Biologian, maantieteen ja geologian tohtoriohjelma - Opiskeluoikeuden myöntöperusteet ja hakuohjeet

BGG-tohtoriohjelmaan voi hakea vuosittain maaliskuussa ja syyskuussa. Syyskuun haussa on mahdollista hakea opiskeluoikeuden lisäksi väitöskirjatutkijan työsuhteista tehtävää. Seuraava haku on auki 29.8-16.9.2022. Hakujulistus ja hakuohje löytyvät tämän sivun alalaidasta. Linkki sähköiseen hakulomakkeeseen aukeaa haun avautuessa.

Ennen hakua
 • Varmista, että olet kelpoinen hakemaan tohtorintutkinnon opiskeluoikeutta matemaattis-luonnontieteellisestä tiedekunnasta. Linkki tiedekunnan sivuille, joissa kerrotaan, kuka voi hakea opiskeluoikeutta.
 • Ota yhteyttä mahdolliseen ohjaajaasi ja sovi ohjaussuunnitelman laatimisesta hyvissä ajoin ennen haun avautumista. Ohjaussuunnitelmalomakkeessa väitöskirjatutkijalle nimitetään pääohjaaja, joka on työsuhteessa Turun yliopistoon ja toinen ohjaaja sekä mahdollisesti muita ohjaajia. Poikkeustapauksessa pääohjaajaksi voidaan nimittää henkilö, jolla ei ole työsuhdetta Turun yliopistoon. Tällöin edellytetään, että pääohjaaja on Turun yliopiston dosentti ja väitöskirjatutkijalle nimetään myös toinen ohjaaja, jolla on työsuhde Turun yliopistoon. Pääohjaajan tulee aina olla vähintään dosentti ja muun ohjaajan tohtorin tutkinnon suorittanut. Lisäksi nimitetään valvoja. Valvojana toimii tiedekuntaan työsuhteessa oleva professori. Poikkeustapauksessa, jos sopivaa professoria ei ole käytettävissä, niin valvojaksi voidaan nimittää tenure track –polulla tasolla kaksi oleva apulaisprofessori. Professori voi jatkaa valvojana toimimistaan jäädessään eläkkeelle, mutta emeritusprofessoria ei nimitetä eläköitymisen jälkeen valvojiksi. Valvojan tulee edustaa sitä laitosta/yksikköä, jonne tohtorikoulutettavan tutkimusala on kiinnitetty. Valvoja voi toimia myös ohjaajana.
 • Valmistele väitöskirjatyön rahoitussuunnitelma, sillä tohtorintutkinnon opiskeluoikeus ei sisällä työsuhdetta tai apurahaa. Syyskuun haussa on mahdollista hakea opiskeluoikeuden lisäksi väitöskirjatutkijan työsuhteista tehtävää enintään neljän vuoden ajaksi.
 • Perehdy BGG:n opiskeluoikeushakujulistustukseen sekä hakuohjeeseen huolellisesti. Linkit hakujulistukseen ja -ohjeeseen löytyvät tämän sivun alalaidasta. Valmistele kaikki tarvittavat liitteet ohjeiden mukaisesti. Mikäli vaadittavia liitteitä ei toimiteta, hakemusta ei oteta käsittelyyn.
 • Varmista, että sinulla on hakuun vaadittavat tutkintotodistukset ja opintosuoritusotteet sekä mahdollisesti todistusten ja opintosuoritusotteiden viralliset käännökset pdf-muodossa. 
 • Mikäli haet opiskeluoikeutta BGG-tohtoriohjelmassa, ja sinun tulee todistaa kielitaitosi kielitestillä, muista varata testiaika hyvissä ajoin. Linkki englanninkieliseen internet-sivuun, jossa kerrotaan kielitaitovaatimuksista sekä listataan pohjatutkinnot, jotka vapauttavat hakijan kielitestistä.
Hakuvaiheessa
 • Perehdy "BGG guidelines for filling the electronic application" -ohjeistukseen ennen sähköisen hakemuksen täyttämistä
 • Varmista, että liität kaikki vaaditut liitteet sähköiseen hakemukseen PDF-muodossa
 • Pyydä ohjaajaasi lähettämään ohjaajanlausunto sähköpostilla BGG:n koordinaattorille

BGG-tohtoriohjelma suosittelee, että hakijat täyttäisivät englanninkielisen lomakkeen. Mikäli haluat täyttää suomenkielisen hakulomakkeen, linkki lomakkeeseen löytyy suomenkieliseltä sivulta. Huomaathan valita täytettäväksi juuri BGG:n hakulomakkeen, haku on avoinna samanaikaisesti kaikkiin Turun yliopiston tohtoriohjelmiin.

