Lääketieteellisen tiedekunnan tutkijalinjat

Tutkijalinjalla opiskelija saa tuntuman tutkimustyön perusteisiin. Tohtorikoulutuksen osana vaadittavasta teoreettisen koulutuksen kokonaisuudesta suurin osa tai jopa koko opintokokonaisuus valmistuu tutkijalinjan aikana. Lääketieteen alalla tutkijalinjoja on kaksi ja hoitotieteessä yksi.

Molekyylilääketieteen tutkijalinja

Molekyylilääketieteen tutkijalinjalla perehdytään  lääketieteelliseen perus- ja soveltavaan tutkimukseen. Tutkimusaloja ovat mm. immunologia, lisääntymislääketiede, reseptoritutkimus ja mikrobiologia.

Tavoitteet

Molekyylilääketieteen tutkijalinjan tavoitteena on tutustuttaa tutkimustyöstä kiinnostuneet opiskelijat lääketieteen perus- ja sitä soveltavan tutkimukseen heti perustutkintovaiheen alussa. Tarjoamme opiskelijoille tasokasta menetelmä- ja yleiskoulutusta sekä tutustuttamme heidät tiedekunnassamme tehtävään biolääketieteelliseen tutkimukseen. Tavoitteenamme on tarjota hyvät edellytykset sekä tieteellisen työskentelyn vaatimien tietojen ja taitojen omaksumiseen että näiden valmiuksien soveltamiseen omaan tieteelliseen työskentelyyn tulevaisuudessa.

Miksi molekyylilääketieteen tutkijalinjalle?

  • Tutkijalinja antaa tasokasta menetelmäkoulutusta ja on sopiva kasvualusta tieteellisen ajattelutavan ja työskentelyn periaatteiden omaksumiselle.
  • Tutkijalinja tarjoaa väylän kiinnittyä esim. immunologian, reseptoritutkimuksen, lisääntymislääketieteen ja mikrobiologian aloilla toimiviin tutkimusryhmiin tiedekunnassamme.
  • Tutkijalinjalaisena omaksut taitoja ja valmiuksia, jotka auttavat ratkaisemaan lääkärintyössäsi eteen tulevia ongelmia.
  • Tutkijalinjalla käydään läpi tutkijanuran eri vaiheita ja eri mahdollisuuksia lääkärintyön ja tutkimustyön yhteensovittamiseen.
  • Tutkijalinjan suorittaneella opiskelijalla on erinomaiset valmiudet hakeuta tiedekunnassamme toimiviin biolääketieteen alan tohtoriohjelmiin (Turun molekyylilääketieteen tohtoriohjelma, TuDMM,  ja Lääketutkimuksen tohtoriohjelma, DRDP) väitöskirjan tekemistä varten.
  • Tutkijalinjasta saa väitöskirjaan edellytettävän laajuuden teoreettista kurssimuotoista koulutusta (40 op).

> Lääketutkimuksen tohtoriohjelma (DRDP)

> Molekyylilääketieteen tohtoriohjelma (TuDMM)

Hoitotieteen tutkijalinja

Hoitotieteen tutkijalinjan tavoitteena on perehdyttää tutkimustyöstä kiinnostuneet hoitotieteen perusopiskelijat hoitotieteelliseen perus- ja soveltavaan tutkimukseen ja tuottaa opiskelijalle riittävät valmiudet hoitotieteen tutkimustyön aloittamiseen.

Hoitotieteen tutkijalinjalla syvennetään tietämystä hoitotieteen tutkimuksista, asetelmista ja metodiikasta sekä saadaan valmiudet hoitotieteellisen väitöskirjatyön aloittamiseen.

Hoitotieteen laitoksen tutkijalinjan painopistealueina ovat hoitotieteen laitoksen tutkimusstrategian mukaiset tutkimusalueet. Tutkijalinjalta opiskelija saa valmiudet hoitotieteellisen väitöskirjatasoisen tutkimuksen aloittamiseen, hän tuntee laitoksen tutkimusstrategian ja tutkimuksen painopistealueet. Hoitotieteen tutkijalinja tuottaa opiskelijalle käsityksen tutkimustyön mahdollisuuksista terveystieteiden alan työllistäjänä.

Hoitotieteellä on oma tohtoriohjelma ja valtakunnallinen tohtorikoulutusverkosto.

> Hoitotieteen tohtoriohjelma (DPNurs)

Kliininen tutkijalinja

Kliininen tutkijalinja on tarkoitettu kliinisestä tutkimuksesta kiinnostuneille opiskelijoille.

Tavoitteet

Kliinisen tutkijalinjan tavoitteena on antaa lääketieteellistä kliinistä tutkimusta palvelevaa tieteellistä yleiskoulutusta ja menetelmäkoulutusta sekä tutustuttaa opiskelijat kliinistä tutkimusta tekeviin tutkimusryhmiin ja tutkijoihin. Tavoitteena on ohjata nuoria tutkimustyöstä kiinnostuneita lääketieteen ja hammaslääketieteen opiskelijoita alalle mahdollisimman varhain ja antaa heille hyvät yleiset valmiudet väitöskirjaan tähtäävän tutkimustyön aloittamiselle kliinistä tutkimusta tekevässä tutkimusryhmässä.

> Kliinisen tutkijalinjan intranet

> Turun kliininen tohtoriohjelma

Hakeminen tutkijalinjalle

Lisätietoa tutkijalinjoille hakemisesta löytyy intranetistä.

Rotaatio

Molekyylilääketieteen ja kliinisen tutkijalinjan opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua yhden kuukauden pituiseen tutkimustyön harjoitteluun jossakin lääketieteellisessä tiedekunnassa toimivassa tutkimusryhmässä (ns. rotaatiojakso). Rotaatio-opetus toteutetaan kokopäivätyönä ja pääsääntöisesti lukukauden ulkopuolella.​