Tutkimuskeskukset ja -yksiköt

​Tiedekunnassa toimii monitieteisiä ja kansainvälisiä tutkimuskeskuksia, jotka edistävät oman alan korkeatasoista tutkimusta, järjestävät seminaareja ja kongresseja.

Tutustu tiedekunnan tutkimuskeskuksiin

Aallonharjalle (AHA): The Marine Research Laboratory for Humanistic and Social Sciences

Aallonharjalle eli AHA on Turun yliopistossa ja Åbo Akademissa toimiva mereen tai muihin vesistöihin liittyvän humanistisen ja yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen ja opetuksen laboratorio. Sen tavoitteena on koota yhteen tutkijoita, joiden tutkimus liittyy yliopistojen meri ja merenkulku -profiilialueeseen. Yhteisten projektien
ja hankkeiden lisäksi järjestämme säännöllisiä tutkimusseminaareja ja toteutamme myös tilaustutkimuksia.

> AHAn verkkosivusto

Centre for the Study of Christian Cultures (CSCC)

Monitieteinen CSCC kokoaa yhteen tutkimusta ja tutkijoita, jotka keskittyvät kristinuskon ja kristillisten kulttuurien tutkimukseen erilaisista, muun muassa humanistisista ja yhteiskuntatieteellisistä näkökulmista. Tutkimuskeskuksessa tarkastellaan kristinuskon ideologisia, poliittisia, kulttuurisia ja taiteeseen, talouteen sekä arkeen liittyviä ulottuvuuksia niin historiassa kuin nykyisyydessä. Keskuksen toiminnan runkona ovat kuukausittaiset alustus- ja  keskustelutilaisuudet. Lisäksi keskus järjestää erilaisia seminaareja ja tilaisuuksia.

> CSCC:n verkkosivusto

DIGIN: Digitaalisen vuorovaikutuksen tutkijaverkosto
Verkoston tutkimus yhdistää muun muassa digitaalisen kulttuurin ja diskurssianalyysin lähestymistapoja. Yhtenä osana verkostossa on digitaaliset ihmistieteet ja kvantitatiiviset menetelmät sekä näiden kehittäminen niin, että suuria digitaalisia aineistoja pystyttäisiin hyödyntämään ihmistieteissä yhä paremmin.
 
Tutkimuskohteita ovat erilaiset sosiaalisen median ja internetin ilmiöt, kuten verkkokulttuurit ja -yhteisöt, muuttuvat viestinnän muodot, prosessit ja genret sekä yhteiskunnallinen ja institutionaalinen viestintä sosiaalisessa mediassa. Näitä tarkastellaan niin historiallisista, viestinnällisistä, kulttuurisista kuin kielellisistäkin näkökulmista.
 
Verkostoon kuuluu tällä hetkellä tutkijoita useasta yksiköstä viidestä Turun yliopiston tiedekunnasta.
 
Yhteyshenkilö: Veronika Laippala
 
FI-DACH-tutkimusverkosto

Keväällä 2019 perustetun FI-DACH-tutkimusverkoston tavoitteena on syventää ja laajentaa Suomen (FI) ja saksankielisten maiden (Saksa, Itävalta, Sveitsi = DACH) välisten kulttuurisuhteiden tutkimusta ja tuntemusta. Verkostossa ovat mukana saksan kielen ja kulttuurin oppiaineet Turun, Grazin, Greifswaldin ja Kölnin yliopistoista.

Verkosto tuo yhteen saksankielisen kulttuurin tutkijat Suomessa ja suomenkielisen kulttuurin tutkijat saksankielisissä maissa. Tutkimusverkoston tavoitteena on tukea saksan kielen ja kulttuurin opiskelua ja tieteellistä jatkokoulutusta verkoston keskeisillä tutkimusaloilla. Tutkimuksen edistämisen lisäksi verkoston tavoitteena on myös herättää kasvavaa kiinnostusta saksan kielen opiskeluun Suomessa ja suomen kielen opiskeluun saksankielisissä maissa.

> FI-DACH-tutkimusverkoston verkkosivusto

> Lisätietoja: professori Leena Kolehmainen

International Institute for Popular Culture (IIPC)

The International Institute for Popular Culture perustettiin vuonna 2006 edistämään populaarikulttuurin monitieteistä tutkimusta. Instituutin keskeisiä tutkimuskohteita ovat muun muassa populaarimusiikki, radio, elokuvat ja televisio, uudet mediat ja informaatioteknologia, festivaalit ja kaupunkikulttuuri, nuoriso- ja alakulttuurit, kulttuuriteollisuus ja urheilu.

