Oikeustieteen tohtoriohjelma - hakuohjeet

Oikeustieteen tohtoriohjelmaan on hakuaika kaksi kertaa vuodessa. Tohtoriohjelmaan valitaan vuosittain korkeintaan 15 uutta tohtorikoulutettavaa. Sähköinen hakulomake on avoinna hakuaikoina. Lisätietoa hakemisesta löytyy tutkijakoulun sivuilta. Hakujulistus ja tarkemmat hakuohjeet julkaistaan ennen jokaista hakua. Linkki hakujulistukseen löytyy alta.

Seuraava haku tohtoriohjelmaan järjestetään keväällä 1.-17.3.2023 (opinto-oikeus alkaa 1.8.2023).

Kevään 2023 haussa on avoinna myös kaksi enintään kolmen vuoden määräaikaista väitöskirjatutkijan tehtävää

Hakuilmoitus (kevään 2023 haku)

Oikeus suorittaa oikeustieteen tohtorin tutkinto

Oikeustieteellisen tiedekunnan dekaani myöntää hakemuksesta oikeustieteen tohtorin tutkinnon suoritusoikeuden. Tohtoriohjelman johtoryhmä tekee dekaanille ehdotuksen suoritusoikeuden myöntämisestä.

Dekaani myöntää Suomessa oikeustieteen kandidaatin, oikeustieteen maisterin, kansainvälisen ja vertailevan oikeustieteen maisterin tai oikeustieteen lisensiaatin tutkinnon suorittaneelle tai Turun yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa valtiotieteiden maisterin tutkinnon suorittaneelle suoritusoikeuden, jos hän katsoo, että hakijalla on riittävät valmiudet tutkinnon suorittamiseen.

Oikeustieteen kandidaatin ja oikeustieteen maisterin tutkintoon verrattavan ulkomaisen oikeustieteellisen tutkinnon suorittaneelta sekä muun kotimaisen tai ulkomaisen ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneelta edellytetään edellä mainittujen edellytysten lisäksi, että hakija voi osoittaa, että hänen suorittamansa tutkinto antaa valmiudet osallistua oikeustieteelliseen tohtorikoulutukseen ja hänellä on riittävä kielitaito osallistua annettavaan jatkokoulutukseen. Muun kuin oikeustieteen kandidaatin ja maisterin tutkintoon verrattavan oikeustieteellisen tutkinnon suorittaneelle suoritusoikeus myönnetään vain painavista syistä.

Hakuprosessi ja hakuajat

Katso ohjeet Tutkijakoulun haku-sivustolta ja oikeustieteen tohtoriohjelman hakujulistus.

Jatkotutkinnon suoritusoikeutta hakevan on ennen hakemuksen jättämistä neuvoteltava henkilökohtaiseksi työnohjaajaksi esitettävän henkilön tai henkilöiden kanssa. Hakijan tulee esittää ohjaajaksi esitettävälle henkilölle alustava tutkimus- ja jatkokoulutussuunnitelma, joita hän tarvittaessa täydentää käymiensä neuvottelujen perusteella. Hakemukseen on liitettävä vähintään yhden tiedekunnan kriteerit täyttävän ohjaajan suostumus työnohjaajan tehtävään.

Tohtorintutkinnon suoritusoikeutta oikeustieteellisessä tiedekunnassa haetaan täyttämällä sähköinen hakulomake Turun yliopiston sähköisessä järjestelmässä ja liittämällä sähköiseen lomakkeeseen kaikki vaaditut liitteet hakuajan päättymiseen mennessä. Linkki sähköiseen hakulomakkeeseen julkaistaan tällä sivulla viimeistään hakuajan alkaessa.

Haku on kaksi kertaa vuodessa yleensä maaliskuun ja syyskuun alkupuolella.

Kaikille hakijoille ilmoitetaan päätöksistä henkilökohtaisesti. Hyväksytyn hakijan tulee ilmoittaa kirjallisesti opiskelupaikan vastaanottamisesta. Jos opiskelijaksi hyväksytty ei tee ilmoitusta mainittuun määräaikaan mennessä, hän menettää opiskelupaikkansa.

