Kestävän tulevaisuuden rakentamiseen osallistuminen vaatii yksilöltä ja yhteisöiltä kokonaisvaltaista suhdetta tulevaisuuteen. Tulevaisuusajattelu ja tulevaisuusoppiminen edistävät yksilön valmiutta kohdata erilaisia tulevaisuuksia ja toimia niissä sekä vaikuttaa tulevaisuuden muotoutumiseen. Tulevaisuuteen liittyvien käsitysten, oletusten ja arvojen kriittinen tarkastelu sekä yhteisöllisyys ja vastuullisuus ovat tärkeä osa tulevaisuustietoista kulttuuria ja oppimista.
 
Tutkimus- ja kehitystyömme keskeisiä teemoja ovat  tulevaisuustietoisuus, tulevaisuusoppiminen ja -ohjaus sekä tulevaisuuslukutaito. Tuotamme myös selvityksiä ja fasililitoimme tulevaisuusprosesseja, jotka liittyvät tulevaisuuden osaamisiin ja koulutuksen muutostarpeisiin. Menetelminä käytämme mm. tulevaisuuskuvia ja -verstaita, skenaarioita, kyselyitä ja haastatteluja sekä tulevaisuusohjauksen menetelmiä. Osallistavat prosessit ja menetelmät ovat keskeinen osa kehittämistyötämme.

Käynnissä olevat tutkimus- ja kehittämishankkeet:

Developing Problem-based Pedagogies for Lesotho’s Sustainable Energy Future (DEPLOY)

Access to modern energy services has direct implications on every aspect of sustainable development. Lesotho is one of the world's Least Developed Countries (LDC) where many households do not have access to electricity (less than 50% have access to electricity, roughly 10% in rural areas 2019). In the electrified areas, the demand for electricity is growing at a fast pace, but the supply has not been able to catch up. Lesotho has an abundance of techno-economically exploitable renewable energy resources such as hydro, solar and wind.

Application of renewable energy resources and adoption of energy efficiency measures can provide sustainable energy solutions and reduce the effect of increasing energy demand on greenhouse gas emissions. One of the major barriers hindering sustainable energy use and production in Lesotho is the lack of knowledgeable and skillful human resources.

The collaboration project DEPLOY is carried out  between the National University of Lesotho (NUL), University of Turku (UTU) and Aalto University (AU).

The main objectives of the project are to enhance internationalization activities between partner universities and to engage in capacity building at NUL to develop the quality of futures resilient sustainable energy education through the training of trainers approach.

Project activities focus on

 1. developing sustainable energy study content from a holistic perspective that incorporates supply and demand side considerations with a systemic lens;
 2. improving pedagogical expertise for the provision of high-quality, problem-based and digital sustainable energy education; and (3) enhancing internationalization activities, enabling the formation of long-term partnerships between NUL, UTU and AU through student and staff mobilities, research collaboration and networking.

The project also aims to disseminate and promote thematic knowledge on sustainable energy to industry, public sector, and to civil society, building a foundation for long-lasting collaboration between all major stakeholders.

An overarching challenge that the project addresses is the existential risk imposed by climate change. By promoting futures-resilient sustainable energy education in Lesotho and the internationalization between universities focusing on sustainable energy issues, the project addresses local educational needs, influences growth of green jobs in the sustainable energy sector and promotes mitigation responses to climate change

Funding: Finnish National Agency for Education EDUFI, 2022-2023

Further information: Osku Haapasaari

 

Entrepreneurial skills for a modern education in Albania (EntrAL)

Entrepreneurial skills for a modern education in Albania (EntrAL) -hankkeen yleisenä tavoitteena on lisätä yrittäjähenkisyyttä Albanian oppilaitoksissa (korkeakouluissa ja kouluissa) tukemaan valmistuneiden taitoja, jotta ne vastaavat työelämän ja modernin yhteiskunnan vaatimuksia.

Hankkeen tavoitteena on tuoda yrittäjähenkinen ajattelutapa yliopiston ja koulun tasolla kannustamalla yrittäjyyden opetusmenetelmiä, vaalimaan opiskelijoiden yrittäjyyskäyttäytymistä ja tukemaan opiskelijoiden startupeja. Opettajia tukee yliopiston rakenne ja mekanismit (LLL, henkilöstön aktiviteetit); opiskelijat saavat opettajiltaan parempaa tukea ja neuvoja yrittäjyyden suhteen sekä yrittäjyysasenteeseen liittyviä taitoja tukemalla heidän työllistyvyyttä valmistumisen jälkeen.

