Ennen hakemuksen laatimista / Tohtorikoulutushaku lääketieteellisen tiedekuntaan

Hakemus liitteineen sisältää jatko-opintosuunnitelman, tutkimussuunnitelman tiivistelmän, tutkimussuunnitelman, aikataulusuunnitelman, rahoitussuunnitelman ja ohjaussuunnitelman. Lisäksi tohtoriohjelmilla voi olla ohjelmakohtaisia kysymyksiä ja liitemateriaaleja hakemuksessa.

Tohtorikoulutukseen hakevan kannattaa keskustella ohjaajan kanssa tutkimussuunnitelmista hyvissä ajoin, jopa kuukausia ennen hakukierroksen alkua. Lisäksi hakemuksen liitteitä on syytä valmistella tohtoriohjelman hakuilmoituksen ohjeiden mukaan jo ennen sähköisen hakulomakkeen täyttämistä.

Alla on lääketieteellisen tiedekunnan yleisiä ohjeita hakuun liittyen ja ne koskevat kaikkia tiedekunnan hakijoita tohtoriohjelmasta riippumatta. On tärkeää, että huomioit myös tohtoriohjelman hakuohjeet ja liitteet.

Lääketieteellisen tiedekunnan ohjeet ennen hakemuksen laatimista

OHJAUS

Tohtorikoulutukseen hakevan on aluksi neuvoteltava ohjaajiensa kanssa väitöskirjatyönohjauksesta, tohtorintutkinnon oppialasta, tohtoriohjelmavalinnasta, jatko-opintojen sisällöstä, seurantaryhmän kokoonpanosta ja muista projektiin liittyvistä yksityiskohdista. Tohtorikoulutuksen ohjaajien lukumäärä on 1-3. Yhden ohjaajista tulee pätevyydeltään olla vähintään dosentti tai vastaavan pätevyyden omaava. Useamman kuin yhden ohjaajan nimeäminen on suotavaa. Ks.Tohtorintutkinnon opinto-opas, luku 4.3.

Huom: Ohjaajien joukossa tulee olla tuntemusta tohtorikoulutuksesta Turun yliopistossa. Siksi ohjaajista vähintään yhden tulee olla Turun yliopistosta tai Turun yliopistollisen keskussairaalan erityisvastuualueeseen kuuluvasta yksiköstä. Yhdellä ohjaajista on oltava pääsy Turun yliopiston sähköisiin järjestelmiin.

Laadi hakemuksen liitteeksi tuleva ohjaussuunnitelma yhdessä ohjaajien kanssa ja liitä se allekirjoituksineen hakemukseen. Ohjaajat antavat suostumuksensa ohjaukseen ja hakemuksen lähettämiseen allekirjoittamalla ohjaussuunnitelman.

> Ohjaussuunnitelma / Supervision plan (täytä sähköisesti, tulosta, allekirjoita ja pyydä ohjaajan/-ien sekä tohtorikoulutusoppialan vastuuhenkilön allekirjoitukset)

Lisätietoja seurantaryhmästä - ks. Tohtorintutkinnon opinto-opas luku 4.4

OPPIALAN VASTUUHENKILÖN PUOLTO

Sovi asianomaisen tohtorinkoulutusoppialan vastuuhenkilön kanssa väitöskirjatutkimuksen tekemisestä oppialan puitteissa. Kyseinen vastuuhenkilö vahvistaa suostumuksensa allekirjoittamalla edellä mainitun ohjaussuunnitelman.

> Tohtorikoulutusoppialat ja niiden vastuuhenkilöt (PDF)

Linkki ohjaussuunnitelmaan on edellisessä kohdassa "Ohjaus".

KIELITAITO

Sekä opintojen ja tutkimuksen etenemisen että tiedeyhteisöön integroitumisen näkökulmasta tohtorikoulutukseen valittavalta edellytetään kykyä sujuvaan kommunikaatioon englanninkielellä. Tohtorikoulutusvalinnassa todistat englanninkielen taitosi joko aiemmilla opinnoilla tai kielitestillä. Tästä huolimatta jatkokoulutus on edelleen mahdollista suorittaa pääosiltaan suomen kielellä.

Turun yliopistossa noudatetaan opiskeluoikeushaussa yhteisiä kielitaitovaatimuksia:
www.utu.fi/fi/tutkimus/tutkijakoulu/haku/kielivaatimukset

Jos todennat kielitaitosi kielitestillä, ajoita testi reilusti ennen hakuajan alkamista. Kannattaa varata testiaika, testin järjestäjästä riippuen, jopa pari kuukautta ennen hakua, jotta tulos varmasti ehtii mukaan hakuun.

