Tutkimuksen huiput

Turun yliopisto on tieteellisesti vahva monialainen yliopisto, jossa uusia tutkimuksellisia avauksia etsitään erityisesti tieteenalojen rajapinnoilta ja tieteidenvälisestä tutkimuksesta. Tälle sivulle on koottu Turun yliopistossa vaikuttavat akateemikot ja akatemiaprofessorit sekä tutkimuksen lippulaivat, huippuyksiköt ja ERC-hankkeet.

Turun yliopiston tieteen akateemikot

Tasavallan presidentti myöntää Suomen Akatemian esityksestä tieteen akateemikon arvonimen erittäin ansioituneelle kotimaiselle tai ulkomaiselle tieteenharjoittajalle. Akateemikon arvonimi voi olla samanaikaisesti enintään kuudellatoista kotimaisella tieteenharjoittajalla.

Eva-Mari Aro

Eva-Mari Aro on kasvimolekyylibiologisen tutkimuksen pioneereja maassamme. Hän on omalla toiminnallaan luonut uuden vahvuusalueen suomalaiseen biologian alan tutkimukseen. Aro on kansainvälisesti erittäin tunnettu; hänen johtamastaan laboratoriosta on kehittynyt yksi kansainvälisesti arvostetuimmista fotosynteesitutkimuksen keskuksista. Viime vuosina Aron ryhmä on keskittynyt tutkimaan, miten fotosynteesikoneisto saadaan valjastettua tuottamaan puhdasta hiilidioksidituotoltaan neutraalia energiaa ihmiskunnalle. Tutkimus voi johtaa käänteentekevään läpimurtoon bioenergian tuotannossa.

Kaisa Häkkinen

Kaisa Häkkisen tutkimusaloja ovat suomen kielen historia ja kehitys, äänne- ja muotorakenne, suomen kielen sanahistoria, etymologia ja kielentutkimuksen oppihistoria. Häkkinen on tunnettu erityisesti etymologisista ja sanahistoriallisista tutkimuksistaan. 2000-luvulla hän on perehtynyt erityisesti vanhaan kirjakieleen ja Agricolan kielen tutkimukseen. Häkkisen tieteellinen tuotanto on erittäin laadukasta ja vaikuttavaa, ja hän on tieteellisen työnsä ohella tuonut tutkimusalansa tuloksia monipuolisesti esille laajemmalle yleisölle.

Sirpa Jalkanen

Sirpa Jalkanen on maailman johtavia tutkijoita ihmisen immuunipuolustusjärjestelmän lymfosyyttien liikkumismekanismien tutkimisessa. Hänen merkittävimpiin tutkimussaavutuksiinsa kuuluu uusien haitallisista tulehduksista ja syövän leviämisestä vastuussa olevien ”liikennemolekyylien” löytäminen ja karakterisointi. Jalkasen tutkimusryhmä on tehnyt uraauurtavia tuloksia ja innovatiivisia havaintoja, jotka ovat mullistaneet käsityksiä immunologiasta ja verisuonibiologiasta. Tutkimus on korkean riskin - korkean tuoton tutkimusta, jolla on mahdollisuudet tuottaa merkittäviä tuloksia vaikeiden tulehdussairauksien hoitoon sekä syövän leviämisen ehkäisyyn.

Arto Salomaa

Arto Salomaa on tehnyt matemaattiseen logiikkaan pohjautuvaa tieteellistä työtä, joka keskittyy formaaleihin kieliin ja automaattien teoriaan. Hän on ollut luomassa muun muassa DNA-laskennan teoriaa. Salomaa kiinnostui 1960-luvulla tietokoneiden tarjoamista matemaattisista haasteista. Hänen tutkimusalaansa on tietotekniikan matemaattinen teoria, jossa hän on keskittynyt muun muassa kryptografian ja DNA-laskennan teorian luomiseen. Hän on yksi tärkeimmistä automaattien ja formaalisten kielten teorian kehittäjistä. Salomaa toimi Turun yliopiston matematiikan professorina vuosina 1966–1998.

Turun yliopiston akatemiaprofessorit

Akatemiaprofessoriksi voidaan nimittää etevä tutkija, joka edistää tutkimusta oman tieteenalansa piirissä. Tehtävä on tarkoitettu määräaikaiseen täysipäiväiseen tutkimustyöhön. Akatemiaprofessori toteuttaa omaa tutkimussuunnitelmaansa, johtaa tutkimusryhmänsä työtä ja antaa ohjausta nuorille tieteenharjoittajille.

