Miltä tulevaisuus näyttää? Voiko visionäärisyyttä oppia? Luvassa ennen näkemättömiä asioita, uusia ajatuksia ja yhteisöllistä tiedon tuottamista!

Avoimena yliopisto-opetuksena voi opiskella Tulevaisuudentutkimuksen opintokokonaisuuden tai siihen sisältyviä yksittäisiä opintojaksoja sekä Tulevaisuusohjauksen opintokokonaisuuden. Opintotarjontaan sisältyy myös Ennakoinnin perusteet 5 op ja Cultural Sustainability 5 ECTS credits.

Uutuutena on Getting to Know Futures Studies MOOC.

Getting to Know Futures Studies MOOC 1 ECTS credits

Maistiainen tulevaisuudentutkimusta! Getting to Know Futures Studies MOOC on kaikille avoin ja maksuton verkkokurssi DigiCampus-oppimisalustalla. Kurssilla voit tutustua tulevaisuudentutkimukseen asiantuntijavideoiden, lukumateriaalien ja mielenkiintoisten tehtävien avulla. 

MOOCin voi opiskella itsenäisesti ajalla 15.1. - 30.6.2024. Jos haluat tehdä kurssista 1 opintopisteen laajuisen suorituksen, voit ilmoittautua opintoihin avoimessa yliopisto-opetuksessa ja suorittaa tentin verkossa. Kurssi on englanninkielinen.

> MOOCin esittelysivu 

Opintojen sisältö ja opetusohjelmat: Tutustu opintojakson sisältöön, opetus- ja opiskelutapoihin sekä aikatauluihin opinto-oppaassa.

> Opinto-opas

Ilmoittautuminen: Opintojakso on maksuton. 

> Ilmoittautuminen 15.1. - 15.6.2024

Tulevaisuusohjauksen opintokokonaisuus 15 op

Millaista on tulevaisuuden työelämä? Miten ohjata erilaisia ammatillista ohjausta tarvitsevia henkilöitä tekemään itselleen mielekkäitä ja kestäviä valintoja? Miten toiminnallisia menetelmiä voi käyttää osana ohjaustyötä ja opetusta?

Tulevaisuusohjauksen ydin on ajatus tulevaisuudesta avoimena ja useita erilaisia mahdollisuuksia sisältävänä. Tulevaisuus ei ole ennalta määrätty vaan siihen voi vaikuttaa omilla teoillaan ja valinnoillaan.

Tulevaisuusohjaus auttaa tunnistamaan eri vaihtoehtoja ja kehittää ymmärrystä valintoihin vaikuttavista tekijöistä. Tulevaisuusohjauksen opinnoissa tulevaisuutta lähestytään kolmella tasolla: 1) yksilötasolla (henkilökohtainen tulevaisuusajattelu), 2) yhteisötasolla (tulevaisuuteen ohjaaminen) sekä 3) systeemitasolla (tulevaisuudentutkimus ja ennakointi).

Opintokokonaisuuden lähtökohtana on tulevaisuudentutkimuksen soveltaminen ohjaukseen ja henkilökohtaisen tulevaisuusajattelun kehittyminen. Opinnot tarjoavat teoreettista ymmärrystä tulevaisuusajattelusta, tulevaisuudentutkimuksesta ja tulevaisuusohjauksesta sekä konkreettisia välineitä ohjaus- ja opetustyöhön. Tulevaisuusohjausta voi hyödyntää opetuksessa, ohjauksessa ja koulutuksessa kaikilla koulutusasteilla, järjestötyössä sekä yrityksissä. Jos aiot hyödyntää opintoja osaksi opinto-ohjaajan koulutusta, selvitä hyväksyttävyys koulutuksen järjestävästä oppilaitoksesta.

Opinnot ovat Turun yliopiston tulevaisuudentutkimuskeskuksen järjestämiä erikoisopintojaksoja.

