Yhteiskunta- ja käyttäytymistieteiden tohtoriohjelma - valintaperusteet ja hakuohjeet

Yhteiskunta- ja käyttäytymistieteiden tohtoriohjelmassa sovelletaan yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan valintaperusteita ja hakuohjeita. Hakuilmoitus ja hakulomake sekä tietoa hausta löytyvät alla olevista linkeistä. Seuraava avoin haku tohtoriohjelmaan on 28.8.2023 - 15.9.2023.

> Valintaperusteet ja hakuohjeet yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan tohtoriopintoihin

Kuka voi hakea?

Jatko-opinto-oikeuden yleisenä edellytyksenä on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto tai sellainen soveltuva ulkomainen koulutus, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin.

Valtiotieteiden lisensiaatin tai tohtorin tutkintoa suorittamaan voidaan hyväksyä hakija, jolla on yhteiskuntatieteellisen alan ylempi korkeakoulututkinto tai jolla tiedekunta toteaa muuten olevan riittävät tiedot ja valmiudet.

Psykologian lisensiaatin tai tohtorin tutkintoa suorittamaan voidaan hyväksyä hakija, jolla on psykologian alan ylempi korkeakoulututkinto tai jolla tiedekunta toteaa muuten olevan riittävät tiedot ja valmiudet.

Filosofian tohtorin tutkintoa suorittamaan voidaan hyväksyä hakija, jolla tiedekunta toteaa olevan jatkokoulutuskelpoisuuden filosofiassa, logopediassa tai psykologiassa.

Kielitaitovaatimukset

Kielitaitovaatimukset tohtorintutkinnon opiskeluoikeushaussa:

https://www.utu.fi/en/research/utugs/how-to-apply/language

 

 

Tutkimussuunnitelma

Hakemuksen arvoinnin keskeisin osio on tutkimussuunnitelma. Tutkimussuunnitelman perusteella arvioidaan tutkimuksen laatua sekä aihepiirin soveltuvuus pääaineen tutkimusprofiiliin ja asiantuntijuusalueisiin. Tutkimussuunnitelma on hakijan tärkein hakudokumentti, joka laaditaan itsenäisesti.

Tutkimussuunnitelman pituus on enintään 6 sivua (A4, 1-riviäli, fontti 12, sisältäen lähdeluettelon). Suositeltava tutkimussuunnitelman rakenne:

  • tiivistelmä
  • tutkimusasetelma
  • teoria, käsitteet ja hypoteesti
  • tutkimusmenetelmät, aineistot, aikataulu ja ohjaus
  • väitöstyön linkittyminen hakijan työuraan

Tutkimussuunnitelman tarkempi ohjeistus liitteenä.

Lähettämällä tutkimussuunnitelman hakemuksen liitteenä hakija antaa luvan suunnitelman tarkastamiseen Turnitin-plagioinnin tunnistusjärjestelmällä

Hakuajat ja -käytännöt

Haku Yhteiskunta- ja käyttäytymistieteiden tohtoriohjelmaan järjestetään kaksi kertaa vuodessa:

maaliskuussa (opinto-oikeus alkaa 1.8.)

syyskuussa (opinto-oikeus alkaa 1.1.)

Syksyn haussa voi hakea sekä jatko-opinto-oikeutta että avoimia työsuhteisia väitöskirjatutkijan tehtäviä. Kevään haku koskee vain jatko-opinto-oikeutta.  
Hakemus tehdään hakuajan puitteissa sähköisellä lomakkeella. Lisätietoa ja hakuohjeet yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan tohtorikoulutuksen sivuilla.

> Lisätietoa hausta tohtorikoulun sivulla

Väitöskirjatutkijan valintakriteerit

Väitöskirjatutkijan valinnan tavoitteena on saada tutkijanuralle soveltuvia kyvykkäitä, motivoituneita, tutkimustyöhön ja jatko-opiskeluun sitoutuneita opiskelijoita.

