Väittely ja valmistuminen teknillisessä tiedekunnassa

Tohtorikoulutuksen lopussa väitöskirjatutkijan väitöskirjan käsikirjoitus esitarkistetaan ja väittelijälle myönnetään väittelylupa. Väitöskirjatutkija puolustaa väitöskirjaansa julkisessa väitöksessä. Lopulta tiedekunnan johtokunta hyväksyy väitöskirjan ja väittelijä valmistuu tohtoriksi.

Väitöskirjatutkija, ohjaajat ja valvoja löytävät tämän sivun lisäksi yksityiskohtaiset ohjeet väitöskirjaprosessiin UGIS-portaalista. Portaalissa väitöskirjatutkija voi seurata oman prosessinsa etenemistä.

Teknillisen tiedekunnan ohjeet väitöskirjaprosessiin

Väitöskirja

Väitöskirjaksi voidaan hyväksyä joko monografia tai useista tieteellisistä julkaisuista ja niiden pohjalta laaditusta katsauksesta (jossa esitetään tutkimuksen tavoitteet, menetelmät ja tulokset sekä niiden tarkastelu) muodostuva kokonaisuus. Väitöskirja voi sisältää myös julkaistavaksi tarkoitettuja käsikirjoituksia kuitenkin niin, että merkittävä osa töistä on jo hyväksytty julkaistavaksi referoiduissa julkaisusarjoissa. Yhteisjulkaisuihin perustuvasta väitöskirjasta varmistetaan väittelijän itsenäinen panos erillisellä selvityksellä. Väitöskirjatyön valvoja varmistaa ennen esitarkastajien ehdottamista, että väitöskirjan kokonaisuus vastaa väitöskirjalta vaadittavaa laajuutta ja että ennakkotarkastukseen lähetettävä käsikirjoitus täyttää väitöskirjatyön muodolliset edellytykset.

Väitöskirja voi sisältää myös yhden tai useamman patenttihakemuksen, jotka väitöskirjan laajuutta arvioitaessa rinnastetaan julkaisemattomaan tieteelliseen osajulkaisukäsikirjoitukseen. Korkeintaan yksi patenttihakemus otetaan huomioon arvioitaessa täyttääkö väitöskirja siltä vaaditun minimilaajuuden; patenttihakemuksen tulee olla julkinen. Patenttihakemuksen käyttöön väitöskirjassa tarvitaan patentin omistajan ja kaikkien keksijä-statuksella (inventor) olevien suostumus. Patenttihakemuksessa esitettyjen tulosten täytyy merkittävästi erota muissa väitöskirjan osajulkaisussa esitetyistä tuloksista.

Tiedekunnan väitöskirjan rakenteesta löydät tarkemman kuvauksen opinto-oppaasta.

 

Jatko-opintokokonaisuuden hyväksyminen

Väittelyluvan myöntäminen edellyttää, että jatko-opintokokonaisuus on hyväksytty ja kirjattu. Kokonaisuutta ei tarvitse hyväksyä ennen väitöskirjan käsikirjoituksen lähettämistä esitarkastukseen. On kuitenkin hyvä tarkistaa, onko suoritukset kasassa tai mitä vielä puuttuu siinä vaiheessa, kun suunnittelee käsikirjoituksen lähettämistä esitarkastukseen. Kokonaisuusmerkinnän voi hakea jo ennen väitöskirjaprosessin aloittamista, jos on selvää, että jatko-opintokokonaisuuteen ei tule enää muutoksia. Kerran hyväksyttyä ja kirjattua kokonaisuutta ei muuteta kuin poikkeustapauksissa.

Väitöskirjatutkija löytää UGIS-portaalista ohjeet jatko-opintokokonaisuuden  kokonaisuusmerkinnän anomisesta polusta: Väitös ja valmistuminen -> Jatko-opintojen hyväksyminen (Peppi)

Jatko-opintokokonaisuuden anominen

 1. Väitöskirjatutkija kirjautuu Peppiin
 2. Väitöskirjatutkija muokkaa Peppi-järjestelmässä hopsinsa vastaamaan lopullista opintokokonaisuuttaan.
 3. Väitöskirjatutkija lähettää Peppi-järjestelmästä viestin koulutuspäällikkö Sanna Rannolle ja pyytää tarkistamaan kokonaisuuden.
 4. Koulutuspäällikkö välittää opintokokonaisuuden hyväksymisen UGIS-portaalissa väitöskirjatutkijan valvojalle.
 5. Valvoja hyväksyy (tai hylkää) opintokokonaisuuden UGIS-portaalissa.
 6. Valvojan hyväksynnän jälkeen opintokokonaisuus rekisteröidään ja lukitaan Peppi-järjestelmässä.

