Eurooppa-erikoistumisopinnot (60 op)

Eurooppa-erikoistumisopinnot tarjoavat monipuolisen, monitieteisen opinto-ohjelman, jonka puitteissa Eurooppaa tarkastellaan sekä alueellisena että institutionaalisena kokonaisuutena, painottaen laajaa ja kokonaisvaltaista ymmärrystä Euroopasta alueena ja ilmiönä. Opetuskielenä on englanti.

>> Hae Eurooppa-erikoistumisopintoihin 1.4. klo 9.00–19.4. klo 16.00. 

Valinnassa huomioidaan hakijan opintojen vaihe ja Eurooppa-opintojen kannalta relevanttien opintojen määrä.

Keskeistä opinnoissa on rakentaa laaja-alainen, tuoreimpaan tutkimustietoon perustuva osaaminen eurooppalaisen politiikan, historian, talouden ja juridiikan moniulotteisessa kentässä. Vaikka Euroopan unioni (EU) on monissa opintokokonaisuuden kursseissa vahvasti mukana, painottuvat ohjelmassa Eurooppa- ja integraatiotutkimuksen näkökulmat puhtaan EU-tutkimuksen sijaan. Näin opiskelijoille tarjotaan vaihtoehtoisia tapoja hahmottaa EU:ta hyvinkin erilaisista näkökulmista.

Osaamistavoitteet

Eurooppa-erikoistumisopinnot muodostavat monitieteisen opetusohjelman, jonka tavoitteena on antaa opiskelijoille kattavat tiedot Euroopan ja Euroopan unionin (EU) keskeisistä osa-alueista. Erityinen painoarvo annetaan sellaisten tietojen ja taitojen kehittämiselle, jotka tukevat opiskelijoiden kykyä:

  • koota, käsitellä ja omaksua hyvin erilaisista lähteistä tulevaa informaatiota;
  • erottaa tieteellisiä analyysimenetelmiä soveltaen olennainen informaatio sekä prosessoida ja jalostaa se asetettujen tavoitteiden saavuttamista tukevaksi tiedoksi;
  • hallita samanaikaisia aikataulupaineita projektinhallinnan työkaluja käyttämällä;
  • tuottaa itsenäisesti erilaisia analyysejä sekä esitellä tietoja erilaisille kohderyhmille ja erilaisilla foorumeilla;
  • hahmottaa ajankohtaisten asioiden suhdetta eurooppalaisessa kontekstissa tutkimustietoa laajasti hyödyntämällä;
  • toimia osana monikulttuurisia viestintäympäristöjä tunnistamalla ja huomioimalla monikulttuuriseen kommunikaatioon liittyviä tekijöitä.

Erikoistumisopinnot tukevat myös opiskelijan oman pääaineen opintoja antamalla opiskelijalle monitieteiseen opiskeluun ja tutkimukseen liittyviä tietoja ja taitoja. Tavoitteena on, että erikoistumisopintojen kautta opiskelija kykenee hahmottamaan myös oman pääaineensa opintoja Eurooppa-teeman kautta ja syventämään omiin pääaineopintoihin liittyviä näkökulmia Eurooppa-tematiikan avulla.

Koulutuksen sisältö

Erikoistumisopintojen laajuus on 60 op. Kaikille ohjelmaopiskelijoille pakollisten johdanto-, teoria- ja menetelmäseminaarien (min. 10 op) ja kieli- ja viestintäopintojen (min. 10 op) lisäksi opiskelija suorittaa yhteensä 40 op teemaopintoja vähintään kahdelta eri osa-alueelta. Erikoistumisopintojen tarkempi rakenne on kuvattu oheisessa liitteessä (Liite A).

Erikoistumisopintojen viralliset opetuskielet ovat suomi, ruotsi ja englanti. Kursseja voidaan tarjota myös muilla eurooppalaisilla kielillä.

Uramahdollisuudet

Eurooppa-erikoistumisopintojen tarjoama laaja-alainen, monitieteinen koulutus tarjoaa valmiudet hakeutua EU:n tarjoamien tehtävien lisäksi monille muille aloille, joissa vaaditaan syvällisempää ymmärrystä ja osaamista juuri Eurooppaan liittyen. Tällaisia tehtäviä ovat esimerkiksi erilaiset johto- ja asiantuntijatehtävät hallinnossa ja järjestöissä (valtio, kunnat, puolueet, etu- ja muut järjestöt, alueelliset organisaatiot), kansainväliset tehtävät (lähetystöt, ulkoasiainhallinto, hallinnon ja järjestöjen ulkomaansuhteet, kauppa, kehitysyhteistyö, YK), viestintäala (media, hallinnon, elinkeinoelämän ja järjestöjen viestintä), koulutus (koulut, aikuiskasvatus, ammatillinen jatkokoulutus, korkeakoulut ja erikoiskoulutus) sekä erilaiset tutkimus- ja asiantuntijatehtävät yliopistoissa ja korkeakouluissa, yksityisissä ja valtiollisissa tutkimuslaitoksissa tai ajatushautomoissa.