Opiskelu kasvatustieteiden laitoksella

Kasvatustieteiden laitos kouluttaa asiantuntijoita kasvatusalan suunnittelu-, kehittämis-, tutkimus-, hallinto- ja koulutustehtäviin. Kasvatustieteiden laitos vastaa myös erityisopettajakoulutuksesta Turun yliopistossa.

Kasvatustieteiden laitoksen oppiaineet kasvatustiede, aikuiskasvatustiede ja erityispedagogiikka sijoittuvat ns. ihmistieteisiin, yhteiskuntatieteiden ja humanististen tieteiden leikkauspisteeseen.

Tutkintoon johtava koulutus

Kasvatustieteiden laitos tarjoaa kasvatustieteen kandidaatin ja maisterin tutkintoihin johtavaa koulutusta. Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelmassa pääaineena voi olla kasvatustiede, aikuiskasvatustiede tai erityispedagogiikka. Tutkinto-ohjelmasta valmistuneet sijoittuvat laajasti erilaisiin kasvatusalan suunnittelu-, kehittämis-, tutkimus-, hallinto- ja koulutustehtäviin.

Syksyllä 2022 alkaneessa erityisopettajan tutkinto-ohjelmassa opiskelijoiden pääaineena on erityispedagogiikka. Erityisopettajan tutkinto-ohjelmasta valmistuvat saavat laaja-alaisen erityisopettajan kelpoisuuden ja voivat sijoittua opetustehtävien lisäksi myös erilaisiin asiantuntijatehtäviin.

Laitos tarjoaa kasvatustieteellistä peruskoulutusta vuosittain noin 400 pääaineopiskelijalle sekä lähes 300 sivuaineopiskelijalle.

Muut opinnot

Kasvatustieteiden laitos toteuttaa erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavia opintoja (erityisopettajan opintoja) sekä opettajan pedagogisia opintoja (aikuispedagogiikka ja erítyispedagogiikka) yhteiskunta- ja kasvatustieteilijöille sekä humanisteille. Opintoja järjestetään myös erillisinä ylemmän korkeakoulututkinnon jo suorittaneille, opetustehtävissä toimiville. Yhteistyössä tiedekunnan opettajankoulutuslaitoksen kanssa toteutetaan myös yliopistopedagogiikan opintoja.

Lisäksi kasvatustieteiden laitos on mukana valtakunnallisessa nuorisotutkimuksen yliopistoverkostossa, YUNETissa, jonka kautta on mahdollista opiskella nuorisotutkimuksen opintoja.

Avoimen yliopiston opetus

Laitoksella on vastuu avoimen yliopiston aikuiskasvatustieteen, erityispedagogiikan ja kasvatustieteen opinnoista ja aiheeseen liittyvän tutkimuksen tekemisestä. Vuosittain aikuiskasvatustieteen, erityispedagogiikan ja kasvatustieteen perus- ja aineopintoja opiskelee noin 800 opiskelijaa eri paikkakunnilla. Tutkinto-opiskelijaksi voi hakea myös avoimen yliopiston väylän kautta.