Opetus- ja kulttuuriministeriöltä rahoitusta Turun yliopiston hankkeille – kohteena korkeakouluopiskelijoiden hyvinvointi

19.02.2021

Kaksi Turun yliopiston projektia on saanut Opetus- ja kulttuuriministeriöltä rahoituksen, jonka avulla voidaan vahvistaa opiskelijahyvinvoinnin tukea. Rahoitusta saatiin myös Oulun yliopiston koordinoimalle hankkeelle, jossa Turun yliopisto on mukana.

Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee korkeakouluja sekä ylioppilas- ja opiskelijakuntia yhteensä 6 miljoonan euron erityisavustuksilla. Erityisavustukset on tarkoitettu koronaepidemian vuoksi tarvittaviin toimenpiteisiin, joilla vahvistetaan korkeakouluopiskelijoiden ohjauksen ja opiskelijahyvinvoinnin tukea.

Terve mieli on Turun KY:n ja Turun kauppakorkeakoulun yhdessä luoma konsepti, joka perustuu opiskelijoiden vertaistukeen. Nyt Turun yliopiston ja Turun yliopiston ylioppilaskunnan Terve mieli -yhteishankkeen tavoitteena on laajentaa toimintamalli Turun kauppakorkeakoulusta kaikkiin Turun yliopiston kahdeksaan tiedekuntaan ja juurruttaa toimintamalli osaksi pysyvää toimintaa.

Toimintamallilla halutaan antaa opiskelijajärjestötoimijoille, opiskelija- ja opettajatuutoreille sekä muille ohjaustyötä tekeville paremmat valmiudet keskustella opiskelijoiden kanssa mielenterveyden ja henkisen hyvinvoinnin kysymyksistä.

– Ennen kaikkea tavoitteena on parantaa opiskelijoiden hyvinvointia madaltamalla opiskelijoiden kynnystä ottaa oman mielenterveyden haasteet puheeksi ja mahdollistamalla avun löytyminen helposti myös korona-aikana. Hankkeessa kehitetään myös tuutorointia ja koulutetaan osaa opiskelijoista muun muassa Mielenterveyden ensiapu (MTEA-2) -kurssin avulla, kertoo TYYn hallituksen puheenjohtaja Aliisa Wahlsten.

Hankeaika on kuluva vuosi 2021. Hankkeen vastuullisena johtajana toimii osastopäällikkö Tiia Enges ja projektisuunnittelijana Heidi Vuoristo.

Vertaistukea ja ohjausta työllistymisen epävarmuuteen

Turun yliopiston ja Åbo Akademin Vertaistukea ja ohjausta työllistymisen epävarmuuteen -yhteishankkeen tavoitteena on edistää opiskelijoiden itseohjautuvuutta ja elämänhallintataitoja, lieventää yksinäisyyden kokemuksia, tarjota matalan kynnyksen palveluita, kehittää vertaistukitoimintaa ja vahvistaa yhteisöllisyyttä.

Hankkeessa on kaksi toimenpidekokonaisuutta, joilla tavoitteisiin vastataan: matalan kynnyksen chat-palvelu ja ratkaisukeskeinen valmennus. Toimenpiteiden tavoitteena on lieventää opiskelijoiden kokemaa, työllistymistä koskevaa epävarmuutta sekä varmistaa, etteivät opiskelijat jää yksin epävarmuuden ja työllistymistä koskevan stressin kanssa.

– Ratkaisukeskeisen valmennuksen periaatteena on vahvistaa opiskelijan kykyä löytää ratkaisuja ongelmien sijaan ja kehittää itsensä johtamisen taitoja. Valmennus nojaa vahvasti myös vertaistukeen, toteaa vararehtori Piia Björn, joka johtaa kahden edellä mainitun hankkeen yhteistä ohjausryhmää.

Hankkeen vastuullisena johtajana toimii johtava suunnittelija Sanna Tuominen ja projektisuunnittelijana Fanny Kurppa.

Lisäksi Turun yliopisto on mukana OKM:n aiemman AnalytiikkaÄly-kärkihankkeen jatkohankkeessa, jota koordinoi Oulun yliopisto. Hankkeen tavoite on korkeakouluopiskelijoiden itseohjautuvuuden ja etäohjauksen tukeminen oppimisanalytiikalla. Hankkeen yhteyshenkilönä Turun yliopistossa toimii kehittämisasiantuntija Erkki Härkönen.

Luotu 19.02.2021 | Muokattu 19.02.2021