Hakeminen tohtorikoulutukseen matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa

Matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa tohtorintutkinnon voi suorittaa neljässä tohtoriohjelmassa, joiden kautta hakeminen tapahtuu. Jokainen tohtoriohjelma julkaisee sivuillaan hakuilmoituksen ohjeineen ennen haun avautumista.

Matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa koordinoidut ohjelmat

Biologian, maantieteen ja geologian tohtoriohjelma (BGG)

Eksaktien tieteiden tohtoriohjelma (EXACTUS)

Lääketieteellisessä tiedekunnassa koordinoidut ohjelmat

Lääketutkimuksen tohtoriohjelma (DRDP)

Turun kliininen tohtoriohjelma (TKT)

Tiedekunnan jatkokouluksen tutkimusalat

LUONNONTIETEELLINEN KOULUTUSALA

 • BIOTIETEET
  • Biologia / Biology (Biologian laitos)
  • Ympäristötiede / Environmental Science (Biologian laitos)
  • Biodiversiteettitutkimus / Biodiversity Research (Biodiversiteettiyksikkö)
 • KEMIALLISET JA FYSIKAALISET TIETEET
  • Fysiikka / Physics (Fysiikan ja tähtitieteen laitos)
  • Materiaalitiede / Materials Science (Fysiikan ja tähtitieteen laitos)
  • Teoreettinen fysiikka / Theoretical Physics (Fysiikan ja tähtitieteen laitos)
  • Tähtitiede / Astronomy (Fysiikan ja tähtitieteen laitos)
  • Kemia / Chemistry (Kemian laitos)
 • GEOTIETEET
  • Geologia / Geology (Maantieteen ja geologian laitos)
   • Geologia ja mineralogia / Geology and mineralogy
   • Maaperägeologia / Quaternary geology
  • Maantiede / Geography (MAAN) (Maantieteen ja geologian laitos)
   • Luonnonmaantiede / Physical geography
   • Ihmismaantiede / Human geography
   • Geoinformatiikka / Geoinformatics
   • Talousmaantiede / Economic geography
 • MATEMAATTISET TIETEET JA TILASTOTIETEET
  • Matematiikka / Mathematics (Matematiikan ja tilastotieteen laitos)
  • Sovellettu matematiikka / Applied Mathematics (Matematiikan ja tilastotieteen laitos)
  • Tilastotiede / Statistics (Matematiikan ja tilastotieteen laitos)
UTUGS tutkijakoulun hakuilmoitukset

UTUGS tutkijakoulun kaikki hakuilmoitukset

Ilmoitukset näkyvät vain hakuaikoina.

Hakuajat ja hakulomakkeet

Hakuaika tohtorikoulutukseen on kaksi kertaa vuodessa (maaliskuussa ja syyskuussa). Seuraavat tohtorikoulutuksen opiskeluoikeushaut ovat

 • 29.8.-16.9.2022. Päätöksistä ilmoitetaan 30.11.2022 mennessä. Opiskeluoikeus alkaa 1.1.2023
 • 1.3.-17.3.2023. Päätöksistä ilmoitetaan 31.5.2023 mennessä. Opiskeluoikeus alkaa 1.8.2023.

Hakeminen tapahtuu kunkin tohtoriohjelman omalla sähköisellä lomakkeella.

Hakuilmoitus, linkki hakulomakkeeseen sekä yksityiskohtaiset tohtoriohjelmakohtaiset hakuohjeet julkaistaan kunkin  tohtoriohjelman sivulla haun alkaessa. Tutustu huolellisesti tohtoriohjelman hakuohjeisiin ennen lomakkeen täyttämistä.
 
Hakemus tehdään sähköisesti, ja se koostuu tohtoriohjelman omasta hakulomakkeesta sekä vaadittavista liitteistä (ks. tohtoriohjelmakohtaiset vaadittavat liitteet kyseisen ohjelman hakuohjeista).
 
Kuka voi hakea

Tohtorintutkinnon opiskeluoikeutta Turun yliopiston matemaattis-luonnontieteellisestä tiedekunnasta voivat hakea henkilöt, jotka täyttävät yliopistolaissa (558/2009, 37§) tohtorintutkinnon suorittamiselle määritellyt kelpoisuusehdot sekä tiedekunnan tohtorintutkinnon suoritusoikeuden edellytykset.

Tohtoritutkinnon opiskeluoikeutta on kelpoinen hakemaan on henkilö, joka on suorittanut

 1. soveltuvan ylemmän korkeakoulututkinnon Suomessa
 2. soveltuvan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon Suomessa; tai
 3. soveltuvan ulkomaisen koulutuksen, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin.