 

Esitarkastajat ja vastaväittäjä

Dekaani määrää valvojan esityksestä väitöskirjatutkimukselle vähintään kaksi esitarkastajaa ja yhden tai kaksi vastaväittäjää (jatkossa tarkastajat). Tarkastajien tulee olla dosentin tai vastaavan tieteellisen pätevyyden omaavia henkilöitä. Heidän tulee olla väitöskirjatyön suhteen ulkopuolisia. Tarkastajilla ei saa olla aktiivista ja tiivistä tieteellistä yhteistyötä väitöskirjatutkijan tai hänen ohjaajiensa kanssa. Tällaisena yhteistyönä pidetään esimerkiksi yhteisjulkaisuja tai yhteishankkeita viimeisimmän kolmen vuoden ajalta. Tarkastajien pitää olla Turun yliopiston ulkopuolelta ja lisäksi keskenään eri organisaatioista. Perustellusta syystä tarkastaja voi olla Turun yliopiston dosentti, mikäli hänen varsinainen toimipaikkansa on muualla. Tarkastajat eivät saa olla tekijään hallintolain (434/2003) 28§:ssä tarkoitetussa suhteessa eikä sellaisessa kiista- tai muussa suhteessa, joka ilmeisesti vaarantaa hänen puolueettomuuttaan.

Esitarkastajien, vastaväittäjän ja kustoksen esittäminen (sähköinen lomake)

 • Ohjaaja täyttää lomakkeen, lomake menee väitöskirjatutkijalle kommentoitavaksi, opiskelijan kommentin jälkeen lomake tulee virkailijalle, joka välittää lomakkeen vielä valvojalle (jos ohjaaja ei ole valvoja) hyväksyttäväksi. Valvojan hyväksynnän jälkeen tiedekunta käsittelee nimityksen.
Väitöskirjan esitarkastus
 1. Väitöskirjatutkija, kaikki ohjaajat ja valvoja yhdessä sopivat väitöskirjaprosessin aloittamisesta.
 2. Väitöskirjatutkija tarkistaa UGIS-portaalista tiedot virallisesti nimetyistä ohjaajista ja valvojasta. Jos näissä on korjattavaa, niin korjaus pitää tehdä ennen kuin väitöskirjaprosessia aloitetaan. (Katso ohjaussuunnitelman päivittäminen)
 3. Ohjaaja tekee esityksen väitöskirjan esitarkastajista sähköisellä lomakkeella. Väitöskirjatutkija ja valvoja hyväksyvät esityksen sähköisesti.
  • Katso kohta liitteet alla.
 4. Väitöskirjatutkija toimittaa väitöskirjansa pdf-tiedoston ja kaikki väitökseen kuuluvat julkaisut sähköisellä lomakkeella.
  • Katso kohta liitteet alla.
 5. Varadekaani määrää esitarkastajat, vastaväittäjän ja kustoksen. HUOM: Esitarkastajaesityksen tiedekuntakäsittelyyn kannattaa varata 1-2 viikkoa. Tiedekunta tiedottaa varadekaanin päätöksestä väitöskirjatutkijaa, ohjaajia, valvojaa ja muita asianomaisia sähköpostitse. Tämän jälkeen tiedekunta lähettää tarkastusohjeet esitarkastajille.
 6. Väitöskirjatutkija, ohjaaja tai valvoja toimittaa väitöskirjan käsikirjoituksen esitarkastajille.
 7. Esitarkastajille annetaan yksi kuukausi aikaa kirjoittaa lausunto väitöskirjatyöstä. Lausunto palautetaan osoitteeseen tech-doc@utu.fi.
 8. Tiedekunta lähettää esitarkastajien lausunnot sähköpostillavVäitöskirjatutkijalle. Väitöskirjatutkijalta kysytään, onko hänellä huomauttamista lausunnoista.
  • Jos väitöskirjatutkijalla ei ole huomauttamista esitarkastajien lausunnoista, hän ilmoittaa sähköpostilla tech-doc@utu.fi, ettei hänellä ole huomautettavaa.
  • Jos väitöskirjatutkijan näkemyksen mukaan esitarkastajan lausuntoa ei voi hyväksyä (esim. väitöskirjatutkija on eri mieltä korjausehdotuksista, arvostelu ei tyydytä väittelijää), niin väitöskirjatutkija toimittaa tiedekuntaan kirjallisen vastineen lausunnosta 14 vuorokauden kuluessa siitä päivästä, kun tiedekunnasta on toimitettu hänelle lausunnot kommentoitavaksi.
Liitteet esitarkastusprosessin aloittamisessa

