Tietoa lääketieteellisestä tiedekunnasta

Turun yliopiston lääketieteellinen tiedekunta on moderni, monialainen ja kansainvälinen koulutus- ja tutkimusorganisaatio, joka koostuu neljästä laitoksesta sekä neljästä erillisyksiköstä. Vuosittain tiedekunnassa suoritetaan noin 300 perustutkintoa, 70 tohtorintutkintoa sekä 140 erikoislääkärin tai erikoishammaslääkärin tutkintoa. Tiedekunnan korkealaatuisen tutkimuksen tuloksista julkaistaan yli 2000 artikkelia vuodessa.

Dekaanit ja johtoryhmä

Dekaani Pekka Hänninen
Tutkimuksesta ja jatkokoulutuksesta vastaava varadekaani Markus Juonala
Perustutkintokoulutuksesta vastaava varadekaani Sanna Salanterä
LL- ja HLL-koulutuksesta vastaava varadekaani Eriika Savontaus

Lääketieteellisen tiedekunnan johtoryhmä on operatiivinen elin, jossa tiedekunnna johto päättää käytännön toiminnasta. Johtoryhmään kuuluvat dekaanien ja laitosjohtajien lisäksi tulosyksiköiden johtajat.

Lisäksi dekanaatti sekä koulutuksen, tutkimuksen, talouden, henkilöstöhallinnon ja viestinnän valmistelijat tapaavat säännöllisesti operatiivisissa kokouksissa.

Johtokunta

Johtokunnan tehtävänä on kehittää tiedekunnan opetusta ja tutkimusta, tehdä ehdotukset toiminta- ja taloussuunnitelmaksi ja vuotuiseksi talousarvioksi sekä päättää tiedekunnalle myönnettyjen voimavarojen jakamisen suuntaviivoista. Johtokunta myös hyväksyy opetussuunnitelmat. Johtokunta voi siirtää toimivaltaansa kuuluvan asian dekaanin käsiteltäväksi ja ratkaistavaksi.

Lääketieteellisen tiedekunnan johtokunnan muodostavat 5 professorijäsentä, 5 muun henkilökunnan jäsentä ja 5 opiskelijajäsentä. Valmistelijoina toimivat hallintopäällikkö Päivi Salonen, koulutuspäällikkö Outi Irjala, opintopäällikkö Henriikka Salminen ja koulutuspäällikkö Kirsi Puomila.

Kokousaikataulu
 

Johtokunnan jäsenet (varajäsenet)

Dekaani Pekka Hänninen, puheenjohtaja

Professorit

Panu Jaakkola (Marko Salmi)
Ullamari Pesonen (Noora Kotaja)
Riitta Suhonen (Jarmo Hietala)
Hanna Thorén (Timo Närhi)
Eija Vesti (Paulina Salminen)

Keskiryhmä

Ritva Rautiainen (Jutta Huvila)
Jaana Willberg (Elina Bergman)
Juho-Antti Mäkelä (Laura-Maria Peltonen)
Otto Ettala (Jorma Määttä)
Kati Elima (Maria Sundvall)

Opiskelijat

Juho Vanhatalo (Milka Kauhanen)
Johanna Räty (Saana Hartikainen)
Saara Voutilainen (Jeyaniroshan Jeyapalan)
Rebecca Suomi (Aino Virolainen)
Veikko Pulkki (Valtteri Sulander)

Nykyisten opiskelijajäsenten kausi johtokunnassa päättyy 31.12.2025.

Läsnäolo-oikeus

Varadekaani Sanna Salanterä
Varadekaani Markus Juonala
Varadekaani Eriika Savontaus

 
 

 

 

Toimikunnat

Lääketieteellisessä tiedekunnassa on asetettu toimikuntia valmistelemaan tutkintokoulutuksen asioita dekaanien ja johtokunnan päätettäväksi. Opiskelijat ovat vahvasti mukana suunnittelu- ja kehitystyössä. Lisäksi tiedekunnassa on erilaisia määräaikaisia suunnittelu- ja projektityöryhmiä.

Peruskoulutuksen toimikunnat

Jokaisella koulutusohjelmalla on tutkinnonsuunnittelutoimikunta tai vastaava elin. Lisäksi peruskoulutuksessa on muita työryhmiä, jotka vastaavat mm. kansainvälisyytteen, verkko-opetukseen ja mentorointiin liittyvistä asioista."

Jatkokoulutuksen toimikunnat

Muut toimikunnat

 • Dosenttitoimikunta
 • Yliopistotoimikunta
Neuvottelukunta

Lääketieteellisen tiedekunnan toiminnan kehittämisen tueksi on nimitetty neuvottelukunta, jonka jäseniksi on kutsuttu edustajia tärkeimmistä lääke- ja terveysalan sidosryhmistä, joilla on tiivis yhteys tiedekuntaan.