Turun yliopisto koordinoi tammikuussa 2021 käynnistynyttä kolmevuotista hanketta, jossa mukana ovat Turun yliopiston lisäksi:

 • University of León, Espanja,
 • Technological University Dublin, Irlanti,
 • Albanian Opetus-, urheilu- and nuorisoministeriö, sekä
 • kahdeksan albanialiasta yliopistoa:
  - Sports University of Tirana,
  - Aleksandër Moisiu University of Durrës,
  - University Aleksander Xhuvani Elbasan,
  - University Eqrem Çabej Gjirokaster,
  - University Fan S. Noli Korce,
  - University Luigj Gurakuqi Shkoder,
  - University College Pavaresia Vlore ja
  - University Ismail Qemali Vlore.

Hanketta rahoittaa Euroopan Unionin ERAMUS+ ohjelma (KA2 Capacity building in the field).

Lisätietoja: Vesa Hautala

Hankkeen verkkosivut: https://entralproject.eu/ 


Erasmus+ logo

Immersive and Multidisciplinary STEM Learning through A Cooperative Story-Driven Digital Game 2021–2024 (Big Game)

Erasmus+ -hankkeen "THE BIG GAME: Immersive and Multidisciplinary STEM Learning through A Cooperative Story-Driven Digital Game 2021–2024" peruslähtökohtana on Euroopan laajuisesti tunnistettu tarve STEM-opetuksen kehittämiseen (STEM = Science, Technology, Engineering, Mathematics).

Hanke tuo 11–16-vuotiaiden nuorten STEM-opetukseen opetusmallin, jossa ratkotaan ympäristöongelmia pelillisyyden ja digitaalisen tarinankerronnan keinoin. Toisena keskeisenä teemana ja tavoitteena on digitaalisen murroksen edistäminen kouluissa tukemalla sekä opettajien että oppilaiden monipuolisia digitaitoja.

Lisätietoja: Mikko Grönlund, Tulevaisuuden tutkimuskeskus

https://big-game.eu-track.eu/

eu-osarahoittama -logo

Inclusive Digital Learning (Dig-2-Inc)

Erasmus+ -kumppanuushankkkeen Inclusive Digital Learning (Dig-2-Inc) tavoitteena on parantaa toisen asteen koulutuksessa opiskelevien, ammattikorkeakoulussa opiskelevien, yliopistoon hakevien ja yliopisto-opintojaan käynnistävien opiskelijoiden akateemisia taitoja.

Hankkeessa torjutaan alhaisessa sosioekonomisessa asemassa olevien opiskelijoiden eriarvoisuutta kehittämällä opiskelijoiden akateemisia taitoja, sujuvoittaa korkeakouluopintoja sekä vähentää opintojen keskeyttämistä. Kansainvälisessä hankkeessa on mukana partnereita Romaniasta, Bulgariasta, Italiasta ja Saksasta

Lisätietoja: Mikko Grönlund, Tulevaisuuden tutkimuskeskus

https://sites.utu.fi/dig2inc/
 

eu-osarahoittama -logo

Professional Noticing to Improve Entrepreneurship Education (PROMISE)

Professional Noticing to Improve Entrepreneurship Education (PROMISE) -hanke pyrkii käsittelemään laajamittaisen yrittäjähenkisen asenteen istuttamista korkeakouluopiskelijoihin. Tämä siirtyminen olennaisen pehmeiden taitojen opettamiseen on tärkeää epävarmoilla työmarkkinoilla ja yhteiskunnallisissa muutoksissa. Ammatillinen huomioiminen (professional noticing) voi olla osana yrittäjyystaitojen kehittämistä ja auttaa opiskelijoita soveltamaan oppimaansa käytännön tilanteissa.

PROMISE-hankkeessa kehitetään pedagogiikkaa, jonka avulla yliopisto-opettajat voivat tukea opiskelijoiden valmentautumista erilaisiin työelämän ammatillisiin tilanteisiin. Professional Noticing -pedagogiikkaa koskevassa tutkimuksessa puhutaan suomeksi ammatillisen huomioimisen käyttämisestä opetuksessa. Käsite tarkoittaakin harjaantumista ammatillisissa tilanteissa toimimiseen, ja merkityksellisten ja tärkeiden asioiden havaitsemiseen. Sovelluskohteena hankkeessa on yrittäjyysopetus. PROMISE edistää koulutuksen työelämäorientaatiota ja tukee opiskelijoiden kasvua asiantuntijoiksi.

Turun yliopisto koordinoi joulukuussa 2022 käynnistynyttä kolmevuotista hanketta, jossa mukana ovat

 • Universidad Complutense Madrid, Espanja,
 • Universität für Weiterbildung Krems, Itävalta,
 • European University Continuing Education Network, Espanja,
 • European E-Learning Institute, Tanska, ja
 • Momentum, Irlanti.

Hanketta rahoittaa Europaan Unionin Erasmus+ -ohjelma (KA220-HED - Cooperation partnerships in higher education).

