Tutkimus Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikössä

Porin yksikön tutkimustoiminnassa yhdistyvät liiketoimintaosaamisen tieteellinen perustutkimus sekä soveltava projektimuotoinen kehittämistutkimus. Koko tutkimustoimintamme ratkaisee sekä organisaatioiden, elinkeinoelämän että yhteiskunnan kannalta relevantteja ongelmia. Tutkimusprojekteissa ja –hankkeissa tuotettua tutkimustietoa ja osaamista välitetään tieteelliselle yhteisölle julkaisemalla kansainvälisillä foorumeilla sekä suoraan käytäntöön suomenkielisissä seminaareissa ja työpajoissa sekä ekonomikoulutuksessamme.

Porin yksikössä toimii useita monitieteisiä tutkimusryhmiä (kts. alla). Tutkimus- ja kehittämistoimintamme painottuu temaattisesti asiantuntijaorganisaatioihin, niiden markkinointiin ja johtamiseen, liiketoiminnan ja markkinoiden kehittymiseen, verkostomaiseen yhteistoimintaan, kestävään kehitykseen ja vastuulliseen brändipääomaan, yrittäjyyteen sekä makro- ja aluetaloudelliseen tutkimukseen.

Tutkimus- ja kehittämishankkeissa teemme yhteistyötä yritysten ja organisaatioiden kanssa laajalla rintamalla. Jos organisaatiossasi on tarvetta kehittämisideoille lyhyellä tai pitkällä tähtäimellä, ota rohkeasti yhteyttä suoraan tutkimusryhmien jäseniin tai Jaana Tähtiseen, teemme mielellämme yhteistyötä.

Tutkimusryhmät:

Compas

Compas on monitieteinen tutkimusryhmä, joka tarkastelee henkilöstöjohtamista asiantuntijatyön ja -organisaatioiden kontekstissa. Ryhmä pyrkii löytämään eettisiä, vastuullisia ja toimivia ratkaisuja henkilöjohtamiseen asiantuntijaorganisaatioissa.

LUMO

Tutkimusryhmän tutkimuskohteena on asiantuntijuus ja asiantuntijaorganisaatiot erityisesti luovuuden ja motivaation näkökulmasta. Ryhmän jäsenten tutkimus pureutuu esimerkiksi asiantuntijoiden motivaatioon ja luovuuteen, organisatoriseen luovuuteen, luovuuden ja kontrollin väliseen jännitteeseen sekä tarkastelee asiantuntijaa kokonaisvaltaisena kehollisena ja leikillisenä toimijana.

Netcod

Netcod on monitieteinen ryhmä, jonka tavoite on ymmärtää liiketoiminnan ja markkinoiden kehittymistä yhteistoiminnan näkökulmasta. Ryhmä ei rajoitu yhteen teoreettiseen koulukuntaan tai kontekstiin, vaan käyttää teoreettisia työkaluja johtamisen ja organisoinnin, markkinoinnin, sosiologian ja yrittäjyyden keskusteluista. Tämänhetkiset tutkimushankkeet kohdistuvat yrittäjyyteen ja pk-yrityksiin, yrityssuhteiden ja -verkostojen johtamiseen, vastuulliseen markkinointiin, brändin yhteiskehittämiseen ja arvon yhteisluontiin.

SusBerg

SusBerg on vahvasti verkostoitunut ja monitieteinen kestävän kehityksen ja brändipääoman tutkimusryhmä. Brändipääoma liittyy SusBerg-yhteydessä esim. aluetalouteen, mainepääomaan, dynaamisiin verkostoihin ja vastuullisuuteen. Nousevia tutkimusteemoja ovat innovaatioiden ekosysteemi ja älykkään erikoistumisen strategia sekä uusimpana Covid19-pandemia, jossa erityisesti kiinnostuksemme kohdistuu luovan talouden klusterin selviytymisen tutkimukseen.