Liitteet, joita tarvitaan väitöskirjan esitarkastusprosessia varten.

Ohjaaja tai valvoja toimittaa

 • Turnitin –tarkastuslomake
  • Tietoa alkuperäisyystarkastuksesta
  • Ohjaaja liittää tulostetun, allekirjoitetun ja skannatun Turnitin tarkastustodistuksen sähköiseen lomakkeeseen, jolla esittää esitarkastajia.
  • Esitarkastajaesitys on mahdollista tehdä ilman Turnitin-tarkastustodistusta. Todistus tulee kuitenkin toimittaa ennen kuin esitarkastajia nimitetään. Jos todistusta ei liitetä sähköiseen lomakkeeseen, niin todistus tulee toimittaa allekirjoitettuna ja skannattuna tai sähköisesti allekirjoitettuna tiedekuntaan osoitteeseen tech-doc@utu.fi.

Väitöskirjatutkija toimittaa

Väitöskirjan käsikirjoitus toimitetaan tiedekuntaan sähköisellä lomakkeella. Lomakkeessa kysytään kuvien ja taulukoiden alkuperästä. Tällä tavoitellaan sitä, että kirjoittaja huomaa viitata alkuperäisiin lähteisiin kuvissa ja taulukoissa ja tarvittaessa myös kysyy lupaa näiden käyttöön.

Liitteet erilaisissa väitöskirjoissa

Monografia
 • Väitöskirjan käsikirjoitus
 • Jos monografia perustuu artikkeleihin, niin silloin tulee toimittaa samat liitteet kuin jos väitöskirja koostuisi julkaisuista. Sähköisessä lomakkeessa, jolla väitöskirja toimitetaan tiedekuntaan, valitaan tässä tapauksessa väitöskirjan tyypiksi kokoomaväitöskirja. 
Artikkeleista muodostuva kokoomaväitöskirja
 1. Väitöskirjan käsikirjoitus ja siihen liittyvät osajulkaisut
 2. Osajulkaisuselvitys (ns. contribution, malli).
  • Väittelijän, ohjaajien ja valvojan allekirjoittama lausunto, josta käy ilmi väitöskirjan tekijän panos yhteisjulkaisuihin perustuvan väitöskirjan toteutuksessa. Lausuntoon pitää kirjata julkaisujen viitetiedot (julkaisun nimi, kaikki kirjoittajat sekä julkaisufoorumi tai merkitä jos kyseessä on käsikirjoitus).
  • Jos jotain julkaisua käytetään kahdessa väitöskirjassa, niin molempien väitöskirjatutkijoiden kontribuutio tässä julkaisussa tulee selvittää kontribuutioselvityksessä.
  • Väittelijä, kaikki ohjaajat ja valvoja allekirjoittavat lausunnon.
  • Lausunto toimitetaan tarkastajille, joten se tulee kirjoittaa englanniksi, jos kaikki tarkastajat eivät ymmärrä suomea.
 3. Julkaisemattoman artikkelin käyttöluvat kirjoittajilta
  • Jos osatöistä koostuvaan väitöskirjaan sisältyy julkaisematon artikkelin käsikirjoitus, niin väittelijän tulee kysyä lupa käsikirjoituksen käyttöön väitöskirjassaan sen kirjoittajilta. Luvan voi kysyä sähköpostitse ja kerätyistä luvista tulee tehdä yksi pdf-tiedosto.
  • Koska ohjaajat ja valvoja allekirjoittavat osajulkaisuselvityksen, niin heiltä ei enää erikseen tarvitse kysyä käyttölupaa.

