Tutkimus Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikössä

Porin yksikön tutkimustoiminnassa yhdistyvät liiketoimintaosaamisen tieteellinen perustutkimus sekä soveltava projektimuotoinen kehittämistutkimus. Koko tutkimustoimintamme ratkaisee sekä organisaatioiden, elinkeinoelämän että yhteiskunnan kannalta relevantteja ongelmia. Tutkimus- ja kehittämishankkeissa tuotettua tutkimustietoa ja osaamista välitetään tieteelliselle yhteisölle julkaisemalla kansainvälisillä foorumeilla sekä suoraan käytäntöön suomenkielisissä seminaareissa ja työpajoissa sekä ekonomikoulutuksessamme.

Porin yksikössä toimii useita monitieteisiä tutkimusryhmiä (kts. alla). Lisäksi yksikössä toimii kehittämishankkeisiin keskittynyt hanketiimi, jota johtaa tutkimuspäällikkö Päivikki Kuoppakangas.

Tutkimus- ja kehittämistoimintamme painottuu temaattisesti asiantuntijaorganisaatioihin ja asiantuntijatyöhön, verkostomaisen liiketoiminnan ja markkinoiden (esim. ekosysteemit) uudistumiseen, kestävään kehitykseen ja vastuulliseen brändipääomaan (esim. älykäs erikoistuminen), yrittäjyyteen sekä makro- ja aluetaloudelliseen tutkimukseen.

Tutkimus- ja kehittämishankkeissa teemme yhteistyötä yritysten ja organisaatioiden kanssa laajalla rintamalla. Jos organisaatiossasi on tarvetta kehittämisideoille lyhyellä tai pitkällä tähtäimellä, ota rohkeasti yhteyttä tutkimusryhmiemme jäseniin, professori Kirsi-Mari Kallioon (kirsi-mari.kallio@utu.fi) tai tutkimuspäällikkö Päivikki Kuoppakankaaseen (paivikki.kuoppakangas@utu.fi), teemme mielellämme yhteistyötä.

Tutkimusryhmät:

EntreBus

EntreBus on monitieteinen tutkimusryhmä, jonka tutkimuskohteena on yrittäjämäinen vastuullinen liiketoiminta. Ryhmässä yrittäjyys nähdään laajasti kattaen myös sisäisen yrittäjyyden eli yritteliäästi toimimisen missä tahansa organisaatiossa. Ryhmän tämänhetkiset tutkimusteemat käsittelevät muun muassa mikroyrittäjien yritysvastuullisuutta, yrittäjien muutosjoustavuutta, yrittäjämäistä markkinointia sekä yrittäjyysopetusta.

LUMO

Tutkimusryhmän tutkimuskohteena on asiantuntijuus ja asiantuntijaorganisaatiot eri näkökulmista. Ryhmän jäsenten tutkimus pureutuu esimerkiksi asiantuntijaorganisaatioiden ohjaukseen, asiantuntijoiden motivaatioon, asiantuntijoiden ammatti-identiteettiin, organisatoriseen luovuuteen, luovuuden ja kontrollin väliseen jännitteeseen, digitalisaation vaikutuksiin asiantuntijatyöhön sekä tarkastelee asiantuntijaa kokonaisvaltaisena kehollisena ja leikillisenä toimijana.

Netcod

Netcod on monitieteinen ryhmä, jonka tavoite on ymmärtää liiketoiminnan ja markkinoiden kehittymistä yhteistoiminnan näkökulmasta. Ryhmä ei rajoitu yhteen teoreettiseen koulukuntaan tai kontekstiin, vaan käyttää teoreettisia työkaluja johtamisen ja organisoinnin, markkinoinnin, sosiologian ja yrittäjyyden keskusteluista. Tämänhetkiset tutkimushankkeet kohdistuvat yrittäjyyteen ja pk-yrityksiin, yrityssuhteiden ja -verkostojen johtamiseen, vastuulliseen markkinointiin, brändin yhteiskehittämiseen ja arvon yhteisluontiin.

SusBerg

SusBerg on vahvasti verkostoitunut ja monitieteinen kestävän kehityksen ja brändipääoman tutkimusryhmä. Brändipääoma liittyy SusBerg-yhteydessä esim. aluetalouteen, mainepääomaan, dynaamisiin verkostoihin ja vastuullisuuteen. Nousevia tutkimusteemoja ovat innovaatioiden ekosysteemi ja älykkään erikoistumisen strategia sekä uusimpana Covid19-pandemia, jossa erityisesti kiinnostuksemme kohdistuu luovan talouden klusterin selviytymisen tutkimukseen.