IIPC järjestää säännöllisesti debatteja, konferensseja, tuottaa julkaisuja ja edistää kansainvälistä tutkijavaihtoa yhteistyössä alan keskeisten kansainvälisten toimijoiden kanssa. Instituutin toimintaa ohjaa kansainvälinen ohjausryhmä, johon kuuluu populaarikulttuurin johtavia tutkijoita Euroopasta, Yhdysvalloista ja Australiasta.

> IIPC:n verkkosivusto

Kielen oppimisen tutkimuskeskus (Leala)

Kielen oppimisen tutkimuskeskuksessa tehdään monitieteistä ja monikielistä tutkimusta, jossa hyödynnetään laaja-alaisesti erilaisia aineistoja ja tutkimusmenetelmiä. Keskuksen tutkijat edustavat useita eri kieliä: englanti, espanja, italia, ranska, ruotsi, saksa, suomi ja venäjä. Lealan tutkimus liittyy läheisesti Turun yliopiston strategian (2021-2030) temaattiseen kokonaisuuteen ”Lapset, nuoret ja oppiminen”.

> Lealan verkkosivusto

Kielen ja hyvinvoinnin tutkimuskeskus LaWe

Kielen ja hyvinvoinnin tutkimuskeskus (LaWe) tukee, edistää ja nostaa esille kielen ja hyvinvoinnin yhteyksiä koskevaa tutkimusta sekä edesauttaa sen soveltamista yhteiskuntaa palvelevaan tarkoitukseen. Hyvinvointi käsitetään laajassa merkityksessä: kielen ja vuorovaikutuksen merkitystä voidaan tarkastella esimerkiksi suhteessa identiteettiin, terveyteen, koulutukseen, kulttuuriin ja diversiteettiin, sosiaalisiin suhteisiin, osallisuuteen, saavutettavuuteen, yhteiskuntaan ja ympäristöön. Keskus on monitieteinen ja avoin aineistojen ja metodien suhteen.

Keskus tukee verkostoitumista esimerkiksi järjestämällä esitelmiä, luentoja, seminaareja, työpajoja ja muita tieteellisiä tapahtumia. LaWe pyrkii myös rakentamaan aktiivista tutkimusyhteistyötä julkisen ja kolmannen sektorin organisaatioiden kanssa.

Yhteyshenkilö: Jenny Paananen

> LaWen verkkosivusto

Kulttuurin ja terveyden tutkimusyksikkö

Kulttuurin ja terveyden tutkimusyksikössä tutkitaan kulttuurin, terveyden ja sairauden välisiä yhteyksiä usean tieteenalan näkökulmasta. Yksikkö antaa alan opetusta, ja toimii myös yliopiston kolmannen tehtävän mukaisissa hankkeissa.

Yksikössä toimii Suomen Akatemian Strategisen tutkimusneuvoston rahoittama ArtsEqual-tutkimushanke. Turun yliopiston Asklepios-opintokokonaisuus (15 op), joka yhdistää opetuksessa lääketieteellisiä, humanistisia ja yhteiskuntatieteellisiä näkökulmia, koordinoidaan Kulttuurin ja terveyden tutkimusyksiköstä. Yksikkö koordinoi myös tohtorikoulutettavile ja muille tutkijoille tarkoitettua Kulttuuri ja terveys -seminaaria sekä valtakunnallista taiteen, kulttuurin ja hyvinvoinnin tutkimuksen Taikusydän-tutkijaverkostoa.

