Tutkimus- ja kehittämishanketoiminta

 

 

Hanketoiminta

Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikkö toteuttaa lukuisia kehitys- ja tutkimushankkeita yhteistyössä yritysten ja julkisten organisaatioiden kanssa. Tällä sivulla esittelemme merkittävimpiä käynnissä olevia sekä jo päättyneitä hankkeitamme.

Porin yksikössä kehittämishankkeisiin keskittynyttä hanketiimiä johtaa tutkimuspäällikkö Päivikki Kuoppakangas. Yksikössä toimii useita monitieteisiä tutkimusryhmiä.

Käynnissä olevat hankkeet

MALAMA- Maalattavan pinnan esivalmistelu laserilla Marine-kontekstissa

Hankkeen tavoitteet:

Tuoda pinnan puhdistus laivanrakennuksen sekä pakkausteollisuuden sovellusten edellyttämälle tasolle niin, että tekniikan mahdollisuudet taloudellisesti ja ympäristön kannalta tunnetaan.

Lisäksi:

Pinnan puhdistusta laseria hyödyntäen arvioidaan sekä laivanrakennuksen että pakkausteollisuuden konteksteissa, joissa kummassakin siihen liitetään merkittävää potentiaalia.

Sinisen talouden vahvuudet Satakunnassa kytkeytyvät mm. meriteollisuuteen liittyvään TKI-toimintaan. Meriteollisuus ja -teknologia sisältävät paljon sinisen talouden potentiaalia. Meriteollisuus on muutoksessa mm. uusien ympäristöllisten vastuutavoitteiden kautta. Tässä muutosprosessissa keskeistä on vahvistaa meriklusteriin ja satakuntalaiseen meriteknologiaan liittyvää osaamista sinisen kasvun perustana. Kauppatieteiden ja konetekniikan hankkeella tehtävät toimenpiteet vahvistavat Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikön (TSE Pori) ja konetekniikan TKI-konsepteihin perustuvaa koordinoitua tutkimus- ja kehitystoimintaa sekä elinkeinoelämän kestävää kilpailukykyä Satakunnassa.

Pää- ja osatoteuttajat: Turun kauppakorkeakoulu ja Turun yliopiston konetekniikka

Toteutusaika: 1.5.2023-30.4.2025

Yhteyshenkilö: Päivikki Kuoppakangas (TSEPori) ja Antti Salminen (TY konetekniikka)

Hankeryhmä: Antti Salminen ja Päivikki Kuoppakangas

 

EU-logo_osarahoittama  Satakuntaliitto

Merimerkit - Meriklusterin kilpailukyvyn ja elinvoimaisuuden vahvistaminen

Merimerkit-ryhmähankkeen tavoitteena on vahvistaa meriteollisuusyritysten kilpailukykyä, elinvoimaisuutta ja resilienssiä tuottamalla uusia ratkaisuja verkostossa tapahtuvan vastuullisuutta tukevan innovoinnin edistämiseksi huomioimalla rakennettavien toimintamallien taloudelliset, ympäristölliset ja liiketoimintakohtaiset painotukset.

Tavoitteeseen pyritään tiivistämällä erityisesti Etelä- ja Lounais-Suomen alueen yritysten välistä ylimaakunnallista yhteistyötä seuraavien osatavoitteiden kautta:
- Meriteollisuuden nykytila-analyysi eli kartoitusten ja selvitysten tekeminen meriteollisuuden tilanteesta kotimaassa sekä ulkomailla
- Kansallisten ja kansainvälisten kumppanuuksien edistäminen
- Meriteollisuusverkoston uudet toimintamallit ja innovointi
- Viestintä ja tiedonjakaminen

Hanketiedot:

Euroopan unionin osarahoittama ryhmähanke R-00018: Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027, EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelma, Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR). Uudenmaanliitto on koordinoiva liitto ja Päijät-Hämeen liitto on käsittelevä liitto.

Ylialueellinen ja ylimaakunnallinen hanke:
− Etelä-Suomi: Päijät-Häme ja Varsinais-Suomi
− Länsi-Suomi: Satakunta

Toteuttajat:
− Päätoteuttaja: Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy, hankekoodi A80495
− Osatoteuttaja: Turun yliopisto, TSE Pori, hankekoodi A80496

Toteutusaika 1.1.2023–31.12.2025

Tilaa Merimerkit-uutiskirje

Kotisivu: www.merimerkit.fi

Lisätiedot:
Ville Uimonen | 050 574 3222 | Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy
Anne E. Suominen | 040 779 9494 | Turun yliopisto, TSE Pori

TSE Porin hankeryhmä: Anne E. Suominen ja Kirsi Laitio

 

EU-osarahoittama

Paijat-Hame-logo Satakunta-logo Varsinais-Suomi-logo

  LADEC-logoTY-logo

 

ProDigy - Tuottavuudella ja digitalisaatiolla kestävää kilpailukykyä Satakuntaan

Hankkeen tavoitteet 

Tavoitteena on Satakunnan tuottavuuden alhaisen tason syiden selvittäminen sekä data-pohjaisten ratkaisujen kautta löytää tuottavuuden tehostamisen kannalta keskeisimmät kehityskohteet meriteollisuudessa, rakennettavien tietomallien sekä digitaalisten kaksosten (eng. digital twin)-tyyppisten ratkaisujen kautta. Hankkeella pyritään vahvistamaan kestävän siirtymän TKI-toimintaa kehittäviä innovaatiota, jotka Satakunnan maakuntastrategian mukaisesti lisäävät osaamista ja vahvistavat maakunnan kärkialoja.

Toteuttajat 

Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikkö ja teknillisen tiedekunnan kone- ja materiaalitekniikan laitos

Toteutusaika 1.4.2023-30.6.2024.

