Oikeustieteen tohtoriohjelma - hakuohjeet

Oikeustieteen tohtoriohjelmaan on hakuaika kaksi kertaa vuodessa.  Lisätietoa hakemisesta löytyy tutkijakoulun sivuilta. Hakujulistus ja tarkemmat hakuohjeet julkaistaan ennen jokaista hakua. 

Lukuvuonna 2024-2025 hakuajat ovat

 • 28.8.-13.9.2024
 • 3.3.-14.3.2025

Hakuilmoitus, syksy 2024

Oikeus suorittaa oikeustieteen tohtorin tutkinto

Oikeustieteellisen tiedekunnan dekaani myöntää hakemuksesta oikeustieteen tohtorin tutkinnon suoritusoikeuden. Tohtoriohjelman johtoryhmä tekee dekaanille ehdotuksen suoritusoikeuden myöntämisestä.

Dekaani myöntää Suomessa oikeustieteen kandidaatin, oikeustieteen maisterin, kansainvälisen ja vertailevan oikeustieteen maisterin tai oikeustieteen lisensiaatin tutkinnon suorittaneelle tai Turun yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa valtiotieteiden maisterin tutkinnon suorittaneelle suoritusoikeuden, jos hän katsoo, että hakijalla on riittävät valmiudet tutkinnon suorittamiseen.

Oikeustieteen kandidaatin ja oikeustieteen maisterin tutkintoon verrattavan ulkomaisen oikeustieteellisen tutkinnon suorittaneelta sekä muun kotimaisen tai ulkomaisen ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneelta edellytetään edellä mainittujen edellytysten lisäksi, että hakija voi osoittaa, että hänen suorittamansa tutkinto antaa valmiudet osallistua oikeustieteelliseen tohtorikoulutukseen ja hänellä on riittävä kielitaito osallistua annettavaan jatkokoulutukseen. Muun kuin oikeustieteen kandidaatin ja maisterin tutkintoon verrattavan oikeustieteellisen tutkinnon suorittaneelle suoritusoikeus myönnetään vain painavista syistä.

Hakuprosessi ja hakuajat

Katso ohjeet Tutkijakoulun haku-sivustolta ja oikeustieteen tohtoriohjelman hakujulistus.

Jatkotutkinnon suoritusoikeutta hakevan on ennen hakemuksen jättämistä neuvoteltava henkilökohtaiseksi työnohjaajaksi esitettävän henkilön tai henkilöiden kanssa. Hakijan tulee esittää ohjaajaksi esitettävälle henkilölle alustava tutkimus- ja jatkokoulutussuunnitelma, joita hän tarvittaessa täydentää käymiensä neuvottelujen perusteella. Hakemukseen on liitettävä vähintään yhden tiedekunnan kriteerit täyttävän ohjaajan suostumus työnohjaajan tehtävään.

Tohtorintutkinnon suoritusoikeutta oikeustieteellisessä tiedekunnassa haetaan täyttämällä sähköinen hakulomake ja liittämällä sähköiseen lomakkeeseen kaikki vaaditut liitteet hakuajan päättymiseen mennessä. Linkki sähköiseen hakulomakkeeseen julkaistaan tällä sivulla viimeistään hakuajan alkaessa.

Haku on kaksi kertaa vuodessa yleensä maaliskuun ja syyskuun alkupuolella.

Kaikille hakijoille ilmoitetaan päätöksistä henkilökohtaisesti. Hyväksytyn hakijan tulee ilmoittaa kirjallisesti opiskelupaikan vastaanottamisesta. Jos opiskelijaksi hyväksytty ei tee ilmoitusta mainittuun määräaikaan mennessä, hän menettää opiskelupaikkansa.

Kielitaidon todentaminen

Tohtorikoulutettavalta edellytetään kykyä sujuvaan kommunikaatioon niin suullisesti kuin kirjallisesti englannin kielellä sekä opintojen ja tutkimuksen etenemisen että tiedeyhteisöön integroitumisen vuoksi. Opiskeluoikeushaun yhteydessä hakijan tulee osoittaa kielitaitonsa.