> Kulttuurin ja terveyden tutkimusyksikkö

SELMA: Centre for the Study of Storytelling, Experientiality and Memory
SELMA on monitieteinen tutkimuskeskus, joka keskittyy tarinankerronnan, kokemuksellisuuden ja kulttuurisen muistin välisten kytkösten tarkasteluun erilaisista teoreettisista ja historiallisista näkökulmista. Keskuksessa tutkitaan esimerkiksi elämän tarinallistamista, traumakertomuksia ja digitaalista tarinankerrontaa. Kokemuksen, kertomuksen ja muistin suhdetta lähestytään eri tutkimusperinteistä käsin ja samalla synnytetään tieteidenvälistä dialogia. Keskuksen toiminnassa on mukana useita tiedekuntia, ja se kokoaa yhteen Turun yliopiston temaattisen kokonaisuuden ”Kulttuurinen muisti ja yhteiskunnan muutos” tutkimusta valtakunnallisesti johtavana kulttuurisen muistin tutkimuksen keskuksena. SELMA tekee kansainvälistä yhteistyötä erilaisten kertomuksen ja muistin tutkimuksen verkostojen kanssa. Se järjestää tutkimustapahtumia sekä teoreettisista että yhteiskunnallisesti ajankohtaisista aiheista. Keskuksen tavoitteena on edistää tieteiden ja taiteiden vuoropuhelua sekä toimia tutkijat, taiteilijat ja yliopiston ulkopuoliset tahot kokoavana yhteisönä.
 
 
Tiedepiiri: Tieteen, tiedon ja tekniikan historiaa Turun yliopistossa

Tiedepiiri kokoaa yhteen aihepiiristä kiinnostuneita tutkijoita ja järjestää myös perustutkinto-opiskelijoille suunnattua opetusta. Tutkijoidemme asiantuntemus kohdistuu erityisesti tiedon tuottamiseen, sen merkitykseen, soveltamiseen ja popularisointiin uudella ajalla.

Tiedepiiri on osa Turun yliopiston historiaoppiaineiden Tieteen, tiedon ja tekniikan historian kokonaisuutta.

Tiedepiirin verkkosivut

Turku Centre for Medieval and Early Modern Studies (TUCEMEMS)

TUCEMEMS tukee ja edistää tieteellistä tutkimusta, joka kiinnittyy aikajaksolle myöhäisantiikista 1700-luvun loppuun. Keskuksen lähtökohtana on Turun yliopiston useissa oppiaineessa tehtävä keskiajan ja varhaismodernin tutkimus. Keskus tekee yhteistyötä muiden sekä kansallisten että kansainvälisten vastaavien yhdistysten, keskusten ja laitosten kanssa. Keskuksen toiminta on avointa kaikille siitä kiinnostuneille.

> TUCEMEMSin verkkosivusto

Lisätietoja: Marika Räsänen

Turun yhteiskunnallisen ja kulttuurisen eläintutkimuksen verkosto (TYKE)

Turun yhteiskunnallisen ja kulttuurisen eläintutkimuksen verkosto kokoaa yhteen eläimiin sekä ihmisten ja eläinten suhteisiin liittyvää ihmistieteellistä tutkimusta. Verkosto toimii Turun yliopistossa, Humanistisessa tiedekunnassa, mutta siinä on mukana  tutkijoita myös laajemmin Turun alueelta. Tutkimuksissa tarkastellaan esimerkiksi ihmisen ja muiden eläinten välisiä kohtaamisia, rajaa, jaettua historiaa ja vuorovaikutusta sekä eläinten representaatioita ja toimijuutta. Verkosto järjestää säännöllisiä tutkimusseminaareja ja erilaisia muita tilaisuuksia kuten vierailuluentoja. 

> Turun yhteiskunnallisen ja kulttuurisen eläintutkimuksen verkoston verkkosivusto

> Lisätietoja: Nora Schuurman

Volgan alueen kielten tutkimusyksikkö

Volgan alueen kielten tutkimusyksikössä tutkitaan Volgan ja sen sivujoen Kaman alueella Venäjällä puhuttuja suomen sukukieliä mordvaa (ersää ja mokšaa), maria ja udmurttia sekä kielten vertailun näkökulmasta myös alueen turkkilaiskieliä tšuvassia, tataaria ja baškiiria. Yksikkö pitää yllä ja kehittää kohdekieliin liittyviä tietokonekorpuksia, pyrkii edistämään tieteellistä ja koulutusyhteistyötä Turun ja muiden yliopistojen välillä ja pyrkii tekemään tunnetuksi Volgan-Kaman alueen kansoihin ja erityisesti kieliin liittyviä ilmiöitä ja ongelmia.

Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan on vaikeuttanut suoria yhteyksiä Volgan–Kaman alueen vähemmistökansoihin, joiden kielten ja kulttuurien tuntemus on toisaalta yhä tärkeämpi osa monietnisen Venäjän ja sen historian ymmärtämistä.

>> Volgan alueen kielten tutkimusyksikön verkkosivusto