> Tutustu: Tulevaisuusohjaus.fi

Opintokokonaisuus järjestetään verkko-opintoina 4.3. - 22.12.2024. Lisäksi opintoihin sisältyy Turun yliopistossa pidettävä Future Camp -työpaja 27.9. ja toinen työpajapäivä 15.11. Lähiopetuspäiviin osallistuminen on mahdollista korvata tehtävillä.

Opintokokonaisuus 15 op:

 • Johdatus tulevaisuusajatteluun 5 op
 • Tulevaisuusohjaus käytännössä 5 op
 • Henkilökohtaiset tulevaisuuspolut 5 op

Opintojen sisältö ja opetusohjelmat: Tutustu opintokokonaisuuden sisältöön, opetus- ja opiskelutapoihin sekä aikatauluihin opinto-oppaassa. 

> Opinto-opas

Ilmoittautuminen: Kiintiö 40 opiskelijaa, valinta ilmoittautumisjärjestyksessä. Tarkista opintomaksu ym. tiedot ilmoittautumispalvelusta.

> Ilmoittautuminen 9.1. - 6.3.2024

"Kaikissa osioissa oli innostavia ja mieleenpainuvia asioita. Hienoa oli, että jokainen voi hyötyä omasta tausta-alastaan ja tuoda sieltä näkökulmia, olipa ala mikä hyvänsä, ja siihen nämä opinnot myös loivat hienosti mahdollisuuden ja siihen kannustettiin."
 
"Innostavinta oli ryhmätyöskentely ja oman tulevaisuusohjauskokeilun suunnittelu ja toteutus."
 
"Vaikka tehtävät vaativat paljon, ne olivat hyvin oivalluttavia ja materiaali tuki oppimista. Myös vilkas ryhmä ja keskustelut olivat innostavia."
 
"Kiitos - paras koulutuskokonaisuus, missä olen ollut!"

FUTUS6 Cultural Sustainability 5 ECTS

Opintojakso järjestetään tutkinto-opetukseen integroituna lähiopetuksena Turun yliopistossa helmi-huhtikuussa 2024.

> Opinto-opas

> Ilmoittautuminen 27.11.2023 - 15.2.2024 (kiintiö 5 osallistujaa)

Tulevaisuudentutkimuksen opintokokonaisuus 25 op

Tulevaisuudentutkimus on tiedonala, joka tarjoaa tietoa, työkaluja ja menetelmiä vaihtoehtoisten tulevaisuuksien hahmottamisen, analysoinnin ja tekemisen sekä päätöksenteon tueksi. Opintokokonaisuudessa tutustutaan tiedonalan akateemisiin erityispiirteisiin ja tutkimusmenetelmiin sekä tulevaisuudentutkimuksen käytännönläheiseen soveltamiseen. Monitieteisenä alana tulevaisuudentutkimus tarjoaa holistisia menetelmiä ja lähestymistapoja hahmottaa muutosta.

Tulevaisuudentutkimusta ja ennakointia tarvitaan hyvin erilaisissa työtehtävissä yksityisen, julkisen ja kolmannen sektorin organisaatioissa tai vaikka yrittäjänä. Tietoja ja taitoja voi hyödyntää esimerkiksi yhdyskuntasuunnittelussa ja osaamistarpeiden ennakoinnissa, asiantuntija-, ohjaus-, strategia-, tuotekehitys-, suunnittelu-, konsultointi- ja muissa kehittämistehtävissä.

Opintokokonaisuus alkaa seuraavan kerran tammikuussa 2024 Turun yliopistossa ja avoimen yliopisto-opetuksen yhteistyöoppilaitoksissa. Opinnot toteutetaan yhdessä Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen kanssa ja ne vastaavat Tulevaisuudentutkimuksen Verkostoakatemian (TVA) järjestämiä opintoja.