Yhteyshenkilöt 

Päivikki Kuoppakangas (TSE, Pori), Jani Heikkinen (TY konetekniikka) ja Anne Erkkilä-Välimäki (TSE, Pori)

Hankeryhmä 

  • Makro-osio: Jari Kaivo-oja, Teemu Haukioja, Jarmo Vehmas ja Tuomas Pohjola. 
  • Mikro-osio: Jani Heikkinen ja Rida Kamal. 
  • Vastuullinen johtaja Päivikki Kuoppakangas ja projektipäällikkö Anne Erkkilä-Välimäki. 

Kuvaus 

Hankkeen makrotason tavoitteena on vahvistaa Satakunnan maakunnan älykästä erikoistumista tuottavuuden kasvussa ja kilpailukyvyssä. Teollisuuden vihreää siirtymää voidaan edistää vaikuttavasti, kun tekoälyä ja data-analytiikkaa hyödynnetään teollisuuden arvoverkostoissa. 

Hankkeen mikrotason tavoitteena on tukea yritysten ja tutkimuksen yhteiskehittämistä hyödyntäen tutkimusinfrastruktuureja ja edistäen testausta ja kokeiluja. Tämä tarkoittaa käytännössä mm. laivan tietomallien rakentamista digitaalisten kaksosten (engl. digital twin) avulla. 

Hankkeen toimenpiteet vahvistavat TSE Porin ja konetekniikan TKI-konsepteihin perustuvaa koordinoitua tutkimus- ja kehitystoimintaa sekä elinkeinoelämän kestävää kilpailukykyä Satakunnassa.

Hankkeella edistetään kestävän siirtymää ja kestävää kilpailukykyä tuottavuudella sekä digitalisaatiolla. ProDigy-hanke (A80028) on saanut rahoitusta Satakuntaliitolta Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 -ohjelmasta (Toimintalinja 1. Innovatiivinen Suomi, Erityistavoite 1.2 Digitalisaation etujen hyödyntäminen kansalaisten, yritysten ja julkishallinnon hyväksi). 
 

Hankkeen sivut: www.utu.fi/prodigy

EU-logo_osarahoittama  Satakuntaliitto

SATUMAA - Satakunnan muuttuvat suomaat: turvetuotannosta uusiin elinkeinoihin ja merkityksiin

Hankkeen tavoitteet:

Hanke keskittyy entisten turvesoiden uusiin käyttömuotoihin ja niihin perustuviin elinkeinoihin. Hanke tukee Satakunnan turvetuotantokäytöstä poistuvien soiden uutta monikäyttöä ja oikeudenmukaista siirtymää tuottamalla, kokoamalla ja jakamalla tietoa yksityisen ja julkisen päätöksenteon tueksi ja tuomalla soihin välittömästi ja välillisesti liittyvät toimijat, ml. suoalueiden lähistöllä asuvat, yhteen keskustelemaan. Hankkeessa kartoitetaan kolmelle eri tyyppiselle entiselle turvetuotantoalueelle sopivia käyttötarkoituksia. Lisäksi kartoitetaan jo käyttöön otettuja uusia käyttömuotoja ja niiden toimivuutta. Hanke tuottaa työkalun, jota voidaan hyödyntää eri tyyppisillä käytöstä poistuvilla turvetuotantoalueilla. Hankkeen toteutus perustuu työpajoihin, joissa kartoitetaan toimijoiden näkemyksiä sekä tarjotaan tietoa ja tukea turvesoiden uusien käyttömuotojen kehittämiseen. Toimijoiksi nähdään kaikki, joille suo voi tuottaa ekosysteemipalveluja. Hankkeen toimenpiteiden seurauksena maanomistajien ja muiden sidosryhmien kyky kehittää uutta toimintaa ja nähdä soiden uusia merkityksiä vahvistuu.

Päähankkeen toteuttaja: Turun yliopisto: TSE Pori (koordinaattori) ja DMKT, Maisemantutkimus  

Osahankkeen toteuttaja: Suomen ympäristökeskus (SYKE)

Toteutusaika: 1.11.2023-30.6.2026

Yhteyshenkilö: Päivikki Kuoppakangas

Hankeryhmä: Turun yliopisto: Reeta Hautaniemi (TSE Pori, projektipäällikkö), Jarmo Vehmas (TUTU), Eeva Raike (DMKT), Laura Puolamäki (DMKT, 1.4.2024 alkaen)

Suomen ympäristökeskus SYKE: Anu Lähteenmäki-Uutela, Antti Sallinen

Rahoittaja: Satakuntaliitto

Satakuntaliitto   

 

 

Unisus

Yhteyshenkilöt: Tuomas Pohjola ja Teemu Haukioja (vastuullinen johtaja)

Asunnottomuuden polut Turun seudulla (ASKE) – murroksista kohti sosiaalista, terveydellistä, taloudellista ja teknologista kestävyyttä

Tutkimushanke tarkastelee asunnottomuuden ennaltaehkäisyä, seurauksia ja niihin vaikuttamista monitieteisestä näkökulmasta. Aihe on erityisen ajankohtainen sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisvastuun siirryttyä kunnilta hyvinvointialueille vuoden 2023 alusta. Kuntien vastuulle jäävät kuitenkin edelleen ennaltaehkäisevät palvelut, kuten asumisneuvonta ja rakenteelliset asuntopoliittiset toimet, joista kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen tarjonta on hyvin olennainen asunnottomuuteen vaikuttamisessa. Yhteyden säilyttäminen ja rakentaminen eri toimijoiden välillä on käynnissä olevassa murroksessa tärkeää.

