Miltä tulevaisuus näyttää? Voiko visionäärisyyttä oppia? Luvassa ennen näkemättömiä asioita, uusia ajatuksia ja yhteisöllistä tiedon tuottamista!

Voit opiskella avoimena yliopisto-opetuksena Tulevaisuusohjauksen opintokokonaisuuden ja Tulevaisuudentutkimuksen opintokokonaisuuden tai siihen sisältyviä yksittäisiä opintojaksoja, mm. Tulevaisuudentutkimuksen tieteellinen perusta 5 op -verkkokurssin syksyllä 2023.

Opintotarjontaan sisältyy myös uutuutena Ennakoinnin perusteet 5 op syksyllä 2023 ja Cultural Sustainability 5 ECTS credits.

Tulevaisuusohjauksen opintokokonaisuus 15 op

Millaista on tulevaisuuden työelämä? Miten ohjata erilaisia ammatillista ohjausta tarvitsevia henkilöitä tekemään itselle mielekkäitä ja kestäviä valintoja? Miten toiminnallisia menetelmiä voi käyttää osana ohjaustyötä ja opetusta?

Tulevaisuusohjauksen ydin on ajatus tulevaisuudesta avoimena ja useita erilaisia mahdollisuuksia sisältävänä. Tulevaisuus ei ole ennalta määrätty vaan siihen voi vaikuttaa omilla teoillaan ja valinnoillaan.

Tulevaisuusohjaus auttaa tunnistamaan eri vaihtoehtoja ja kehittää ymmärrystä valintoihin vaikuttavista tekijöistä. Tulevaisuusohjauksen opinnoissa tulevaisuutta lähestytään kolmella tasolla: 1) yksilötasolla (henkilökohtainen tulevaisuusajattelu), 2) yhteisötasolla (tulevaisuuteen ohjaaminen) sekä 3) systeemitasolla (tulevaisuudentutkimus ja ennakointi).

Opintokokonaisuuden lähtökohtana on tulevaisuudentutkimuksen soveltaminen ohjaukseen ja henkilökohtaisen tulevaisuusajattelun kehittyminen. Opinnot tarjoavat teoreettista ymmärrystä tulevaisuusajattelusta, tulevaisuudentutkimuksesta ja tulevaisuusohjauksesta sekä konkreettisia välineitä ohjaus- ja opetustyöhön. Tulevaisuusohjausta voi hyödyntää opetuksessa, ohjauksessa ja koulutuksessa kaikilla koulutusasteilla, järjestötyössä sekä yrityksissä.

Opinnot ovat Turun yliopiston tulevaisuudentutkimuskeskuksen järjestämiä erikoisopintojaksoja.

> Tulevaisuusohjaus.fi

Opintokokonaisuus 15 op sisältää opintojaksot:

 • Johdatus tulevaisuusajatteluun 5 op
 • Tulevaisuusohjaus käytännössä 5 op
 • Henkilökohtaiset tulevaisuuspolut 5 op

Opintokokonaisuus järjestetään Turun yliopistossa tutkinto-opetukseen integroituina opintoina. Opinnot alkavat 23.10.2023 ja päättyvät kesäkuussa 2024. Opintokokonaisuus järjestetään verkko-opintoina ja lisäksi niihin sisältyy Turun yliopistossa pidettävä Future Camp -työpaja 2.2.2024 ja mahdollisesti toinen lähiopetuspäivä huhtikuussa. Tarvittaessa opinnot voi suorittaa myös kokonaan verkossa lähiopetuspäiviin osallistumisen korvaavilla tehtävillä.

Opintojen sisältö ja opetusohjelmat: Tutustu opintokokonaisuuden sisältöön, opetus- ja opiskelutapoihin sekä aikatauluihin opinto-oppaassa.

> Opinto-opas

Ilmoittautuminen: Kiintiö 40 opiskelijaa, valinta ilmoittautumisjärjestyksessä. Tarkista opintomaksu ym. tiedot ilmoittautumispalvelusta.

> Ilmoittautuminen 18.9. - 18.10.2023

Ennakoinnin perusteet 5 op

Opintojaksolla tutustutaan ennakointitiedon luonteeseen sekä ennakoinnin peruskäsitteisiin ja menetelmiin pääpiirteissään. Tavoitteena on oppia tunnistamaan ennakoinnin rooli organisaatioiden toiminnassa ja kyetä kriittisesti hyödyntämään julkisia ennakointitiedon lähteitä ja aineistoja.

Opintojakso järjestetään 13.9. - 6.11.2023 verkko-opintoina, joihin voi osallistua paikkakunnasta riippumatta. Opintoihin sisältyy reaaliaikaista opetusta.

Opintojakson voi sisällyttää Tulevaisuudentutkimuksen opintokokonaisuuteen (25 op), jossa se korvaa opintojakson TUTU5 Vaihtuvateemainen tulevaisuudentutkimuksen opintojakso (5 op) tai Tulevaisuusohjauksen opintokokonaisuuteen, jossa se korvaa Johdatus tulevaisuusajatteluun (5 op) -jakson.

Opintojen sisältö ja opetusohjelma: Tutustu opintojen sisältöön, opetus- ja opiskelutapoihin sekä aikatauluihin opinto-oppaassa.

> Opinto-opas

> Lue uutinen kurssista

Ilmoittautuminen: Tarkista ilmoittautumisaika, opintomaksu ym. ilmoittautumispalvelusta.

