Sosiaalitieteiden opinnot avoimessa yliopistossa

Yhteiskunnat ovat jatkuvassa muutoksessa. Globaali kapitalismi siirtää työpaikkoja maasta toiseen. Teknologinen kehitys hävittää ammatteja ja luo uusia. Yhteiskuntaluokka näyttää välillä menettävän merkityksenä, välillä tulevan jälleen ajankohtaiseksi. Valtiot liittoutuvat ja purkavat liittojaan. Arvoliberalismi on kasvussa yhtäällä ja -konservatismi toisaalla. Väestön ikääntyminen harmaannuttaa yhteiskuntia. Muuttoliikkeet muuttavat paitsi väestörakennetta myös käsityksiä siitä, keitä ovat "me" ja keitä "muut". Internet avaa uusia kommunikaation, kuluttamisen ja poliittisen vaikuttamisen muotoja ja niin edelleen.

Monenlaisen muutoksen keskellä on hämmästyttävää pysyvyyttä: vakaita instituutioita, pysyviä valtarakenteita ja totunnaisia ajattelun ja toiminnan tapoja. Sosiaalitieteet tarjoavat välineet ymmärtää yhteiskuntien muutosta ja pysyvyyttä: tietoja, teorioita ja tutkimustaitoja – monipuolista asiantuntijuutta.

Turun yliopiston sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelmaan sisältyvät sosiaalipolitiikan, sosiologian ja taloussosiologian oppiaineet:

 • Sosiaalipolitiikan koulutuksen ja tutkimuksen painopistealueena ovat sosiaaliturvajärjestelmät ja sosiaalipoliittisten ratkaisujen vaikutus palvelujen saatavuuteen, tulonjakoon, köyhyyteen ja hyvinvointivaltio kannatusperustaan.
 • Sosiologian tutkimuksen ja opetuksen painopistealueita ovat esim. yhteiskuntaluokat, koulutus ja tuloerot sekä näiden periytyminen, sosiaalinen eriarvoisuus, väestö ja perheet sekä yhteiskunnalliset liikkeet.

 • Taloussosiologia on sosiaalitiede, jonka avulla voidaan ymmärtää taloutta ja taloudellista toimintaa sosiaalisten verkostojen ja kulttuurin kautta. Taloussosiologian opinnoissa perehdytään erilaisiin taloudellisiin toimintaympäristöihin.Tutkimuksen ja opetuksen painopisteinä ovat kulutus ja kuluttajakäyttäytyminen, markkinat sekä sosiaaliset verkostot ja rakenteet.

Sosiaalitieteiden opinnot avoimessa yliopistossa sopivat kaikille aiheista kiinnostuneille ja myös ammatilliseksi lisäkoulutukseksi.

Tutkintoon tähtääville avoimen yliopiston opinnot antavat mahdollisuuden tutustua oppiaineisiin ja hankkia valmiuksia valintakokeisiin. Tutkinto-opiskelijaksi voi hakea yhteishaussa ja avoimen yliopiston väylän kautta. Tutustu tutkintokoulutuksen esittelyyn ja avoimen yliopiston väylähakuun. Soveltuvan korkeakoulututkinnon ja tieteenalan perus- ja aineopinnot suorittaneille on mahdollisuus hakea myös maisterihaun kautta.

Sosiaalitieteiden perusopinnot 25 op

Perusopinnoissa opiskelija perehtyy suomalaisen yhteiskunnan ja kulttuurin rakenteisiin, sosiaalitieteiden peruskysymyksiin ja saa perustiedot sosiaalitieteellisen tutkimuksen tekemisestä.

Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:

 • Johdatus sosiaalitieteisiin 10 op
 • Suomalainen yhteiskunta 5 op
 • Sosiaalitutkimus ja yhteiskunta 5 op
 • Ajankohtaista yhteiskunnassa 5 op

Perusopinnot järjestetään integroituna opetuksena yliopistossa (sisältää verkko-opintoja) ja monimuoto-opintoina yhteistyöoppilaitoksissa. Perusopinnoista voi opiskella myös yksittäisiä opintojaksoja.

> Opetusohjelmat lukuvuonna 2020 - 2021

Sosiaalitieteiden aineopinnot (laaja sivuaineopintokokonaisuus) 35 op

Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:

 • Suomalaisen hyvinvointivaltion ominaispiirteet 5 op

 • Riskit, instituutiot ja hyvinvointi 5 op

 • Yhteiskunnallinen muutos 5 op

 • Social inequality 5 op

 • Markkinat, verkostot ja kulutus 5 op

 • Contemporary economic sociology 5 op

 • Sosiaalitieteiden teoriasuuntaukset 5 op

Aineopinnot järjestetään integroituna opetuksena yliopistossa. Aineopinnot on tarkoitettu sosiaalitieteiden perusopinnot tai vastaavat opinnot suorittaneille.

> Opetusohjelmat lukuvuonna 2020 - 2021

Sosiaalityön opinnot

Avoimessa yliopistossa voi opiskella myös sosiaalityön perusopinnot 25 op ja aineopinnot 35 op. Lue lisää sosiaalityön opintojen esittelysivulta.