Opiskelu sosiaalipolitiikan oppiaineessa

Oppiaineessa koulutetaan asiantuntijoita hallinnoimaan, suunnittelemaan, kehittämään ja ylläpitämään sosiaaliturvan, sosiaalivakuutuksen ja sosiaalipalvelujen toimeenpanojärjestelmiä. Sosiaalipolitiikasta valmistuneet työllistyvät erinomaisesti koulutusta vastaaviin asiantuntijatehtäviin.

Sosiaalipolitiikan oppiaineessa keskitytään hyvinvoinnin ja siinä ilmenevien puutteiden, sosiaalipoliittisten järjestelmien sekä sosiaalipolitiikan kannatusperustan tutkimiseen. Kansainväliset vertailut suurilla mikrodata-aineistoilla ovat tyypillinen tutkimusasetelma.

Turkulaisen sosiaalipoliitikon tunnistaa korkeatasoisesta tieteellisestä osaamisesta, kyvystä analysoida suomalaista hyvinvointivaltiota suhteessa muiden maiden järjestelmiin sekä vahvasta kvantitatiivisesta osaamisesta.

Opiskelu sosiaalipolitiikan oppiaineessa 

Oppiaineessa koulutetaan asiantuntijoita hallinnoimaan, suunnittelemaan, kehittämään ja ylläpitämään sosiaaliturvan, sosiaalivakuutuksen ja sosiaalipalvelujen toimeenpanojärjestelmiä. Sosiaalipolitiikasta valmistuneet työllistyvät erinomaisesti koulutusta vastaaviin asiantuntijatehtäviin.

Sosiaalipolitiikka on yhteiskuntatieteisiin kuuluva oppiaine. Se poikkeaa lähitieteenaloistaan, kuten sosiologiasta, taloustieteistä ja politiikantutkimuksesta, siten, että sen lähtökohta on erityinen empiirisen kiinnostuksen kohde: hyvinvoinnin ja sosiaaliturvan tuottaminen sosiaalisin ja poliittisin toimenpitein.

Turkulaista sosiaalipolitiikan opetusta luonnehtii kansainvälinen vertaileva lähestymistapa.

Opetus keskittyy:

  • sosiaalisiin riskeihin, kuten esimerkiksi sairaus, avioero, työttömyys ja vanhuus
  • hyvinvointi-instituutioihin, joiden avulla turvataan yksilöiden ja perheiden hyvinvointi erilaisissa elämän muutostilanteissa
  • sosiaaliturvajärjestelmien hyvinvointivaikutusten tarkasteluun

Kaikki sosiaalisten riskien kohtaamat yksilöt ja perheet eivät selviytyisi ongelmatilanteiden yli ilman sosiaaliturvaa. Niin riskit kuin ihmisten tarpeetkin muuttuvat yhteiskunnan muutoksen myötä. Globalisoitumisen (ml. Euroopan yhdentymiskehityksen) kansallisvaltioille aiheuttamat haasteet, työelämän ongelmat, työn ja perheen yhteensovittaminen, työttömyys, köyhyys ja sosiaalinen syrjäytyminen sekä väestön vanheneminen ovat esimerkkejä yhteiskunnallisista kysymyksistä, joihin sosiaalipolitiikka niin tieteenä kuin käytännön toimintanakin etsii ratkaisuja.

Sosiaalipolitiikka on käytännönläheinen ala

Sosiaalipolitiikka on käytännönläheinen tieteenala, joka kattaa merkittävän osan yhteiskunnallisesta toiminnasta. Kansantaloudesta, samoin kuin valtion budjetista sosiaali- ja terveysmenot kattavat noin kolmanneksen.

Sosiaalipolitiikan tutkimuksessa ja käytännössä perinteiseen sosiaaliseen kestävyyteen liittyvien teemojen ohella sosiaalipolitiikan tutkimuksessa ja opetuksessa arvioidaan eri periaattein toimivia sosiaaliturvajärjestelmiä niiden kansantaloudellisten vaikutusten näkökulmasta. 

Viihtyisät puitteet opiskelulle

Sosiaalipolitiikan tilat sijaitsevat tiedekuntarakennus Publicumissa, joka tarjoaa modernin ja viihtyisän ympäristön opintojen suorittamiselle. Sosiaalipolitiikan oppiaineessa panostamme laadukkaaseen opetukseen hyödyntämällä erilaisia oppimismuotoja. Perinteisen luento-opetuksen lisäksi opetukseemme kuuluu paljon seminaariopetusta pienryhmissä, lukupiirejä ja harjoitusryhmätyöskentelyä. Lisäksi opintojen etenemistä tuetaan opintojen ohjauksella ja HOPS-keskusteluilla. 

Oppiaine kouluttaa monipuolisia asiantuntijoita 

Oppiaineessa koulutetaan asiantuntijoita hallinnoimaan, suunnittelemaan, kehittämään ja ylläpitämään sosiaaliturvan, sosiaalivakuutuksen ja sosiaalipalvelujen toimeenpanojärjestelmiä. Oppiaineesta valmistuneiden työllistyminen koulutusta vastaaviin asiantuntijatehtäviin on perinteisesti ollut erinomainen. Sosiaalipolitiikka on ala, jolla työllisyys ei ole riippuvainen kansantalouden heilahduksista.

Oppiaineesta valmistuneet työskentelevät erityisasiantuntijoina tyypillisesti julkisella sektorilla valtion ja kuntien palveluksessa, yliopistoissa ja muissa tutkimuslaitoksissa, politiikassa sekä järjestöissä ja yrityksissä. 

Jatko-opinnot antavat valmiudet tutkijan uralle tai vaativiin asiantutijatehtäviin

Maisteriksi valmistumisen jälkeen sosiaalipolitiikan opintoja on mahdollista jatkaa tohtoriksi asti. Tieteellinen jatkokoulutus antaa valmiudet toimia tutkimus- ja opetustehtävissä sekä muissa vaativissa asiantuntijatehtävissä.

Sosiaalipolitiikan väitöstutkintoa tekevät jatko-opiskelijat kuuluvat Turun yliopiston tutkijakouluun, jonka yhteydessä toimii yhteiskunta- ja käyttäytymistieteiden tohtoriohjelma.