Ennen hakemuksen laatimista / Tohtorikoulutushaku lääketieteellisen tiedekuntaan

Hakemus liitteineen sisältää tutkimussuunnitelman tiivistelmän, tutkimussuunnitelman, aikataulusuunnitelman, rahoitussuunnitelman sekä ohjaus- ja opintosuunnitelman. Lisäksi tohtoriohjelmilla voi olla ohjelmakohtaisia kysymyksiä ja liitemateriaaleja hakemuksessa.

Tohtorikoulutukseen hakevan kannattaa keskustella ohjaajien kanssa tutkimussuunnitelmista hyvissä ajoin, jopa kuukausia ennen hakukierroksen alkua. Lisäksi hakemuksen liitteitä on syytä valmistella tohtoriohjelman hakuilmoituksen ohjeiden mukaan jo ennen sähköisen hakulomakkeen täyttämistä.

Alla on lääketieteellisen tiedekunnan yleisiä ohjeita hakuun liittyen ja ne koskevat kaikkia tiedekunnan hakijoita tohtoriohjelmasta riippumatta.
On tärkeää, että huomioit myös tohtoriohjelman hakuohjeet ja liitteet.

Lääketieteellisessä tiedekunnassa on keväällä 2024 käynnissä opetussuunnitelmien sekä tohtorikoulutusta koskevien ohjeiden ja määräysten päivittäminen, jonka johdosta mm. jatko-opintoja ja väitöskirjaa koskevat määräykset voivat muuttua 1.8.2024 alkaen. Hyväksytty hakija suorittaa tohtorintutkintoansa 1.8.2024 voimaan astuvia määräyksiä noudattaen ja mahdollinen jatko-opintosuunnitelman päivittäminen määräysten mukaiseksi ohjeistetaan erikseen.

Lääketieteellisen tiedekunnan ohjeet ennen hakemuksen laatimista

OHJAUS

Tohtorikoulutukseen hakevan on aluksi neuvoteltava ohjaajiensa kanssa väitöskirjatyönohjauksesta, tohtorintutkinnon oppialasta, tohtoriohjelmavalinnasta, jatko-opintojen sisällöstä, seurantaryhmän kokoonpanosta ja muista projektiin liittyvistä yksityiskohdista. Tohtorikoulutuksen ohjaajien lukumäärä on enintään 3. Yhden ohjaajista tulee pätevyydeltään olla vähintään dosentti tai vastaavan pätevyyden omaava. Ks.Tohtorintutkinnon opinto-opas, luku 4.3.

Huom: Ohjaajien joukossa tulee olla tuntemusta tohtorikoulutuksesta Turun yliopistossa. Siksi ohjaajista vähintään yhden tulee olla Turun yliopistosta tai Turun yliopistollisen keskussairaalan erityisvastuualueeseen kuuluvasta yksiköstä. Yhdellä ohjaajista (UGIS-ohjaaja) on oltava pääsy Turun yliopiston sähköisiin järjestelmiin. Rehtorin uuden päätöksen mukaisesti väitöskirjatutkijalla tulee lähtökohtaisesti nimetä vähintään kaksi ohjaajaa, mutta ohjaajia voidaan kuitenkin nimetä vain yksi hakemuksesta ja perustellusta syystä.
Mikäli tohtorikoulutukselle esitetään vain yhtä ohjaajaa, hakemuksen liitteeksi tulee ohjaajan vapaamuotoinen perusteltu anomus. Vain yhtä ohjaajaa väitöskirjatutkijalle nimettäessä huomioidaan aina Lääketieteellisen tiedekunnan opinto-oppaan määräykset koskien ohjaajia sekä etenkin näitä seikkoja, jotka tulee ilmetä hakemuksesta yhdeksi ohjaajaksi:

