Opintokamu® -toimenpideohjelma opiskeluhyvinvoinnin edistämiseksi toisella asteella

Opintokamu® on toisen asteen oppilaitoksille tarkoitettu toimenpideohjelma opiskelijoiden hyvinvoinnin edistämiseksi. Kehittämistyön rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö vuosina 2014-2020. Kyseessä on kansallinen, suomen- ja ruotsinkielisille lukioille ja ammatillisille oppilaitoksille suunnattu ohjelma.


Opintokamu® on Internetissä toimiva selainpohjainen ohjelmisto, joka koostuu sekä opiskelijoille että henkilökunnalle suunnatusta materiaalista.  Ohjelma sisältää helposti käyttöönotettavia, pedagogisesti mielekkäitä ja motivoivia työkaluja, joita voi sisällyttää oppilaitoksen opintotarjontaan sekä hyödyntää muutoin hyvinvointityössä ja sen suunnittelussa.

Opiskelija saa käyttöönsä runsaasti luettavaa, kuunneltavaa ja katseltavaa kolmesta teemasta, joissa hän voi reflektoida omaa tilannettaan opiskeluhyvinvointinsa edistämiseksi.

  • Opiskelu-teeman tavoitteena on lisätä opiskelumotivaatiota, itseohjautuvuutta, tehokkaiden opiskelustrategioiden käyttöä, omien opiskelutavoitteiden tunnistamista ja suuntaamista, ajanhallintaa ja opinnoissa pärjäämistä oppimisvaikeuksista huolimatta.
  • Sosiaaliset suhteet -teeman tavoitteena on lisätä osallisuuden kokemusta ja vastuullisuutta suvaitsevan ja prososiaalisen ilmapiirin luomisessa kiusaamisen ja yksinäisyyden vähentämiseksi.
  • Tunteet ja mieli -teeman tavoitteena on edistää omien tunteiden säätelyä, reagointia stressiin sekä lisätä itsemyötätuntoa ja opettaa tietoista läsnäoloa (Mindfulness).

Tästä oppimateriaalista opiskelijat voivat halutessaan tehdä Opintokamu-kurssin omaan tahtiin esimerkiksi mobiililaitteilla tai käyttää muuten työkaluna opiskeluhyvinvointinsa edistämiseksi.

Opintokamu-peli on opettajan johdolla pelattava vuorovaikutuspeli, jonka tavoitteena on herättää oppitunneilla keskustelua Opintokamu-ohjelman teemoihin liittyvistä aiheista. Mobiililaitteilla 3-6 opiskelijan pienryhmissä pelattavat pelit kannustavat pohtimaan opiskelun, kaverisuhteiden ja tunne-elämän ongelmatilanteita. Useiden aiheiden joukosta opettaja voi valita juuri omalle ryhmälle sopivan pelin, jota voi hyödyntää esimerkiksi ryhmäytymisen ja opetuksen välineenä.

Opiskelijoiden ryhmäytymisen edistämiseksi Opintokamu-ohjelmaan on sisällytetty matalan kynnyksen improvisaatioharjoituksia erityisesti opiskelun alkuvaiheessa käytettäviksi. Opettajan johdolla toteutettavien harjoitusten pääpaino on hauskassa yhteisessä tekemisessä, jossa kehitetään tietoista läsnäoloa sekä ryhmätyö- ja vuorovaikutustaitoja.

Opintokamu-raportti on työkalu, jonka tarkoitus on auttaa toisen asteen oppilaitoksia opiskelijoiden hyvinvoinnin seuraamisessa ja hyvinvointityön suunnittelussa. Raportti koostuu vuosittaisen, lokakuussa toteutettavan opiskelijakyselyn tuloksista. Se on helposti ja nopeasti saatavilla heti kyselyn päätyttyä. Tulokset ohjaavat suuntaamaan resursseja niihin opiskelijoiden hyvinvointiin liittyviin haasteisiin, joita omassa oppilaitoksessa esiintyy. Tulokset voivat myös auttaa tunnistamaan sellaisia teemoja, joita olisi syytä käsitellä opiskelijoiden kanssa tunneilla esimerkiksi Opintokamu-pelin avulla.

Opettajille suunnatussa kokonaisuudessa käsitellään lisäksi huolen puheeksi ottamista opiskelijan kanssa, opiskelijoiden välistä kiusaamista ja siihen puuttumista sekä opettajan omaa hyvinvointia.

Opintokamu-ohjelman vaikuttavuuden ja toimivuuden tutkimiseksi ohjelma otettiin käyttöön kuudessa oppilaitoksessa (kolme lukiota ja kolme ammatillisen oppilaitoksen yksikköä), joiden syksyllä 2016 ja syksyllä 2017 opintonsa aloittavat opiskelijat (yhteensä noin 2000 opiskelijaa) saivat käyttöönsä Internet-materiaalin ja mahdollisuuden valinnaisen Opintokamu-kurssin suorittamiseen. Kontrollikouluissa, joissa Opintokamua ei vielä otettu käyttöön, aloitti samoina vuosina opintonsa suunnilleen yhtä suuri määrä opiskelijoita, jotka osallistuvat tutkimukseen täyttämällä kyselylomakkeen kaksi kertaa vuodessa. Ensimmäinen kohortti vastaa tutkimuskyselyihin vuosina 2016-2019 yhteensä kuusi kertaa ja toinen kohortti vuosina 2017-2020 yhteensä kuusi kertaa.  Kyselyn asiat koskevat opintoja (mm. opiskelustrategiat ja -tavoitteet, motivaatio, ajanhallinta, ponnistelu ), sosiaalisia suhteita (mm. yksinäisyys, koulun ilmapiiri, saatu sosiaalinen tuki, kiusatuksi tuleminen) sekä mielen hyvinvointia (mm. ahdistuneisuus, masentuneisuus, itsemyötätunto, nukkuminen).

Kokeiluvaiheessa kerätystä aineistosta on tehty ja parhaillaan tekeillä useita opinnäytetöitä ja muita tutkimuksia. Tutkitaan esimerkiksi Opintokamu -kurssin suorittamista selittäviä tekijöitä (ketkä valitsevat kurssin suoritettavakseen, so. tavoittaako kurssi ne opiskelijat, joilla on oppimiseen, sosiaalisiin suhteisiin tai mielen hyvinvointiin liittyviä haasteita) sekä Opintokamu-ohjelman vaikuttavuutta. Aineistoa on hyödynnetty myös kiusaamiseen ja yksinäisyyteen liittyvissä tutkimuksissa sekä älylaitteiden käytön ja nukkumisen ongelmien välisten yhteyksien kartoittamiseen. Aineisto mahdollistaa monenlaisten toisen asteen opiskelijoiden hyvinvointiin liittyvien kysymysten tarkastelun.

Opintokamu-ohjelma tarjottiin suomenkielisten toisen asteen oppilaitosten käyttöön syksyllä 2018. Ruotsinkielisen ohjelman käyttöönotto on mahdollista syksyllä 2019.

Hankkeen kehitystyöstä ja tutkimuksesta vastaavat Christina Salmivalli (vastuullinen johtaja), Elisa Poskiparta (vastuullinen johtaja), Sanna Herkama, Mari Kontio, Sonja Kumlander, Oskari Lahtinen, Johanna Novak, Virpi Pöyhönen, Silja Saarento, Miia Sainio, Nils Sandman ja Tiina Turunen.