Uusissa STN-hankkeissa kasvatetaan suomalaisten tiedepääomaa ja tehdään ilmastotuuppausta

10.11.2020

Suomen Akatemian yhteydessä toimiva strategisen tutkimuksen neuvosto (STN) päätti 9.11.2020 uusista rahoitettavista konsortiosta. Yhdeksästä uudesta tutkimuskonsortiosta Turun yliopisto johtaa kahta ja on mukana partnerina kolmannessa.

Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoitusta myönnettiin yhteensä 34 miljoonaa euroa. STN valitsi ohjelmiin yhdeksän konsortiota eli hankekokonaisuutta. Valituissa konsortioissa korostui pitkäjänteinen tutkimus, jolla pyritään löytämään ratkaisuja merkittäviin yhteiskunnan haasteisiin. 

Rahoitukset myönnettiin kahdesta uudesta ohjelmasta, Ilmastonmuutos ja ihminen (CLIMATE) ja Tiedon lukutaito ja tietoon perustuva päätöksenteko (LITERACY), jotka toimivat vuoteen 2026 saakka. Kaikkien STN-hankkeiden rahoituskausi päättyy 30.9.2023.

Turun yliopisto johtaa kahta uutta hankekokonaisuutta. LITERACY-ohjelmasta rahoituksen sai psykologian yliopistonlehtori Johanna Kaakisen johtama konsortio Suomalainen tiedepääoma ja sen kasvattaminen (FIN-SCI). Hankkeen varajohtajana toimii Mirjamaija Mikkilä-Erdmann Turun opettajankoulutuslaitokselta.

Yhdistämällä psykologian, neurotieteen, kasvatustieteen ja yhteiskuntatieteiden tutkimusta projektissa luodaan uutta tietoa sujuvan tiedeoppimisen ja tietoon perustuvan päätöksenteon tunne- ja neurokognitiivisista mekanismeista sekä luodaan tieteeseen pohjaavia menetelmiä tiedeoppimisen ja tietoon perustuvan päätöksenteon tukemiseen erilaisissa oppimisympäristöissä. 

– Hankkeessa on keskeisinä partnereina mukana tiedekeskus Heureka ja Suomen tiedekeskusverkosto. Tavoitteenamme on parantaa tieteellisen tiedon saavutettavuutta ja kehittää yhdessä tiedon hyödyntäjien kanssa menetelmiä, jotka edistävät tieteellisen tiedon omaksumista ja käyttöä päätöksenteossa. Tarkoitus on lisätä ihmisten tiedeuteliaisuutta ja tuntemusta siitä, että tieteellinen tieto on tarkoitettu aivan kaikille, Kaakinen kertoo.

Hankekokonaisuuden partnerit ovat Itä-Suomen yliopistosta, Tiedekeskus Heurekasta sekä Helsingin yliopistosta. Konsortion kokonaisrahoitus on yhteensä 3 949 656 euroa, josta Turun yliopiston osuus on 2 336 798 euroa. 

LITERACY-ohjelmasta myönnettiin lisäksi rahoitusta Helsingin yliopiston johtamalle hankekokonaisuudelle Lainsäädännön vaikutukset hiljaisiin toimijoihin: riittämättömästä tietoperustasta osallistaviin ratkaisuihin (SILE), jossa Turun yliopisto on mukana partnerina. Lainsäädännön vastuullisuutta ja osallistuvuutta edistävän konsortion yhtä osahanketta johtaa oikeussosiologian professori Anne Alvesalo-Kuusi

SILE-konsortiolle myönnettiin yhteensä 3 393 592 euron rahoitus, josta Alvesalo-Kuusen johtaman osahankkeen osuus on 810 580 euroa. 

Tuuppausta kestävämpään tulevaisuuteen

Strategisen tutkimuksen neuvoston Ilmastonmuutos ja ihminen -ohjelmasta rahoituksen sai psykologian professori Paula Salon johtama konsortio Ilmastotuuppaus: Kasvihuonepäästöjen vähentäminen ja hiilinielujen vahvistaminen yhteisöllisesti käyttäytymistieteellisin ohjauskeinoin (CLIMATE-NUDGE).

Hankkeessa hyödynnetään käyttäytymistieteellistä tietoa, erityisesti nudge-ajattelua (tuuppaus), ympäristön suunnittelussa helpottamaan yhteisöjä ja yksilöitä tekemään ympäristön kannalta parempia valintoja valinnanvapauden säilyttäen. Hankkeessa kehitetään ja testataan tuuppausinterventioita, joiden tavoitteena on sekä vähentää liikenteen kasvihuonekaasupäästöjä että optimoida hiilinielujen käyttöä metsänhoidossa. 

Tuuppaustoimien vaikuttavuutta verrataan mallinnettuihin perinteisten ohjausmenetelmien, kuten verotuksen, vaikuttavuuteen. Toimien hyväksyttävyyden ja oikeudenmukaisuuden varmistamiseksi prosessiin sisällytetään kaikissa vaiheissa huolellinen eettinen arviointi, ja myös toimenpiteiden taloudellisia ja terveysvaikutuksia arvioidaan. 

– Tavoitteemme on luoda uusia skaalautuvia, kustannustehokkaita, terveyttä edistäviä ja eettisesti kestäviä keinoja ilmastonmuutoksen torjuntaan perinteisten yhteiskunnallisten ohjauskeinojen tueksi, Salo kertoo.

CLIMATE-NUDGE-hanketta toteuttavat Turun yliopiston lisäksi Työterveyslaitos, THL, Itä-Suomen yliopisto, Pellervon taloustutkimus PTT ry sekä Suomen ympäristökeskus. Hankkeen kokonaisrahoitus on 4 278 454 euroa, josta Turun yliopiston osuus on 1 579 708 euroa.

Suomen Akatemian yhteydessä toimiva strategisen tutkimuksen neuvosto rahoittaa korkealaatuista tieteellistä tutkimusta, jolla on yhteiskunnallista merkitystä ja vaikuttavuutta. Vuonna 2020 STN rahoittaa tutkimusta 55 miljoonalla eurolla.

Luotu 10.11.2020 | Muokattu 10.11.2020