Hankkeemme ydin on niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin asunnottomuustutkimuksessa uraauurtava rekisteriaineisto. Aineisto mahdollistaa asunnottomien asumis-, palvelu- ja etuuspolkujen analysoinnin takautuvasti pitkällä aikavälillä. Kuukausi- ja yksilötasoinen, kansallisista ja paikallisista sosiaali-, terveys- ja väestörekisteritiedoista koostuva rekisteriaineistokokonaisuus kattaa kaikki Turussa 15.11.2022 asunnottomana olleet henkilöt (n=377). Lisäksi rekisteriaineistoon kuuluu verrokkiryhmänä vastaavankokoinen otos samaan aikaan Turussa aikuissosiaalityön asiakkaina olleista. 

Useita rekisterilähteitä yhdistävä sosiaalitieteellinen tutkimus on tullut juridisesti ja teknisesti mahdolliseksi vasta EU:n tietosuoja-asetuksen (2016) ja sitä seuranneen kansallisen Sosiaali- ja tietolupaviranomaisen Findatan perustamisen (2018) myötä. Tutkimuksemme on ensimmäinen, joka mahdollistaa laajasti asunnottomien tosiasiallisesti käyttämien palvelu- ja etuuksien kokonaisuuden tutkimisen kohdejoukkomme osalta. 

Odotettavat tulokset tuovat esille asunnottomuuden kestoa, toistuvuutta ja palvelujen käytön päällekkäisyyksiä, jotka kytkeytyvät asumisen ja elämäntilanteiden vaihteluun sekä yhteiskunnallisiin muutoksiin. Näistä muodostuu erilaisia asunnottomuus- ja palvelupolkuja, joiden tunnistaminen on oleellista palvelujärjestelmän kehittämisen kannalta. Verrokkiryhmä toimii edellisten osalta eräänlaisena peilinä asunnottomuusprofiilien poikkeavuuteen.

Rekisteriaineiston analyysi muodostaa perustan, jonka keskeisiä tuloksia syvennetään ja laajennetaan muilla osatutkimuksilla. Kuntatalousanalyysin perusteella tunnistetaan erilaisten asunnottomuuteen liittyvien palvelupolkujen taloudellisia vaikutuksia. Kirjallisuuskatsausten ja paikallisten alan toimijoiden haastatteluiden avulla puolestaan hahmotetaan asunnottomien terveyteen, palvelujen teknologisoitumiseen ja digitalisoitumiseen sekä palvelujärjestelmämuutokseen liittyviä ulottuvuuksia. Nämä analyysit lisäävät ymmärrystä asunnottomuusriskeihin liittyvistä palvelujärjestelmän mahdollisista aukkokohdista suhteessa rekisteriaineistosta saataviin tuloksiin ja auttavat palvelujärjestelmän tarkoituksenmukaisessa kehittämisessä.

Kotisivut: www.utu.fi/aske

Hankkeen toteutusaika: 1.1.2024 - 31.12.2025

Rahoittaja: Turun kaupunkitutkimusohjelma

TSE Pori: Anu Ikonen-Kullberg ja Päivikki Kuoppakangas

TY Sosiaalityö (koordinaattori): Yliopistonlehtori Jarkko Rasinkangas & työryhmä Satakunnan ammattikorkeakoulu 

SATA-VASTUU - Vastuullisuusmittariston luominen elintarvikeklusteriin liittyvälle arvoverkostolle Satakunnassa

Tavoitteet ja kuvaus: Hankkeessa luodaan vastuullisuusmittaristo Satakunnan alku- ja elintarvikeketjujen sekä niihin liittyvien bio- ja kiertotalouden toimialojen pk- ja mikroyrityksille. Hanke on osa kestävän ja älykkään siirtymän konkretisoimista Satakunnan kärkialoilla ja se tukee TKI-toiminnan integrointia Satakunnan toimialaekosysteemien kehittämiseen.

Hanke vastaa EU:n rahoitusjärjestelmän reformin myötä tuleviin vastuullisuusraportoinnin ja EU-sääntelyn vaatimuksiin, joissa kytketään yhteen yritysten rahoitus sekä ilmasto- ja ympäristötavoitteiden toimeenpano. Hankkeen tavoitteena on tukea kestävän kehityksen ja vastuullisuuden merkitystä Satakunnan elintarvikeklusterin liiketoiminnan arvonlisän parantamisessa ja kustannustehokkuudessa, ja tukea siten myös alueen taloudellista kehitystä. Mittaristo ja sen kehitysprosessi tukee yritysten kestävän liiketoiminnan kehitystä ja tekee arvoketjujen ja -verkoston muodostumisen läpinäkyväksi. Se auttaa yrityksiä ja kehittäjätahoja näkemään liiketoiminnan kestävän vihreän siirtymän mahdollisuuksia ja kehittämiskohteita, joihin TKI-toiminnalla voidaan tarttua. Mittaristo ja kehitysprosessi vahvistavat yritysten innovaatiokyvykkyyttä, liittävät mukaan bio- ja kiertotalouden toimijoita elintarvikealan arvoketjujen kehittämiseen ja vahvistavat elintarvikeklusterin TKI- ja innovaatioekosysteemiä Satakunnassa.

Pää- ja osatoteuttajat: TY, TSE Pori

Toteutusaika: 1.1.-31.12.2024

Rahoittaja: Satakuntaliitto

Yhteyshenkilö: Päivikki Kuoppakangas

Hankeryhmä: Ville Salonen (projektipäällikkö) ja Sari Söderlund (projektityöntekijä)

Päättyneet hankkeet

ASKO – Asiantuntijatalouden kehittämisohjelma

ASKO-hankkeen tavoitteena on tukea alueellista asiantuntijatalouden ja asiantuntijaorganisaatioiden kehittämistä, tuottaa hankkeen teemoissa korkeatasoista tutkimustietoa sekä osallistua aktiivisesti alueen TKI-toimintaan tukemalla alueen älykästä erikoistumista ja osaamisalueiden uudenlaista yhdistämistä.

