Haluatko kokeilla kirjoittamista eri lajien mukaan ja saada tukea oman kirjoittajalaatusi löytämiseen? Haluaisitko oppia ymmärtämään kirjoittamista laaja-alaisesti historian, kulttuurin ja yhteiskunnan näkökulmasta? Turun yliopiston luova kirjoittamisen opinnoissa voit perehtyä sekä kaunokirjallisten että tietotekstien kirjoittamiseen.

Luovan kirjoittamisen perusopinnot 25 op

Perusopinnoissa tutustutaan kirjallisen kulttuurin käytäntöihin, kirjoitetaan erilaisia tekstejä ja analysoidaan sekä omia että julkaistuja tekstejä.

Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:

  • Johdatus kirjoittamiseen 5 op
  • Tietokirjoittaminen 5 op
  • Proosan kirjoittaminen 5 op
  • Lyriikan kirjoittaminen 5 op
  • Draaman kirjoittaminen 5 op

Perusopinnot järjestetään lähiopetuksena Turun yliopistossa ja yhteistyöoppilaitoksissa. Opintokokonaisuudesta voi opiskella myös yksittäisiä opintojaksoja.

> Opetusohjelmat lukuvuonna 2020 - 2021

Luovan kirjoittamisen aineopinnot 35 op

Aineopinnot syventävät perusopinnoissa omaksuttuja tietoja ja kirjoittamisen taitoja. Opiskelija perehtyy kirjallisen kulttuurin erityiskysymyksiin ja omaksuu ammattimaisen kirjoittamisen edellyttämiä taitoja.

Opintokokonaisuus on kolmijakoinen:

  • Kirjoittamisen lajien - proosa, lyriikka, draama ja tietokirjoittaminen - syventävä ja erikoistava opiskelu muodostaa yhden kokonaisuuden.
  • Toinen kokonaisuus on nimeltään Kirjoittamisen erityisalat. Siinä painotus on opiskelijan itseohjautuvuudessa ja omien kirjoittajaintressien tunnistamisessa ja harjaannuttamisessa.
  • Kolmas kokonaisuus on seminaarityöskentely. Valinnaisuutta ja yksilöllisyyttä tuetaan ja toteutetaan tehtävien valinnassa ja painottamisessa sekä suoritustavoissa.

Aineopinnot järjestetään lähiopetuksena yliopistossa ja yhteistyöoppilaitoksissa. Aineopintojen aloittamisen edellytyksenä on luovan kirjoittamisen perusopintojen suorittaminen.

> Opetusohjelmat lukuvuonna 2020 - 2021