Neuvottelukunta edistää aktiivista ja monialaista vuoropuhelua ja eri asiantuntijatahojen kuuntelemista. Neuvottelukunnassa pohditaan muun muassa tiedekunnan roolia alueellisena toimijana, tiedekunnan suhdetta yhteiskunnallisiin haasteisiin sekä koulutuksen opiskelijoille ja tutkijoille antamia työelämävalmiuksia.

Neuvottelukunnan kokoonpano:

 • Katariina Kauniskangas, terveydenhuollon johtava asiantuntija, Varha
 • Pia Lahtinen, toimialuejohtaja, Satakunnan hyvinvointialue
 • Janina Andersson, toiminnanjohtaja, Mannerheimin Lastensuojeluliiton Varsinais-Suomen piiri
 • Jenni Anttila, erikoislääkäri, Kaarinan terveyskeskus
 • Matti Bergendahl, toimitusjohtaja, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
 • Minna Hendolin, vaikuttavuusjohtaja, Itä-Suomen yliopisto
 • Peter Nieminen, johtajaylilääkäri, Pohjanmaan hyvinvointialue
 • Mikko Pietilä, sairaalapalvelujohtaja, Varsinais-Suomen hyvinvointialue
 • Kristian Kallio, ylilääkäri, Naantalin terveyskeskus
 • Juha Kaskinen, johtaja, Tulevaisuuden tutkimuskeskus
 • Petri Bono, johtava ylilääkäri, Terveystalo
 • Kirsi Kiviniemi, integraatiopäällikkö, Varha

Jäsenten lisäksi neuvottelukuntaan kuuluvat tiedekunnan dekaani ja varadekaanit. Kokouksiin voi osallistua myös tiedekunnan yksiköiden edustajia. Sihteerinä toimii tiedekuntapäällikkö. 

Neuvottelukunnan toimikausi on 1.1.2021–31.12.2024.

Yksiköt

Lääketieteelliseen tiedekuntaan kuuluu neljä laitosta ja neljä erillisyksikköä.

Tutustu yksiköihin

Avainlukuja (2022)

Tutkinnot

 • 359 perustutkintoa (268 ylempää, 91 alempaa)
 • 81 tohtorin tutkintoa
 • 100 erikoislääkäriä
 • 8 erikoishammaslääkäriä

Opiskelijat

 • 6247 hakemusta
 • 1685 perustutkinto-opiskelijaa
 • 648 väitöskirjatutkijaa

Henkilöstö (2020)

 • 580 henkilötyövuotta
 • 117 professoria ja apulaisprofessoria
 • 3 työelämäprofessoria

Julkaisut (2020)

 • Yhteensä 2300 julkaisua
 • 1400 vertaisarvoitua artikkelia tieteellisessä aikakausijulkaisussa
Historia

Turun yliopiston lääketieteellinen tiedekunta on moderni ja monialainen organisaatio, joka nojaa 1640 perustetun Turun Akatemian traditioon. Turun Akatemian ensimmäinen lääketieteellinen väitöskirja on vuodelta 1643.

Vuonna 1922 toimintansa aloittaneeseen Turun yliopistoon perustettiin lääketieteellinen tiedekunta vuonna 1943. Tiedekunnassa aloitettiin prekliininen koulutus vuonna 1954, hammaslääketieteen opetus vuonna 1958 ja hoitotieteen koulutus vuonna 1986. Terveyden biotieteet tulivat osaksi tiedekuntaa vuonna 1999.

Strateginen toimintasuunnitelma

Tiedekunnan strateginen toimintasuunnitelma vuosille 2021–2030 perustuu Turun yliopiston strategiaan 2021–2030 ja sen toimenpideohjelmiin . 

Strateginen toimintasuunnitelma toteutetaan käytettävissä olevien resurssien sekä erikseen tehtävän aikataulun mukaan. Dekaani raportoi toimenpideohjelman toteutumisesta johtokunnalle. Toimintasuunnitelmaa päivitetään vuosittain.

Laatutyö

Tiedekunnassa laatutyötä johtaa dekaani ja laitoksissa laitosten johtajat. Tiedekunnassa toimii laatutyön ohjausryhmä, jonka tehtävänä on koordinoida tiedekunnan laatutyötä.

Lue lisää

Dosentin arvon hakeminen

Yliopisto voi hakemuksesta myöntää dosentin arvon henkilölle, jolla on perusteelliset tiedot omalta alaltaan, julkaisuilla tai muulla tavoin osoitettu kyky itsenäiseen tutkimustyöhön tai taiteelliseen työhön sekä hyvä opetustaito.

