Tietoa lääketieteellisestä tiedekunnasta

Turun yliopiston lääketieteellinen tiedekunta on moderni, monialainen ja kansainvälinen koulutus- ja tutkimusorganisaatio, joka koostuu neljästä laitoksesta sekä neljästä erillisyksiköstä. Vuosittain tiedekunnassa suoritetaan noin 300 perustutkintoa, 70 tohtorintutkintoa sekä 140 erikoislääkärin tai erikoishammaslääkärin tutkintoa. Tiedekunnan korkealaatuisen tutkimuksen tuloksista julkaistaan yli 2000 artikkelia vuodessa.

Dekaanit ja johtoryhmä

Dekaani Pekka Hänninen
Tutkimuksesta ja jatkokoulutuksesta vastaava varadekaani Markus Juonala
Perustutkintokoulutuksesta vastaava varadekaani Sanna Salanterä
LL- ja HLL-koulutuksesta vastaava varadekaani Eriika Savontaus

Lääketieteellisen tiedekunnan johtoryhmä on operatiivinen elin, jossa tiedekunnna johto päättää käytännön toiminnasta. Johtoryhmään kuuluvat dekaanien ja laitosjohtajien lisäksi tulosyksiköiden johtajat.

Lisäksi dekanaatti sekä koulutuksen, tutkimuksen, talouden, henkilöstöhallinnon ja viestinnän valmistelijat tapaavat säännöllisesti operatiivisissa kokouksissa.

Johtokunta

Johtokunnan tehtävänä on kehittää tiedekunnan opetusta ja tutkimusta, tehdä ehdotukset toiminta- ja taloussuunnitelmaksi ja vuotuiseksi talousarvioksi sekä päättää tiedekunnalle myönnettyjen voimavarojen jakamisen suuntaviivoista. Johtokunta myös hyväksyy opetussuunnitelmat. Johtokunta voi siirtää toimivaltaansa kuuluvan asian dekaanin käsiteltäväksi ja ratkaistavaksi.

Lääketieteellisen tiedekunnan johtokunnan muodostavat 5 professorijäsentä, 5 muun henkilökunnan jäsentä ja 5 opiskelijajäsentä. Valmistelijoina toimivat hallintopäällikkö Päivi Salonen, koulutuspäällikkö Outi Irjala, opintopäällikkö Henriikka Salminen ja koulutuspäällikkö Kirsi Puomila.

Kokousaikataulu
 

Johtokunnan jäsenet (varajäsenet)

Dekaani Pekka Hänninen, puheenjohtaja

Professorit

Panu Jaakkola (Marko Salmi)
Ullamari Pesonen (Noora Kotaja)
Riitta Suhonen (Jarmo Hietala)
Hanna Thorén (Timo Närhi)
Eija Vesti (Paulina Salminen)

Keskiryhmä

Jarmo Gunn (Ritva Rautiainen)
Jaana Willberg (Elina Bergman)
Juho-Antti Mäkelä (Kim Eerola)
Minna Stolt (Otto Ettala)
Kati Elima (Maria Sundvall)

Opiskelijat

Mikael Eklund (Aino Virolainen)
Vilma Kuvaja (Milka Kauhanen)
Mona Kukkoaho (Tuula Mattila)
Rebecca Suomi (Aaro Tarvainen)
Antti Väisänen (Jeyaniroshan Jeyapalan)

Nykyisten opiskelijajäsenten kausi johtokunnassa päättyy 31.12.2023.

Läsnäolo-oikeus

Varadekaani Sanna Salanterä
Varadekaani Markus Juonala
Varadekaani Eriika Savontaus

Toimikunnat

Lääketieteellisessä tiedekunnassa on asetettu toimikuntia valmistelemaan tutkintokoulutuksen asioita dekaanien ja johtokunnan päätettäväksi. Opiskelijat ovat vahvasti mukana suunnittelu- ja kehitystyössä. Lisäksi tiedekunnassa on erilaisia määräaikaisia suunnittelu- ja projektityöryhmiä.

Peruskoulutuksen toimikunnat

Jokaisella koulutusohjelmalla on tutkinnonsuunnittelutoimikunta tai vastaava elin. Lisäksi peruskoulutuksessa on muita työryhmiä, jotka vastaavat mm. kansainvälisyytteen, verkko-opetukseen ja mentorointiin liittyvistä asioista."

Jatkokoulutuksen toimikunnat

Muut toimikunnat

 • Dosenttitoimikunta
 • Yliopistotoimikunta
Neuvottelukunta

Lääketieteellisen tiedekunnan toiminnan kehittämisen tueksi on nimitetty neuvottelukunta, jonka jäseniksi on kutsuttu edustajia tärkeimmistä lääke- ja terveysalan sidosryhmistä, joilla on tiivis yhteys tiedekuntaan.

