Asiasana: Lastenpsykiatrian tutkimuskeskus

Tämä sivu kokoaa asiasanaan liittyviä sisältöjä.

Lastenpsykiatrian tutkimuskeskuksen tutkimusyhteistyö

Lastenpsykiatrian tutkimuskeskus tekee tiivistä tutkimusyhteistyötä niin kotimaisten kuin ulkomaistenkin tiedeyhteisöjen kanssa. Hankkeissamme yhdistyy lääketieteen eri erikoisalojen osaaminen, mutta teemme myös tieteenalarajat ylittävää tutkimusta muun muassa kasvatustieteiden, oikeustieteen ja filosofian alan tutkijoiden kanssa.

Biostatistiikka ja tiedonhallinta lastenpsykiatrian tutkimuskeskuksessa

Lastenpsykiatrian tutkimuskeskuksen biostatistiikka- ja tiedonhallintaryhmällä on vahva kokemus niin digitaalisista interventiotutkimuksista (RCT-tutkimuksista implementaatioon) kuin kliinisistä ja epidemiologisista kysely- ja rekisteripohjaisista tutkimuksista. Ryhmä vastaa keskuksen tutkimushankkeiden statistiikasta sekä tiedonhallinnasta. Ryhmä osallistuu keskuksen hankkeisiin koko niiden elinkaaren ajan, mikä varmistaa parhaiten tutkimuksen laadun ja tieteellisen luotettavuuden. Ryhmän tavoitteena on kehittää jatkuvasti hankkeiden eri osa-alueisiin liittyviä prosesseja.

Lastenpsykiatrian tutkimuskeskus

Lastenpsykiatrian tutkimuskeskuksessa tutkitaan mielenterveyden varhaisia riski- ja suojaavia tekijöitä, lasten ja nuorten hyvinvointia, terveyskäyttäytymistä sekä näissä tapahtuneita muutoksia, mielenterveyttä aikuisiän hyvinvointia ennustavana tekijänä, mielenterveystaitoja ja mahdollisuuksia mielenterveysongelmien varhaiseen hoitoon. Kehitämme riskiryhmille kohdennettuja matalan kynnyksen digiavusteisia hoito-ohjelmia, ja tutkimme niiden vaikuttavuutta sekä käyttöönottoa.

Vanhemmuuden etähoito onnistuu myös perusterveydenhuollossa

12.04.2019

Turun yliopiston Lastenpsykiatrian tutkimuskeskuksen kehittämä Voimaperheet-toimintamalli onnistuttiin siirtämään suomalaiseen neuvolajärjestelmään. Toimintamalli on suunniteltu lasten käytösongelmien varhaiseen tunnistamiseen ja hoitoon vanhempainohjauksen avulla. Kyseessä on ensimmäinen tutkimus psykososiaalisen etähoito-ohjelman käyttöönotosta perusterveydenhuollossa. 

Äidin raskausajan tupakointi on yhteydessä jälkeläisen ADHD-riskiin

25.02.2019

Mitä suurempi äidin veren nikotiinipitoisuus oli raskausaikana, sitä suurempi oli lapsen tarkkaavaisuus- ja yliaktiivisuushäiriön eli ADHD-diagnoosin riski myöhemmin elämässä, osoitti Turun yliopiston Lastenpsykiatrian tutkimuskeskuksen väestötutkimus. Kyseessä on maailman ensimmäinen tutkimus, jossa yhteys sikiöaikaisen nikotiinialtistuksen ja ADHD:n välillä todennettiin käyttämällä raskaudenaikaisia veriseeruminäytteitä. 

Lasten ahdistuneisuuden digitaalisen Huolet hallintaan -hoito-ohjelman tutkimus alkaa Turussa

28.08.2017

Alkavana lukuvuonna osa Turun viides- ja kuudesluokkalaisista ja heidän vanhempansa pääsevät opettelemaan ahdistuksen ja pelkojen hallintaa netin ja puhelimen välityksellä. Turun yliopiston Lastenpsykiatrian tutkimuskeskuksen Voimaperheet-hankkeessa tutkitaan matalan kynnyksen digitaalisen hoito-ohjelman tehoa lasten ahdistuneisuuden hoidossa.

Lasten käytösongelmien etähoito osoittautui tehokkaaksi

04.03.2016

Netissä ja puhelimitse toteutettuun vanhempainohjaukseen osallistuneiden vanhempien lapsilla käytösongelmat vähenivät merkittävästi, osoittaa Turun yliopiston Lastenpsykiatrian tutkimuskeskuksen tuore Voimaperheet-tutkimus. Tutkittu hoito-ohjelma vähensi lasten aggressiivisuutta, uhmakäyttäytymistä, ADHD-oireita sekä tunne-elämän ongelmia ja vahvisti heidän empatiakykyään.