Linkki sivuille, jossa julkaistaan Turun yliopiston tohtoriohjelmien hakulomakkeet haun avautuessa.

 

Hakemuksen liitteet

Ole ystävällinen ja tutustu hakemuksen liitteisiin, jotka on kuvattu voimassa olevassa hakujulistuksessa.

 • Liitteet A-F vaaditaan kaikilta hakijoilta.
 • Mikäli sinulla ei vielä ole tohtorintutkinnon opiskeluoikeutta BGG-tohtoriohjelmassa, Turun yliopistossa, vaaditaan kohtien A-F lisäksi liitteet G-I.
 • Mikäli sinulla on jo tohtorintutkinnon opiskeluoikeus BGG-tohtoriohjelmassa, Turun yliopistossa, vaaditaan kohtien A-F lisäksi liite J.

A. Ansioluettelo

Linkki tutkijan ansioluettelomalliin. Voit halutessasi laatia vapaamuotoisen ansioluettelon.

B. Julkaisuluettelo

Linkki julkaisuluettelomalliin.

C. Tutkimussuunnitelma

Tutkimussuunnitelman (korkeintaan 4 sivua sisältäen viitteet, fontti Times New Roman 12pt, marginaalit 2,5cm ja riviväli 1) tulee sisältää nimesi, väitöstutkimuksen aihe, kuvaus tutkimuksen tavoitteista, menetelmistä, tarvittavasta infrastruktuurista tai muista resursseista sekä selvitys tutkimuksen nykytilasta ja aikataulusta. Mikäli tutkimussuunnitelman pituus ylittää enimmäispituuden, hakemustasi ei oteta huomioon. Kun liität tutkimussuunnitelman hakemukseesi, hyväksyt tutkimussuunnitelman tarkastamisen Turnitin Originality –järjestelmällä (sähköinen plagiaatintunnistusjärjestelmä).

D. Motivaatiokirje

Motivaatiokirje on yhden sivun mittainen vapaamuotoinen asiakirja, jossa kuvaat motivaatiotasi tohtoriopintoihin ja tutkimuksen tekemiseen. Jos sinulla on tohtorintutkinnon opiskeluoikeus toisessa yliopistossa tai Turun yliopiston toisessa tohtoriohjelmassa, sinun on esitettävä motivaatiokirjeessäsi peruste Turun yliopiston BGG-tohtoriohjelmaan siirtymiselle. Väitöskirjatutkijalla voi olla kerrallaan vain yksi tohtorin tutkinnon opiskeluoikeus Turun yliopistossa.

E. Ohjaajan lausunto

Väitöskirjatyön pääohjaajan lausunto, josta ilmenee ohjaajan arvio hakijasta, ohjaajan sitoutuminen väitöskirjaprojektin loppuunsaattamiseen, ohjaajan työsuhteen kesto Turun yliopistossa, väitöskirjatyön rahoitussuunnitelma (sekä varmistunut että suunniteltu rahoitus) ja arvioitu väitöksen ajankohta (syksy/kevät vuonna 20xx). Ohjaaja lähettää lausunnon sähköpostilla koordinaattorille.

Mikäli sinulla on tohtorintutkinnon opiskeluoikeus toisessa yliopistossa, tiedekunnassa tai tohtoriohjelmassa koskien samaa tutkimusaihetta, pyydetään lisäksi vahvistamaan että (1) hakemukseen kirjattujen, väitöskirjaan suunniteltujen osajulkaisujen tekijyydestä ja aineistonhallinnasta on sovittu TENK:n ohjeiden mukaisesti (Linkki TENK:n tekijyyttä käsittelevään ohjeeseen) ja (2) kaikki tekijyyssopimuksessa mainitut henkilöt ovat hyväksyneet, että hakija hakee opiskeluoikeutta BGG-tohtoriohjelmasta. Aiempi ohjaaja lähettää lausunnon sähköpostilla koordinaattorille.