Olli Raitakari

Olli Raitakari (akatemiaprofessuuri 2019 - 2023) tutkii, onko vanhempien altistuminen tietyille riskitekijöille, kuten tupakansavu, ympäristömyrkyt ja psykososiaalinen stressi, yhteydessä jälkeläisten terveyteen epigeneettisten mekanismien välityksellä. Tämän selvittämiseksi hän tekee laajan epidemiologisen kolme sukupolvea kattavan tutkimuksen, johon kutsutaan mukaan kansallisen lasten sepelvaltimotaudin riskitekijät eli LASERI-tutkimukseen aikaisemmin osallistuneita tutkimushenkilöitä sekä heidän lapsiaan ja vanhempiaan. Projektissa tutkitaan, onko vanhempien altistuminen yhteydessä jälkikasvun kardio-metaboliseen profiiliin, kognitiivisiin toimintoihin ja psykologiseen hyvinvointiin. Hankkeessa kerätään seerumi-, veri- ja sukusolunäytteitä, joista mitataan epigeneettisiä biomarkkereita. Näiden avulla pyritään selvittämään mekanismeja, joiden avulla sukupolvien välinen epigeneettinen periytyminen tapahtuu.Raitakari on toiminut akatemiaprofessorina myös vuosina 2012–2016.

Tutkimuksen lippulaivat

Suomen Akatemian Lippulaivaohjelma tukee korkeatasoista tutkimusta ja siitä kumpuavaa laajaa taloudellista ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Turun yliopisto johtaa kahta tutkimuksen lippulaivaa.

Eriarvoisuuden, interventioiden ja uuden hyvinvointiyhteiskunnan lippulaivahanke INVEST

INVEST keskittyy yhteiskunnallisen eriarvoisuuden vähentämiseen ja hyvinvointivaltion uudistamiseen. Lasten, nuorten ja nuorten aikuisten hyvinvointia parannetaan uusia interventioita kehittämällä. Lippulaivalle on myönnetty rahoitusta vuosille 2019–2026.

Suomen Akatemian lippulaivahanketta johtaa sosiologian professori Jani Erola.

Lisätietoa INVEST-lippulaivasta

Immuunijärjestelmän innovaatiokeskus lääketieteen ja talouskasvun moottorina -lippulaivahanke InFLAMES

InFLAMES tähtää uusien lääkekehityskohteiden tunnistamiseen ja varsinaiseen lääkekehitykseen yhdessä biotekniikka- ja lääkeyritysten kanssa. InFLAMES edistää myös diagnostiikkaa, jotta kullekin potilaalle voitaisiin räätälöidä sopivat täsmähoidot. Lippulaivalle on myönnetty rahoitusta vuosille 2020–2023.

Turun yliopiston ja Åbo Akademin yhteistä Suomen Akatemian lippulaivahanketta johtaa professori, akateemikko Sirpa Jalkanen.

Lisätietoa InFLAMES-lippulaivan sivuilla.

Lisäksi Turun yliopisto on mukana kahdessa tutkimuksen lippulaivassa.

Digitaaliset vedet -lippulaiva DIWA

DIWA-lippulaivan tavoitteena on kehittyä vesialan huippututkimuskeskittymäksi, joka tutkimustuloksillaan tukee päätöksentekoa ja pohjustaa seuraavaa vallankumousta vesialalla – digitaalisesti. Lippulaivalle on myönnetty rahoitusta vuosille 2024–2028. Professori Petteri Alho maantieteen ja geologian laitokselta toimii DIWA-lippulaivan varajohtajana ja on Turun yliopiston vastaava johtaja Oulun yliopiston johtamassa lippulaivassa.

Koulutus tulevaisuutta varten EDUCA

EDUCA-lippulaiva yhdistää kasvatustieteen, psykologian, oppimisanalytiikan, sosiologian ja taloustieteen asiantuntemuksen koulutussektorin tutkimukseen ja kehittämistyöhön. Lippulaivalle on myönnetty rahoitusta vuosille 2024–2028. Oppimisanalytiikan tutkimusinstituutin professori Mikko-Jussi Laakso on Turun yliopiston vastaava johtaja EDUCA-lippulaivassa, jota johtaa Jyväskylän yliopisto.

Tutkimuksen huippuyksiköt

Suomen Akatemian huippuyksikköohjelmat ovat suomalaisen tutkimuksen menestystarinoita. Tutkimuksen huippuyksiköt kuuluvat oman tieteenalansa kansainväliseen kärkeen. Turun yliopisto johtaa yhtä tutkimuksen huippuyksikköä.

