisia hallinnollisia prosesseja läpi yliopiston.

>> Tohtorikoulutuksen sähköiset järjestelmät

 

Väitöskirjatutkijan hyvinvoinnin tueksi

Hyvinvointia tukevat palvelut

 • Campus Sport (www.sivu) tarjoaa edullisia ja monipuolisia liikuntapalveluita turkulaisten korkeakoulujen opiskelijoille ja henkilöstölle
 • Opintopsykologipalvelut (intranet-sivu) ovat ei-työsuhteisten väitöskirjatutkijoiden käytössä. Opintopsykologi voi auttaa opiskelu- ja oppimistaitoihin, motivaatioon ja ajankäyttöön liittyvissä haasteissa sekä opiskelukyvyn ja jaksamisen ylläpitämisessä. Työsuhteessa olevat voivat ottaa yhteyttä työterveyspsykologiin.
 • Esteettömyyssuunnittelija (intranet-sivu) ohjaa opiskelijoita ja henkilöstöä erilaisissa saavutettavuuteen liittyvissä kysymyksissä
 • Erilaisten oppijoiden erityisjärjestelyiden (intranet-sivu) tavoitteena on tukea opiskelijan, jolla on luki-tai muu oppimisvaikeus, vamma tai sairaus, yhdenvertaisia mahdollisuuksia suoriutua opinnoissa.
 • Hyvinvointipalvelut –yksikkö (intranet-sivu) tuottaa yliopistolaisille opiskelu- ja työhyvinvointia tukevia palveluita poikkitoiminnallisesti ottaen huomioon erilaiset tilanteet. Yksikkö toteuttaa työhyvinvointikyselyitä, työyhteisösovittelua ja työnohjausta. Yksikkö tarjoaa yliopistoyhteisön jäsenelle arjen tukea ja palveluita kuten työhyvinvointia edistävät koulutukset ja valmennukset, työyhteisöjen tukeminen muutoksissa, varhainen tukeminen ja sovittelu, opiskelijaterveydenhuollon ja työterveyshuollon tukipalveluiden koordinointi, työsuojeluasiat, turvallisuusasiat, tietosuoja-asiat, tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasiat, CampusSport, opintopsykologipalvelut sekä esteettömyyteen ja saavutettavuuteen liittyvät palvelut.
 • Hyvinvointipalvelut tukee työyhteisön ristiriitatilanteissa ​varhaisen tuen mallilla (Vartu) ja opiskelijoille suunnattu varhaisen tuen malli on OpintoVartu. OpintoVartun tukihenkilöt auttavat myös väitöskirjatutkijoita (linkit vievät intranet-sivuille)
 • Hyvinvointiin ja työkykyyn liittyvä henkilöstökoulutus (intranet-sivu) löytyy Konstasta > valitse aihealueeksi Hyvinvointi ja turvallisuus. Henkilöstökoulutukset on tarkoitettu koko yliopiston henkilökunnalle. Myös muulla rahoituksella yliopistossa toimivat, kuten apurahatutkijat, voivat mahdollisuuksien mukaan osallistua koulutuksiin.
 • Työnantajan kustantaman työterveyshuollon (intranet-sivu)  piiriin kuuluvat kaikki yliopistoon palvelussuhteessa olevat henkilöt, joiden säännöllinen työaika on keskimäärin vähintään 14 tuntia viikossa. Ennakoivan työterveyshuollon ja kuntoutuksen (intranet-sivu) tavoitteena on työnantajan, työntekijän ja työterveyshuollon yhteistoimin edistää työhön liittyvien sairauksien ja tapaturmien ehkäisyä, työn ja työympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta, työntekijöiden terveyttä sekä työ- ja toimintakykyä työuran eri vaiheissa.
 • Työsuojelua (intranet-sivu) koskevaa yhteistoimintaa varten yliopistossa on työsuojelutoimikunta. Yliopiston työsuojelupäällikkö, työsuojeluvaltuutetut, työsuojelutoimikunta ja työterveyshuolto yhdessä tukevat yksiköiden, esimiesten ja työntekijöiden toimintaa työsuojeluasioissa. Työsuojelupäällikkö on työterveyden yhteyshenkilö (Mehiläinen).
 • Mielen päällä -toiminnassa (www-sivu) edistetään hyvinvointia yhteisöllisyyden ja vertaistukitoiminnan kautta. Vertaistukihenkilöiden kanssa ja vertaistukiryhmissä on mahdollista keskustella luottamuksellisesti tutkijaa kohtaavista haasteista,
 • Tietoturvapäällikkö (intranet-sivu) vastaa tietoturvallisuuden kehittämisestä, sen toteutumisen valvonnasta ja tietoturvatietouden edistämisestä yliopistossa sekä tietoturvallisuutta koskevasta ulkoisesta yhteistyöstä.
 • Linkkejä etätyövinkkeihin (intranet-sivu)
 • Tietoa ja vinkkejä hyvinvoinnista huolehtimiseen etätyössä ja koronavirukseen varautumisen aiheuttamassa poikkeuksellisessa tilanteessa sekä työhön palattaessa (intranet-sivu)
 • Network for Early-Career Researchers in Turku (NERT): NERTin tavoitteina on rakentaa yhteisö väitöskirjatutkijoille, tutkijatohtoreille ja muille uransa alkuvaiheessa oleville tutkijoille sekä toimia sovittelijana ja viestijänä erilaisissa ongelmatilanteissa, työskennellä yhteistyössä eri organisaatioiden kanssa Turun yliopiston ja muiden tutkijayhteisöjen kanssa Turun alueella sekä luoda mahdollisuuksia mm. verkostoitumiselle, tiedon jakamiselle ja vertaistuelle. Liity tästä NERTin sähköpostilistalle. NERTillä on myös oma LinkedIn-ryhmä, jonne voit liittyä tästä. 