Ohjeet ja menettelytavat dosentuurin hakemiseksi lääketieteellisessä tiedekunnassa

Professori- ja dosenttinimitykset

​​​​​​​​​​​​​​​​​​Professorit ja tutkimusjohtajat

LT Tuomas Jartti, lastentautiopin professori, 1.1.2024 alkaen (28.12.2023)

LT Jarmo Gunn, sydän- ja rintaelinkirurgian professori, 1.12.2023 alkaen (30.11.2023)​

FT Katja Pahkala, ennaltaehkäisevän lääketieteen professori, 1.10.2023 alkaen (10.10.2023)

LT Linnea Karlsson, väestötutkimuksen professori, 1.10.2023 alkaen (10.10.2023)

LT Tuula Vasankari, keuhkosairausopin professori, 1.10.2023- 31.7.2026 (10.10.2023)

TtT Mari Kangasniemi, hoitotieteen professori, 1.8.2023 alkaen. (3.7.2023)

LT Janek Frantzén, neurokirurgian apulaisprofessori (tenure track I vaihe), 1.3.2023-29.2.2028 (3.7.2023)

FT, tekniikka Pekka Ruusuvuori, biolääketieteen apulaisprofessori (tenure track II vaihe), 1.3.2023-28.02.2027 (3.7.2023)

PhD Jeroen Bax, kardiologian professori, 1.4.2023 alkaen. (3.7.2023)

LT Paulina Salminen, gastroenterologisen kirurgian professori, 1.8.2023 alkaen. (3.7.2023)

LT Juho Joutsa, neurologian professori, 1.7.2023 alkaen. (3.7.2023)

HLT, EHL Ulvi Gürsoy, parodontologian professori, 1.7.2023 alkaen.​ (3.7.2023)​

LT Noora Scheinin, psykiatrian apulaisprofessori (tenure track II-vaihe) 1.1.2023-31.12.2026 (21.12.2022)

 

Dosentit

TtT Sanna Koskinen, dosentin arvo, hoitotiede (26.1.2024)

TtT Arja Suikkala, dosentin arvo, hoitotieteen pedagogiikka (26.1.2024)

TtT Marja Hult, dosentin arvo, hoitotiede (18.12.2023)

FT Kirsi Ketola, dosentin arvo, molekyylilääketiede (18.12.2023)

FT Mueez U-Din, dosentin arvo, lääketieteellinen kuvantaminen ja aineenvaihduntatutkimus (18.12.2023)

FT Henrik Paavilainen, dosentin arvo, virologia (18.12.2023)

FT Elina Siljamäki, dosentin arvo, molekulaarinen syöpäbiologia (5.12.2023)

LT Gaber Komar, dosentin arvo, radiologia (27.11.2023)

PsT Eeva-Leena Kataja, dosentin arvo, lääketieteellinen psykologia (3.11.2023)

LT Mikael Anttinen, dosentin arvo, urologia (13.10.2023)

LT Lauri Ivaska, dosentin arvo, kokeellinen lastentautioppi (13.10.2023)

LT Kalle Mattila, dosentin arvo, akuuttilääketiede (13.10.2023)

LT Sirkku Setänen, dosentin arvo, kokeellinen lastenneurologia (13.10.2023)

TtT Arja Holopainen, dosentin arvo, hoitotiede (22.9.2023)

LT Katja Kero, dosentin arvo, synnytys- ja naistentautioppi (22.9.2023)

FT Lihua Sun, dosentin arvo, systeeminen neurotiede ja neuroendrokrinologia (22.9.2023)

TtT Anja Terkamo-Moisio, dosentin arvo, hoitotiede (22.9.2023)

LT Mikael Ekblad, dosentin arvo, yleislääketiede (1.9.2023)

LT Terhi Luntamo, dosentin arvo, lastenpsykiatria (1.9.2023)

FT Prakash KC, dosentin arvo, kansanterveystiede ja epidemiologia (1.9.2023)

HLT EHL Jaana Willberg, dosentin arvo, suupatologia ja suulääketiede (1.9.2023)

FT Roope Kallionpää, dosentin arvo, syöpäepidemiologia (19.6.2023)

LT Minna Kankuri-Tammilehto, dosentin arvo, syöpägenetiikka (19.6.2023)​

LT Päivi Helmiö, dosentin arvo, verisuonikirurgia (26.5.2023)

LT Nea Kalleinen, dosentin arvo, kardiologia (26.5.2023)

LT Anna Brück, dosentin arvo, neurologia (2.5.2023)

LT Eetu Heervä, dosentin arvo, kliininen syöpätautioppi (2.5.2023)

LT Timo Iirola, dosentin arvo, ensihoitolääketiede (2.5.2023)

LT Kim Kronström, dosentin arvo, nuorisopsykiatria (2.5.2023)

FT Marianne Gunell, dosentin arvo, molekyylimikrobiologia (24.3.2023)

LT Heikki Seikkula, dosentin arvo, urologia (24.3.2023)

FT Tapio Lönnberg, dosentin arvo, genomiikka (1.3.2023)

LT Ari Hiltunen, dosentin arvo, ortopedia ja traumatologia (17.2.2023)

FT Juho-Antti Mäkelä, dosentin arvo, fysiologia (17.2.2023)

LT Anne Ahtikoski, dosentin arvo, patologia (26.1.2023)

LT Jari Honkaniemi, dosentin arvo, neurologia (26.1.2023)

PhD James Conway, dosentin arvo, syöpäbiologia (3.1.2023)