Hankkeen toteutusaika: 1.1.2015 – 31.12.2018

Päärahoittaja: Satakuntaliitto (EAKR)

Vastuullinen johtaja: Kimmo Laakso

EAKR EU-logo Vipuvoimaa EU-logo
Bugs and Brands

Bugs and Brands on Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikön hyönteistalouteen keskittyvä tutkimus- ja alueellinen kehityshanke.

Hankkeen käytännön tavoitteena on edistää Satakunnan alueellista kilpailukykyä luomalla hyönteistalouteen perustuvaa kestävää talouskasvua ja työpaikkoja erityisesti alueen maaseudulle.

 

Bugs_and-Brands-logo

 

 

 

DigiLuonto Satakunta

DigiLuonto Satakunta on Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikön koordinoima hanke, joka edistää luonto- ja kulttuurimatkakohteiden digitaalista uudistamista, kansainvälisiä valmiuksia ja kohdealueiden kestävää kasvua Satakunnassa. Osatoteuttajana toimii Tampereen yliopiston Porin yksikkö.      

Tavoitteet:

Luontokohteiden saavutettavuuden parantaminen

Vuorovaikutteisuuden sekä digitaalisesti laajennettujen kokemussisältöjen

Houkuttelevuuden lisääminen uusissa kohderyhmissä

Liiketoimintakytkentöjen ja avoimen datan ratkaisujen yhteiskehittäminen

kehittäminen ja valmiudet (MR, IoT, avoin data)

Toimenpiteillä lisätään luontokohteiden vetovoimaa, asiakastyytyväisyyttä ja kävijäuskollisuutta, joilla tavoitellaan erityisesti seuraavia kestäviä kasvuvaikutuksia valituilla pilottialueilla: matkailijamäärien kasvua ja kohderyhmien monipuolistumista, innovatiivisten matkailutuotteiden syntymistä, sekä positiivisia vaikutuksia työllisyyteen ja uusien yritysten määrään.

Hanke toimi ajalla: 1.4.2019 - 31.3.2021

EU-Maaseutu-logoMaaseutu_2020-logoTY-logoTaY-logo_suomi

HygLi – Hygieniasta liiketoimintaa

Hygieniasta liiketoimintaa -hankkeen tavoitteena on tukea Satakunnan älykästä erikoistumista sisäympäristön hygienian ja resurssiviisaan talotekniikan toimialalla ja verkottaa Satakunnan korkeakoulujen, yritysten ja julkisen sektorin tutkimusta. Lisäksi hankkeen tavoitteena on lisätä Satakunnan innovaatioavauksia koulutuksilla, workshopeilla ja Living Lab -innovaatioalustoilla, toteuttaa Living Lab -innovaatioavauksena uusi talotekninen suunnitteluohjeistus hygieenisen sisäympäristön toteuttamiseksi ja tukea yritysverkostossa uusien liiketoimintamahdollisuuksien tunnistamista ja innovaatioavauksien muuttamista liiketoiminnaksi. Yhteishankkeen päätoteuttaja on Satakunnan ammattikorkeakoulun Vesi-Instituutti WANDER, osatoteuttajana on Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikkö.
 
Hankkeen toteutusaika: 1.1.2015 – 31.8.2017

Päärahoittaja: Satakuntaliitto (EAKR)

Osarahoittajat: Rauman kaupunki, Abloy Oy, Aurubis Finland Oy, Biolan Oy, Genano Oy, Halton Oy, Isku Interior Oy, ISS Proko Oy, Lankapaja Oy, Merivaara Oy, Oras Oy, Progman Oy, SCDA, Väinö Korpinen Oy

Vastullinen johtaja: Kimmo Laakso
 


 
 

IHMEC-hanke

IHMEC-hankkeen päätoteuttaja on Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikkö. Osatoteuttajina ovat Satakunnan ammattikorkeakoulu, Royal Institute of Technology, Uppsala University, Tartu Business Advisory Service ja Estonian Woodhouse Association. Liitännäispartneri: Suomen Sairaalatekniikan Yhdistys ry.

Hankeen toteusaika:  3/2018 - 2/2021

Päärahoittaja: Interreg Central Baltic

Budjetti: 2,18 M€

Vastuullinen johtaja: Tiina Mäkitalo-Keinonen

KumppanuusAkatemia

KumppanuusAkatemia-hankkeen tavoitteena on ikäihmisten koti- ja omaishoidon kehittäminen. Hankkeessa kehitetään ikäihmisten kanssa työskentelevien tahojen kumppanuus- ja verkosto-osaamista ja lisätään ymmärrystä palveluiden asiakaslähtöisyyden merkityksestä palveluiden kehittämisessä. Hankkeen tavoitteena on edistää julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin kumppanuutta ikäihmisten monitoimijaverkostossa. Tavoitteena on, että monitoimijaverkoston osaamista kehittämällä voidaan tuottaa paremmin integroituja ja asiakaslähtöisempiä koti- ja omaishoidon palveluja ikäihmisille.

