Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan organisaatio

Tiedekunnan hallintoa hoitavat johtokunta ja dekaani sekä varadekaanit Turun yliopiston johtosäännön mukaisesti.

Johtokunnan tehtäviin kuuluvat tiedekunnan opetuksen ja tutkimuksen kehittäminen, ehdotusten tekeminen toiminta- ja taloussuunnitelmaksi ja vuotuiseksi talousarvioksi sekä tiedekunnalle myönnettyjen voimavarojen jakamisen suuntaviivoista päättäminen, opetussuunnitelmien hyväksyminen, väitöskirjojen ja lisensiaatintutkimusten hyväksyminen sekä väittelylupien myöntäminen, esitysten tekeminen tiedekuntaan vuosittain otettavien uusien opiskelijoiden määrästä ja valintaperusteista päättäminen sekä muiden johtokunnan tehtäväksi määrättyjen asioiden käsitteleminen ja ratkaiseminen.

Yliopistopalvelut huolehtii dekaanin ja johtokunnan toimivaltaan kuuluvien asioiden valmistelusta, toimeenpanosta ja tiedottamisesta.

Yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa on kolme laitosta. Laitosten hallintoa hoitavat laitosten johtajat ja varajohtajat Turun yliopiston johtosäännön mukaisesti. Kussakin laitoksessa on opetus- ja tutkimustoimikunta.

Yliopistopalvelut tuottaa tiedekunnan hallinto- ja tukipalvelut.

Tiedekunnan toimintaa säätelevät lukuisat lait, asetukset, yliopiston sisäiset johtosäännöt ja muut määräykset.