Solumekaniikka biologisten esteiden toiminnassa: Voimien ja signaalien integraatio molekyylitasolta kudostasolle

Professori Johanna Ivaska johtaa huippuyksikköä, jonka aihe on ”Solumekaniikka biologisten esteiden toiminnassa: Voimien ja signaalien integraatio molekyylitasolta kudostasolle”. Yksikkö on valittu Suomen Akatemian huippuyksikköohjelmaan kaudelle 2022–2029.

Lisäksi Turun yliopisto on mukana viidessä Suomen Akatemian huippuyksikössä.

Pelikulttuurien tutkimuksen huippuyksikkö

Digitaalisen kulttuurin professori Jaakko Suominen toimii tutkimusryhmän johtajana Tampereen yliopiston hypermedian professorin Frans Mäyrän koordinoimassa pelikulttuurien tutkimuksen huippuyksikössä. Yksikkö on valittu Suomen Akatemian huippuyksikköohjelmaan kaudelle 2018–2025.

Kestävän avaruustieteen ja -tekniikan huippuyksikkö

Avaruusfysiikan professori Rami Vainio toimii tutkimusryhmän johtajana Helsingin yliopiston avaruusfysiikan professorin Minna Palmrothin koordinoimassa kestävän avaruustieteen ja -tekniikan huippuyksikössä. Yksikkö on valittu Suomen Akatemian huippuyksikköohjelmaan kaudelle 2018–2025.

Oppimisen dynamiikan ja interventiotutkimuksen huippuyksikkö

Apulaisprofessori Riikka Korja toimii tutkimusryhmän johtajana Jyväskylän yliopiston professori Paavo Leppäsen koordinoimassa oppimisen dynamiikan ja interventiotutkimuksen huippuyksikössä. Yksikkö on valittu Suomen Akatemian huippuyksikköohjelmaan kaudelle 2022–2029.

Satunnaisuuden ja rakenteiden huippuyksikkö

Dosentti ja akatemiatutkija Kaisa Matomäki toimii tutkimusryhmän johtajana Helsingin yliopiston professori Eero Saksmanin koordinoimassa satunnaisuuden ja rakenteiden huippuyksikössä. Yksikkö on valittu Suomen Akatemian huippuyksikköohjelmaan kaudelle 2022–2029.

 

Mikrobilääkeresistenssin tutkimuksen monitieteinen huippuyksikkö

Apulaisprofessori Teppo Hiltunen toimii tutkimusryhmän johtajana Helsingin yliopiston professori Marko Virran koordinoimassa mikrobilääkeresistenssin tutkimuksen monitieteisessä huippuyksikössä. Yksikkö on valittu Suomen Akatemian huippuyksikköohjelmaan kaudelle 2022–2029.

Euroopan tutkimusneuvosto ERC:n rahoittama tutkimus

Euroopan Unionin rahoitusorganisaatio Euroopan tutkimusneuvosto (ERC) edistää eri tieteenalojen huippututkimusta pitkäaikaisilla tutkimusmäärärahoilla.

Persistent bullying cases: towards tailored intervention approaches to maximize efficiency

Hankkeessa selvitetään pitkittäistutkimuksella, kokeellisilla asetelmilla sekä molekyyligenetiikkaa hyödyntämällä, miksi interventiot eivät toisinaan tehoa kiusaamisen ehkäisemisessä ja mitkä tekijät selittävät haastavia kiusaamistapauksia. Selvittämällä näitä syitä pystytään luomaan uusia toimintamalleja erityyppisiin haastaviin kiusaamistapauksiin puuttumiseksi. Hanke linkittyy Turun yliopistossa kehitettyyn kiusaamisen vastaiseen toimenpideohjelmaan KiVa Kouluun®. Hankkeen rahoituskausi on 1.10.2020–30.9.2025.

Tutkimusta johtaa professori Christina Salmivalli.

CHALLENGE-hankkeen nettisivuille

Bioinspired, biphasic and bipolar flow batteries with boosters for sustainable large-scale energy storage

Tutkimusprojektissa etsitään keinoja laajentaa energian varastoimiseen soveltuvien materiaalien joukkoa. Sopivalta materiaalilta vaaditaan monia, osittain ristiriitaisia ominaisuuksia. Osa materiaaleista ei sovi tarkoitukseen, koska esimerkiksi niiden liukoisuus saattaa olla liian huono, tai koska akun kennojännite on liian alhainen. Hankkeessa kehitetään tapoja kiertää näitä rajoituksia ja tavoitteena on kehittää uusiutuvan energian varastoimiseen soveltuvia akkuja. Hankkeen rahoituskausi on 1.1.2021 – 31.12.2025.