KumppanuusAkatemia-hankkeessa

kehitetään sähköinen alusta ikäihmisten hoitoon osallistuvien tahojen verkottamiseen ja verkosto-osaamisen kehittämiseen

tuotetaan tietoa ikäihmisten koti- ja omaishoidon palveluihin osallistuvan monitoimijaverkoston toiminnasta ja johtamisesta

osallistetaan verkostotoimijoita palveluiden asiakaslähtöiseen kehittämiseen

mahdollistetaan palvelumuotoilun ja liiketoimintamahdollisuuksien kehittäminen koti- ja omaishoidon verkoston toimijoille

järjestetään verkostoitumista edistäviä työpajoja ja seminaareja

Toteutusaika: 1.1.2019 – 28.2.2021

Toteuttaja: Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikkö

Päärahoittaja: Satakuntaliitto

Learning Camp – Muutosjohtamisesta menestystä think tank -vuorovaikutuksen keinoin (THINK TANK)

Hankkeessa luodaan uutta yhteisöllistä think tank -oppimiseen perustuvaa toimintamallia yhteistyössä eri asiantuntijoiden ja yritysten välillä. Hanke sisältää yritysten yhteisoppimiseen perustuvia interventioita muutosjohtamisen kehittämiseksi Learning Camp -toimintamallia hyödyntäen. Projekti toteutetaan satakuntalaisen BuzzBusiness -verkoston yhteistyönä (Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikkö, Satakunnan ammattikorkeakoulu ja Prizztech Oy).

Hankkeen toteutusaika: 1.1.2015 – 31.3.2017

Päärahoittaja: TEKES

Vastuullinen johtaja: Ulla Hytti

OPI TOI! - Opiskelijayrittäjyyden toimintaympäristöt

Olemme mukana Opiskelijayrittäjyyden toimintaympäristöt -osahankkeessa, joka on osa Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta -kärkihanketta. Opiskelijayrittäjyyshanketta koordinoi Åbo Akademi, ja partnereina ovat Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikön lisäksi Oulun yliopisto sekä Novia- ja Centria-ammattikorkeakoulut. Tavoitteena on kehittää Porin yliopistokeskuksen toimintaympäristöä niin, että se entistä paremmin tukee opiskelijoiden yrittäjyysosaamista sekä yrittäjämäistä ajattelu- ja toimintatapaa.

Toteutusaika: 1.8.2018 - 31.5.2021

Budjetti: 220 000 €

Päärahoittaja: Opetus- ja kulttuuriministeriö

Hankkeen vastuullinen johtaja: Salla Siivonen

Plan4Blue WP1.1 Potential for Blue Economy - sector strategies and development trends

Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikkö on mukana Suomen ympäristökeskuksen koordinoiman Plan4Blue-hankkeen Potential for Blue Economy -työpaketissa, jossa tutkitaan sinistä kasvua, rannikkotoimialojen nykytilaa ja strategioita Kymenlaakson, Uudenmaan, Varsinais-Suomen sekä Viron pohjoisrannikon osalta. 

Hankkeessa käytetään monimenetelmälähestymistapaa: talouskehityksen trendejä on analysoitu määrällisin menetelmin käyttäen aineistona kansallisia tilastoja sekä Orbis Europe -tietokantaa, ja tulevaisuuden sektoristrategioiden ja kehitystrendien ymmärrystä on rakennettu laadullisin menetelmin yhdessä hankeen sidosryhmien kanssa sekä työpajoissa että haastattelujen ja delfi-prosessin kautta. EU:n ja OECD:n kansallisia politiikkapapereita on hyödynnetty muodostettaessa kuvaa siitä, miten hankkeen aineistojen perusteella muodostettu ymmärrys liittyy Itämeren alueen laajempaan taloudelliseen kehitykseen.

Hankkeen toteutusaika: 10/2016 - 9/2019

STRATOS - Strategialähtöisellä osaamisen johtamisella tuottavuutta ja työhyvinvointia mikro- ja pk-yrityksiin

Hankkeen tavoitteena on rakentaa mikro- ja pk-yrityksille soveltuva strategiaperustainen osaamisen johtamisen toimintamalli. Tavoitteena on saada yritysten henkilöstö ja johto oivaltamaan strategialähtöisen osaamisen johtamisen periaatteet ja näkemään tästä koituvat hyödyt sekä ymmärtämään tuottavuuden ja työhyvinvoinnin keskinäisen yhteyden arjen käytännöissä ja johtamisessa. Uudenlaisen toimintamallin avulla yritysten osaamisresurssi saadaan entistä tehokkaampaan käyttöön tuottavuutta lisäten. Toimintamalli levitetään laajaan valtakunnalliseen käyttöön. Hanke tuottaa myös valtakunnallista tietoa mikro- ja pk-yritysten merkittävimmistä tuottavuuden ja työhyvinvoinnin taustalla olevista osaamistarpeista.
 

Hankkeen toteutusaika: 1.1. 2016 - 30.4.2018

Päärahoittaja: Hämeen Ely-keskus (ESR)

Vastuullinen johtaja:  Kimmo Laakso
 
 

ESR EU-logo Vipuvoimaa EU-logo

 

TEUVO - Teollisuuden uudistumis- ja kilpailukyky - Uudet liiketoimintamallit verkostoissa

TEUVO-hankkeen päätoteuttaja on Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikkö ja osatoteuttaja Tampereen teknillisen yliopiston Porin yksikkö. Hankkeen tavoitteena on yritysverkostojen liiketoimintamallien kehittäminen, Satakunnan älykkään erikoistumisen tilastollisen tietojärjestelmän kehittäminen sekä hanketoteuttajien, yritysten ja muiden alueellisten toimijoiden välisen yhteistyön vahvistaminen.