Sähköisessä lomakkeessa on kohta erilliselle lausunnolle, jos jotain osatyötä käytetään toisessa väitöskirjassa. Väitöskirjatutkija liittää tähän kohtaan osajulkaisuselvityksen (sama kuin edellä), jossa molempien väitöskirjatutkijoiden kontribuutio julkaisuun on selvitetty. 

Väitöskirjan kielentarkastaminen

Muilla kuin kotimaisilla kielillä kirjoitetulle väitöskirjalle on suositeltavaa tehdä kielentarkastus. Teknillinen tiedekunta ei maksa väitöskirjojen kielentarkastusta, mutta tiedekunnan tohtoriohjelmat tai laitokset voivat myöntää tukea kielentarkastusta varten. Tarkista käytäntö omasta tohtoriohjelmastasi tai laitokseltasi.

Väittelylupa

​Tiedekunnan johtokunta on siirtänyt dekaanille päätösvallan myöntää väittelyluvat. Dekaani voi kuitenkin harkintansa mukaan edelleen tuoda haluamansa väittelylupa-asiat johtokunnan päätettäväksi.
Dekaani on delegoinut väittelylupien käsittelyn edelleen jatkokoulutuksesta vastaavalle varadekaanille.

Väittelyluvan myöntäminen edellyttää:

 • Esitarkastajien puoltavat lausunnot ovat saapuneet tiedekuntaan.
 • Jos esitarkastaja on esittänyt korjauksia väitöskirjan käsikirjoitukseen ja edellyttänyt, että ohjaaja tai hän itse tarkistaa, että korjaukset tulevat tehdyksi, niin korjaukset  on tehty ja tarkistettu esitarkastajan edellyttämällä tavalla. Tässä tapauksessa ohjaajan/valvojan edellytetään antavan lausunto, josta käy ilmi, mitä korjauksia väitöskirjaan on tehty.
 • Väittelijä on lähettänyt sähköpostilla kommenttinsa esitarkastajien  lausunnoista tech-doc(at)utu.fi.
 • Väittelijä on suorittanut kaikki tohtoritutkintoon kuuluvat opinnot.
 • Valvoja on hyväksynyt väittelijän jatkotutkintoon sisällytettävien opintojen kokonaisuuden (40/60 op).
 • Rehtorin päätöksen mukaisesti  tiedekunnassa myönnetään väittelylupia vain väitöskirjoille, joissa on sekä suomen- että englanninkielinen tiivistelmä.

Väitöstilaisuutta ei voi järjestää ilman vastaväittäjää ja kustosta. Väittelyluvan myöntämisen yhteydessä nimetään myös nämä väitöstilaisuuden keskeiset henkilöt. Tiedekunta odottaa siis, että ennen väittelyluvan myöntämistä ohjaaja/valvoja on tehnyt esityksen vastaväittäjästä ja kustoksesta (sähköinen lomake, katso alla Lomakkeet).

Kustos

Dekaani määrää valvojan esityksestä väitöstilaisuuteen kustoksen. Kustos on arvostettu tieteenharjoittaja, joka vastaa väitöksen asianmukaisuudesta. Tällaisia henkilöitä ovat ensisijaisesti tiedekunnan professorit. Jos sopivaa professoria ei ole tehtävään käytettävissä, kustokseksi voidaan perustellusta pyynnöstä nimittää apulaisprofessori, tai vähintään dosentti. Kustoksen tulee olla työsuhteessa yliopistoon (tai hän voi olla emeritusprofessori). Kustos antaa tiedekunnalle lausunnon siitä, sujuiko väitöstilaisuus asianmukaisesti. Kustos ei osallistu väitöskirjan arvosteluun.

Väitöskirjan julkaiseminen, painatus, jakelu ja tiedottaminen

 

