Yhteiskunnat ovat jatkuvassa muutoksessa. Globaali kapitalismi siirtää työpaikkoja maasta toiseen. Teknologinen kehitys hävittää ammatteja ja luo uusia. Yhteiskuntaluokka näyttää välillä menettävän merkityksenä, välillä tulevan jälleen ajankohtaiseksi. Valtiot liittoutuvat ja purkavat liittojaan. Arvoliberalismi on kasvussa yhtäällä ja -konservatismi toisaalla. Väestön ikääntyminen harmaannuttaa yhteiskuntia. Muuttoliikkeet muuttavat paitsi väestörakennetta myös käsityksiä siitä, keitä ovat "me" ja keitä "muut". Internet avaa uusia kommunikaation, kuluttamisen ja poliittisen vaikuttamisen muotoja ja niin edelleen.

Monenlaisen muutoksen keskellä on hämmästyttävää pysyvyyttä: vakaita instituutioita, pysyviä valtarakenteita ja totunnaisia ajattelun ja toiminnan tapoja. Sosiaalitieteet tarjoavat välineet ymmärtää yhteiskuntien muutosta ja pysyvyyttä: tietoja, teorioita ja tutkimustaitoja – monipuolista asiantuntijuutta.

Turun yliopiston sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelmaan sisältyvät sosiaalipolitiikan, sosiologian ja taloussosiologian oppiaineet:

 • Sosiaalipolitiikan koulutuksen ja tutkimuksen painopistealueena ovat sosiaaliturvajärjestelmät ja sosiaalipoliittisten ratkaisujen vaikutus palvelujen saatavuuteen, tulonjakoon, köyhyyteen ja hyvinvointivaltio kannatusperustaan.
 • Sosiologian tutkimuksen ja opetuksen painopistealueita ovat esim. yhteiskuntaluokat, koulutus ja tuloerot sekä näiden periytyminen, sosiaalinen eriarvoisuus, väestö ja perheet sekä yhteiskunnalliset liikkeet.

 • Taloussosiologia on sosiaalitiede, jonka avulla voidaan ymmärtää taloutta ja taloudellista toimintaa sosiaalisten verkostojen ja kulttuurin kautta. Taloussosiologian opinnoissa perehdytään erilaisiin taloudellisiin toimintaympäristöihin.Tutkimuksen ja opetuksen painopisteinä ovat kulutus ja kuluttajakäyttäytyminen, markkinat sekä sosiaaliset verkostot ja rakenteet.

Sosiaalitieteiden opinnot avoimessa yliopistossa sopivat kaikille aiheista kiinnostuneille ja myös ammatilliseksi lisäkoulutukseksi.

Tutkintoon tähtääville avoimen yliopiston opinnot antavat mahdollisuuden tutustua oppiaineisiin ja hankkia valmiuksia valintakokeisiin. Tutkinto-opiskelijaksi voi hakea yhteishaussa todistusvalinnan tai kurssivalinnan kautta tai avoimen väylän kautta. Soveltuvan korkeakoulututkinnon ja alan perus- ja aineopinnot suorittaneet voivat hakea maisterihaussa. Kysy lisätietoja yliopiston hakijapalveluista.

> Tutkintokoulutuksen esittely

> Avoimen väylän haku

> Maisterihaku

INFOTILAISUUS
Perus- ja aineopintojen infotilaisuus pidetään 31.8.2022 klo 17.00 - 18.15  Zoomissa. Tilaisuus on tarkoitettu opintoihin ilmoittautuneille ja myös opiskelun aloittamista vielä harkitsevat ovat tervetulleita mukaan!

> Tapahtumakalenteri

Sosiaalitieteiden perusopinnot 25 op

Perusopinnoissa opiskelija perehtyy suomalaisen yhteiskunnan ja kulttuurin rakenteisiin, sosiaalitieteiden peruskysymyksiin ja saa perustiedot sosiaalitieteellisen tutkimuksen tekemisestä.

Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:

 • Yhteiskunta tänään 5 op

 • Sosiaalitieteiden oppisuuntaukset 5 op

 • Sosiaalitieteiden tutkimuskohteet 5 op

 • Sosiaalitutkimus ja tieteellinen ajattelu 5 op

 • Suomalainen yhteiskunta 5 op

Opintojen sisältö: Tutustu opintojen sisältöön, opetus- ja opiskelutapoihin sekä aikatauluihin opinto-oppaassa, ks. myös Toteutukset. Avoimen yliopiston opiskelijat suorittavat perusopinnot sivuaineopintoina.

> Opinto-opas

Perusopinnot alkavat syyskuussa 2022 ja ne ovat suoritettavissa yhden lukuvuoden aikana. Opintokokonaisuudesta voi opiskella myös yksittäisiä opintojaksoja.

VERKKO-OPINNOT
Opinnot järjestetään Turun yliopistossa tutkinto-opetukseen integroituna opetuksena. Opinnot toteutetaan verkko-opintoina, joihin voi osallistua paikkakunnasta riippumatta lukuun ottamatta Exam-tenttipalvelussa suoritettavia tenttejä. Tenttipalvelu on käytettävissä Turun yliopiston lisäksi useissa muissa korkeakouluissa.

Ilmoittautuminen: Ilmoittautuminen opintokokonaisuuteen ja syyslukukaudella järjestettäville opintojaksoille alkaa 8.8., kevätlukukauden jaksoille 9.12. Tarkista ilmoittautumisajat, opiskelijakiintiöt, opintomaksut ym. tiedot ilmoittautumispalvelusta. Palvelussa voit hakea opintojaksojen tietoja hakusanalla sosiaalitieteet tai jakson nimellä.

> Ilmoittautuminen perusopintoihin 8.8. - 31.8.2022

OPINNOT YHTEISTYÖOPPILAITOKSISSA
Perusopinnot ovat tarjonnassa myös seuraavissa opistoissa: Laajasalon Opisto, Työväen Akatemia.

Ilmoittautuminen: Kysy lisätietoja ja ilmoittaudu ensin suoraan opistoon. Saat opistolta ohjeet ilmoittautumiseen avoimen yliopisto-opetuksen ilmoittautumispalvelussa.

Sosiaalitieteiden aineopinnot (sivuaineopiskelijoille) 35 op

Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:

 • Suomalaisen hyvinvointivaltion ominaispiirteet 5 op

 • Riskit, instituutiot ja hyvinvointi 5 op

 • Yhteiskunnallinen muutos 5 op

 • Social inequality 5 op

 • Markkinat, verkostot ja kulutus 5 op

 • Koulutussosiologia 5 op

 • Sosiaalitieteiden teoriasuuntaukset 5 op

Opinnot järjestetään tutkinto-opetukseen integroituna lähiopetuksena Turun yliopistossa. Aineopinnot voi aloittaa koko lukuvuoden aikana ja opinto-oikeus kestää neljä lukukautta.

Opetus alkaa syyskuussa 2022. Kaikkiin opintojaksoihin sisältyy luento-opetusta lukuun ottamatta Koulutussosiologian opintojaksoa, mutta jaksot on mahdollista suorittaa myös kirjatentteinä. Tentit suoritetaan Exam-tenttipalvelussa. Tenttipalvelu on käytettävissä Turun yliopiston lisäksi useissa muissa korkeakouluissa.

Aineopinnoista voi opiskella myös yksittäisiä opintojaksoja. Tiedustele suoritusmahdollisuudesta erikseen.

Opintojen sisältö: Tutustu opintojen sisältöön, opetus- ja opiskelutapoihin sekä aikatauluihin opinto-oppaassa. Avoimen yliopiston opiskelijat suorittavat aineopinnot sivuaineopintoina.

> Opinto-opas

Ilmoittautuminen: Aineopintoihin voivat ilmoittautua perusopinnot suorittaneet. Tarkista ilmoittautumisaika, esitietovaatimukset, opintomaksu ym. tiedot ilmoittautumispalvelusta.

> Ilmoittautuminen opintoihin syyslukukaudella 8.8. - 7.12.2022

> Ilmoittautuminen opintoihin kevätlukukaudella 9.12. alkaen

Sosiaalityön opinnot

Avoimessa yliopistossa voi opiskella myös sosiaalityön perus-  ja aineopinnot. Lue lisää sosiaalityön opintojen esittelysivulta.