  • Ohjaajan näytöt aiemmasta menestyksekkäästä ohjaajana toimimisesta
  • Ohjaajalla tulee olla riittävät ajalliset ohjausresurssit ja riittävä tuntemus Turun yliopiston ohjauskäytänteistä
  • Ohjaajan tulee perustella, miksi kyseinen väitöstutkimusprojekti on soveltuva yhden ohjaajan ohjattavaksi
  • Väitöstutkimusprojekti on menetelmällisesti ja aihepiiriltään sellainen kokonaisuus, johon yhden ohjaajan ohjauskapasiteetti riittää

Laadi hakemuksen liitteeksi tuleva ohjaussuunnitelma yhdessä ohjaajien kanssa ja liitä se allekirjoituksineen hakemukseen. Ohjaajat antavat suostumuksensa ohjaukseen ja hakemuksen lähettämiseen allekirjoittamalla ohjaussuunnitelman. Tiedekunta tekee päätöksen ohjaajasta tohtoriohjelman ja Tohtoritoimikunnan arvioinnin perusteella.

> Ohjaus- ja opintosuunnitelma / Supervision and study plan (täytä sähköisesti, tulosta, allekirjoita ja pyydä ohjaajan/-ien sekä tohtorikoulutusoppialan vastuuhenkilön allekirjoitukset)

Hakemukseen sekä ohjaus- ja opintosuunnitelmaan kirjataan myös tiedot seurantaryhmästä. Lisätietoja seurantaryhmästä - ks. alla.

SEURANTARYHMÄ

Tohtorikoulutuksen opiskeluoikeutta hakeva neuvottelee ohjaajien kanssa ja he yhdessä kokoavat seurantaryhmän, jossa väitöskirjan ohjaajien lisäksi on yksi - kolme muuta väitöskirjan aihepiiriin perehtynyttä tohtorintutkinnon suorittanutta tutkijaa. Heistä vähintään yhden tulee olla oman tutkimusryhmän ulkopuolelta. Seurantaryhmässä oleva tutkimusryhmän ulkopuolinen jäsen ei voi olla ohjaajien tai väitöskirjatutkijan puoliso, vanhempi, sisarus tai tämän puoliso, tai lapsi tai tämän puoliso.

Seurantaryhmän päämääränä on varmistaa väitöskirjan ja opintojen edistyminen, tuoda esille ulkopuolista näkemystä tutkimukseen sekä tukea väitöskirjatutkijaa ja ohjaajaa mahdollisessa ristiriitatilanteessa.

Seurantaryhmän tiedot kirjataan hakemukseen sekä ohjaus- ja opintosuunnitelmaan (ks. edellinen kohta).

Lisää tietoa seurantaryhmästä, seurantaryhmätapaamisisista ja väitöskirjatutkijan vuosiseurannasta:

>Tohtorintutkinnon opinto-opas luku 4.4

>Seurantaryhmätapaaminen ja väitöskirjatutkijan vuosiseuranta lääketieteellisessä tiedekunnassa

OPPIALAN VASTUUHENKILÖN PUOLTO

Sovi asianomaisen tohtorinkoulutusoppialan vastuuhenkilön kanssa väitöskirjatutkimuksen tekemisestä oppialan puitteissa. Kyseinen vastuuhenkilö vahvistaa suostumuksensa allekirjoittamalla edellä mainitun ohjaussuunnitelman.

> Tohtorikoulutusoppialat ja niiden vastuuhenkilöt (PDF)

Linkki ohjaus- ja opintosuunnitelmaan on yllä olevassa kohdassa "Ohjaus".

KIELITAITO

Sekä opintojen ja tutkimuksen etenemisen että tiedeyhteisöön integroitumisen näkökulmasta tohtorikoulutukseen valittavalta edellytetään kykyä sujuvaan kommunikaatioon englanninkielellä. Tohtorikoulutusvalinnassa todistat englanninkielen taitosi joko aiemmilla opinnoilla tai kielitestillä. Tästä huolimatta jatkokoulutus on edelleen mahdollista suorittaa pääosiltaan suomen kielellä.