 • Katso yliopiston ohjeet: Ohjeet Turun yliopistossa väittelevälle
 • Word ja Latex templaatit Annales sarjassa julkaistaville väitöskirjoille
 • TUCS sarjassa ei enää julkaista väitöskirjoja.
 • Tiedekunnan kappaleen väitöskirjasta voi toimittaa sisäpostilla osoitteeseen: Teknillinen tiedekunta/Sanna Ranto, Tutkijanura, Päärakennus, 20014 Turun yliopisto
 • Rehtorin kappaleen voi lähettää (sisäpostilla) osoitteeseen: Rehtori Jukka Kola, Päärakennus, 20014 Turun yliopisto.
 • Muista tehdä ajoissa väitösilmoitus ja väitöstiedote!
 • Teknillinen tiedekunta maksaa painatustukea rehtorin päätöksen mukaisesti. Tiedekunnan maksama painatustuki maksetaan kustannuspaikalta 2610000. Painatustukea ei tarvitse erikseen anoa. Väitöskirjan painatustuki maksetaan, kun painatuksessa ja julkistamisessa noudatetaan yliopiston sääntöjä (huomaa kilpailutettu painotalo).
 • Väitöskirjan painatustuen määrä ja edellytykset: Rehtorin päätös väitöskirjan painatustuesta 01102019 lukien (PDF)
Väitöksestä tiedottaminen

Väitöstiedote tarjoaa sinulle tilaisuuden kertoa tutkimuksestasi sekä harjoitella tutkimuksen popularisointia, tieteen tunnetuksi tekemistä.

Tee väitösilmoitus viestinnälle

Katso ohjeet väitös- ja lehdistötiedotteen tekemiseen sivulta Ohjeet Turun yliopistossa väittelevälle (Väitöksestä tiedottaminen).

Väitöstilaisuuden järjestäminen

Tämän linkin takana ovat yliopiston ohjeet väitöstilaisuuden käytännön järjestelyihin.

 • Väittelijä sopii vastaväittäjän ja kustoksen kanssa väitöspäivästä.
 • Väittelijä lisää tiedon väitöspäivästä UGIS-portaaliin tälle varattuun paikkaan.
 • Väittelijä varaa väitökselle luentosalin lähettämällä varauspyynnön osoitteeseen varaukset@utu.fi.
 • Väittelijä järjestää (halutessaan) ja maksaa väitöstilaisuuden jälkeisen kahvituksen kuten myös karonkan.
 • Katso Ohjeet Turun yliopistossa väittelevälle (väitöksestä tiedottaminen, tilaisuuden kulku, pukeutuminen, karonkka).
 • Tiedekunta maksaa vastaväittäjän palkkion. Vastaväittäjän matkakuluista ja muista kuluista vastaa väittelijän laitos/yksikkö. Matkajärjestelyissä voi pyytää apua matkapalveluista (matkapalvelut@utu.fi).
 • Väittelijän tulee tiedottaa laitoksen palvelusihteeriä hyvissä ajoin ennen väitöstilaisuutta tulevasta tapahtumasta.
Valmistuminen ja tutkintotodistus
 • Vastaväittäjälle annetaan kaksi viikkoa aikaa kirjoittaa lausuntonsa väitöksen jälkeen.
 • Kustoksen tulee ilmoittaa tiedekuntaan (tech-doc@utu.fi) väitöksen jälkeen, sujuiko väitös asianmukaisesti.
 • Kun vastaväittäjän lausunto saapuu, niin se toimitetaan sähköpostitse väittelijälle.
 • Väittelijälle annetaan mahdollisuus kirjoittaa vastine vastaväittäjän lausunnosta.
 • Jos vastaväittäjän lausunto on puoltava, niin väitöskirjan hyväksyminen käsitellään seuraavassa mahdollisessa tiedekunnan  johtokunnan kokouksessa. Tutkinnon valmistumispäivä on johtokunnan kokouksen päivämäärä.
 • Valmistuneelle tehdään tutkintotodistus ilman erillistä pyyntöä.
 • Katso lisätietoa: Ohjeet Turun yliopistossa väittelevälle.
 • Muista liittyä valmistumisen jälkeen yliopiston alumniksi! Katso Turun yliopiston alumnisivut
Lomakkeet

Esitarkastajien, vastaväittäjän ja kustoksen esittäminen

 • Ohjaaja täyttää lomakkeen, lomake menee väitöskirjatutkijalle kommentoitavaksi, hänen kommenttiensa jälkeen lomake tulee virkailijalle, joka välittää lomakkeen valvojalle (jos ohjaaja ei ole valvoja) hyväksyttäväksi. Valvojan hyväksynnän jälkeen tiedekunta käsittelee nimityksen.

Väitöskirjan käsikirjoituksen ja liitteiden toimittaminen

 • Väitöskirjatutkija toimittaa väitöskirjansa käsikirjoituksen ja tarvittavat liitteet tiedekuntaan