 

Matemaattis-luonnontieteellisestä tiedekunnasta tohtoritutkinnon opiskeluoikeutta voi hakea, vaikka kelpoisuuden antava tutkinto olisi vähän kesken hakuajan päättyessä. Kelpoisuuden antavan tutkinnon tulee valmistua ja hakijan tulee toimittaa skannatut todistukset valmistuneesta tutkinnosta osoitteeseen sci-docstudies(a)utu.fi määräaikaan mennessä.

 • Valmistumisen ja todistusten toimittamisen määräaika syyskuun (29.8.-16.9.2022) haussa on 16.11.2022.

 • Valmistumisen ja todistusten toimittamisen määräaika maaliskuun (1.3.-17.3.2023) haussa on 31.7.2023.

Ennen hakua
 • Maaliskuun haussa edellytetään, että opiskeluoikeutta hakeva henkilö on ennen hakua neuvotellut tulevan ohjaajansa kanssa ohjausyhteistyöstä ja laatinut ohjaussuunnitelman. Ohjaussuunnitelmassa sovitaan ohjausjärjestelyistä: nimetään kaikki ohjaajat ja valvoja.
 • Syyskuun haussa useimmissa tohtoriohjelmissa edellytetään, kuten maaliskuun haussa, että hakija on neuvotellut ohjaajan kanssa ohjaussuunnitelmasta etukäteen. EXACTUS tohtoriohjelmaan voi syyskuun haussa hakea, vaikkei olisi neuvotellut ohjaajien kanssa etukäteen.
 • Huolehdi, että sinulla on tarvittavat asiakirjat todistuksistasi. Katso alla kohta Hyväksyttyjen hakijoiden tutkintotodistusten toimittaminen.
 • Valmistele hakemuksen liitteet. Katso kohta Hakemuksen liitteet alla.
 • Tarkastele rahoitusmahdollisuuksia tohtorikoulutuksellesi.
 • Lue huolellisesti tohtoriohjelmasi hakuohjeet ja hakujulistus.
Ohjaajat, valvoja ja väitöskirjatutkija

Ohjaajat

Jatko-opiskelijaksi hyväksymisen yhteydessä tutkinnon suorittajalle nimetään pääohjaaja, joka on työsuhteessa Turun yliopistoon ja toinen ohjaaja sekä mahdollisesti muita ohjaajia. Poikkeustapauksessa pääohjaajaksi voidaan nimetä henkilö, jolla ei ole työsuhdetta Turun yliopistoon. Tällöin edellytetään, että pääohjaaja on Turun yliopiston dosentti ja jatko-opiskelijalle nimetään myös toinen ohjaaja, jolla on työsuhde Turun yliopistoon. Pääohjaajan tulee aina olla vähintään dosentti ja muun ohjaajan tohtorin tutkinnon suorittanut.

Ohjaajan tehtäviin kuuluu mm:

 • ohjata väitöskirjatutkijaa jatko-opintojen suunnittelussa ja suorittamisessa,
 • ohjata väitöskirjatutkijaa tutkimustyön suunnittelussa ja suorittamisessa sekä väitöskirjan laatimisessa,
 • seurata ohjaussuunnitelman mukaisesti tutkimustyön ja jatko-opintojen etenemistä,
 • auttaa väitöskirjatutkijaa saamaan yhteyksiä muihin saman alan tutkijoihin ja tutkimuksen soveltajiin,
 • avustaa väitöskirjatutkijaa rahoituksen hakemisessa välittämällä tietoa rahoitusmahdollisuuksista,
 • pääohjaajan tulee antaa lausunto väitöskirjatutkijan aktiivisuudesta vuosittain vuosiraportoinnin yhteydessä,
 • käydä väitöskirjatutkijan kanssa vuosittain kehitys- ja urasuunnittelukeskustelu,
 • huolehtia, että vieraskieliselle väitöskirjalle tehdään tarvittaessa kieliasun tarkistus,
 • vastata väitöskirjatutkimuksen tarkastamisesta yliopiston hyväksymällä plagiaatintunnistusjärjestelmällä.