Lisätietoja: Vesa Hautala

Hankkeen verkkosivu: https://professionalnoticing.eu/
 

Erasmus+ logo

Stereotypioita purkavan ohjauksen kehittämishanke (Potentiaali)

Potentiaali-hankkeessa kehitetään sukupuoli- ja kulttuurisensitiivisen ohjauksen toimintamallia ja työvälineitä opetus- ja ohjaushenkilöstölle ja kytketään ne osaksi uraohjausta. Hankkeen kohderyhmänä on sekä ohjauspalveluita tarjoavien tahojen henkilökunta (kuten Ohjaamot, TE-toimistot) että yläkoulujen ja toisen asteen oppilaitosten opettajat ja ohjaajat. Hankkeessa edistetään myös opiskelijoiden ja asiakkaiden osaamisidentiteetin kehittymistä ja kykyä nähdä vaihtoehtoisia urapolkuja. 

Hankkeen taustalla on kysymys segregaatiosta eli koulutus- ja ammatinvalintojen vahva sukupuolittuminen nais- ja miesenemmistöisille aloille. Vahvinta segregaatio on toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa. Suomessa segregaatio on pysynyt lähes samana 1970-luvulta saakka ja työmarkkinat ovat EU-maiden vertailussa viidenneksi voimakkaimmin sukupuolittuneet. (Tilastokeskus, Purkutalkoot-hankkeen Policy Brief, VNK 18/2018.)

Eriytyminen miesten ja naisten aloihin näkyy muun muassa mies- ja naisenemmistöisten alojen palkkaeroina sekä miesten ja naisten erilaisina urapolkuina. Henkilökohtaisella tasolla yksilö ei pääse hyödyntämään koko potentiaaliaan, jos hän ei koe voivansa hakeutua jollakin alalle esim. sukupuolensa takia. Kansantaloudellisesti segregaatio voi ilmetä esimerkiksi kohtaanto-ongelmana, jossa työpaikat ja työntekijät sijoittuvat alueellisesti eri paikkoihin. Monilla aloilla hyödyttäisiin myös monipuolisemmasta työntekijöiden kirjosta, mikä voisi tuottaa alalle uudenlaisia näkökulmia ja työskentelytapoja.

Avainasemassa segragaation purkamisessa ovat ohjaajat ja opettajat, joiden kanssa opiskelija tai asiakas pohtii opintojaan ja uraansa eri koulutusasteilla sekä erilaisissa ohjauspalveluissa. Potentiaali-hankkeessa kartoitetaan ohjauksen ongelmakohtia ja kehitetään työskentelymenetelmiä ja välineitä, joiden avulla segregaatiota ylläpitäviä ajatusmalleja ja toimintatapoja on mahdollista purkaa. Kehitystyötä tehdään yhdessä eri yhteistyökumppaneiden ja oppilaitosten kanssa. 

Hankkeen toteuttavat:

 • Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskus (koordinoija)
 • Hämeen ammattikorkeakoulu (AOKK)
 • Oulun ammattikorkeakoulu (AOKK)
 • Jyväskylän ammattikorkeakoulu (AOKK)
 • Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö (OTUS)
 • Nuoristotutkimuseura. 

Hankkeen hallinnollinen nimi on Potentiaali – Stereotypioita purkavan ohjauksen kehittämishanke (S21690) ja se toteutetaan 1.4.2019–31.12.2021 välisenä aikana. Hankkeen kokonaisbudjetti on 871 425 euroa. Hanketta osarahoittaa Sosiaali- ja terveysministeriö ohjelmasta Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 (toimintalinja 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus ja erityistavoite 8.1. Työ- ja koulutusurien sukupuolenmukaisen eriytymisen lieventäminen)

Lisätietoja: Sari Miettinen, Johanna Ollila, Anne Nieminen & Anne Arvonen

https://www.potentiaalihanke.fi/

https://www.facebook.com/Potentiaalihanke/

https://twitter.com/PotentiaaliH

EU-ESR-logot

Tulevaisuusloikka – toiselta asteelta tulevaisuuteen

Muuttuvassa maailmassa nykyiset ja tulevat ammattilaiset tarvitsevat vahvaa osaamisidentiteettiä, tulevaisuustaitoja sekä proaktiivisuutta itselle merkityksellisen tulevaisuuden saavuttamiseksi. Tutkimusten mukaan nuoret kaipaavat koulutukseen ja ammatinvalintaan liittyen päätösten tueksi yhä monipuolisempaa tietoa, mutta ennen kaikkea myös kokemusta eri aloista ja tehtävistä. 

Tulevaisuusloikka -hankkeen tavoitteena on lisätä toisen asteen opetus- ja ohjaushenkilöstön ymmärrystä tulevaisuuden työelämästä, muutoksista, mahdollisista urapoluista ja työelämässä tarvittavista valmiuksista.

