Filosofian oppiaine

Filosofia tutkii tieteen, yhteiskunnallisen päätöksenteon ja muun inhimillisen ajattelun ja toiminnan taustalla olevia periaatteellisia kysymyksiä. Filosofian ongelmia pyritään ratkaisemaan argumentoinnin avulla, ja argumenttien arviointi on olennainen osa filosofiaa.  Turun yliopiston filosofian oppiaineen vahvuusalueita ovat filosofian historia, yhteiskuntafilosofia, mielen ja havainnon filosofia sekä käytännöllinen etiikka. 

Filosofian oppiaine opettaa kandidaatin- maisterin- ja jatko-opintojen lisäksi myös muualla Turun yliopiston tiedekunnissa. Yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa filosofian oppiaine järjestää yhteiskuntafilosofian, argumentaation, tieteenfilosofian ja tieteenteon etiikan opetusta. Filosofia on mukana myös monikulttuurisuuden opintokokonaisuudessa. Lääketieteellisessä tiedekunnassa filosofia on opettanut esimerkiksi bioetiikkaa ja tieteenfilosofiaa. Monet filosofian opintojaksot kuuluvat elämänkatsomustiedon opintokokonaisuuteen, josta vastaa humanistinen tiedekunta. Kauppakorkeakoulussa filosofia on tarjonnut tieteenfilosofian opetusta ja osallistunut kestävän kehityksen opintokokonaisuuden opetukseen. Matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa filosofia on mukana esimerkiksi ympäristötieteen opetuksessa.