Teknillisen tiedekunnan ohjeita jatko-opintoihin

Jatko-opinnot

Jatko-opintojen rakenteesta määrätään opinto-oppaassa

Tohtorintutkinnon rakenne teknillisessä tiedekunnassa on:

 • Väitöskirja ja sen julkinen puolustaminen 200 op
 • Jatko-opinnot 40 op
  • Tutkimusalan opinnot 15-30 op
  • Tutkimusalaa tukevat opinnot 0/2-10 op
  • Liikkuvuutta ja tutkijanuraa tukevat opinnot 2-10 op
  • Yleiset asiantuntijuutta kehittävät opinnot 4-10 op filosofian tohtorin tutkinnossa, TAI
  • Yleiset asiantuntijuutta kehittävät opinnot 5-10 op tekniikan tohtorin tutkinnossa.

Ennen 1.8.2018 jatko-opintonsa aloittaneilla on mahdollista suorittaa jatko-opinnot vanhojen opintovaatimusten mukaisesti (60 op) 31.7.2024 saakka. Väitöskirjatutkijat, jotka ovat aloittaneet opintonsa ennen 1.1.2022 DPMLS, MATTI ja PCS tohtoriohjelmissa, voivat suorittaa tutkintonsa DPMLS, MATTI tai PCS tohtoriohjelmien opetussuunnitelmakauden 2020–2022 opetussuunnitelmien mukaan 31.12.2026 saakka. 1.8.2024 alkaen kaikissa jatkotutkinnoissa noudatetaan jatko-opintojen osalta 40 opintopisteen vaatimuksia. Jatko-opiskelija voi suorittaa 40 opintopisteen jatko-opinnot niiden tutkintovaatimusten mukaan, jotka olivat voimassa silloin, kun hänen jatko-opinto-oikeutensa alkoi tai jotka ovat tulleet voimaan sen jälkeen, huomioiden edellä määritellyt rajoitukset.

Kursseille ilmoittaudutaan Pepissä.

Erityisesti jatkokoulutukseen liittyvät suoritukset (esitelmät/posterit konferensseissa, tutkimusvierailut yms.) hyväksyy ohjaaja. Opiskelija lähettää pyynnön suorituksen hyväksymisestä sähköisellä lomakkeella. Sähköinen lomake käy tohtoriohjelman koordinaattorilla tarkastettavana ja menee sen jälkeen ohjaajalle hyväksyttäväksi.

Henkilökohtainen opintosuunnitelma - HOPS
 • Jokainen väitöskirjatutkija laatii henkilökohtaisen opintosuunnitelmansa (HOPS) yhdessä ohjaajansa kanssa.
 • Suunnitelman tulee noudattaa opinto-oppaassa olevia tohtoriohjelman opintovaatimuksia.
 • Ensimmäisen suunnitelman hyväksyy valvoja.
 • Suunnitelma laaditaan ja hyväksytään UGIS-portaalissa olevien ohjeiden mukaisesti.
Suunnitelman päivittäminen
 • Henkilökohtaista opintosuunnitelmaa ei tarvitse päivittää pienien muutosten takia (esimerkiksi suunnitelmaan kirjattu kurssi vaihtuu toiseksi saman alan kurssiksi). Muutokset yleisissä asiantuntijuutta kehittävissä opinnoissa eivät tyypillisesti edellytä suunnitelman päivitystä.
 • Jos opintokokonaisuuteen tulee merkittäviä muutoksia suunnitelmaan verrattuna, niin väitöskirjatutkija keskustelee ensisijaisesti ohjaajansa kanssa saavutetaanko kokonaisuudella halutut oppimistavoitteet. Tarvittaessa päivitetään HOPS. Suunnitelman päivityksen hyväksyy ohjaaja. Suunnitelma päivitetään UGIS-portaalissa.
 • Jos väitöskirjatutkija haluaa suorittaa JOO-opintoja muissa Suomen yliopistoissa, niin opintosuunnitelmaa voi olla silloin tarpeen päivittää. Katso alla opinnot muissa suomalaisissa yliopistoissa (JOO).
Opinnot muissa suomalaisissa yliopistoissa (JOO)

Väitöskirjatutkijan on mahdollista suorittaa muissa suomalaisissa yliopistoissa sellaisia opintojaksoja, joita vastaavia Turun yliopistossa ei tarjota. Opintojakson suorittaminen toisessa yliopistossa edellyttää joustavan opinto-oikeuden hakua. Kohdeyliopisto määrää joustavan opinto-oikeuden hakutavan.

 1. Jos kohdeyliopistosi on Åbo Akademi, hae opinto-oikeutta sähköisellä lomakkeella: Sähköinen lomake joustavan opinto-oikeuden hakemiseksi Åbo Akademista.
 2. Jos kohdeyliopisto on jokin muu suomalainen korkeakoulu, tarkista hakuohjeet kyseisen korkeakoulun nettisivuilta.
  • Jos korkeakoulussa on käytössä paperinen hakulomake, löydät sen sivulta: https://wiki.eduuni.fi/display/Ristiinopiskelupalvelu/Paperinen+hakulomake. Täytettyäsi ja allekirjoitettuasi lomakkeen toimita se sähköpostilla osoitteesen tech-doc@@utu.fi.
  • Jos korkeakoulussa on käytössä jokin muu hakukäytäntö, toimi korkeakoulun ohjeistuksen mukaisesti. Muista pyytää hakemuksellesi puolto tiedekuntasi tohtorikoulutuksen valmistelijalta (koulutuspäällikkö/koordinaattori). Jos puoltoa ei ole pyydetty,  kohdekorkeakoulu ei voi käsitellä hakemustasi.

