Yhteiskunnat ovat jatkuvassa muutoksessa. Globaali kapitalismi siirtää työpaikkoja maasta toiseen. Teknologinen kehitys hävittää ammatteja ja luo uusia. Yhteiskuntaluokka näyttää välillä menettävän merkityksensä, välillä tulevan jälleen ajankohtaiseksi. Valtiot liittoutuvat ja purkavat liittojaan. Arvoliberalismi on kasvussa yhtäällä ja -konservatismi toisaalla. Väestön ikääntyminen harmaannuttaa yhteiskuntia. Muuttoliikkeet muuttavat paitsi väestörakennetta myös käsityksiä siitä, keitä ovat "me" ja keitä "muut". Internet avaa uusia kommunikaation, kuluttamisen ja poliittisen vaikuttamisen muotoja ja niin edelleen.

Monenlaisen muutoksen keskellä on hämmästyttävää pysyvyyttä: vakaita instituutioita, pysyviä valtarakenteita ja totunnaisia ajattelun ja toiminnan tapoja. Sosiaalitieteet tarjoavat välineet ymmärtää yhteiskuntien muutosta ja pysyvyyttä: tietoja, teorioita ja tutkimustaitoja.

Turun yliopiston sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelmaan sisältyvät sosiaalipolitiikan, sosiologian ja taloussosiologian oppiaineet:

 • Sosiaalipolitiikan painopistealueena ovat sosiaaliturvajärjestelmät ja sosiaalipoliittisten ratkaisujen vaikutus palvelujen saatavuuteen, tulonjakoon, köyhyyteen ja hyvinvointivaltio kannatusperustaan.
 • Sosiologian painopistealueita ovat esimerkiksi yhteiskuntaluokat, koulutus ja tuloerot sekä näiden periytyminen, sosiaalinen eriarvoisuus, väestö ja perheet sekä yhteiskunnalliset liikkeet.
 • Taloussosiologian painopisteinä ovat kulutus ja kuluttajakäyttäytyminen, markkinat sekä sosiaaliset verkostot ja rakenteet. Taloussosiologian avulla voidaan ymmärtää taloutta ja taloudellista toimintaa sosiaalisten verkostojen ja kulttuurin kautta. Tutkinto-opinnoissa perehdytään erilaisiin taloudellisiin toimintaympäristöihin.

Sosiaalitieteiden opinnot avoimessa yliopisto-opetuksessa sopivat kaikille aiheista kiinnostuneille ja myös ammatilliseksi lisäkoulutukseksi.

Tutkintoon tähtääville avoimen yliopiston opinnot antavat mahdollisuuden tutustua oppiaineisiin ja hankkia valmiuksia valintakokeisiin. Tutkinto-opiskelijaksi voi hakea yhteishaussa todistus- ja kurssivalinnan kautta tai avoimen väylän haussa. Alemman tai ylemmän korkeakoulututkinnon ja hakukohteena olevan oppiaineen tai vastaavan tieteenalan perus- ja aineopinnot suorittaneet voivat tietyin ehdoin hakea myös maisterihaussa.

> Tutkintokoulutuksen esittely, ks. myös yhteishaku. Todistusvalinnan lisäksi voi hakea kurssivalinnassa, jossa osallistutaan Yhteiskunta tänään, kevät 2024 -verkkokurssille. Tarkemmat tiedot ovat Opintopolussa.
> Avoimen väylä
> Maisterihaku

ENNAKKOTIETOA
Alustavan suunnitelman mukaan perus- ja aineopinnot järjestetään seuraavan kerran lukuvuonna 2024 - 2025. Tiedot julkaistaan toukokuun puolivälissä. Muutokset opintojen sisältöihin ovat mahdollisia.

Sosiaalitieteiden perusopinnot 25 op

Perusopinnoissa perehdytään sosiaalitieteisiin ja sosiaalitutkimuksen perusteisiin. Lisäksi opinnoissa tutustutaan suomalaisen yhteiskunnan piirteisiin ja toimintatapoihin sekä ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin sosiaalitieteellisestä näkökulmasta.

Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:

 • Yhteiskunta tänään 5 op, 28.8. - 16.10.2023 ja
  Yhteiskunta tänään 5 op, kevät 2024 (kevään 2024 yhteishaun kurssivalinta) 18.3. - 17.5.2024, yhteishakuun osallistuville ja kaikille sosiaalitieteistä kiinnostuneille
 • Sosiaalitieteiden oppisuuntaukset 5 op, 25.9. - 31.12.2023
 • Sosiaalitieteiden tutkimuskohteet 5 op, kirjatentti 5.10.2023 - 31.1.2024
 • Sosiaalitutkimus ja tieteellinen ajattelu 5 op, itsenäisesti suoritettavat verkko-opinnot 9.1. - 7.3.2024
 • Suomalainen yhteiskunta 5 op, kirjatentti suoritettavissa koko lukuvuoden ajan

Peruspinnot voi opiskella lukuvuonna 2023 - 2024 verkko-opintoina tai avoimen yliopisto-opetuksen yhteistyöoppilaitoksissa. Perusopinnot ovat suoritettavissa yhden lukuvuoden aikana. Opintokokonaisuudesta voi opiskella myös yksittäisiä opintojaksoja.

