Asiasana: Sosiologia

Tämä sivu kokoaa asiasanaan liittyviä sisältöjä.

INVEST-tutkimuskeskuksen uusissa hankkeissa tutkitaan pandemian vaikutuksia lasten ja nuorten hyvinvointiin

01.06.2023

Sosiaalityön professori Mia Hakovirta ja lastenpsykiatrian professori André Sourander ovat saaneet rahoituksen NordForskin Welfare among Children and Young People in the Post-Pandemic Nordics -hausta (Lasten ja nuorten hyvinvointi Pohjoismaissa pandemian jälkeen). Molemmissa hankkeissa tarkastellaan koronapandemian vaikutuksia lasten ja nuorten hyvinvointiin Pohjoismaissa. 

Lapsiperheiden talousosaamista tuetaan uuden toimintamallin avulla

15.05.2023

Turun ja Helsingin yliopistojen Taloussosiaalityö lapsiperheissä -tutkimushankkeessa selvitetään, miten taloussosiaalityöllä voidaan auttaa talousongelmien kanssa kamppailevia lapsiperheitä. Osana hankkeen tutkimusta kehitettiin Lapsiperheiden vahvat rahataidot (VaRa) -interventio eli toimintamalli, joka pyrkii tukemaan perheiden taloudenhallintaa konkreettisin keinoin esimerkiksi ohjauksen ja neuvonnan muodossa.
 

Lääkkeistä tinkiminen yleistyi hallituksen kovien säästötoimien aikaan

31.01.2023

Turun yliopiston tutkimuksessa selvitettiin, miten aineellisen puutteen (tinkiminen ruuasta, lääkkeistä tai lääkärikäynneistä rahanpuutteen vuoksi) kokemukset vaihtelivat vuosina 2013−2015, 2018 ja 2020 työssäkäyvien, osa-aikaisesti työssäkäyvien tai osa-aikaisesti eläkkeellä olevien, opiskelijoiden, työttömien, työkyvyttömien ja eläkeläisten keskuudessa. Tulosten perusteella erot ryhmien välillä olivat suurimmillaan vuonna 2018. Suurempia eroja selitti yleisempi lääkkeistä tinkiminen osana aineellista puutetta.

Eläkkeelle jääminen lisää isovanhempien lastenlasten hoitamiseen käyttämää aikaa

12.10.2021

Isovanhemmat hoitavat lapsenlapsiaan enemmän jäätyään eläkkeelle kuin ollessaan vielä työelämässä, selviää Frontiers in Psychology -lehdessä julkaistusta tutkimuksesta. Lisäksi eläkesiirtymän aiheuttama muutos lastenhoitoapuun oli isoisillä suurempi kuin isoäideillä. Yhteys oli samanlainen eri puolilla Eurooppaa.

Vuoroasumisen vaikutusta perheiden taloudelliseen hyvinvointiin selvitetään uudessa tutkimuksessa

29.09.2021

Vuoroasuminen on lisääntynyt monissa maissa ja se on yhä suositumpi lapsen asumisjärjestely vanhempien eron jälkeen. Vuoroasumisella tarkoitetaan sitä, että lapset asuvat suurin piirtein yhtä paljon molempien vanhempien kanssa. Vuoroasumisen valinneiden vanhempien ja lasten taloudellisesta hyvinvoinnista ei tiedetä kuitenkaan paljoakaan.

Lapsuusajan muuttaminen voi lisätä koulupudokkuuden riskiä

10.09.2021

Kun perheet muuttavat, oletetaan, että muuton myötä perheen taloudellinen tai sosiaalinen tilanne paranee, mikä hyödyttää koko perhettä. Olemassa oleva tutkimus kuitenkin viittaa siihen, että lapsuusajan muuttaminen vaikuttaa negatiivisesti lasten hyvinvointiin, kun verrataan lapsiin, jotka eivät ole joutuneet muuttamaan. Uuden tutkimuksen mukaan muuttaminen toiselle seutukunnalle lisää koulupudokkuuden riskiä.

Kahden korkeakoulun malli eriyttää oppilaita perhetaustan perusteella

11.11.2020

Perhetausta on yhteydessä oppilaan koulumenestykseen. Yhteiskunnassa perheiden resurssit ovat epätasaisesti jakautuneet, mikä heijastuu epätasaiseen koulumenestyksen jakautumiseen. Perhetausta on yhteydessä myös siirtymiin koulutuksen tasolta toiselle koulumenestys huomioon ottaen. Turun yliopiston tuoreen tutkimuksen mukaan vanhempien koulutustasolla on yhteys lasten korkeakouluvalintaan.