Hankkeen toteutusaika: 1.1.2015 – 31.9.2018

Päärahoittaja: Satakuntaliitto (EAKR)

Vastuullinen johtaja: Kimmo Laakso

EAKR-logo Vipuvoimaa EU-logo

 

VERTTI - Verkostoista intoa ja palveluilla uudistumista
ESR EU-logo Vipuvoimaa EU-logo

VERTTI - Verkostoista intoa ja palveluilla uudistumista on valtakunnallinen ESR-rahoitteinen (Toimintalinja 3, erityistavoite 7.1. Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen) hanke, jonka tavoitteena on ollut:

1) Tunnistaa yritysten kehittämis-, osaamis- ja kohtaamistarpeet sekä edistää pienten yritysten verkostojen kehittymistä

2) Tuottaa mikro- ja pienyrityksille yksilöllistä, prosessimaista yrittäjätukea sekä ennakoivia yrittäjä-/yrityslähtöisiä palveluja

3) Kehittää konseptiaihioista pilotoinnin ja kokeilujen kautta palveluita yksilölliseen yrittäjätukeen

4) Luoda yksilöllisen yrittäjäpalvelun prosessimalli laajemmin hyödynnettäväksi.

Hankkeen toiminnassa on ollut mukana 64 yritystä eri toimialoilta. VERTTI-hankkeen päätoteuttaja on ollut Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikkö ja hankekumppani Prizztech Oy. Yhteistyössä Competence Design Oy:n ja Covis Partners Oy:n kanssa on kehitetty kolme palvelukokonaisuutta erityisesti yksinyrittäjille, mikro- ja pienille yrityksille: Minicamp, Yrittäjäluotsi ja Osaamisklinikka. Palvelukonseptien pohjalta on koostettu yksilöllisen yrittäjäpalvelun prosessimalli. Hanke on edistänyt yritysten tuottavuutta ja työhyvinvointia verkostoissa tapahtuvan palvelumuotoilun avulla, jonka osaltaan voidaan nähdä tukevan paikallisen elinkeinorakenteen kestävää kehittämistä.

Tutustu hankkeen tuloksiin täältä.

Hankkeen toteutusaika: 1.3.2018 - 31.12.2020

Päärahoittajana: Hämeen ELY-keskus. 

Hanketiimi: 

Riikka Franzén

Markus Kantola

Tanja Lepistö

Salla Siivonen

YRTTI - Yrittäjien selviytymisstrategiat ja resilienssin tukeminen kriisien keskellä
Euroopan aluekehitysrahasto Vipuvoimaa EU-logo

YRTTI - Yrittäjien selviytymisstrategiat ja resilienssin tukeminen kriisien keskellä -hanke keskittyy koronavirusepidemian alueen kehitykselle pienille yrityksille aiheuttamien haitallisten vaikutusten hillintään ja niistä toipumiseen. Hankkeen tavoitteet linkittyvät siten elinkeinojen rakennemuutosten edistämiseen ja alueen muutosjoustavuuden vahvistamiseen tukien erityisesti yksinyrittäjiä poikkeavassa tilanteessa. YRTTI-hankkeen toiminnassa yhdistyvät yksilöllinen kehittäminen/valmennus yrittäjien kanssa sekä verkostoituminen ja työpajatyöskentely. Hankkeeseen rekrytoidaan mukaan kymmenen (10) palvelualojen yksinyrittäjää, joiden kanssa tehtävä yhteistyö toimii pilottina.

YRTTI-hankkeessa:

  • tuotetaan uutta tietoa palvelualojen yksinyrittäjien kohtaamista haasteista kriisitilanteessa sekä tunnistetaan strategioita ja malleja, joiden avulla voidaan tukea ja kehittää yrittäjien muutosjoustavuutta (selviytymis- ja sopeutumiskykyä ennakoimattomissa, yllättävissä muutostilanteissa).
  • mallinnetaan kriisitilanteeseen vastaamista erityisesti palvelualojen yksinyrittäjien näkökulmasta; miten he ovat vastanneet korona epidemian aiheuttamien rajoitusten vaikutuksiin liiketoiminnassa
  • tuetaan yksinyrittäjien liiketoiminnan kehittämistä yksilöllisen valmennuksen ja työpajatyöskentelyn kautta
  • koostetaan sähköinen työkirja, jossa tuodaan esiin hyviä käytäntöjä ja toimintamalleja sekä kriisitilanteisiin varautumisessa että niistä selviytymisessä. Tavoitteena on, että käytännöt ja toimintamallit eivät ole alue- tai toimialasidonnaisia vaan laajasti erilaisten yritysten hyödynnettävissä.

 

Lue lisää hankkeen sivuilta: https://www.utu.fi/fi/yrtti

 

Toteutusaika: 1.1.2021 – 31.12.2021

Toteuttaja: Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikkö

Päärahoittaja: Satakuntaliitto

Hankeryhmä: 

Salla Siivonen, vastuullinen johtaja

Riikka Franzén

Markus Kantola

Tanja Lepistö

Älykkäästä elämystaloudesta kestävää kasvua (Digi-ET)

Hankkeen tavoitteena on Älykkään elämystalouden käytänteiden ja toimintatapojen levittäminen Satakunnassa sekä edelleen konseptointi Digiluonto-hankkeen (Ely 2019-2021) tulosten pohjalta.

Hankkeen päätoteuttaja: Tampereen yliopiston Porin yksikkö

Osatoteuttajat: TSE Porin yksikkö ja Satakunnan Ammattikorkeakoulu

Hankkeen toteutusaika: 1.1. - 31.12.2021

Hankkeen yhteyshenkilöt:
TuKKK, Pori: tuomas.pohjola@utu.fi
TaY, Pori: jere.gronman@tuni.fi
SAMK: soile.vahela@samk.fi

Linkit hankkeen materiaaleihin:
Mobiilisovellus: https://app.digiluonto.fi
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC7UyElbrsWokaSsMW8RnKaA/videos
Kotisivu: www.digiluonto.fi

Hankeryhmä:
TuKKK, Pori: Tuomas Pohjola, Jani Viljanen
Vastuullinen johtaja: Arja Lemmetyinen

EU-Maaseutu-logoMaaseutu-2020-logoTY-logoTaY-logo_suomiSAMK-logo

UniBlueNet - Vihreän ja sinisen kasvun sekä digitalisaation edistäminen kansainvälisiä verkostoja ja TKI-yhteistyötä vahvistamalla

UniBlueNet-hanke vahvistaa Satakunnan maakuntaohjelman mukaisesti alueellista digitaalista siirtymää, älykästä erikoistumista ja sinistä sekä vihreää kasvua edistävää yliopistollista tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa (TKI) monitieteisen kansainvälisen tutkimusyhteistyön ja -verkostojen kautta.