Neuvottelukunta edistää aktiivista ja monialaista vuoropuhelua ja eri asiantuntijatahojen kuuntelemista. Neuvottelukunnassa pohditaan muun muassa tiedekunnan roolia alueellisena toimijana, tiedekunnan suhdetta yhteiskunnallisiin haasteisiin sekä koulutuksen opiskelijoille ja tutkijoille antamia työelämävalmiuksia.

Neuvottelukunnan kokoonpano:

 • Matti Bergendahl, johtaja, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri
 • Mikko Pietilä, johtajaylilääkäri, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri    
 • Petteri Lankinen, johtajaylilääkäri, Satakunnan sairaanhoitopiiri
 • Peter Nieminen, johtajaylilääkäri, Vaasan sairaanhoitopiiri
 • Minna Hendolin, johtaja, Sitra
 • Jenni Anttila, erikoislääkäri, Kaarinan terveyskeskus
 • Kristian Kallio, ylilääkäri, Naantalin terveyskeskus    
 • Janina Andersson, toiminnanjohtaja, Mannerheimin Lastensuojeluliiton Varsinais-Suomen piiri
 • Katariina Kauniskangas, palvelualuejohtaja, Turun kaupunki
 • Kirsi Kiviniemi, arviointitoiminnan johtaja, Turun kaupunki    
 • Juha Kaskinen, johtaja, Tulevaisuuden tutkimuskeskus
 • Satu Ahomäki, johtaja, Orion    
 • Aki Ahonen, aluejohtaja, Terveystalo        

Jäsenten lisäksi neuvottelukuntaan kuuluvat tiedekunnan dekaani ja varadekaanit. Kokouksiin voi osallistua myös tiedekunnan yksiköiden edustajia. Sihteerinä toimii tiedekuntapäällikkö. 

Neuvottelukunnan toimikausi on 1.1.2021–31.12.2024.

Yksiköt

Lääketieteelliseen tiedekuntaan kuuluu neljä laitosta ja neljä erillisyksikköä.

Tutustu yksiköihin

Avainlukuja (2020)

Tutkinnot

 • 302 perustutkintoa (244 ylempää, 58 alempaa)
 • 69 tohtorin tutkintoa
 • 132 erikoislääkäriä
 • 8 erikoishammaslääkäriä

Opiskelijat

 • 7037 hakemusta
 • 1615 perustutkinto-opiskelijaa
 • 831 tohtorikoulutettavaa

Henkilöstö

 • 580 henkilötyövuotta
 • 117 professoria ja apulaisprofessoria
 • 3 työelämäprofessoria

Julkaisut

 • Yhteensä 2300 julkaisua
 • 1400 vertaisarvoitua artikkelia tieteellisessä aikakausijulkaisussa
Historia

Turun yliopiston lääketieteellinen tiedekunta on moderni ja monialainen organisaatio, joka nojaa 1640 perustetun Turun Akatemian traditioon. Turun Akatemian ensimmäinen lääketieteellinen väitöskirja on vuodelta 1643.

Vuonna 1922 toimintansa aloittaneeseen Turun yliopistoon perustettiin lääketieteellinen tiedekunta vuonna 1943. Tiedekunnassa aloitettiin prekliininen koulutus vuonna 1954, hammaslääketieteen opetus vuonna 1958 ja hoitotieteen koulutus vuonna 1986. Terveyden biotieteet tulivat osaksi tiedekuntaa vuonna 1999.

Strateginen toimintasuunnitelma

Tiedekunnan strateginen toimintasuunnitelma vuosille 2021–2030 perustuu Turun yliopiston strategiaan 2021–2030 ja sen toimenpideohjelmiin . 

Strateginen toimintasuunnitelma toteutetaan käytettävissä olevien resurssien sekä erikseen tehtävän aikataulun mukaan. Dekaani raportoi toimenpideohjelman toteutumisesta johtokunnalle. Toimintasuunnitelmaa päivitetään vuosittain.

Laatutyö

Tiedekunnassa laatutyötä johtaa dekaani ja laitoksissa laitosten johtajat. Tiedekunnassa toimii laatutyön ohjausryhmä, jonka tehtävänä on koordinoida tiedekunnan laatutyötä.

Lue lisää

Dosentin arvon hakeminen

Yliopisto voi hakemuksesta myöntää dosentin arvon henkilölle, jolla on perusteelliset tiedot omalta alaltaan, julkaisuilla tai muulla tavoin osoitettu kyky itsenäiseen tutkimustyöhön tai taiteelliseen työhön sekä hyvä opetustaito.

