Väitöstutkimus tuo tietoa henkisen alan yrittäjyydestä Suomessa (FM Katriina Hulkkonen, 29.5.2021, uskontotiede)

Turun yliopistossa väittelevä filosofian maisteri Katriina Hulkkonen tarkasteli uskontotieteen alaan kuuluvassa väitöskirjatutkimuksessaan kanavointi-ilmiötä eli viestien välittämistä henkimaailman olennoilta ja siihen pohjautuvaa henkisen alan yrittäjyyttä. Tutkimus osoitti, että tämän tyyppisen uushenkisen yrittäjyyden keskiössä ovat tiedolliset käsitykset ja eettiset näkökulmat.

Kanavointi ei ole yleisesti tunnettu tai ymmärretty ilmiö suomalaisessa yhteiskunnassa. Henkisyyden ja yrittäjyyden välistä suhdetta ei ole juurikaan tutkittu Suomessa.

Väitöstutkimuksessaan Hulkkonen analysoi haastattelu- ja havainnointiaineiston avulla kanavointia tekevien henkilöiden suhteita henkiolentoihin, Suomen evankelis-luterilaiseen kirkkoon, kanavoinnin asiakkaisiin sekä yrittäjyyteen.

– Tutkimukseni päällimmäisenä tehtävänä oli selvittää, millaista on kanavointia tekevien henkilöiden elämä ja yrittäjyys henkimaailman, uskonnon ja yhteiskunnan rajoilla, Hulkkonen kertoo.

Yrittäjät välittävät henkiolentojen tarjoaman tiedon ja avun ihmisten käyttöön

Hulkkonen tarkasteli tutkimuksessaan kanavointia tietämisen ja tiedon näkökulmasta. Tutkimuksen perusteella kanavointia tekevien henkilöiden elämää rajoilla määrittävät tiedolliset kysymykset.

– Ihmisillä on erilaisia käsityksiä siitä, millaisia asioita ja olentoja maailmassa on. Myös käsitykset kielestä, merkityssuhteista, esineistä ja ihmisistä vaihtelevat. Esimerkiksi kanavointia tekevien henkilöiden näkökulmasta henkiolennot ymmärtävät ihmisiä ja voivat antaa tietoa ja apua, Hulkkonen toteaa.

– Tutkimukseni näytti, että kanavointi on tietämisen tapana aistillista ja affektiivista, ja se perustuu käsitykseen huokoisesta mielestä ja kehosta. Yksilön tasolla tämän kaltainen tietäminen ja tieto voivat olla hyvinkin merkityksellisiä, mutta yhteiskunnassa ne voivat jäädä helposti vieraiksi tai näyttäytyä epäluotettavina, Hulkkonen toteaa.

Hulkkosen mukaan elämä henkimaailman, uskonnon ja yhteiskunnan rajoilla tuo ihmisille muun muassa yritystoiminnan rakentamisen ja toimeentulon saamisen mahdollisuuksia sekä tunteen merkityksellisen työn tekemisestä.

Yrittäjien eettinen pohdinta nojaa henkisyyden arvoon

Tutkimus näytti, että henkisen alan yrittäjyydellä on yhteisiä piirteitä muiden alojen yksinyrittäjyyden kanssa, mutta kanavointia tekevien yrittäjien näkökulmasta heidän työssään on kyse elämäntehtävän toteuttamisesta ja ihmisten auttamisesta. Henkisen alan yrittäjyydessä keskeisiä ovat eettiset näkökulmat.

– Kanavointia tekevien yrittäjien ammattieettisissä pohdinnoissa tärkeitä ovat käsitykset vastuusta ja sen jakamisesta yrittäjän, asiakkaan ja henkiolentojen kesken. Yrittäjien suhtautumistapa asiakkaisiin pohjautuu henkisyyden arvoon, joka korostaa ihmisen vapautta, Hulkkonen kertoo.

Uushenkinen yrittäjyys kertoo uskonnollisuuden muutoksesta

Kanavointi-ilmiön ja uushenkisen yrittäjyyden lisäksi Hulkkosen tutkimus tarjoaa tietoa uskonnollisuuden muutoksesta.

– Uskontotieteellisessä tutkimuksessa on keskusteltu uskonnollisuuden muutoksesta, jonka aspekteiksi on nostettu erityisesti uskonnollisuuden yksilökeskeisyys ja yksityinen luonne. Tutkimukseni osoittaa, kuinka tietäminen ja tieto rakentuvat kanavoinnin ja uushenkisyyden tapauksessa kuitenkin yhteisöllisesti, Hulkkonen tiivistää.

– Kanavointiin perustuvan yrittäjyyden tapaus kertoo uskonnollisuuden muutoksesta kohti yritysmuotoista organisoitumista, Hulkkonen toteaa.

***

FM Katriina Hulkkonen esittää väitöskirjansa Elämää henkimaailman, uskonnon ja yhteiskunnan rajoilla. Etnografinen tutkimus kanavoinnista, tietämisestä ja uushenkisestä yrittäjyydestä Suomessa julkisesti tarkastettavaksi Turun yliopistossa lauantaina 29.5.2021 klo 12.

> Väitöstilaisuutta voi seurata etänä.

Vastaväittäjänä toimii professori Timo Kallinen (Itä-Suomen yliopisto) ja kustoksena professori Terhi Utriainen (Turun yliopisto). Tilaisuus on suomenkielinen. Väitöksen alana on uskontotiede.

Turun yliopisto seuraa aktiivisesti koronavirustilannetta ja viranomaisten ohjeita. Yliopisto päivittää ohjeitaan tilanteen mukaan. Ohjeet ja linkit löytyvät osoitteesta: utu.fi/koronavirus

Väittelijän yhteystiedot: katriina.e.hulkkonen@utu.fi

Luotu 21.05.2021 | Muokattu 12.12.2022