INVEST-tutkimuskeskuksen uusissa hankkeissa tutkitaan pandemian vaikutuksia lasten ja nuorten hyvinvointiin

01.06.2023

Sosiaalityön professori Mia Hakovirta ja lastenpsykiatrian professori André Sourander ovat saaneet rahoituksen NordForskin Welfare among Children and Young People in the Post-Pandemic Nordics -hausta (Lasten ja nuorten hyvinvointi Pohjoismaissa pandemian jälkeen). Molemmissa hankkeissa tarkastellaan koronapandemian vaikutuksia lasten ja nuorten hyvinvointiin Pohjoismaissa. 

NordForsk myönsi professori Andre Souranderin johtamalle CrisesSolutions-hankekonsortiolle noin 11 miljoonan Norjan kruunun (880 000 euroa) rahoituksen. Hankkeen päätavoitteena on lisätä ymmärrystä lasten ja nuorten psykososiaalisesta hyvinvoinnista ja resilienssistä COVID-19-pandemian aikana.

Hankkeessa tutkitaan, miten erilaiset koronakriisiin liittyvät viranomaistoimet vaikuttivat lasten ja nuorten mielenterveyteen ja hyvinvointiin Pohjoismaissa, sekä sitä, miten pandemia näkyi eri maiden mielenterveyspalveluiden tarjonnassa. 

– Tutkimuksen valmistuttua ymmärrämme paremmin pandemian pitkän aikavälin vaikutuksia yksilöllisellä ja yhteiskunnallisella tasolla. Tämä saavutetaan tarkastelemalla laajoista väestörekistereistä saatavia hyvinvointi-indikaattoreita, keräämällä kyselyillä ja haastatteluilla nuorten omia kokemuksia sekä vertailemalla kartuttamaamme tietoa eri maista, Sourander sanoo.

Tutkimuksessa tarkastellaan myös universaalien digitaalisten interventioiden toteuttamista lasten, nuorten ja perheiden auttamiseksi ahdistusta ja stressiä lisäävissä kriisitilanteissa. 

Hanke perustuu professori Souranderin mukaan osallistavaan lähestymistapaan, sillä lapsia, nuoria ja eri järjestöjä kutsutaan mukaan työpajoihin tutkimuksen suunnitteluun ja interventioiden kehittämiseen.

– Euroopassa nähdään todennäköisesti tulevaisuudessakin erilaisia kriisejä, kuten uusia pandemioita, sotia, ympäristökatastrofeja ja talouskriisejä. Siksi tieto koronapandemian vaikutuksista lasten ja nuorten hyvinvointiin ja kriiseihin liittyvistä riski- ja resilienssitekijöistä on tärkeää kestävien yhteiskuntien ja paremman kriisinhallinnan rakentamiseksi.

Turun yliopiston Lastenpsykiatrian tutkimuskeskuksen lisäksi CrisesSolutions-hankkeeseen osallistuvat Linköpingin yliopisto, Norjan arktinen yliopisto sekä Islannin yliopisto. Hanketta toteutetaan vuosina 2023-2027.
 

Children First tutkii pandemian vaikutuksia haavoittuvassa asemassa olevien lasten ja nuorten elinoloihin

Hakovirran monitieteisen hankkeen Children First tavoitteena on ymmärtää pandemian vaikutuksia erityisesti haavoittuvassa asemassa olevien lasten ja nuorten elinoloihin ja hyvinvointiin sekä oppimiseen ja pidemmän aikavälin koulutusnäkymiin. 

Tavoitteena on lisäksi kehittää keinoja, joilla voidaan saada käsitys lapsen toimintakyvystä koulussa kriisien aikana ja sen jälkeen. Kokonaisuutena hankkeen tavoitteena on vahvistaa yhteiskunnallista kriisinhallintaa ja tuleviin kriiseihin varautumista erityisesti lasten ja nuorten näkökulma huomioiden.  

– Selvitämme hankkeessa myös, miten politiikkatoimet ovat suojanneet lapsia ja heidän oikeuksiaan kriisin aikana. Näin voidaan parantaa yhteiskunnallista resilienssiä ja suojella yhteiskunnan haavoittuvia ryhmiä, sekä kehittää lasten hyvinvointia edistäviä toimia tulevaisuudessa, Hakovirta kertoo. 

Tuloksia voidaan hyödyntää esimerkiksi kehitettäessä ja uudistettaessa lapsi-, perhe- ja sosiaalipolitiikkaa sekä luomalla uusia toimintamalleja ja –käytäntöjä lasten hyvinvoinnin tueksi kriisien aikana.  

Rahoituksen suuruus on 1,1 miljoonaa euroa vuosille 2023-2026. Projektin partnereita ovat Åbo Akademi, Tukholman ja Uppsalan yliopistot Ruotsista, Islannin yliopisto ja Aarhusin yliopisto Tanskasta. Lisäksi mukana ovat lapsiasianvaltuutetut Suomesta ja Islannista vahvistamassa hankkeen yhteiskunnallista vaikuttavuutta. 

Luotu 01.06.2023 | Muokattu 02.06.2023