Valvoja

Jatko-opintojen valvojasta päätetään jatko-opiskelijaksi hyväksyttäessä. Valvojana toimii tiedekuntaan työsuhteessa oleva professori. Poikkeustapauksessa, jos sopivaa professoria ei ole käytettävissä, niin valvojaksi voidaan nimittää tenure track –polulla tasolla kaksi oleva apulaisprofessori (associate professor). Professori voi jatkaa valvojana toimimistaan jäädessään eläkkeelle, mutta emeritusprofessoria ei nimitetä eläköitymisen jälkeen valvojiksi. Valvojan tulee edustaa sitä laitosta/yksikköä, jonne tohtorikoulutettavan tutkimusala on kiinnitetty.

Valvoja voi toimia myös ohjaajana.

Valvojan tehtävänä on mm.:

 • seurata vuosittain tutkimustyön ja jatko-opintojen etenemistä yhteistyössä ohjaajan kanssa
 • vastata suoritettavan tutkinnon tieteellisestä tasosta
 • hyväksyä väitöskirjatutkijan ensimmäinen henkilökohtainen opintosuunnitelma sekä jatko-opintojen loppukokonaisuusanomus. Valvoja vastaa siitä, että väitöskirjatutkija saavuttaa tieteellisen jatkotutkinnon osaamistavoitteet jatko-opinnoilla ja väitöskirjatyöskentelyllä.
 • varmistaa, että väitöskirjan kokonaisuus vastaa väitöskirjalta vaadittavaa laajuutta
 • tehdä esitys väitöskirjan esitarkastajiksi, vastaväittäjäksi ja kustokseksi,
 • toimittaa tiedekunnalle ohjaajan, valvojan ja väitöskirjatutkijan hyväksymä lausunto, josta käy ilmi tekijän panos yhteisjulkaisuihin perustuvan väitöskirjan toteutuksessa. Lausunnosta pitää myös ilmetä, jos jotakin väitöskirjan osatyötä on aiemmin käytetty toisessa väitöskirjassa tai jos sen käyttöä toiseen väitöskirjaan suunnitellaan.
 • varmistaa, että väitöskirjan käsikirjoituksen lopulliseksi tarkoitettu versio toimitetaan tiedekuntaan samalla, kun työlle esitetään nimitettäväksi esitarkastajia,
 • varmistaa että väitöskirjan käsikirjoituksen lopulliseksi tarkoitettu versio toimitetaan tarkastajille heti tarkastajien määräämisen jälkeen väitöskirjatutkijan, ohjaajan tai valvojan toimesta,
 • varmistaa, että väitöskirjan käsikirjoitus toimitetaan vastaväittäjälle välittömästi vastaväittäjän määräämisen jälkeen väitöskirjatutkijan, ohjaajan tai valvojan toimesta,
 • auttaa selvittämään mahdollisia ristiriitatilanteita ohjauksessa.

Väitöskirjatutkija

Jatko-opintoja suorittavalla on ensisijainen vastuu opintojen etenemisestä. Väitöskirjatutkijan vastuut määritellään seuraavasti: 

 • Väitöskirjatutkija valmistautuu tapaamisiin huolellisesti ja noudattaa sovittuja aikatauluja.
 • Väitöskirjatutkija tekee jatko-opintonsa ohjaajan tuella, mutta itsenäisesti ja oma-aloitteisesti.
 • Väitöskirjatutkija suorittaa vuosittain sovitun määrän jatko-opintokursseja ja huolehtii niiden rekisteröinnistä.
 • Väitöskirjatutkija vastaa oman tutkimustyönsä etenemisestä ja siitä, että tiedottaa ohjaajalleen ja tohtoriohjelmalleen tutkimuksen edistymisestä vähintään sovitun raportointitiheyden mukaisesti ja sovitulla tavalla.
 • Väitöskirjatutkija tiedottaa ohjaajalle ja valvojalle (sekä seurantaryhmän jäsenille) kaikista muutoksista, jotka vaikuttavat huomattavasti työskentelyoloihin, työn edistymiseen tai sovitussa aikataulussa pysymiseen.
 • Väitöskirjatutkija palauttaa vuosittain seurantaraportin tohtoriohjelman edellyttämällä tavalla.
Hakemuksen liitteet

Sähköisen hakemuksen liitteenä tulee toimittaa skannattuna:

 1. Tutkintotodistukset ja opintosuoritusotteet

  • Mikäli hakija on suorittanut hakukelpoisuuden antavan aiemman tutkintonsa korkeakoulussa Suomessa, tulee hänen liittää sähköiseen hakulomakkeeseen skannatut alkuperäiset tutkintotodistukset, opintosuoritusotteet sekä muut valintaperusteisiin liittyvät opintotodistukset, joiden nojalla tohtorintutkinnon opiskeluoikeutta haetaan.