Tutkimusta johtaa apulaisprofessori Pekka Peljo.

Polariton assisted white light generation in organic light-emitting diodes (PLAS-OLED)

In the PLAS-OLED project, we utilize polaritonics for developing novel organic light-emitting diodes (OLEDs) for lighting applications namely white OLEDs.  Polariton modes are exciton-dressed degenerate states that can be utilized to convert a single-colour emitting exciton (e.g., green colour) to multi-colour emission (e.g., blue and red). Moreover, polaritons states have been reported to accelerate emission rates in organic semiconductors and to induce reverse intersystem crossing (RISC) thus increasing the luminous efficacy and luminance of white OLEDs. By conducting comprehensive photoluminescence and electroluminescence experiments, we aim to demonstrate that polaritonics is a disruptive technology for converting monochromatic OLED into inexpensive, efficient, stable, and bright WOLEDs. The funding period of the project is October 2020–September 2025.

The research project is led by Assistant Professor Konstantinos Daskalakis.

DIGIPARENT - Implementation, personalization and genetics of digitally assisted parent training intervention to improve child mental health services

Hankkeessa tutkitaan käytöshäiriön ennaltaehkäisyä ja hoitoa digiavusteisen vanhempainohjauksen avulla. Osatutkimuksissa selvitetään vanhempainohjauksen pitkän aikavälin tuloksia, hoidon onnistumiseen liittyviä geneettisiä ja epigeneettisiä tekijöitä, personointia tekoälyn ja algoritmien avulla sekä toimivuutta osana terveyspalvelujärjestelmää. Kyseessä on ensimmäinen laajaa väestörekisteriä hyödyntävä tutkimus digitaalisen vanhempainohjauksen pitkän aikavälin tuloksista. Sen avulla voidaan kehittää mielenterveysongelmien ja syrjäytymisen ehkäisyn kannalta tarpeellisia toimintamalleja palvelujärjestelmän eri tasoille. 

Hanke käynnistyy vuonna 2021 ja sen rahoituskausi kestää viisi vuotta.

Tutkimusta johtaa professori Andre Sourander.

INTRAPOL - Intra-party politics in the past and the present

INTRAPOL-projekti koostuu kolmesta osiosta, joissa ensimmäisessä tutkitaan äänestämistä Viktoriaanisen ajan Englannissa. Hankkeen toisessa osiossa tarkastellaan peliteoreettisesti ja empiirisesti puolueiden sisäistä organisoitumista ja sisäisiä sääntöjä, kuten missä olosuhteissa valtaa keskitetään puolueen johtajalle ja milloin valtaa jaetaan. Kolmannessa osiossa hyödynnetään Suomen puolustusvoimien p-testi -aineistoja yhdistettynä kotimaisiin vaali- ja väestötietoihin. Hankkeessa tarkastellaan kuinka ehdokkaiden kognitiiviset ja psykologiset ominaisuudet ovat yhteydessä poliittiseen valikoitumiseen ja siihen millaista politiikka harjoitetaan, sekä kuinka ympäristötekijät vaikuttavat valikoitumissprosessiin. Hankkeen rahoituskausi on 2023–2027.

Tutkimusta johtaa professori Janne Tukiainen.

Social networks and natural selection in changing societies

Professori Virpi Lummaan johtamassa hankkeessa tutkitaan, miten yhteiskunnan suuret muutokset viimeisen 300 vuoden aikana ovat vaikuttaneet ihmisten sukulaisverkostoihin ja niiden kautta heidän menestymiseensä 1700–1900-lukujen Suomessa. Lummaa tarkastelee samoja kysymyksiä myös aasiannorsuilla, joiden populaatiot ovat kutistuneet dramaattisesti 50 vuodessa ihmisten toimien johdosta. Hankkeessa hyödynnetään niin suomalaisista kirkonkirjoista koottuja eri aikojen sukulaisverkostoja kuin evakuoitujen karjalaisten digitoituja myöhempiä elinvaiheita ja sosiaalisia siteitä uusilla asuinpaikkakunnilla. Lummaan tutkimusryhmän keräämä pitkäaikaisaineisto myanmarilaisista aasiannorsuista mahdollistaa myös sen tutkimisen, miten ystävyyssuhteiden katkeamiset vaikuttavat erilaisiin terveyden ja hyvinvoinnin mittareihin. Hankkeen rahoituskausi on 2024–2029.