Oikeustieteen tohtoriohjelmassa noudatetaan Turun yliopiston yhteisiä kielitaitovaatimuksia:

Kielitaitovaatimukset tohtorintutkinnon opiskeluoikeushaussa

Huom! Kielitestin tuloksen täytyy olla saapunut Turun yliopistoon testin järjestäjän lähettämänä hakuajan päättymiseen mennessä. Kielitestin tekemiseen liittyvät järjestelyt ovat hakijan vastuulla.

Turun ylipiston TOEFL-kielitestin koodi (institution code) on 9701.

Hakuasiakirjojen kuvaus

Hakemista varten hakijan tulee valmistella seuraavat dokumentit ja liittää ne sähköisesti hakemukseensa:

 1. Väitöskirjan tutkimussuunnitelma tiedekunnan antaman ohjeen mukaan. Ohjeissa annettua enimmäispituutta ei tule ylittää. Liittämällä hakemukseensa tutkimussuunnitelman hakija hyväksyy tutkimussuunnitelman tarkastamisen Turnitin Originality Check -järjestelmällä (sähköinen plagiaatintunnistusjärjestelmä). Tekoälyn käyttämisestä apuna tutkimussuunnitelman teossa tulee ilmoittaa selkeästi tutkimussuunnitelmassa. Tutkimussuunnitelman voi laatia suomeksi tai englanniksi.
   
 2. Ansioluettelo (CV) TENK:n ohjeiden mukaisesti laadittuna: https://tenk.fi/fi/ohjeet-ja-aineistot/tutkijan-ansioluettelomalli
  Ansioluettelon tulee sisältää julkaisuluettelo.
   
 3. Väitöskirjan ohjaajaksi esitettävien henkilöiden suostumus
  Hakijan tulee pyytää ohjaajaa lähettämään suostumus suoraan tohtoriohjelmalle s-postitse lawpostgraduate@utu.fi

  Ohjaaja voi lähettää allekirjoitetun lomakkeen s-postin liitteenä tai kopioda suostumustekstin s-postin viestikenttään ja lähettää suostumuksen utu-osoitteestaan.
   
 4. Tutkintotodistukset ja opintosuoritusotteet.

  Mikäli hakija on suorittanut hakukelpoisuuden antavan aikaisemman tutkintonsa korkeakoulussa Suomessa, tulee hänen liittää sähköiseen hakulomakkeeseen skannatut alkuperäiset tutkintotodistukset, opintosuoritusotteet sekä muut valintaperusteisiin liittyvät opintotodistukset, joiden nojalla tohtorintutkinnon opinto-oikeutta haetaan.

  Mikäli hakija on suorittanut hakukelpoisuuden antavan aiemman tutkintonsa korkeakoulussa ulkomailla, tulee hänen liittää sähköiseen hakulomakkeeseen skannatut alkuperäiset tutkintotodistukset (sillä kielellä, jolla tutkinto on suoritettu), opintosuoritusotteet sekä muut valintaperusteisiin liittyvät opintotodistukset, joiden nojalla tohtorintutkinnon suoritusoikeutta haetaan.

  Jos todistukset eivät ole englannin-, suomen- tai ruotsinkielisiä, tulee toimittaa virallinen käännös joillekin näistä kielistä. Viralliseksi käännökseksi katsotaan tutkinnon myöntäneen korkeakoulun antama käännös ja virallisen kääntäjän tekemä käännös. Englanninkielisen opintosuoritusotteen korvaa eurooppalaisen korkeakoulun myöntämä Diploma Supplement (DS), jos DS sisältää tiedot opintosuorituksista. https://education.ec.europa.eu/education-levels/higher-education/inclusive-and-connected-higher-education/diploma-supplement

  Niiden ulkomailla pohjatutkinnon suorittaneiden hakijoiden, joille päätetään myöntää opiskeluoikeus, tulee toimittaa joko alkuperäiset todistukset tai virallisesti oikeaksi todistetut kopiot todistuksista ja niiden käännöksistä Turun yliopistolle valintapäätöksessä annettujen ohjeiden mukaisesti. Jos valittu hakija ei toimita ohjeiden mukaisia todistuksia valintapäätöksessä annettuun määräaikaan mennessä, hän menettää opiskelupaikkansa. Katso ohjeet todistusten toimittamiseen ja maakohtaiset vaatimukset.
   