Turun yliopistossa noudatetaan opiskeluoikeushaussa yhteisiä kielitaitovaatimuksia:
www.utu.fi/fi/tutkimus/tutkijakoulu/haku/kielivaatimukset

Jos todennat kielitaitosi kielitestillä, ajoita testi reilusti ennen hakuajan alkamista. Kannattaa varata testiaika, testin järjestäjästä riippuen, jopa pari kuukautta ennen hakua, jotta tulos varmasti ehtii mukaan hakuun.

HAKUKELPOISUUDEN ANTAVA AIEMPI TUTKINTO

Pääsääntönä on, että sinulla tulee olla joko suomalainen ylempi korkeakoulututkinto tai ulkomainen tutkinto, joka on verrattavissa suomalaiseen tutkintoon. > Hakukelpoisuus

Hakukelpoisuuden edellytyksenä olevan pohjakoulutuksen todentaminen on ehdollista alla listatuin kriteerein:

i. Mikäli hakija on suorittanut hakukelpoisuuden antavan aiemman tutkintonsa Turun yliopistossa, tai hakijalla on erikoislääkäri- tai erikoishammaslääkärikoulutuksen valmis tutkinto/koulutus tai suoritusoikeus Turun yliopistossa, tutkintotodistusta ei tarvitse liittää sähköiseen hakulomakkeeseen.

ii. Mikäli hakija on suorittanut hakukelpoisuuden antavan aiemman tutkintonsa muussa korkeakoulussa Suomessa kuin Turun yliopistossa, tulee hänen liittää sähköiseen hakulomakkeeseen skannatut alkuperäiset tutkintotodistukset, opintosuoritusotteet sekä muut valintaperusteisiin liittyvät opintotodistukset, joiden nojalla tohtorintutkinnon opiskeluoikeutta haetaan.

iii. Mikäli hakija on suorittanut hakukelpoisuuden antavan aiemman tutkintonsa korkeakoulussa ulkomailla, tulee hänen liittää sähköiseen hakulomakkeeseen:

  • skannatut alkuperäiset tutkintotodistukset (sillä kielellä, jolla tutkinto on suoritettu)
  • skannatut alkuperäiset opintosuoritusotteet (sillä kielellä, jolla tutkinto on suoritettu)
  • skannatut alkuperäiset muut valintaperusteisiin liittyvät opintotodistukset, joiden nojalla tohtorintutkinnon opiskeluoikeutta haetaan.
  • Jos todistukset/opintosuoritusotteet eivät ole englannin-, suomen- tai ruotsinkielisiä, tulee toimittaa lisäksi virallinen käännös todistuksista/opintosuoritusotteista joillekin näistä kielistä. Viralliseksi käännökseksi katsotaan tutkinnon myöntäneen korkeakoulun antama käännös ja virallisen kääntäjän tekemä käännös. Englanninkielisen opintosuoritusotteen korvaa eurooppalaisen korkeakoulun myöntämä Diploma Supplement (DS), jos DS sisältää tiedot opintosuorituksista.

Niiden ulkomailla pohjatutkinnon suorittaneiden hakijoiden, joille päätetään myöntää opiskeluoikeus, tulee toimittaa joko alkuperäiset todistukset tai virallisesti oikeaksi todistetut kopiot todistuksista ja niiden käännöksistä Turun yliopistolle valintapäätöksessä annettujen ohjeiden mukaisesti. Jos valittu hakija ei toimita ohjeiden mukaisia (paperisia) todistuksia valintapäätöksessä annettuun määräaikaan mennessä, hän menettää opiskelupaikkansa. Ohjeet todistusten toimittamiseen ja maakohtaiset vaatimukset löytyvät täältä: https://www.utu.fi/en/study-at-utu/accepted-students/original-documents.

HAKEMUSLIITTEET

Tarkista tohtoriohjelman hakuohjeista sähköisen hakemuksen liitteet. Laadi tarkittavat dokumentit, hanki niihin tarvittaessa allekirjoitukset ja skannaa valmiit doumentit PDF-tiedostoiksi odottamaan sähköisen hakemuksen täyttämistä.

Hakudokumentteja ei palauteta lähettäjälle.