Kielitaidon todentaminen

Tohtorikoulutettavalta edellytetään kykyä sujuvaan kommunikaatioon niin suullisesti kuin kirjallisesti englannin kielellä sekä opintojen ja tutkimuksen etenemisen että tiedeyhteisöön integroitumisen vuoksi. Opiskeluoikeushaun yhteydessä hakijan tulee osoittaa kielitaitonsa.

Kielitaitovaatimukset tohtorintutkinnon opiskeluoikeushaussa

Kielitaito katsotaan riittäväksi, eikä kielitestiä vaadita, jos hakija

 • on suorittanut toisen asteen koulutuksen Suomessa
 • on suorittanut toisen asteen koulutuksen englanniksi Australiassa, Kanadassa, Irlannissa, Iso-Britanniassa, Uudessa-Seelannissa tai Yhdysvalloissa
 • on suorittanut korkeakoulututkinnon suomalaisessa yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa
 • on suorittanut korkeakoulututkinnon englanniksi EU/EEA-maassa, Australiassa, Kanadassa, Iso-Britanniassa, Sveitsissä, Uudessa-Seelannissa tai Yhdysvalloissa.

Muita tapoja kielitaidon osoittamiseen ei hyväksytä.

Huom! Kielitestin tuloksen täytyy olla saapunut Turun yliopistoon testin järjestäjän lähettämänä hakuajan päättymiseen mennessä. Kielitestin tekemiseen liittyvät järjestelyt ovat hakijan vastuulla.

Turun ylipiston TOEFL-kielitestin koodi (institution code) on 9701.

Hakuasiakirjojen kuvaus

Hakemista varten hakijan tulee valmistella seuraavat dokumentit ja liittää ne sähköisesti hakemukseensa:

 1. Väitöskirjan tutkimussuunnitelma tiedekunnan antaman ohjeen mukaan. Ohjeissa annettua enimmäispituutta ei tule ylittää. Liittämällä hakemukseensa tutkimussuunnitelman hakija hyväksyy tutkimussuunnitelman tarkastamisen Turnitin Originality Check -järjestelmällä (sähköinen plagiaatintunnistusjärjestelmä).
   
 2. Ansioluettelo (CV) TENK:n ohjeiden mukaisesti laadittuna: https://tenk.fi/fi/ohjeet-ja-aineistot/tutkijan-ansioluettelomalli
   
 3. Väitöskirjan ohjaajaksi esitettävien henkilöiden suostumus
  Pyydä ohjaajaa lähettämään suostumus suoraan tohtoriohjelmalle s-postitse lawpostgraduate@utu.fi

  Hän voi lähettää allekirjoitetun lomakkeen s-postin liitteenä tai kopioda suostumustekstin s-postin viestikenttään ja lähettää suostumuksen utu-osoitteestaan
   
 4. Jatko-opintosuunnitelma
   
 5. Tutkintotodistukset ja opintosuoritusotteet.

  Mikäli hakija on suorittanut hakukelpoisuuden antavan aikaisemman tutkintonsa korkeakoulussa Suomessa, tulee hänen liittää sähköiseen hakulomakkeeseen skannatut alkuperäiset tutkintotodistukset, opintosuoritusotteet sekä muut valintaperusteisiin liittyvät opintotodistukset, joiden nojalla tohtorintutkinnon opinto-oikeutta haetaan.

  Mikäli hakija on suorittanut hakukelpoisuuden antavan aiemman tutkintonsa korkeakoulussa ulkomailla, tulee hänen liittää sähköiseen hakulomakkeeseen skannatut alkuperäiset tutkintotodistukset (sillä kielellä, jolla tutkinto on suoritettu), opintosuoritusotteet sekä muut valintaperusteisiin liittyvät opintotodistukset, joiden nojalla tohtorintutkinnon suoritusoikeutta haetaan. Jos todistukset eivät ole englannin-, suomen- tai ruotsinkielisiä, tulee toimittaa virallinen käännös joillekin näistä kielistä. Viralliseksi käännökseksi katsotaan tutkinnon myöntäneen korkeakoulun antama käännös ja virallisen kääntäjän tekemä käännös. Englanninkielisen opintosuoritusotteen korvaa eurooppalaisen korkeakoulun myöntämä Diploma Supplement (DS), jos DS sisältää tiedot opintosuorituksista.