 5. Mahdollinen skannattu todistus kielitestituloksesta. Katso tarkemmat kielitaitoa koskevat vaatimukset ja ohjeet
  https://www.utu.fi/fi/tutkimus/tutkijakoulu/haku/kielivaatimukset   

  • Jos hakijan tulee todentaa kielitaito kielitestillä, niin hakemuksen liitteeksi tulee skannattu todistus suoritetusta kielitestistä.
   
 6. Kopio voimassa olevasta passista

  Hakemukseen liitetään kopio voimassa olevasta passista tai virallisesta kuvallisesta henkilöllisyystodistuksesta, josta käy ilmi kansalaisuus. Jos hakijalla on suomalainen henkilötunnus ja hän on merkinnyt henkilötunnuksensa hakulomakkeeseen, ei passikopiota tarvitse liittää hakemukseen.
Valinnan perusteet

Arvioitaessa jatkotutkinto-oikeutta hakeneen valmiuksia suorittaa tutkinto otetaan huomioon 

 • hakijan tutkimussuunnitelman tieteellinen kiinnostavuus, mielekkyys, toteuttamiskelpoisuus, 
 • hakijan tutkimussuunnitelmassa osoitettu riittävän laaja-alainen perehtyneisyys teemaa koskevaan tutkimukseen ja metodologiaan,
 • hakijan mahdolliset tieteelliset julkaisut,
 • hakijan ylempään korkeakoulututkintoon ja mahdolliseen oikeudelliseen jatkotutkintoon kuuluneen kirjallisen lopputyön ansiot ja arvosana ja opintomenestys muutoin,
 • hakijan aiemmat oikeustieteelliset opinnot, niiden sisältö ja vaativuustaso, jos hakija on suorittanut muun kuin ylemmän oikeustieteellisen korkeakoulututkinnon,
 • tutkimushankkeen liityntä tiedekunnan tutkimuksellisiin painopistealueisiin, ja
 • hakijan muut ansiot kuten releventti ammatillinen kokemus.

Väitöskirjatutkijan työsuhteisen tehtävän valinnan keskeisinä kriteereinä ovat:

 • Tutkimussuunnitelman laatu ja toteuttamiskelpoisuus
 • Hakijan jatkokoulutuskelpoisuus (mm. opintomenestys, mahdolliset tieteelliset ansiot, opintojen ja tutkimuksen tähänastinen etenemisnopeus)

Valinnassa otetaan huomioon valintakriteerit kokonaisuutena, sillä hakijat voivat olla hyvin eri vaiheissa väitöskirjaprosessiaan. Hakijan muu väitöskirjatyöhön saama rahoitus huomioidaan väitöskirjatutkijan tehtävän pituutta määritettäessä.

 

Yhteystiedot

lawpostgraduate@utu.fi

 

Päätökset UTUGS-rahoitteisista tehtävistä

Syksyn 2022 haussa valituiksi tulivat:

Alitalo, Oona (1.1.2023–31.12.2026, aloitus sopimuksen mukaan)
Hannonen, Jasmin (1.1.2023–31.12.2026, aloitus sopimuksen mukaan)
Manteghi, Maryna (1.1.–30.11.2022, 11 kk, aloitus sopimuksen mukaan)

Varalla:
1. Aalto, Juho
2. Nikoleishvili, Karlo
3. Dergacheva, Yulia
4. Laurikainen-Klami, Rosanna (Helmi)

Varasijalista on voimassa 31.12.2023 saakka. Varasijapaikka toteutuu, jos joku väitöskirjatutkija peruu oman paikkansa tai osan siitä vuodelle 2023.
 

Syksyn 2021 haussa tohtorikoulutettavan tehtäviin oikeustieteen tohtoriohjelmassa nimitettiin:

Auranen, Maiju: 1.1.2022 – 31.5.2025
Hannonen, Jani: 1.7.2022 – 31.12.2025
Kytölä, Marika: 1.1.2022 – 30.6.2022
Vilenius, Sonja: 1.1.2022 – 31.12.2023