Eri alojen asiantuntijat kehittävät innovatiivisia etäoppimisen menetelmiä digitaalisten taitojen ja työllistymisen parantamiseksi Tansaniassa

08.04.2021

GEOICT4e-hanke kehittää oppimismenetelmiä, joilla tuotetaan paikkatieto-osaajia tulevaisuuden digitaalisille työmarkkinoille. Etäoppimiseen pureudutaan muun muassa MOOC-kursseilla, joiden sisällöt liittyvät käytännön taitojen kartuttamiseen todellisten yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisemiseksi.
 

Turun yliopiston maantieteen ja geologian laitoksen koordinoima GeoICT4e-hanke keskittyy tansanialaisten yliopistojen paikkatieto- ja ICT-alan koulutuksen uudistamiseen. Projekti pyrkii kehittämään koulutuksen toiminnallisuutta Challenge based learning (CBL) -menetelmän avulla.

Hanke käyttää kaikille avoimia verkkokursseja (MOOC) väylänä niin sanottuihin haastekampanjoihin, jotka ovat olennainen osa hanketta.

– Jotta opiskelijat pärjäisivät hyvin haasteiden ratkaisemisessa, kampanjan aikana saatetaan tarvita sellaista osaamista, joita heidän oma korkeakoulunsa ei ole pystynyt tarjoamaan. Nämä MOOCit tukevat oppimista ennen kampanjaa tai sen aikana, kertoo paikkatieto-opetusta kehittävä Romi Rancken ammattikorkeakoulu Noviasta.

Helmikuussa 2021 aloitettiin yliopisto-opettajien ja tutkijoiden Training of the Trainers -koulutukset. Näissä koulutuksissa syvennetään tansanialaisten ja suomalaisten asiantuntijoiden osaamista sekä nykyaikaisen pedagogiikan että erilaisten temaattisten taitojen suhteen. Tällaisia taitoja ovat esimerkiksi digitaalisen paikkatietodataan ja sen käsittelyyn liittyvät taidot, maantiede, kestävä kehitys ja ilmastonmuutos, innovaatiot ja yrittäjyys.

– Näissä tullaan tarjoamaan apua säännöllisesti. Aiheet riippuvat siitä, missä vaiheessa hanke on ja minkälaista tukea asiantuntijat tarvitsevat työhönsä, toteaa Rancken.

Projektissa on mukana yhteensä kahdeksan korkeakoulua Suomesta ja Tansaniasta. Tiimi koostuu yli 50 asiantuntijasta maantieteen, yrittäjyyden ja innovaatioiden, pedagogiikan ja kestävän kehityksen aloilla. Nelivuotista hanketta rahoittaa Suomen ulkoministeriön rahoittama ja Opetushallituksen koordinoima HEI ICI -ohjelma.

Verkkokursseista uusia mahdollisuuksia joustavaan etäopiskeluun

Hankkeessa tuotetaan MOOC-kursseja, jotka voidaan tarjota myös täysin erillisinä varsinaisesta opetussuunnitelmasta esimerkiksi valinnaisina kursseina. Korkeakoulut voivat halutessaan myöhemmin integroida nämä kurssit omiin kursseihin ja opetusohjelmiin.

– Voimme myös parantaa olemassa olevia kursseja partnerikorkeakouluissa kehittämällä uusia menetelmiä ja sisältöjä MOOCien muodossa, ja opettajat voivat sitten hyödyntää ja soveltaa niitä omissa kursseissaan, Romi Rancken kuvailee.

Nyt hankkeessa ollaan aloittamassa urakka, joka koostuu 40–50:n niin sanotun mini-MOOCin suunnittelusta. Mini-MOOC tarkoittaa lyhyttä kurssia, jonka työmäärä vaihtelee yhdestä päivästä viikkoon.

– Helmikuussa järjestetyssä koulutuksessa muistutimme itseämme siitä, mitä kompetenssiperustainen koulutus oikeastaan on, ja mitä se vaatii kurssien suunnitteluvaiheessa. Keskustelimme myös siitä, minkälaisen suunnittelumallin tarvitsisimme, jotta suunnittelutyö helpottuisi. Nyt malli alkaa olla valmis testattavaksi, Rancken kertoo.

Koska hankkeen tavoitteisiin kuuluu yhteiskunnallisten kestävyysongelmien selvittäminen ja ratkaisujen löytäminen muun muassa paikkatiedon avulla, kampanjoiden aikana liikutaan ja tarvitaan tietoa myös sellaisilla alueilla, missä tietokoneita ei ole.

– Silloin kyseeseen tulee mobiilioppiminen (mobile learning), joka on aina vain tärkeämpi e-oppimisen muoto, kertoo Rancken.

Hankkeen tavoitteena on parantaa nuorten yliopistosta valmistuvien paikkatieto- ja ICT asiantuntijoiden työllistymistä digitalisoituvilla työmarkkinoilla sekä kannustaa alan innovaatiotoimintaan ja yrittäjyyteen.

– Uskomme, että e-oppiminen, avoimet mini-opetussisällöt ja haastemuotoinen oppiminen metodeina antavat paremman perustan nuorten ihmisten kykyyn selviytyä ja auttaa muita nykymaailmassa. Jos korkeakouluopiskelijat oppivat käyttämään hankkeen aikana tarjottuja oppimismenetelmiä, heillä on myös paljon paremmat mahdollisuudet elinikäiseen, itsenäiseen oppimiseen ja osaamisensa tunnistamiseen ja markkinointiin.

Työpajoilla toiminta käyntiin

Turun yliopisto on tehnyt jo vuosikymmeniä yhteistyötä tansanialaisten yliopistojen kanssa. Opetuksen kehittämiseen liittyvä strateginen työ on ollut onnistunutta.
Joulukuussa Tansaniassa järjestettiin kaksipäiväinen kick off -työpaja, jonka tarkoituksena oli tutustua tiimiin ja oppia, keneltä voi pyytää apua erilaisiin innovaatioihin ja synergiaan liittyviin kysymyksiin. Lisäksi käsiteltiin haasteperäisen oppimisen pedagogiikkaa sekä rakennettiin yhteistä näkemystä hankkeessa kehittyvään MultiCompetence Learning -konseptiin.

Toisena päivänä käsiteltiin myös kestävän kehityksen, ihmisoikeuksien sekä eettisten kysymysten näkökulmaa hankkeessa. Ne ovat tärkeitä ja poikkileikkaavia teemoja kaikissa HEI ICI –ohjelmaan kuuluvissa hankkeissa.

Työpajaan sisältyi myös vierailuja partneriyliopistoissa, ja niistä saatiin hyvää palautetta.

– Yliopiston johdon mukaan projekti käynnistettiin juuri oikeaan aikaan, koska myös Tansanian hallitus pitää strategisesti tärkeänä investoida tietotekniseen osaamiseen ja yliopistomme lisääkin teknologian hyödyntämistä yhteiskunnallisten haasteiden käsittelyssä. Painotamme myös koko ajan enemmän online-oppimisessa, jotta voimme mahdollistaa yhä useammalle opiskelijalle pääsyn oppimismateriaaleihin, kertoo Mercy Mbise Dar es Salaamin yliopistosta.

– Tapaaminen vahvisti yliopistojen välisiä suhteita. Se lisäsi ymmärrystä projektin merkityksestä ja vahvisti siten myös sitoutumista hankkeeseen, toteaa koordinaattori Zakaria Ngereja Ardhi University -yliopistosta.

> GeoICT4e-hankkeen verkkosivut

Luotu 08.04.2021 | Muokattu 08.04.2021