  Niiden ulkomailla pohjatutkinnon suorittaneiden hakijoiden, joille päätetään myöntää opiskeluoikeus, tulee toimittaa joko alkuperäiset todistukset tai virallisesti oikeaksi todistetut kopiot todistuksista ja niiden käännöksistä Turun yliopistolle valintapäätöksessä annettujen ohjeiden mukaisesti. Jos valittu hakija ei toimita ohjeiden mukaisia todistuksia valintapäätöksessä annettuun määräaikaan mennessä, hän menettää opiskelupaikkansa. Katso ohjeet todistusten toimittamiseen ja maakohtaiset vaatimukset.
 6. Mahdollinen skannattu todistus kielitestituloksesta. Katso tarkemmat oikeustieteen tohtoriohjelman kielitaitoa koskevat vaatimukset ja ohjeet kielitaidon osoittamisesta kohdasta Kielitaidon todentaminen.

 

Valinnan perusteet

Arvioitaessa jatkotutkinto-oikeutta hakeneen valmiuksia suorittaa tutkinto otetaan huomioon seuraavat seikat

 • tutkimussuunnitelman tieteellinen kiinnostavuus, mielekkyys, toteuttamiskelpoisuus, ja tutkimussuunnitelmassa osoitettu riittävän laaja-alainen perehtyneisyys teemaa koskevaan tutkimukseen
 • tutkimushankkeen liityntä tiedekunnan tutkimuksellisiin painopistealueisiin,
 • aiemmat oikeustieteelliset opinnot, niiden sisältö ja vaativuustaso, jos hakija on suorittanut muun kuin ylemmän oikeustieteellisen korkeakoulututkinnon,
 • mahdolliset julkaisut,
 • ylempään korkeakoulututkintoon ja mahdolliseen oikeudelliseen jatkotutkintoon kuuluneen kirjallisen lopputyön ansiot ja arvosana ja
 • tarvittaessa selvitys kielitaidosta.

Tohtorikoulutettavan työsuhteisen tehtävän valinnan keskeisinä kriteereinä ovat:

 • Hakijan jatkokoulutuskelpoisuus (mm. opintomenestys, mahdolliset tieteelliset ansiot, opintojen ja tutkimuksen tähänastinen etenemisnopeus)
 • Tutkimussuunnitelman laatu ja toteuttamiskelpoisuus.

Valinnassa otetaan huomioon valintakriteerit kokonaisuutena, sillä hakijat voivat olla hyvin eri vaiheissa väitöskirjaprosessiaan. Hakijan muu väitöskirjatyöhön saama rahoitus huomioidaan tohtorikoulutettavan tehtävän pituutta määritettäessä.

 

Yhteystiedot

lawpostgraduate@utu.fi

 

Päätökset UTUGS-rahoitteisista tehtävistä

Syksyn 2022 haussa valituiksi tulivat:

Alitalo, Oona (1.1.2023–31.12.2026, aloitus sopimuksen mukaan)
Hannonen, Jasmin (1.1.2023–31.12.2026, aloitus sopimuksen mukaan)
Manteghi, Maryna (1.1.–30.11.2022, 11 kk, aloitus sopimuksen mukaan)

Varalla:
1. Aalto, Juho
2. Nikoleishvili, Karlo
3. Dergacheva, Yulia
4. Laurikainen-Klami, Rosanna (Helmi)

Varasijalista on voimassa 31.12.2023 saakka. Varasijapaikka toteutuu, jos joku väitöskirjatutkija peruu oman paikkansa tai osan siitä vuodelle 2023.
 

Syksyn 2021 haussa tohtorikoulutettavan tehtäviin oikeustieteen tohtoriohjelmassa nimitettiin:

Auranen, Maiju: 1.1.2022 – 31.5.2025
Hannonen, Jani: 1.7.2022 – 31.12.2025
Kytölä, Marika: 1.1.2022 – 30.6.2022
Vilenius, Sonja: 1.1.2022 – 31.12.2023