Joustavan opinto-oikeuden saaminen edellyttää:

 • Opintojakso sisältyy väitöskirjatutkijan hyväksyttyyn opintosuunnitelmaan. Opintojaksosta on siis keskusteltu ohjaajan kanssa ja sen on todettu sopivan väitöskirjatutkijan jatko-opintokokonaisuuteen. Tarvitset kommunikointia tohtoriohjelmasi koordinaattorin kanssa, että saat hopsisi virallisesti hyväksyttyä.
 • Vastaavaa opintojaksoa ei opeteta Turun yliopistossa.
 • Opintojakso sisältyy jatko-opintosuunnitelmassa minimiopintomäärään (40/60 op).
 • Teknillisen tiedekunnan puolesta virallisen puollon väitöskirjatutkijan tai lisensiaattitutkinto-opiskelijan joustavan opinto-oikeuden hakemukselle antaa koulutuspäällikkö Sanna Ranto.

Jos väitöskirjatutkija haluaa hakea joustavaa opinto-oikeutta opintojaksolle, joka ei vielä sisälly hänen henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaansa (HOPS), niin hänen pitää ensin päivittää opintosuunnitelmansa. Henkilökohtainen opintosuunnitelma päivitetään Peppi-järjestelmässä ja se hyväksytään UGIS-portaalissa. Jos haet joustavaa opinto-oikeutta Åbo Akademista, ei ole välttämätöntä päivittää hopsiasi ennen hakemusta.

Opintojakson rekisteröinti opintorekisteriin

Kun olet suorittanut opintojakson toisessa suomalaisessa yliopistossa (koskee myös Åbo Akademia), niin ano suorituksen kirjausta sähköisellä lomakkeella.  Liitä anomukseesi toisen yliopiston opintorekisteriote, josta selviää hyväksytty suoritus.

 

Ohjaussuunnitelman päivittäminen

Sähköinen lomake väitöskirjatutkijan ohjaussuunnitelman päivittämiseksi

 • Väitöskirjatutkija täyttää lomakkeen sovittuaan suullisesti ohjaajien, valvojan ja mahdollisen seurantaryhmän kanssa muuttuvista ohjausjärjestelyistä.
 • Lomake tulee tohtoriohjelman koordinaattorille tarkistettavaksi. Koordinaattori välittää sen edelleen ohjaajille ja valvojalle sähköisesti allekirjoitettavaksi ja päätöksentekijöille hyväksyttäväksi.
 • Kun tiedekunnan varadekaani on tehnyt asiasta lopullisen päätöksen, hyväksytty ohjaussuunnitelma tulee sähköpostilla väitöskirjatutkijalle, ohjaajille ja valvojalle.
Cotutelle

Kun on tarve saada ohjausta toisesta yliopistosta, joka sijaitsee Suomen ulkopuolella, kannattaa harkita Cotutelle-sopimuksen tekemistä.

Ota yhteyttä tiedekunnan koulutuspäällikkö Sanna Rantoon, jos suunnittelet cotutelle-sopimuksen tekemistä.

Katso yliopiston ohjeet cotutellesta.

Julkaisusopimukset

Väitöskirjatyöntekijän tehdessä julkaisusopimusta kustantajan kanssa julkaisusta, joka tulee olemaan osa hänen väitöskirjaansa, hänen tulee varmistaa, että hänelle jää oikeus julkaista artikkeli uudelleen väitöskirjansa osana. Mikäli kustantaja asettaa uudelleenjulkaisemiselle jonkin aikarajan (embargo), hänen tulee varmistaa, ettei se ole ristiriidassa väitöstilaisuuden suunnitellun aikataulun kanssa.

Passiivirekisteri
 

Tiedekunnan tarkentavat ohjeet

Asiaan liittyviin tiedusteluihin vastaa koulutuspäällikkö Sanna Ranto.  

Ennen anomuksen toimittamista opiskelijan on oltava yhteydessä ohjaajaansa ja valvojaansa. Anomuksessa tulee olla:

 • Täytettynä ja allekirjoitettuna passiivisen opiskeluoikeuden aktivointilomake.
 • Täytetty ja allekirjoitettu ohjaussuunnitelma
  • Kaikkien ohjaajien ja valvojan allekirjoitus tarvitaan.
  • Sisältää henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) päivityksen.
 • Päivitetty tutkimussuunnitelma, josta ilmenee, mitä työssä tähän mennessä on tehty ja miten työtä aiotaan tästä eteenpäin jatkaa. Lisäksi suunnitelmassa tulee olla kuvattuna aikataulu työn suunnitellusta valmistumisesta. 

Anomus toimitetaan sähköpostilla osoitteeseen: tech-doc@utu.fi

Päätöksenteko

Passiivirekisteriin siirretyn opiskeluoikeuden aktivoimista koskevat anomukset käsittelee koulutuspäällikkö ja varadekaani. Tiedekunta tekee päätöksen opiskeluoikeuden aktivoimisesta kuultuaan asianomaista tohtoriohjelmaa ja laitosta.

Päätöstä tehdessä punnitaan hakemuksessa esitetyn suunnitelman toteutuskelpoisuus ja laitoksen resurssit ohjaukseen.

Kielteinen päätös

Mikäli tiedekunta tekee edellä kuvatuista syistä kielteisen päätöksen ja opiskeluoikeutta ei aktivoida, voi opiskelija anoa opiskeluoikeuden aktivointia seuraavan kerran aikaisintaan vuoden kuluttua.