Opintokokonaisuus 25 op sisältää seuraavat opintojaksot:

 • TUTU1 Tulevaisuusajattelu ja skenaariot 5 op, 8.1. - 3.3.2024
  Voi opiskella myös yksittäisenä opintojaksona.
 • TUTU2 Tulevaisuudentutkimuksen menetelmät 5 op, 14.3. - 18.4.2024
  Myös yksittäisenä opintojaksona.
 • TUTU3 Tulevaisuudentutkimuksen menetelmien soveltaminen 5 op,  syksy 2024 
 • TUTU4 Tulevaisuudentutkimuksen tieteellinen perusta 5 op, 21.10. - 8.12.2024. Myös yksittäisenä opintojaksona.
 • TUTU5 Vaihtuvateemainen tulevaisuudentutkimuksen opintojakso 5 op, kevät 2024

Opintojen sisältö ja opetusohjelmat: Tutustu opintokokonaisuuden sisältöön, opetus- ja opiskelutapoihin sekä aikatauluihin opinto-oppaassa.

> Opinto-opas

OPINNOT TURUN YLIOPISTOSSA
Opintokokonaisuuteen sisältyy tuutorin johdolla järjestettäviä opintoryhmätapaamisia iltaisin (pääosin verkossa), itsenäistä opiskelua ja osallistumista verkkokeskusteluihin.

Ilmoittautuminen: Opintokokonaisuuden kiintiö on 20 opiskelijaa, opintojaksoilla 5 opiskelijaa, valinta ilmoittautumisjärjestyksessä. Opintokokonaisuuden opintomaksu 250 euroa, yksittäiset jaksot 75 euroa/jakso.

> Ilmoittautuminen opintokokonaisuuteen 11.12.2023 - 3.1.2024
> Ilmoittautuminen TUTU4-jaksolle (syksyllä 2024)

OPINNOT YHTEISTYÖOPPILAITOKSISSA
Opintokokonaisuus tai opintojaksot TUTU1 ja TUTU2 ovat tarjonnassa seuraavissa opistoiss ja osa opistoista tarjoaa mahdollisuuden suorittaa opinnot verkossa: Etelä-Karjalan kesäyliopisto, Helsingin seudun kesäyliopisto, Kymenlaakson kesäyliopisto, Omnia (Espoon työväenopisto), Tampereen kesäyliopisto.

Ilmoittautuminen: Kysy lisätietoja opinnoista, maksuista ym. opistosta ja ilmoittaudu ensin opinnot järjestävään opistoon. 

Ennakoinnin perusteet 5 op

Opintojaksolla tutustutaan ennakointitiedon luonteeseen sekä ennakoinnin peruskäsitteisiin ja menetelmiin pääpiirteissään. Tavoitteena on oppia tunnistamaan ennakoinnin rooli organisaatioiden toiminnassa ja kyetä kriittisesti hyödyntämään julkisia ennakointitiedon lähteitä ja aineistoja.

Opintojakso järjestetään 13.9. - 6.11.2023 verkko-opintoina, joihin voi osallistua paikkakunnasta riippumatta. Opintoihin sisältyy reaaliaikaista opetusta. 

Alustavan suunnitelman mukaan opintojakso järjestetään myös syyslukukaudella 2024.

Opintojakson voi sisällyttää Tulevaisuudentutkimuksen opintokokonaisuuteen (25 op), jossa se korvaa opintojakson TUTU5, tai Tulevaisuusohjauksen opintokokonaisuuteen, jossa se korvaa Johdatus tulevaisuusajatteluun 5 op -jakson.

Opintojen sisältö ja opetusohjelma: Tutustu opintojen sisältöön, opetus- ja opiskelutapoihin sekä aikatauluihin opinto-oppaassa.

> Opinto-opas

Ilmoittautuminen: Tarkista ilmoittautumisaika, opintomaksu ym. ilmoittautumispalvelusta.

> Ilmoittautuminen 18.8. - 11.9.2023

"Tulevaisuudentutkimuksen opinnot avartavat ajattelua. Ne antavat työkaluja monenlaisiin suunnittelu- ja kehittämistarpeisiin - niin organisaatioiden, eri toiminta-alueiden kuin vaikkapa oman elämän kannalta."