Leikkauspotilaan huomioiminen lisää potilastyytyväisyyttä – väitöstutkimuksessa kehitettiin uusi leikkaushoitotyön toimintamalli (Väitös: TtM Maria Pulkkinen, 15.10.2021, hoitotiede)

Kirurgiset prosessit ovat tänä päivänä äärimmilleen vakioidut. Potilaan odotetaan kotiutuvan hyvinkin varhaisessa vaiheessa leikkaustoimenpiteen jälkeen. Jokainen potilas on yksilö ja osa potilaista tarvitsee enemmän henkistä tukea ja rohkaisua itsehoitoon. Myös sairaanhoitajien hoitotyöhön kaivataan uusia toimintatapoja vanhojen sijaan lisäämään työn mielekkyyttä.

Maria Pulkkisen väitöstutkimuksessa kehitettiin uusi leikkaushoitotyön toimintamalli, joka tarjoaa potilaalle sekä yksilökeskeistä että jatkuvaa hoitoa leikkausprosessin aikana. Toimintamalli varmistaa laadukkaan ja korkeatasoisen potilashoidon toteutumisen leikkausosastolla.

Uudessa leikkaushoitotyön toimintamallissa tavanomaisen hoitopistekohtaisesti vaihtuvan sairaanhoitajan sijaan sama anestesiahoitaja hoitaa potilasta läpi koko leikkausprosessin, leikkausosastolle saapumisesta leikkausosastolta poistumiseen ja käy lisäksi tapaamassa potilasta vuodeosastolla leikkauksen jälkeisenä päivänä.

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, miten uusi leikkaushoitotyön toimintamalli vaikutti potilaan kokemaan ahdistuneisuuteen, terveyteen liittyvään elämänlaatuun ja potilastyytyväisyyteen. Lisäksi tutkittiin uuden toimintamallin vaikutusta hoitajien sitoutumiseen ja siihen vaikuttaviin tekijöihin. Organisaation näkökulmasta keskityttiin leikkausprosessin ajalliseen sujuvuuteen. Kohderyhmänä tutkimuksessa oli polven ja lonkan tekonivelleikkaukseen tulevat potilaat.

– Potilaat kokivat tulleensa kohdatuksi yksilöinä ja heillä oli mahdollisuus vaikuttaa omaan hoitoonsa. He arvostivat hoidon jatkuvuutta leikkausprosessin aikana ja kokivat, että anestesiahoitaja todella kuunteli heitä huomioiden heidän mielipiteensä. Anestesiahoitajan henkinen tuki ja rohkaisu koettiin erittäin tärkeäksi. Anestesiahoitajat kokivat, että heillä oli riittävästi aikaa hoitaa potilasta tyydyttävällä tavalla. Anestesiahoitajat kokivat myös, että olivat onnistuneet tukemaan ja rohkaisemaan potilasta luottamaan omaan kykyynsä selviytyä omasta hoidostaan kotiuduttaan sairaalasta, Pulkkinen kertoo.

Uusi toimintamalli vähentää potilaiden ahdistusta

Maria Pulkkisen väitöstutkimus käsittelee useita ajankohtaisia ongelmia erikoissairaanhoidon saralla. Potilaiden sairaalassaoloajat ovat lyhentyneet huomattavasti. Potilaiden tulisi pystyä luottamaan kykyynsä selviytyä itsenäisestä toipumisestaan kotioloissa. Suomessa potilaalla on oikeus valita hoitopaikkansa, joten potilaan yksilöllinen kohtaaminen ja potilastyytyväisyys ovat erittäin tärkeä osa organisaatioiden kilpailukykyä.

– Hoitajapula on maailmanlaajuisesti tunnistettu tosiseikka. Tarvitaan uusia innovatiivisia interventioita vanhojen toimintatapojen sijaan lisäämään hoitajien työn mielekkyyttä ja heidän sitoutumistaan organisaatioon, Pulkkinen sanoo.

Tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että ennen leikkausta ahdistuneiksi itsensä kokeneet potilaat hyötyivät eniten uudesta leikkaushoitotyön toimintamallista. Erityistä huomioita tulisi kiinnittää polven tekonivelleikkaukseen tulevien potilaiden kohdalla.

– Heidän tiedetään kärsivän ahdistuksesta muita potilasryhmiä enemmän ja heillä todettiin sairaalassaoloajan olevan muita pidempi. Tulevaisuudessa tulisi kehittää mittari, jolla potilaiden ahdistuneisuutta voitaisiin mitata jo hyvissä ajoin ennen suunniteltua leikkausta ja tarjota uutta leikkaushoitotyön toimintamallia näille potilaille, Pulkkinen päättää.

***

TtM Maria Pulkkinen esittää väitöskirjansa ”A New practice model to organize perioperative nursing care” julkisesti tarkastettavaksi Turun yliopistossa perjantaina 15.10.2021 klo 12.00. Väitöstilaisuutta voi seurata etänä.

Vastaväittäjänä toimii professori Merja Miettinen (Kuopion yliopistollinen keskussairaala) ja kustoksena dosentti Kristiina Junttila (Turun yliopisto). Tilaisuus on suomenkielinen. Väitöksen alana on hoitotiede.

Turun yliopisto seuraa aktiivisesti koronavirustilannetta ja viranomaisten ohjeita. Yliopisto päivittää ohjeitaan tilanteen mukaan. Ohjeet ja linkit löytyvät osoitteesta: utu.fi/koronavirus

Väittelijän yhteystiedot: maria.pulkkinen@hus.fi, p +358 50 407 8578

Luotu 06.10.2021 | Muokattu 06.10.2021