  • Mikäli hakija on suorittanut hakukelpoisuuden antavan aiemman tutkintonsa korkeakoulussa ulkomailla, tulee hänen liittää sähköiseen hakulomakkeeseen:

   • skannatut alkuperäiset tutkintotodistukset (sillä kielellä, jolla tutkinto on suoritettu)

   • skannatut alkuperäiset opintosuoritusotteet (sillä kielellä, jolla tutkinto on suoritettu)

   • skannatut alkuperäiset muut valintaperusteisiin liittyvät opintotodistukset, joiden nojalla tohtorintutkinnon opiskeluoikeutta haetaan.

   • Jos todistukset/opintosuoritusotteet eivät ole englannin-, suomen- tai ruotsinkielisiä, tulee toimittaa lisäksi virallinen käännös todistuksista/opintosuoritusotteista joillekin näistä kielistä. Viralliseksi käännökseksi katsotaan tutkinnon myöntäneen korkeakoulun antama käännös ja virallisen kääntäjän tekemä käännös. Englanninkielisen opintosuoritusotteen korvaa eurooppalaisen korkeakoulun myöntämä Diploma Supplement (DS), jos DS sisältää tiedot opintosuorituksista.

   • Niiden ulkomailla pohjatutkinnon suorittaneiden hakijoiden, joille päätetään myöntää opiskeluoikeus, tulee toimittaa joko alkuperäiset todistukset tai virallisesti oikeaksi todistetut kopiot todistuksista ja niiden käännöksistä Turun yliopistolle valintapäätöksessä annettujen ohjeiden mukaisesti. Jos valittu hakija ei toimita ohjeiden mukaisia todistuksia valintapäätöksessä annettuun määräaikaan mennessä, hän menettää opiskelupaikkansa. Ohjeet todistusten toimittamiseen ja maakohtaiset vaatimukset löytyvät täältä:

 2. Kielitaitotodistus (jos se vaaditaan, katso Kielitaitovaatimukset tohtorintutkinnon opiskeluoikeushaussa)

 3. Ohjaajien, valvojan ja hakijan allekirjoittama ohjaussuunnitelma.
 4. Ansioluettelo: Katso TENKin ohjeet tutkijan ansioluettelon kirjoittamiseksi
 5. Julkaisuluettelo: Ohjeet julkaisuluettelon laatimiseen suomeksi ja englanniksi.
 6. Tutkimussuunnitelma: Katso tohtoriohjelman sivuilta lisäohjeita tutkimussuunnitelman laatimisesta
 7. Tohtoriohjelmilla voi olla lisäksi omia vaatimuksia toimitettavista liitteistä. Katso lisätietoa näistä tohtoriohjelman www-sivulta.

 

Kielitaidon todentaminen

Väitöskirjatutkijalta edellytetään kykyä sujuvaan kommunikaatioon niin suullisesti kuin kirjallisesti englannin kielellä sekä opintojen ja tutkimuksen etenemisen että tiedeyhteisöön integroitumisen vuoksi.

Kielitaitovaatimukset tohtorintutkinnon opiskeluoikeushaussa

 

Hakemusten arviointi ja valintakriteerit

Tohtoriohjelma arvioi hakemukset hakuajan päätyttyä. Opiskelijaksi valitseminen tapahtuu hakemuksessa ja sen liitteissä esitettyjen tietojen perusteella. Tohtoriohjelma voi tarvittaessa käyttää hakemusten arviointiin ulkopuolisia asiantuntijoita sekä voi myös arvioida hakijan soveltuvuutta ja motivoituneisuutta haastattelemalla hakijan.

Tohtorintutkinnon suoritusoikeutta koskevien kelpoisuusehtojen lisäksi tohtorikoulutettavien valinnassa arviointi- ja valintaperusteina käytetään hakijan koulutuksellisia ja tutkimuksellisia ansioita, tutkimussuunnitelman laatua sekä hakemusasiakirjoista arvioitavaa tutkimuspotentiaalia. Valinnassa huomioidaan mm. hakijan motivaatio, ansiot sekä suoritetut opinnot ja pro gradun (tai vastaavan) arvosana. Välttämätön edellytys on, että väitöskirjatutkijalle voidaan nimittää vähintään kaksi ohjaajaa, jotka toteuttavat ohjaajalta edellytettävät laatuvaatimukset. Väitöskirjatutkijan tutkimusaiheen tulee sopia tiedekunnan ja sen ainelaitosten tutkimusprofiiliin.