Urasuunnittelu

Apua ristiriitatilanteissa

Ohjaussuhteiden ristiriidoissa katso Tutkijakoulun menettelytapaohje ristiriidoista tohtorikoulutettavien ohjauksessa (pdf)

Hyvinvointipalvelut tukee työyhteisön ristiriitatilanteissa ​varhaisen tuen mallilla (Vartu) (intranet-sivu) ja opiskelijoille suunnattu varhaisen tuen malli on OpintoVartu (intranet-sivu). OpintoVartun tukihenkilöt auttavat myös väitöskirjatutkijoita riitatilanteissa ja tilanteissa, joissa on käyttäydytty asiattomasti, on kiusaamista tai syrjintää, erilaisissa opiskelijoiden ja henkilökunnan välisissä konflikteissa.

Työyhteisösovittelussa (intranet-sivu) esimiehen velvollisuus on ottaa asia puheeksi, kun työyhteisössä ilmenee ristiriitoja, jotka alkavat häiritä yksikön arjen työtä.

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman (pdf) tavoitteena on edistää yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa sekä ehkäistä välitöntä ja välillistä syrjintää sekä häirintää. Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotoimikunnan (intranet-sivu) tehtävänä on edistää ja seurata tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista ja kehittymistä Turun yliopistossa.

Yksilöllinen tuki tohtoriopinnoissa

Turun yliopisto pyrkii turvaamaan opintojen saavutettavuuden kaikille väitöskirjatutkijoilleen. Jos sinulla on tarvetta yksilölliseen tukeen esimerkiksi oppimisen vaikeuksien vuoksi tai sinulla on jokin opiskeluun vaikuttava sairaus tai vamma, sinulle voidaan tehdä opintoihin liittyen yksilöllisiä järjestelyjä.

Esteettömyyssuunnittelija ohjaa, neuvoo ja toimii vammaisopiskelijoiden ja erilaisten oppijoiden tukena. Ota häneen yhteyttä, jos tarvitset opintojesi sujumista varten yksilöllisiä järjestelyjä.
>>Linkki Saavutettavuus Turun yliopistossa www-sivuille
>>Linkki Turun yliopiston yksilölliset järjestelyt opetuksessa -intranet sivuille

Yksiköllisiä järjestelyjä voidaan laatia myös väitöstilaisuuteen liittyen. Tiedekuntakohtaiset yhteyshenkilöt neuvovat väitökseen liittyvistä yksilöllisistä järjestelyistä.

Tiedekuntakohtaiset yhteyshenkilöt

 • Humanistinen tiedekunta: Meri Heinonen, humpostgraduate(a)utu.fi
 • Kasvatustieteiden tiedekunta: Anne Niemimäki, edupostgraduate(a)utu.fi
 • Lääketieteellinen tiedekunta: Outi Irjala, med-doctoral(a)utu.fi
 • Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta: Sanna Ranto, sci-docstudies(a)utu.fi
 • Oikeustieteellinen tiedekunta: Kirsi Tuohela, lawpostgraduate(a)utu.fi
 • Teknillinen tiedekunta: Sanna Ranto, tech-doc(a)utu.fi
 • Turun kauppakorkeakoulu: Jenni Heervä, tsedoctoralprogramme(a)utu.fi
 • Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta: Kirsi Tammi, socpostgraduate(a)utu.fi
Joustava opinto-oikeus (JOO) toisessa suomalaisessa korkeakoulussa

Väitöskirjatutkija voi hakea opinto-oikeutta suorittaa yksittäisiä kursseja toisessa suomalaisessa yliopistossa.

 1. Jos kohdeyliopisto on Åbo Akademi, hae opinto-oikeutta sähköisellä lomakkeella: Sähköinen lomake joustavan opinto-oikeuden hakemiseksi Åbo Akademista.
 2. Jos kohdeyliopisto on jokin muu suomalainen korkeakoulu, tarkista hakuohjeet kyseisen korkeakoulun nettisivuilta.
  • Jos korkeakoulussa on käytössä paperinen hakulomake, löydät sen sivulta: https://wiki.eduuni.fi/display/Ristiinopiskelupalvelu/Paperinen+hakulomake. Toimita hakemuksesi tiedekuntasi tohtorikoulutuksen valmistelijalle (koulutuspäällikkö/koordinaattori) Word- tai pdf-tiedostona tai paperilla.
  • Jos korkeakoulussa on käytössä jokin muu hakukäytäntö, toimi korkeakoulun ohjeistuksen mukaisesti. Muista pyytää hakemukseen puolto tiedekuntasi tohtorikoulutuksen valmistelijalta (koulutuspäällikkö/koordinaattori). Jos puoltoa ei ole pyydetty, hakemustasi ei voida käsitellä toisessa korkeakoulussa.

Edellytykset sille, että hakemustasi voidaan puoltaa:

 • Hakemasi opintojakso sisältyy hyväksyttyyn opintosuunnitelmaasi. Opintojaksosta on siis keskusteltu ohjaajan kanssa ja sen on todettu sopivan jatko-opintokokonaisuuteesi.
 • Vastaavaa opintojaksoa ei opeteta Turun yliopistossa.
 • Opintojakso mahtuu sisällytettäväksi jatko-opintosuunnitelmasi minimiopintomäärään (40/60 op).