Turun yliopiston johtamalle konsortiolle lähes kolme miljoonaa euroa Euroopan komission H2020 -ohjelmasta

04.12.2018

Kulttuurialan ja luovien alojen taloudellista kasvua ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta edistävälle Developing Inclusive & Sustainable Creative Economies (DISCE) -konsortiolle on myönnetty kolmen vuoden tutkimusrahoitus Euroopan komission tavoitellusta Horisontti 2020 -ohjelmasta. Turun kauppakorkeakoulun johtamisen ja yrittäjyyden laitoksen johtamaan konsortioon kuuluu arvostettuja yhteiskunta- ja taloustieteilijöitä, kulttuurijohtajia ja luovan alan asiantuntijoita kuudesta Euroopan eri maasta.

DISCE arvioi kulttuurialan ja luovien alojen kasvua, työpaikkojen laatua, koulutusta, kilpailukykyä sekä alojen merkitystä Euroopan unionin alueiden houkuttelevuuden ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden edistäjinä. 

Horisontti 2020 on Euroopan unionin tutkimusta ja innovaatioita rahoittava ohjelma, jolla vahvistetaan EU-alueen tieteellistä osaamista, tuetaan uusien teknologioiden ja innovaatioiden kehitystä ja käyttöönottoa ja etsitään ratkaisuja suuriin yhteiskunnallisiin haasteisiin. 

Konsortiota johtavalla Turun kauppakorkeakoululla on pitkät perinteet yrittäjyyden tutkimuksessa. Yrittäjyyden tutkimusryhmä tutkii monitieteisesti yrittäjyyden dynamiikkaa, uusia tapoja toimia yrittäjänä sekä työn ja ansainnan muutosta erilaisissa konteksteissa.

– DISCE laajentaa ja syventää pitkäjänteisesti tekemäämme yrittäjyys- ja innovaatiotutkimusta sekä vahvistaa kansainvälistä tutkimusyhteistyötämme, kertoo konsortiota johtava Turun kauppakorkeakoulun yrittäjyyden professori Jarna Heinonen

DISCE käynnistyy tammikuussa 2019. Konsortion kokonaisrahoitus on lähes kolme miljoonaa euroa, josta Turun yliopiston osuus on noin 1,1 miljoonaa. 

Uusia avauksia laajalla rintamalla

DISCEn pääkoordinaattorina toimii Turun kauppakorkeakoulun johtamisen ja yrittäjyyden laitos. Turun yliopistossa DISCEen osallistuvat myös Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikkö sekä humanistinen tiedekunta. 

Muut konsortion tutkijajäsenet ovat englantilainen King’s College London, Italian Gran Sasso Science Institute sekä Latvian Stockholm School of Economics in Riga. 

Konsortioon kuuluu myös belgialainen voittoa tavoittelematon konsulttitoimisto Culture and Media Agency Europe aisbl (CUMEDIAE) ja Ruotsista lähtöisin oleva eurooppalaisten kulttuurikeskusten verkosto Trans Europe Halles, jotka yhdessä vastaavat kulttuurialan ja luovien alojen viestinnästä ja sidosryhmäyhteistyöstä DISCEssä.

– DISCEssä teemme yhteistyötä laaja-alaisesti eri toimijoiden, kuten eurooppalaisten korkeakoulujen, päättäjien sekä luovien alojen asiantuntijoiden ja kattojärjestöjen kanssa. Yhteistyö takaa sen, että hankkeella on pitkäkestoiset vaikutukset ruohonjuuritasolta alkaen, Heinonen sanoo.

Tutkimus- ja kehitystoiminnasta kasvua Euroopan kulttuurialalle ja luoville aloille

DISCE perustaa tieteidenvälisen tutkimuksensa kolmelle kulmakivelle: 1) vankka tilastollinen analyysi, kartoitus ja uusien mittarien kehittäminen, 2) syvälliset tapaustutkimukset kymmenellä Euroopan alueella sekä 3) aktiivinen yhteiskehittäminen ja vuorovaikutus sidosryhmien kanssa.

Konsortio lähestyy kulttuurialan ja luovien alojen tutkimista ja kehittämistä monitieteisesti ja tuottaa aiheesta sekä määrällistä että laadullista tutkimusta. DISCEn tavoitteena on:

  • Kehittää vakaita kulttuurialan ja luovien alojen mittareita, joilla voidaan paremmin arvioida alojen toimintaa ja niiden vaikutusta talouteen ja yhteiskuntaan, niin kansallisella kuin EU-tasolla.
  • Tarjota työkaluja, joiden avulla ymmärretään paremmin uranäkökulmia sekä nykyisten ja tulevien luovien alojen työntekijöiden haasteita ja koulutustarpeita. DISCE tarkastelee myös alan korkeakoulutusta.
  • Tarkastella epätasa-arvoa ja ulkopuolelle jättämistä kulttuurialalla ja luovilla aloilla. Tavoitteena on ymmärtää paremmin uusien liiketoimintamuotojen, innovaatioiden, työllistymisen ja kasvun mahdollistajia sekä esteitä.
  • Edistää ymmärrystä kulttuurialan ja luovien alojen työmarkkinoista ja yrittäjyydestä sekä itsenäisten toimijoiden roolista uutena, vakiintuneita toimintamalleja murtavana voimana uudistuvassa Euroopassa.
  • Tarjota uusi viitekehys, jonka puitteissa voidaan tarkastella ja tukea kulttuurialan ja luovien alojen roolia syrjinnästä vapaassa ja kestävässä kasvussa. Kasvua ei ymmärretä yksipuolisesti talouden (BKT) kasvuna, vaan myös kulttuurin ja ihmisyyden kehityksenä. 
Luotu 04.12.2018 | Muokattu 04.12.2018