UniBlueNet-hankkeen konkreettisena toimenpiteenä on TuKKK, Porin yksikön SusBerg-tutkimusryhmän johdolla valmisteltu Horisontti-Eurooppa, Klusteri 2, Research and Innovation Action 2021 -hankehakemus, joka on hakuehtojen mukaisesti toteutettu kansainvälisen konsortion yhteistyössä, ja jätetty Euroopan Komission tutkimusportaalissa määräaikaan mennessä.

Hankkeen päätoteuttaja: Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö

Hankkeen toteutusaika: 1.3.-31.10.2021

Hankkeen yhteyshenkilö: Projektitutkija Tuomas Pohjola, tuomas.pohjola@utu.fi

Hankeryhmä:
Arja Lemmetyinen
Jari Kaivo-oja
Tuomas Pohjola
Ari Karppinen
Teemu Haukioja

EU-EAKR-logoVipuvoimaa-logo

Smart100Business

Smart100Business -hankkeen tavoitteena on vahvistaa maakunnan älykästä erikoistumista erityisesti Siniseen kasvuun liittyvää osaamista parantamalla. Sinisellä kasvulla tarkoitetaan hankkeessa meriklusterin ja meriteollisuuden kehittämistä makro- ja mikrotasoilla.

Hankkeen makro-osiossa kehitetään menetelmiä tunnistaa ja analysoida ennen muuta määrällisesti älykkään erikoistumisen mahdollisuuksia ja haasteita Satakunnan aluetaloudelle huomioiden kansalliset ja Euroopan unionin aluekehittämistavoitteet. Mikronäkökulmassa keskeisenä päämääränä on edesauttaa Satakuntalaisen meriteollisuuden verkostojen kilpailukykyä kansainvälisillä markkinoilla.

Smart100Business-hankkeen päätoteuttaja on Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikkö ja osatoteuttaja Tampereen yliopiston Porin yksikkö.

Toteutusaika: 1.4.2019 – 28.2.2021

Hanketyöryhmä:
Jenny Katila
Salla Siivonen
Teemu Haukioja
Ari Karppinen

EU-logo  vipuvoimaa –logo Satakuntaliiton logo

DISCE – Developing Inclusive and Sustainable Creative Economies

DISCE on vuonna 2019 käynnistynyt kulttuuri- ja taidealojen ja luovien alojen kestävää kehitystä sekä yhteiskunnallista vaikuttavuutta tutkiva ja edistävä tutkimushanke. DISCE tuottaa ymmärrystä EU:n alueen luovasta taloudesta ja sen kehittämistarpeista, sekä tutkii ja kehittää kulttuuri- ja luovien alojen koulutusta, yrittäjyyttä ja liiketoimintaa sekä tilastointia ja mittaamista. Tutkimuskohteina on kymmenen eurooppalaista kaupunkialuetta, joista Pori on yksi. 

Hankkeen päätoteuttajana on Turun kauppakorkeakoulun johtamisen ja yrittäjyyden laitos, ja mukana on myös kauppakorkeakoulun Porin yksikkö. Kansainvälisessä tutkimusryhmässä tutkimustyötä tekevät Turun yliopiston kauppakorkeakoulun lisäksi King's College London (Englanti), Gran Sasso Science Institute (Italia) sekä Stockholm School of Economics in Riga (Latvia). Tutkimuskonsortioon kuuluu yliopistojen lisäksi viestintätoimisto Culture and Media Agency Europe (Belgia) ja eurooppalaisten kulttuurikeskusten verkosto Trans Europe Halles. Tutkimushanke rahoitetaan EU:n Horizon 2020-ohjelmasta. 

Toteutusaika: 17.5.2019 - 30.6.2022 

Hankkeen yhteyshenkilöt:
Jarna Heinonen (tutkimuskonsortion johtaja)
Ulla Hytti
Arja Lemmetyinen 

Hanketyöryhmä:
Pekka Stenholm
Tommi Pukkinen
Kaisa Hytönen
Lenita Nieminen
Elisa Akola
Lilli Sihvonen
 

Lue tutkimuskonsortion johtajan Jarna Heinosen haastattelu: https://www.utu.fi/fi/ajankohtaista/uutinen/turun-yliopiston-johtamalle-konsortiolle-lahes-kolme-miljoonaa-euroa-euroopan  

DISCE sosiaalisessa mediassa: 

Twitter https://twitter.com/DISCE_EU 
Facebook https://www.facebook.com/disceeu/ 
Instagram https://www.instagram.com/disce_eu/ 
LinkedIn https://www.linkedin.com/company/disce-eu/about/ 
Nettisivut https://disce.eu/ 

Disce ja EU-logo

Tietomaa

Hankkeen tavoitteet:

Hankkeen päätavoitteena on tutkia maaseudun tietointensiivisen uuden liiketoiminnan edellytyksiä ja muotoilla kehittämis- ja ohjaustoimenpiteitä paikkasidonnaisten strategioiden viitekehyksestä.

Pää- ja osatoteuttajat:

Hankkeen toteuttavat Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Luovien alojen tutkimusyksikkö, Itä-Suomen yliopiston alue- ja kuntatutkimuskeskus Spatia, Turun yliopiston Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikkö sekä LAB-ammattikorkeakoulu.