Hankkeessa jalostetaan ja testataan yhdessä opettajien ja ohjaajien kanssa uudenlaisia osaamisen kehittämisen ja osallistumisen tapoja, joita tarvitaan jatko-opinnoissa ja tulevassa työelämässä.

Lisäksi hanke tuottaa ja kokoaa oppilaitosten ja työnantajien käyttöön tietoa tulevaisuuden työelämästä, osaamistarpeista sekä uusista alueellisista työelämäyhteyksistä Kainuussa, Lapissa ja Pohjois-Pohjanmaalla.

Hanketta koordinoi Oulun Ammattikorkeakoulu ja muina toteuttajina ovat Turun yliopiston tulevaisuuden tutkimuskeskus, Lapin yliopisto ja Kajaanin Ammattikorkeakoulu

Kesto: 1.6.2023–31.5.2026

Rahoitus: Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelma, Euroopan sosiaalirahasto plus (ESR+) / Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Lisätietoja: Johanna Ollila ja Sari Miettinen

Hankkeen verkkosivut


EU osatoteuttama

Tulevaisuuspaja – tulevaisuustyöskentelyllä kohti osallisuutta

Tulevaisuuspaja – tulevaisuustyöskentelyllä kohti osallisuutta -hanke toteutetaan Lahden Diakonialaitoksen (DILA) ja Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen yhteistyönä. Hankkeen taustalla on selkeä, tilastotiedoista nouseva tarve lahtelaisten nuorten yhteiskuntaosallisuuden ja hyvinvoinnin lisäämiseen. Tilastotietojen lisäksi nuorten osattomuus, syrjäytyminen ja pahoinvointi näkyvät selkeästi Lahden katukuvassa.

Hankkeessa kehitetään tulevaisuupaja-työskentelymalli, joka tukee alle 29-vuotiaiden nuorten elämänhallintaa ja hyvinvointia sekä tavoitteellisesti poluttaa nuoria osallisuuspalveluiden piiriin. Tulevaisuuspaja perustuu Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen tulevaisuustyöskentelymalleihin, joita edelleen kehitetään ja pilotoidaan hankkeessa nuorten yksilö- ja ryhmämenetelmäksi.

Hanketta rahoittaa Etelä-Suomen aluehallintovirasto 1.1.2022–31.12.2024 välisenä aikana ja sen koordinaattorina toimii Lahden diakoniasäätiö.

Lisätietoja: Johanna Ollila, Tulevaisuuden tutkimuskeskus

Tulevaisuustietoisuus

Tulevaisuustietoisuus pulpahtaa esiin monen tulevaisuudentutkijan puheessa, mutta mitä tuo käsite oikeastaan tarkoittaa? Minkälainen on tulevaisuustietoinen ihminen tai organisaatio?

> Lue lisää hankkeen sivuilta

Lisätietoja: Sanna Ahvenharju & Matti Minkkinen

Tutkimuspohjainen ja tulevaisuuteen suuntautunut opettajankoulutuksen ja opetussuunnitelmien kehittäminen Keniassa (REFORD)

REFORD-hanke viittaa tutkimukseen perustuvaan ja tulevaisuuteen suuntautuneen opettajankoulutuksen kehittämiseen sekä opetussuunnitelmien tarkistamiseen Nairobin yliopistossa ja Strathmoren yliopistossa Nairobissa, Keniassa. Hankkeen tavoitteena on edesauttaa opiskelijoita hankkimaan muuttuvassa työelämässä ja työmarkkinoilla tarvittavia taitoja.

Vuonna 2017 Keniassa muutettiin perusopetukseen opetussuunnitelmaa. Ehdotetun hankkeen puitteissa tehtävä työ pyrkii tukemaan opetussuunnitelmien suunnittelua, auttaa parantamaan opettajien koulutusohjelmien laatua ja vahvistaa korkeakoulujen valmiuksia uuden opetussuunnitelman jalkauttamiseen.

Tulevaisuushorisontti muuttuu jatkuvasti ja koulutuksen Globaalissa Etelässä on täytettävä myös kestävyyden toiveet. Jotta kestävän kehityksen tavoite 4 (SDG 4) voidaan saavuttaa, koulutusrakenteiden on tarjottava pätevyyksiä, malleja ja tulevaisuuteen suuntautuva ajattelutapa, joka tukee elämää tällä vuosisadalla.

Tämä hanke sai kevään 2022 GINTL-projektirahoituksen rahoituksen Helsingin yliopistolta.

Lisätietoja: Joni Karjalainen

https://gintl.org/regions/africa/
 

UNESCO Chair in Learning for Transformation and Planetary Futures

Lisätietoja: Laura Pouru

'Futures Skills in a Volatile World' -webinaari 11.6.2020