Opintojen sisältö ja opetusohjelmat: Tutustu opintojen sisältöön, opetus- ja opiskelutapoihin sekä aikatauluihin opinto-oppaassa, ks. myös Toteutukset. Avoimessa yliopisto-opetuksessa suoritettavat opinnot vastaavat tutkinto-opinnoissa sivuaineopiskelijoille tarkoitettuja opintoja.

> Opinto-opas

VERKKO-OPINNOT
Opinnot järjestetään Turun yliopistossa tutkinto-opetukseen integroituina verkko-opintoina, joihin voi osallistua paikkakunnasta riippumatta lukuun ottamatta Exam-tenttipalvelussa suoritettavia tenttejä. Tenttipalvelu on käytettävissä Turun yliopiston lisäksi useissa muissa korkeakouluissa.

Ilmoittautuminen: Ilmoittautuminen opintokokonaisuuteen ja syyslukukaudella järjestettäville opintojaksoille alkaa 10.8.2023, kevätlukukauden jaksoille 4.12.2023. Tarkista ilmoittautumisajat, opiskelijakiintiöt, opintomaksut ym. ilmoittautumispalvelusta. Voit hakea opintojaksoja ilmoittautumispalvelusta hakusanalla sosiaalitieteet. 

> Ilmoittautuminen perusopintoihin 10.8. - 30.9.2023
> Ilmoittautuminen Suomalainen yhteiskunta -jaksolle 4.12.2023 - 31.5.2024

> Ilmoittautuminen Yhteiskunta tänään, kevät 2024 (kevään 2024 yhteishaun kurssivalinta) -kurssille 13.3. klo 8.00 - 27.3.2024 klo 15.00 (Huom. ajat)

OPINNOT YHTEISTYÖOPPILAITOKSISSA
Perusopinnot ovat tarjonnassa myös seuraavissa opistoissa: Laajasalon Opisto, Työväen Akatemia.

Ilmoittautuminen: Kysy lisätietoja opinnot järjestävästä opistosta ja ilmoittaudu ensin opistoon. Saat opistolta ohjeet ilmoittautumiseen avoimen yliopisto-opetuksen ilmoittautumispalvelussa.

Sosiaalitieteiden aineopinnot 35 op

Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:

 • Suomalaisen hyvinvointivaltion ominaispiirteet 5 op
 • Riskit, instituutiot ja hyvinvointi 5 op
 • Yhteiskunnallinen muutos 5 op
 • Social inequality 5 op
 • Markkinat, verkostot ja kulutus 5 op
 • Koulutussosiologia 5 op
 • Sosiaalitieteiden teoriasuuntaukset 5 op

Opinnot järjestetään Turun yliopistossa tutkinto-opetukseen integroituna lähiopetuksena. Aineopinnot voi aloittaa syys- ja kevätlukukaudella. Opinto-oikeus kestää neljä lukukautta. Aineopinnoista voi opiskella myös yksittäisiä opintojaksoja.

Kaikkiin opintojaksoihin sisältyy luento-opetusta lukuun ottamatta Koulutussosiologian opintojaksoa, mutta jaksot on mahdollista suorittaa myös kirjatentteinä. Tentit suoritetaan Exam-tenttipalvelussa. Tenttipalvelu on käytettävissä Turun yliopiston lisäksi useissa muissa korkeakouluissa.

Opintojen sisältö ja opetusohjelmat: Tutustu opintojen sisältöön, opetus- ja opiskelutapoihin sekä aikatauluihin opinto-oppaassa. Avoimessa yliopisto-opetuksessa suoritettavat opinnot vastaavat tutkinto-opinnoissa sivuaineopiskelijoille tarkoitettuja opintoja.

> Opinto-opas

Ilmoittautuminen: Aineopintoihin voivat ilmoittautua perusopinnot suorittaneet. Tarkista ilmoittautumisaika, esitietovaatimukset, opintomaksu ym. ilmoittautumispalvelusta.

> Ilmoittautuminen syyslukukaudella 10.8. - 30.11.2023

Sosiaalitieteiden aineopinnot on mahdollista aloittaa kevätlukukaudella 2024, jos perusopinnot on suoritettu. Ota yhteyttä opintosihteeriin tai suunnittelijaan, jos olet kiinnostunut aloittamaan opinnot.