F. Aiemman tutkinnon opintosuoritusote

 • Mikäli olet suorittanut hakukelpoisuuden antavan aiemman tutkintosi korkeakoulussa Suomessa, tulee sinun liittää sähköiseen hakulomakkeeseen skannattu alkuperäinen opintosuoritusote, joiden nojalla haet tohtorintutkinnon opiskeluoikeutta.
 • Mikäli olet suorittanut hakukelpoisuuden antavan aiemman tutkintosi korkeakoulussa ulkomailla, tulee sinun liittää sähköiseen hakulomakkeeseen:
  • Skannattu alkuperäinen opintosuoritusote sillä kielellä, jolla tutkinto on suoritettu.
  • Jos opintosuoritusote ei ole englannin-, suomen- tai ruotsinkielinen, tulee toimittaa lisäksi virallinen käännös joillakin näistä kielistä. Viralliseksi käännökseksi katsotaan tutkinnon myöntäneen korkeakoulun antama käännös ja virallisen kääntäjän tekemä käännös. Englanninkielisen opintosuoritusotteen korvaa eurooppalaisen korkeakoulun myöntämä Diploma Supplement (DS), jos DS sisältää tiedot opintosuorituksista.
 • Mikäli tutkintosi ei ole valmis hakuajan päättymiseen mennessä, niin sinun tulee toimittaa hakemuksen liitteenä ajantasainen skannattu opintosuoritusote valmistumassa olevasta tutkinnosta.

G. Aiemman tutkinnon tutkintotodistus

 • Mikäli olet suorittanut hakukelpoisuuden antavan aiemman tutkintosi korkeakoulussa Suomessa, tulee sinun liittää sähköiseen hakulomakkeeseen skannattu alkuperäinen tutkintotodistus sekä muut valintaperusteisiin liittyvät opintotodistukset, joiden nojalla haet tohtorintutkinnon opiskeluoikeutta.
 • Mikäli olet suorittanut hakukelpoisuuden antavan aiemman tutkinnon korkeakoulussa ulkomailla, tulee sinun liittää sähköiseen hakulomakkeeseen:
  • Skannattu alkuperäinen tutkintotodistus sekä muut valintaperusteisiin liittyvät opintotodistukset sillä kielellä, jolla tutkinto on suoritettu.
  • Jos tutkintotodistus tai muut valintaperusteisiin liittyvät opintotodistukset eivät ole englannin-, suomen- tai ruotsinkielisiä, tulee sinun toimittaa lisäksi virallinen käännös joillakin näistä kielistä. Viralliseksi käännökseksi katsotaan tutkinnon myöntäneen korkeakoulun antama käännös ja virallisen kääntäjän tekemä käännös.

H. Todistus kielitaidosta

Turun yliopistossa noudatetaan rehtorin päätöksessä (15.8.2019) määriteltyjä kielitaidon todentamisen tapoja. Linkki yliopiston tutkijakoulun kielitaitoa koskevaan www-sivuun. Sinun tulee tutustua huolella Turun yliopiston kielitaitoa koskevaan ohjeistukseen. Tohtorintutkinnon opiskeluoikeushakemuksen liitteeksi tulee liittää Turun yliopiston hyväksymä kielitesti, mikäli ohjeistuksessa ei ole muuta mainittu.

I. Ohjaajien, valvojan ja hakijan allekirjoittama ohjaussuunnitelma

Linkki voimassaolevaan ohjaussuunnitelmalomakkeeseen löytyy tämän sivun alalaidasta.

J. Tohtorintutkinnon opiskeluoikeuden opintosuoritusote

Mikäli sinulla on jo tohtorintutkinnon opiskeluoikeus BGG-tohtoriohjelmassa, Turun yliopistossa, niin sinun tulee liittää hakemukseen Peppi-järjestelmästä ladattava ajantasainen opintosuoritusote.

Kielitaidon todentaminen

Väitöskirjatutkijalta edellytetään kykyä sujuvaan kommunikaatioon niin suullisesti kuin kirjallisesti englannin kielellä sekä opintojen ja tutkimuksen etenemisen että tiedeyhteisöön integroitumisen vuoksi.

Kielitaitovaatimukset tohtorintutkinnon opiskeluoikeushaussa

Haun jälkeen
 • Mikäli sinulle myönnetään opiskeluoikeus, ole valmis toimittamaan alkuperäiset tai alkuperäisiksi todistetut tutkintotodistukset ja opintosuoritusotteet Turun yliopistoon.