Toteutusaika:

Hankkeen päättymispäivä 31.3.2023

TSE Porin yhteyshenkilö: Teemu Haukioja, puh. 050 520 0798, tophau@utu.fi

Hankeryhmä:

Maa-ja metsätalousministeriö on rahoittanut hankkeen Maaseutupolitiikan neuvoston asettaman hankeryhmän esityksestä, Makeran valtakunnallisiin maaseudun tutkimus-ja kehittämishankkeisiin suunnatuista varoista.

TERVA - Terveelliset vesiliikenteen alukset

Terva-hankkeen tavoite on vahvistaa Satakunnan sisäympäristön hygienian innovointi- ja osaamiskeskittymää ja kehittää satakuntalaisten yritysten liiketoimintapotentiaalia ja siniseen talouteen kytkeytyviä kestäviä kasvuedellytyksiä entisestään. Tavoite on parantaa satakuntalaisen laivanrakennusteollisuuden kilpailukykyä ja elinvoimaisuutta uudella innovatiivisella sisäympäristön hygienian näkökulmalla.

Päätoteuttaja: Satakunnan ammattikorkeakoulu, Tutkimuskeskus WANDER

Osatoteuttaja: Turun yliopiston kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö.

Toteutusaika: 1.3.2021–31.8.2023

Yhteyshenkilöt:

Riika Mäkinen, riika.makinen@samk.fi  (Satakunnan ammattirkorkeakoulu, Tutkimuskeskus WANDER)

Tutkimuspäällikkö Päivikki Kuoppakangas, paivikki.kuoppakangas@utu.fi (Turun yliopiston kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö)

Projektipäällikkö Sari Repka, sari.repka@utu.fi (Turun yliopiston Brahea-keskus, Pori)

Rahoittaja: EAKR / Satakuntaliitto

Eu_EAKR_FIVipuvoimaa_EUSatakuntaliitto_logo

BlueCleanDigi

Hankkeen tavoitteet:

BlueCleanDigi tukee kaksoissiirtymää kestävämpään ja digitaalisempaan yritystoimintaan yhdistämällä MKK:n ja TuKKK:n osaamisen ja suuntaamalla sen satakuntalaisen sinisen talouden toimijoiden tukemiseksi. Siirtymä hiilineutraaliin, biodiversiteettiä säilyttävään ja sosiaalisesti vastuulliseen kestävän kehityksen mukaiseen yritystoimintaan on tapahtumassa maailmanlaajuisesti. Digitaaliset ratkaisut ovat ottaneet nopean harppauksen eteenpäin koronapandemian aikana. Hankkeen päätavoitteena on nopeuttaa Satakunnan sinisen talouden yritystoiminnan muutosta sekä yritysten vahvuusalueiden kehittämistä kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti, jotta ne pystyisivät kasvattaman tuottavuuttaan ja toimintaansa koronapandemian jälkeisessä muuttuneessa toimintaympäristössä ja markkinatilanteessa. Lisäksi BlueCleanDigi pyrkii löytämään synergiaa ja uudenlaisia liiketoimintamalleja sinisen talouden yritysten välille.

Hankkeessa sinisellä taloudella tarkoitetaan yrityksiä ja yritystoimintaan vaikuttavia organisaatioita, jotka sisältyvät Satakunnan maakuntastrategian määrittelemään siniseen kasvuun. Hanke kattaa koko Satakunnan sinisen talouden yrityskentän suurista pk-sektorin yrityksistä ja mikroyrityksiin.

BlueCleanDigi-hankkeen toteutus perustuu virtuaali- tai hybridityöpajoihin, joissa tarjotaan yrityksille tukea liiketoimintamallien, palvelumuotoilun ja tuotteiden/palveluiden kehittämiseen. Työpajoja kohdennetaan eri yritysryhmille. Kahden vuoden aikana järjestetään neljä työpajasarjaa sekä synergiakokeilu. Hankkeen toimenpiteiden tuloksena osallistuvien yritysten kyky kehittää liiketoimintaansa ja ottaa käyttöön uusia innovatiivisia ratkaisuja, tuotteita tai palveluita vahvistuu.

Hanke tukee Satakunnan sinisen talouden yritysten kaksoissiirtymää hiilineutraaliin ja digitaalisempaan yritystoimintaan. Se yhdistää Turun yliopiston Brahea-keskuksen Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskuksen (MKK) ja Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikön (TuKKK) osaamisen.

Turun yliopiston säästöohjelman osana tapahtuva Brahea-keskuksen lakkauttaminen vuoden 2023 aikana ei vaikuta hankkeen toimintaan, vaan BlueCleanDigi toteutetaan suunnitelmien mukaan. Hanke päättyy 31.8.2023.

Yhteyshenkilöt: Anne Erkkilä-Välimäki / Päivikki Kuoppakangas (vastuullinen johtaja), puh. 050 327 1283, paivikki.kuoppakangas@utu.fi

 

Vipuvoimaa      eu-eakr    satakuntaliitto

Satakunta vahvuutta työssä – Työelämän yhteiskehittäjät Satakunnassa (ESR)

Hankkeen tavoitteena on lisätä työhyvinvointiosaamista, sen suunnitelmallisuutta ja tuottavuutta työelämätoimijoiden yhteiskehittämisellä Satakunnan alueella.

Päätoteuttaja: Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikkö

Toteutusaika: 1.9.2022 – 31.8.2023

Hankkeen yhteyshenkilöt:

Hankkeen vastuullinen johtaja, projektipäällikkö Kari Hietala, puh. 050 441 5765, kari.hietala@utu.fi

Projektitutkija Satu Tähtinen, puh. 050 432 9808, satu.s.tahtinen@utu.fi

                                                                                               

Logo_ELY &nb