Opinto-oikeuden yleisenä edellytyksenä on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto tai sellainen soveltuva ulkomainen koulutus, joka antaa asianomaisessa maassa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin.
Tohtoriohjelmaan otetaan opiskelijoita vuosittain enintään 50. Valintakriteerit ovat:

  • maisterin tutkinnon syventävien opintojen arvosana (yleensä vähintään hyvät tiedot)
  • pro gradu -tutkielman arvosana (yleensä vähintään cum laude approbatur tai 3 asteikolla 1-5)
  • hakijan tutkimussuunnitelman taso ja toteutuskelpoisuus
  • ohjausresurssien saatavuus.

Lisäksi väitöskirjatutkijaksi valittavalta edellytetään riittävää englannin kielen taitoa.

Palkkapaikkojen valintakriteerit ja -käytännöt

Tohtoriohjelman johtoryhmä käsittelee hakemukset ja käyttää myös ulkopuolisia asiantuntijoita hakemusten arviointiin. Arvioinnissa otetaan huomioon:
• tutkimussuunnitelman laatu (korkeatasoisuus, toteutuskelpoisuus, soveltuvuus tohtoriohjelman tutkimusprofiiliin)
• menestyminen aikaisemmissa opinnoissa (pro gradu -tutkielman tai vastaavan opinnäyt-teen arvosana ja muut opintosuoritukset)
• tieteelliset meriitit ja eteneminen tohtorintutkintoon kuuluvissa opinnoissa (julkaisut, kon-ferenssiesitelmät, toiminta tieteellisissä seuroissa, tieteelliset palkinnot, suoritettujen opin-tojen määrä opintorekisterissä ja opintojen suoritusnopeus ym.)

Tohtoriohjelmalla on vuosittain 2-4 maksimissaan nelivuotista palkkapaikkaa haettavana. Haku on auki syyskuussa, mistä tiedotetaan tarkemmin tohtoriohjelman ja tiedekunnan sivuilla. Hakemusten käsittelyprosessi:

- tohtoriohjelma tarkastaa hakemukset ja pyytää tarvittaessa hakijaa täydentämään hakemusta
- hakemukset arvioidaan oppiaineissa
- oppiaineiden/laitosten arvoinnin perusteella n. 10 hakemusta lähetetään ulkoiseen arviontiin
- ulkoisen arvioinnin tekijät asettavat hakemukset paremmuusjärjestykseen
- tohtoriohjelman johtoryhmä tekee päätösehdotuksen perustuen hakemusten ulkoiseen arviointiin
- dekaani tekee päätöksen palkkapaikkojen täyttämisestä, josta tiedotetaan hakijoita marraskuun lopulla

Oppiaineet ja niiden jatkokoulutuksen vastuuhenkilöt

- Filosofia: Helena Siipi, helena.siipi@utu.fi
- Itä-Aasian tutkimus: Lauri Paltemaa, lauri.paltemaa@utu.fi
- Logopedia: Elina Mainela-Arnold, elina.mainela-arnold@utu.fi
- Poliittinen historia: Vesa Vares, vesa.vares@utu.fi
- Psykologia: Paula Salo, paula.salo@utu.fi
- Sosiaalipolitiikka: Veli-Matti Ritakallio ja Heikki Ervasti, veli-matti.ritakallio@utu.fi / heikki.ervasti@utu.fi
- Sosiaalityö: Johanna Kallio, jomkall@utu.fi
- Sosiologia: Hannu Ruonavaara, hannu.ruonavaara@utu.fi
- Taloussosiologia: Pekka Räsänen, pekka.rasanen@utu.fi
- Valtio-oppi: Antti Pajala, antti.pajala@utu.fi

Ohjaajat

Haettaessa opiskeluoikeutta hakijan tulee liittää hakemukseen ohjaajan sitoumus väitöskirjan ohjaamisesta. Ohjaajan tulee olla väitellyt ja yhden ohjaajista tulee olla oppiaineesta, johon hakemus osoitetaan.

Tiedekunnan oppiaineisiin sekä tutkimus- ja opetushenkilökuntaan voit tutustua tiedekunnan www-sivuilta.

Syksyn 2023 hakuilmoitus ja linkki hakulomakkeeseen

Tohtoriohjelman syksy 2023 haun hakuilmoitus

Hakulomake on auki 28.8.-15.9.2023