Huom.: COVID-19 pandemian vuoksi osa kielitestikeskuksista on ollut väliaikaisesti suljettuina. Tästä syystä syksyn 2020 haussa kielitestitulosten toimittamisaikaa on pidennetty. Kielitestituloksen tulee näkyä sähköisessä järjestelmässä viimeistään 16.11.2020 mennessä. Hakijan tulee myös toimittaa testitulokset skannattuna tuohon päivään mennessä osoitteeseen [med-doctoral(a)utu.fi]. Jos testitulokset eivät ole todennettavissa viimeistään 16.11.2020, hakemus hylätään. Hyväksyttävät kielitestit ja niiden vähimmäisvaatimukset löytyvät www-sivuilta (linkki yllä).

HAKUKELPOISUUDEN ANTAVA AIEMPI TUTKINTO

Pääsääntönä on, että sinulla tulee olla joko suomalainen ylempi korkeakoulututkinto tai ulkomainen tutkinto, joka on verrattavissa suomalaiseen tutkintoon. > Hakukelpoisuus

Hakukelpoisuuden edellytyksenä olevan pohjakoulutuksen todentaminen on ehdollista alla listatuin kriteerein:

i. Mikäli hakija on suorittanut hakukelpoisuuden antavan aiemman tutkintonsa Turun yliopistossa, tai hakijalla on erikoislääkäri- tai erikoishammaslääkärikoulutuksen valmis tutkinto/koulutus tai suoritusoikeus Turun yliopistossa, tutkintotodistusta ei tarvitse liittää sähköiseen hakulomakkeeseen.

ii. Mikäli hakija on suorittanut hakukelpoisuuden antavan aiemman tutkintonsa muussa korkeakoulussa Suomessa kuin Turun yliopistossa, tulee hänen liittää sähköiseen hakulomakkeeseen skannatut alkuperäiset tutkintotodistukset, opintosuoritusotteet sekä muut valintaperusteisiin liittyvät opintotodistukset, joiden nojalla tohtorintutkinnon opiskeluoikeutta haetaan.

iii. Mikäli hakija on suorittanut hakukelpoisuuden antavan aiemman tutkintonsa korkeakoulussa ulkomailla, tulee hänen liittää sähköiseen hakulomakkeeseen:

  • skannatut alkuperäiset tutkintotodistukset (sillä kielellä, jolla tutkinto on suoritettu)
  • skannatut alkuperäiset opintosuoritusotteet (sillä kielellä, jolla tutkinto on suoritettu)
  • skannatut alkuperäiset muut valintaperusteisiin liittyvät opintotodistukset, joiden nojalla tohtorintutkinnon opiskeluoikeutta haetaan.
  • Jos todistukset/opintosuoritusotteet eivät ole englannin-, suomen- tai ruotsinkielisiä, tulee toimittaa lisäksi virallinen käännös todistuksista/opintosuoritusotteista joillekin näistä kielistä. Viralliseksi käännökseksi katsotaan tutkinnon myöntäneen korkeakoulun antama käännös ja virallisen kääntäjän tekemä käännös. Englanninkielisen opintosuoritusotteen korvaa eurooppalaisen korkeakoulun myöntämä Diploma Supplement (DS), jos DS sisältää tiedot opintosuorituksista.

Niiden ulkomailla pohjatutkinnon suorittaneiden hakijoiden, joille päätetään myöntää opiskeluoikeus, tulee toimittaa joko alkuperäiset todistukset tai virallisesti oikeaksi todistetut kopiot todistuksista ja niiden käännöksistä Turun yliopistolle valintapäätöksessä annettujen ohjeiden mukaisesti. Jos valittu hakija ei toimita ohjeiden mukaisia (paperisia) todistuksia valintapäätöksessä annettuun määräaikaan mennessä, hän menettää opiskelupaikkansa. Ohjeet todistusten toimittamiseen ja maakohtaiset vaatimukset löytyvät täältä: https://www.utu.fi/en/study-at-utu/accepted-students/original-documents.

HAKEMUSLIITTEET

Tarkista tohtoriohjelman hakuohjeista sähköisen hakemuksen liitteet. Laadi tarkittavat dokumentit, hanki niihin tarvittaessa allekirjoitukset ja skannaa valmiit doumentit PDF-tiedostoiksi odottamaan sähköisen hakemuksen täyttämistä.

Hakudokumentteja ei palauteta lähettäjälle.