Jatko-opiskelijaksi valittavalta edellytetään, että perustutkinnon syventävät opinnot on suoritettu vähintään hyvin tiedoin tai sitä vastaavalla tasolla. Muussa tapauksessa tai jos perustutkinnon ala poikkeaa jatko-opintojen tutkimusalasta, tietoja ja taitoja edellytetään täydennettäväksi ko. tason saavuttamiseksi.

Päätökset ja oikaisumenettely


Tohtoriohjelman arvion ja laitoksen lausunnon perusteella tiedekunnan varadekaani tekee päätöksen opiskeluoikeuksista. Päätöksistä ilmoitetaan hakijoille henkilökohtaisesti.

Opiskelijavalintaan tyytymätön voi pyytää siihen kirjallisesti oikaisua matemaattis-luonnontieteelliseltä tiedekunnalta 14 päivän kuluessa tulosten julkistamispäivästä. Perusteltu oikaisupyyntö tulee toimittaa kirjallisesti tiedekuntaan osoitteeseen:

Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta / Sanna Ranto
Tutkijanura
Päärakennus
20014 Turun yliopisto

tai sähköpostilla osoitteeseen sci-docstudies@utu.fi.

Hyväksyttyjen hakijoiden tutkintotodistusten tarkistaminen

Turun yliopisto tarkistaa tohtoritutkinnon opiskeluoikeuden saaneiden hakijoiden aikaisempien tutkintotodistusen aitouden:

 1. Mikäli hakija on suorittanut hakukelpoisuuden antavan aiemman tutkintonsa korkeakoulussa Suomessa, niin todistuksen varmentaminen tehdään Opintopolku-järjestelmässä ja tutkintotodistuksia ei tarvitse toimittaa paperisina kopioina.
 2. Ulkomailla pohjatutkinnon suorittaneiden hakijoiden, joille päätetään myöntää opiskeluoikeus, tulee toimittaa alkuperäiset kappaleet tai virallisesti oikeaksi todistetut kopiot todistuksista ja opintorekisteriotteesta ja tarvittaessa niiden käännöksistä Turun yliopistolle valintapäätöksessä annettujen ohjeiden mukaisesti. Jos todistuksia ei toimiteta pyydetyssä ajassa, niin hakija menettää opiskeluoikeuden.
Paikan vastaanottaminen ja ilmoittautuminen

Säilyttääksesi saamasi opiskelupaikan, sinun tulee ilmoittaa opiskelupaikan vastaanottamisesta hyväksymiskirjeessä ilmoitettuun määräaikaan mennessä.

Paikan vastaanotto on sitova, etkä voi muuttaa tai peruuttaa sitä myöhemmin. Kun otat opiskelupaikan vastaan, mahdollisuus ottaa opiskelupaikka jostakin muusta samana lukukautena alkavasta korkeakoulututkintoon johtavasta koulutuksesta peruuntuu (pois lukien Poliisiammattikorkeakoulu ja Högskolan på Åland). 

Opiskelupaikan vastaanottamisen jälkeen sinut kirjataan läsnä olevaksi opiskelijaksi Turun yliopiston opintorekisteriin seuraavalle lukukaudelle/lukuvuodelle. Kun opiskeluoikeutesi on rekisteröity, saat sähköpostiviestin, jossa on myös ohjeet Turun yliopiston UTU-käyttäjätunnusten hankkimiseen.

Jatkotutkintoa suorittava opiskelija on velvollinen ilmoittautumaan yliopistoon lukuvuosittain yliopiston ilmoittautumisohjeiden mukaisesti. Ainoastaan läsnä olevaksi ilmoittautunut voi osallistua opetukseen ja harjoittaa opintoja yliopistossa.

Otettuasi paikan vastaan Opintopolku-järjestelmässä, järjestelmä ohjaa sinut automaattisesti Oilikirjautumispalveluun.  Sinun ei kuitenkaan tarvitse ilmoittautua läsnäolevaksi opiskelijaksi Oilipalvelun kautta, vaan kaikki uudet tohtorikoulutettavat tullaan kirjaamaan automaattisesti läsnäolevaksi alkavaksi lukuvuodeksi/kaudeksi.

Ilmoittautuminen tieteelliseen jatkotutkintoon

Kun uusi opiskeluoikeutesi on tallennettu

UTU-käyttäjätunnus ja salasana

 

Lisätietoja

Kaikki hakuun liittyvät kysymykset voi lähettää osoitteeseen sci-docstudies@utu.fi

Tiedekunnan tohtorikoulutuksen yhteystiedot

Tietoa uudelle tohtorikoulutettavalle (englanniksi)