Ohjeet ja menettelytavat dosentuurin hakemiseksi lääketieteellisessä tiedekunnassa

Professori- ja dosenttinimitykset

​​​​​​​​​​​​​​​​​​Professorit ja tutkimusjohtajat

LT Peter Boström, urologian apulaisprofessori (tenure track II-vaihe), 1.8.2022-31.7.2026 (5.8.2022)

LT Juho Joutsa, rakenteellisen ja toiminnallisen neurokuvantamisen ja instrumentaation apulaisprofessori (tenure track II-vaihe) 1.9.2022-31.8.2026 (28.6.2022)

LT Tuomas Kivinemi, kardiologian apulaisprofessori (tenure track II-vaihe) 15.6.2022-14.6.2024 (23.6.2022)

LT Olli Kampman, psykiatrian prfessori, 1.9.2022 alkaen (23.6.2022)

PhD Alexander Mildner, immunologian tai immunologiaan perustuvan lääke- ja/tai diagnostiikkakehityksen apulaisprofessori (tenure track II-vaihe) 1.7.2022-30.6.2026 (21.5.2022)

LT Markus Pääkkönen, ortopedian ja traumatologian apulaisprofessori (tenure track I-vaihe) 1.6.2022-31.5.2027 (19.5.2022)

LT Cecilia Nauclér, immunologian professori, 1.2.2022-31.12.2024 (14.2.2022)

LT Riitta Lahesmaa, systeemi-immunologian professori, 1.3.2022 alkaen (11.2.2022)

TtT Mari Kangasniemi, hoitotieteen professori (Satakunta), 1.2.2022 alkaen (31.1.2022)

LT Saila Koivusalo, synnytysopin apulaisprofessori (tenure track II-vaihe), 1.1.2022-31.12.2025 (30.12.2021)

LT Pekka Taimen, molekyylipatologian professori, 1.1.2022 alkaen (29.12.2021)​​

FT Anne Roivainen, prekliinisen kuvantamisen ja lääketutkimuksen professori, 1.1.2022 alkaen (28.12.2021)

LT Kirsi Virtanen, aineenvaihduntatutkimuksen apulaisprofessori (tenure track II-vaihe), 1.1.2022-31.12.2025 (27.12.2021)​​

FT Anu Airaksinen, radiokemian professori, 1.1.2022 alkaen (27.12.2021)

PhD Xiang-Guo Li, radiokemian apulaisprofessori (tenure track I-vaihe), 1.1.2022-31.12.2026 (27.12.2021)

 

Dosentit

LT Juha Koskinen, dosentin arvo, kardiologia (18.11.2022)

LT Vilhelmiina Parikka, dosentin arvo, lastentautioppi (18.11.2022)

LT Melissa Rahi, dosentin arvo, neurokirurgia (18.11.2022)

LT Raakel Luoto, dosentin arvo, neonatologia (27.10.2022)

PhD Mojtaba Jafaritadi, dosentin arvo, lääketieteellinen keinoälytutkimus (16.9.2022)

LT Miia Laine, dosentin arvo, kliininen mikrobiologia (26.8.2022)

TtT Anu-Marja Kaihlanen, dosentin arvo, hoitotiede (16.6.2022)

FT Kari Kurppa, dosentin arvo, syöpäbiologia (16.6.2022)

LT Antti Palomäki, dosentin arvo, reumatologia (16.6.2022)

LT Klas Winell, dosentin arvo, kansanterveystiede (16.6.2022)​

FT Vanina Dahlstöm-Heuser, dosentin arvo, solubiologia (30.5.2022)

LT Samuli Jaakkola, dosentin arvo, kliininen kardiologia (30.5.2022)

LT Päivi Jalava-Karvinen, dosentin arvo, infektiosairaudet (30.5.2022)

LT Liisi Ripatti, dosentin arvo, lastenkirurgia (30.5.2022)

LT Minna Soinio, dosentin arvo, endokrinologia (30.5.2022)​

LT Kjell Helenius, dosentin arvo, lastentautioppi (28.4.2022)

LT Pilvi Riihilä, dosentin arvo, ihotaudit ja allergologia (28.4.2022)​

LT Marjut Rintala, dosentin arvo, gynekologinen onkologia (28.4.2022)

HLT Jenni Hjerppe, dosentin arvo, hammasprotetiikka ja purentafysiologia (25.3.2022)​

TtT Tella Lantta, dosentin arvo, mielenterveyshoitotiede (25.3.2022)

LT Sami Ventelä, dosentin arvo, korva-,​ nenä- ja kurkkutaudit (25.2.2022)

LT Tapio Hellman, dosentin arvo, sisätautioppi (28.1.2022)

LT Antti Koskela, dosentin arvo, kliininen anatomia (28.1.2022)

FT Elisa Närvä, dosentin arvo, kantasolutiede (28.1.2022)

LT Panu Uusalo, dosentin arvo, anestesiologia ja tehohoito (28.1.2022)​