Sairaanhoitajaopiskelijan viimeinen harjoittelu ennen työhön siirtymistä voi edistää alalla pysymistä (Väitös: Anu-Marja Kaihlanen, 14.2.2020, hoitotiede)

Sairaanhoitajakoulutuksen viimeiseen harjoittelujaksoon kannattaa panostaa, sillä hyvä harjoittelukokemus voi helpottaa opiskelijan siirtymistä sairaanhoitajan rooliin. Onnistunut harjoittelu voi myös vähentää sairaanhoitajien työpaikasta ja ammatista lähtemisaikeita ensimmäisinä työvuosina. Anu-Marja Kaihlasen Turun yliopistossa esitettävä väitöstutkimus tarkasteli sairaanhoitajakoulutuksen viimeistä ohjattua harjoittelujaksoa ja sen merkitystä siirryttäessä opiskelijan roolista sairaanhoitajan rooliin.

Työuran alkuvaiheen tiedetään olevan monelle vastavalmistuneelle sairaanhoitajalle haastava ja työn vaatimusten korkeat. Turvallisesta opiskelijan roolista luopuminen ja siirtyminen ammattilaisen rooliin aiheuttavat usein niin sanotun ”siirtymäshokin”, sillä sairaanhoitajan työmäärä, vastuut ja velvollisuudet voivat poiketa merkittävästi siitä, mihin opintojen aikana on totuttu. 

Siirtymävaiheen haasteellisuuden on todettu osaltaan vaikuttavan siihen, miksi joissain maissa jopa kolmannes vastavalmistuneista sairaanhoitajista harkitsee alan jättämistä pian valmistumisen jälkeen. Huoli nuorten sairaanhoitajien alalla pysymisestä onkin maailmanlaajuinen.

– Koulutuksen aikaisten ohjattujen harjoittelujaksojen tehtävänä on valmistaa opiskelijaa tulevan ammattinsa vaatimuksiin. Etenkin viimeisen harjoittelujakson juuri ennen valmistumista tiedetään olevan tärkeä, sillä se on opiskelijan viimeinen mahdollisuus kerätä tarvittavaa osaamista ja varmuutta siirtyä sairaanhoitajan rooliin ja työelämään, Anu-Marja Kaihlanen selittää. 

Siitä, millainen viimeinen harjoittelu tukisi mahdollisimman hyvin haastavaa siirtymävaihetta, on toistaiseksi kuitenkin tiedetty vain vähän.  

Uusi mittari auttaa tunnistamaan ammattiin siirtymistä tukevat tekijät

Kaihlanen pyrki väitöstutkimuksessaan tunnistamaan ne tekijät, jotka sairaanhoitajakoulutuksen viimeisessä harjoittelussa voisivat edistää opiskelijan siirtymistä sairaanhoitajan rooliin. 

Kirjallisuuskatsauksen, valmistumisvaiheessa olevien sairaanhoitajaopiskelijoiden esseiden sekä vastavalmistuneiden sairaanhoitajien haastatteluiden perusteella Kaihlanen kykeni tunnistamaan useita potentiaalisia siirtymää edistäviä tekijöitä viimeisen harjoittelun toteutuksessa. 

– Siirtymää helpottavia tekijöitä olivat mm. opiskelijan mahdollisuudet valmistautua sairaanhoitajan työn kokonaisvaatimuksiin, työyhteisön jäsenenä oleminen, harjoittelun suunnitelmallisuus, opettajan osallistuminen sekä ohjauksen laatu. Tulosten pohjalta kehitimme mittarin, joka mittaa näiden tekijöiden toteutumista viimeisessä harjoittelussa, Kaihlanen kertoo.  

Viimeisen harjoittelun onnistuminen tukee alalla jaksamista

Tutkimuksen toisessa vaiheessa Kaihlanen testasi, oliko siirtymää edistävien tekijöiden toteutuminen viimeisessä harjoittelussa yhteydessä vastavalmistuneiden sairaanhoitajien siirtymäkokemukseen tai heidän aikeisiinsa lähteä nykyisestä työpaikasta tai ammatista. 

– Tulokset osoittivat, että mitä paremmaksi sairaanhoitaja arvioi viimeisen harjoittelunsa, sitä helpommaksi hän koki siirtymänsä opiskelijan roolista sairaanhoitajan rooliin. Lisäksi ne sairaanhoitajat, jotka arvioivat harjoittelunsa paremmaksi kokivat vähemmän psyykkistä kuormittuneisuutta, vähemmän uniongelmia, roolikonflikteja sekä työpaikasta ja ammatista lähtemisaikeita ensimmäisten työvuosiensa aikana, Kaihlanen selittää.   

Tutkimustulokset ovat kansallisesti ja kansainvälisesti merkittäviä, sillä aikaisempaa näyttöä koulutuksen loppuvaiheen oppimiskokemusten heijastumisesta sairaanhoitajien hyvinvointiin ja ammatissa pysymiseen ensimmäisinä työvuosina ei tiettävästi ole. 

– Ensikädessä tulokset hyödyttävät sairaanhoitajaksi opiskelevia, sillä niiden avulla voidaan kehittää viimeisen harjoittelun käytäntöjä vastaamaan paremmin niihin tarpeisiin, joita opiskelijalla on sairaanhoitajan rooliin ja työelämään siirtyessään, Kaihlanen summaa.

Tuloksilla voidaan saavuttaa myös yhteyskunnallista ja taloudellista hyötyä, sillä kiinnittämällä enemmän huomiota viimeisen harjoittelun toteutukseen voidaan edesauttaa vastavalmistuneiden sairaanhoitajien pysymistä terveydenhuollon organisaatioissa ja sairaanhoitajan ammatissa. 

***

TtM Anu-Marja Kaihlanen esittää väitöskirjansa From a nursing student to a registered nurse – Final clinical practicum facilitating the transition julkisesti tarkastettavaksi Turun yliopistossa perjantaina 14.2.2020 klo 12.00 (Turun yliopisto, PharmaCity, Pha1-auditorio, Itäinen Pitkäkatu 4, Turku).

Vastaväittäjänä toimii dosentti Satu Elo (Oulun yliopisto) ja kustoksena professori Leena Salminen (Turun yliopisto). Tilaisuus on suomenkielinen. Väitöksen alana on hoitotiede.

Väittelijän yhteystiedot: 0407335357, anu.kaihlanen@thl.fi
  
Väittelijän kuva   

Väitöskirja on julkaistu sähköisenä UTUPubissa.

Luotu 04.02.2020 | Muokattu 04.02.2020