> Ilmoittautuminen 18.8. - 11.9.2023

Tulevaisuudentutkimuksen opintokokonaisuus 25 op

Tulevaisuudentutkimus on tiedonala, joka tarjoaa tietoa, työkaluja ja menetelmiä vaihtoehtoisten tulevaisuuksien hahmottamisen, analysoinnin ja tekemisen sekä päätöksenteon tueksi. Opintokokonaisuudessa tutustutaan tiedonalan akateemisiin erityispiirteisiin ja tutkimusmenetelmiin sekä tulevaisuudentutkimuksen käytännönläheiseen soveltamiseen. Monitieteisenä alana tulevaisuudentutkimus tarjoaa holistisia menetelmiä ja lähestymistapoja hahmottaa muutosta.

Tulevaisuudentutkimusta ja ennakointia tarvitaan hyvin erilaisissa työtehtävissä yksityisen, julkisen ja kolmannen sektorin organisaatioissa tai vaikka yrittäjänä. Tietoja ja taitoja voi hyödyntää esimerkiksi yhdyskuntasuunnittelussa ja osaamistarpeiden ennakoinnissa, asiantuntija-, ohjaus-, strategia-, tuotekehitys-, suunnittelu-, konsultointi- ja muissa kehittämistehtävissä.

Opintokokonaisuus alkaa seuraavan kerran tammikuussa 2024 Turun yliopistossa ja avoimen yliopisto-opetuksen yhteistyöoppilaitoksissa. Opinnot toteutetaan yhdessä Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen kanssa ja ne vastaavat Tulevaisuudentutkimuksen Verkostoakatemian (TVA) järjestämiä opintoja.

HUOM! Tulevaisuudentutkimuksen tieteellinen perusta 5 op -jakson voi opiskella yksittäisenä verkkokurssina 23.10. - 10.12.2023.

Opintokokonaisuus 25 op sisältää seuraavat opintojaksot:

 • TUTU1 Tulevaisuusajattelu ja skenaariot 5 op, 9.1. - 19.2.2023
  Voi opiskella myös yksittäisenä opintojaksona.
 • TUTU2 Tulevaisuudentutkimuksen menetelmät 5 op, 13.3. - 30.4.2023
  Myös yksittäisenä opintojaksona.
 • TUTU3 Tulevaisuudentutkimuksen menetelmien soveltaminen 5 op,  syksy 2023 (viikot 35 - 41/42)
 • TUTU4 Tulevaisuudentutkimuksen tieteellinen perusta 5 op, verkkokurssi 23.10. - 10.12.2023, järjestetään myös syksyllä 2024
 • TUTU5 Vaihtuvateemainen tulevaisuudentutkimuksen opintojakso 5 op, kevät 2023 (noin viikot 19 - 25)

Opintojen sisältö ja opetusohjelmat: Tutustu opintokokonaisuuden sisältöön, opetus- ja opiskelut apoihin sekä aikatauluihin opinto-oppaassa. Tammikuussa 2024 alkavien opintojen opetusohjelma julkaistaan viimeistään marraskuussa.

> Opinto-opas

OPINNOT TURUN YLIOPISTOSSA
Opintokokonaisuuteen sisältyy iltaisin pidettävää lähiopetusta, verkko-opetusta ja erilaisia opintotehtäviä.

Ilmoittautuminen: Opintokokonaisuuden kiintiö on 20 opiskelijaa, opintojaksoilla kiintiöt vaihtelevat, valinta ilmoittautumisjärjestyksessä. Opintokokonaisuuden opintomaksu 250 euroa, yksittäiset jaksot 75 euroa/jakso.

> Ilmoittautuminen Tulevaisuudentutkimuksen tieteellinen perusta -jaksolle 6.10. - 18.10.2023
> Ilmoittautuminen opintokokonaisuuteen 11.12.2023 alkaen

OPINNOT YHTEISTYÖOPPILAITOKSISSA
Opintokokonaisuus tai opintojaksot TUTU1 ja TUTU2 ovat tarjonnassa seuraavissa opistoissa: Alkio-opisto, Etelä-Karjalan kesäyliopisto, Helsingin aikuisopisto, Helsingin seudun kesäyliopisto, Hämeen kesäyliopisto, Jyväskylän kesäyliopisto, Kainuun kesäyliopisto, Kymenlaakson kesäyliopisto, Omnia (Espoon työväenopisto), Savonlinnan kesäyliopisto, Snellman kesäyliopisto, Tampereen kesäyliopisto.

Osa opistoista tarjoaa mahdollisuuden suorittaa opinnot verkossa.

Ilmoittautuminen: Kysy lisätietoja opinnoista, maksuista ym. opistosta ja ilmoittaudu ensin opinnot järjestävään opistoon. Kiintiö 25 opiskelijaa/opintoryhmä, valinta ilmoittautumisjärjestyksessä.

FUTUS6 Cultural Sustainability 5 ECTS

Opintojakso järjestetään Turun yliopistossa kevätlukukaudella 2024.

> Opinto-opas

> Ilmoittautuminen (kiintiö 5 osallistujaa)

"Tulevaisuudentutkimuksen opinnot avartavat ajattelua. Ne antavat työkaluja monenlaisiin suunnittelu- ja kehittämistarpeisiin - niin organisaatioiden, eri toiminta-alueiden kuin vaikkapa oman elämän kannalta."