Oikeustieteellisen tiedekunnan toimikunnat

Toimikuntien tehtävänä on opetukseen ja sen kehittämiseen, tutkijakoulutukseen, tutkimukseen tai muuhun toimintaan liittyvien asioiden suunnittelu ja valmistelu.

Tiedekunnan dekaani asettaa toimikunnat omaksi toimikaudekseen.

Tohtoriohjelman johtoryhmä

Tohtoriohjelman johtoryhmä

Oikeustieteen tohtoriohjelman johtoryhmä on yliopiston tutkijakoulun johtajan päätöksellä asetettu ajalle 1.12020.-31.7.2021

Oikeustieteen tohtoriohjelman johtoryhmän jäsenet:

apulaisprofessori Mika Viljanen (tohtoriohjelman johtaja)
professori Johanna Niemi
professori Jukka Snell
professori Raimo Siltala
yliopisto-opettaja Johanna Friman
tohtorikoulutettava Liudmila Sivetc

Tohtoriohjelman johtoryhmän sihteerinä ja pöytäkirjanpitäjänä toimii tohtoriohjelman koordinaattori.

Johtoryhmän toimikausi on neljä vuotta kuitenkin niin, että tohtorikoulutettavien edustajien toimikausi on kaksi vuotta.

Tohtoriohjelman johtoryhmän tehtävänä on erityisesti:

  1. järjestää tohtorintutkinnon suoritusoikeutta koskeva haku 2-4 kertaa vuodessa yhteistyössä osallistuvien tiedekuntien kanssa ja tehdä tutkinnonsuoritusoikeuden myöntämisestä ehdotus tiedekunnalle;
  2. järjestää haku Turun yliopiston tutkijakoulun tukemiin tohtorikoulutettavan tehtäviin (haettavana tulee tällöin olla myös oikeus suorittaa tohtorintutkinto Turun yliopistossa) ja tehdä laitokselle/tiedekunnalle ehdotus näihin tehtäviin valittavista hakijoista;
  3. suunnitella, organisoida ja kehittää tohtoriohjelman koulutusta ja muuta toimintaa sekä varmistaa toiminnan laatu;
  4. seurata tohtorikoulutettavien edistymistä;
  5. edistää tohtoriohjelman paikallista, kansallista ja kansainvälistä verkostoitumista ja päättää yhteistyön periaatteista; sekä
  6. päättää tohtoriohjelmalle osoitetun rahoituksen kohdentamisesta.
Tutkimustoimikunta

Tutkimustoimikunta

Tutkimustoimikunnan tehtävänä on tiedekunnassa tehtävän tutkimuksen arviointi ja kehittäminen, tutkimusstrategian suunnittelu ja sen toimeenpanon valmistelu sekä tutkimusrahoituksen edellytysten vahvistaminen.

Tiedekunnan dekaani nimittää toimikunnan jäsenet toimikaudekseen.

Tutkimustoimikunnan kokoonpano toimikaudella 1.1.2020-31.12.2024:

Professori Anne Alvesalo-Kuusi (puheenjohtaja)
Professori Mia Korpiola
Professori Tuomas Mylly
Tutkijatohtori Daniel Acquah
Tohtorikoulutettava Aleida Lujan Pinelo
Tohtorikoulutettava Gail Maunula
Tohtorikoulutettava Johanna Sammalmaa

Toimikunnan varajäsenenä toimii tutkijatohtori Dhanay Cadillo Chandler.

Tutkimustoimikunnan sihteerinä ja pöytäkirjanpitäjänä toimii tutkimuskoordinaattori.

Peruskoulutustoimikunta

Peruskoulutustoimikunta

Peruskoulutustoimikunnan tehtävänä on tiedekunnan perustutkintokoulutuksen kehittäminen ja suunnittelu, kansainvälinen maisteriohjelma mukaan lukien.

Tiedekunnan dekaani nimittää toimikunnan jäsenet toimikaudekseen.

Peruskoulutustoimikunnan kokoonpano toimikaudella 1.1.2020-31.12.2024 (opiskelijajäsenten toimikausi on kaksi vuotta ajalla 1.1.2020-31.12.2021):

Jäsenet:
Professori Janne Salminen (puheenjohtaja)
Professori Tuulikki Mikkola
Apulaisprofessori Teemu Juutilainen
Tohtorikoulutettava Johanna Vanto
Opiskelija Emma Suur-Hamari
Opiskelija Eriika Kulta

Varajäsenet:
Professorien varajäsen apulaisprofessori Tuomas Hupli
Tutkijatohtori Anu Mutanen (Juutilainen)
Tohtorikoulutettava Nea Oljakka (Vanto)
Opiskelija Sami Köseoglu (Suur-Hamari)
Opiskelija Venla Ristola (Kulta)

Varajäsen osallistuu toimikunnan työskentelyyn varsinaisen jäsenen ollessa estynyt tai esteellinen.

Peruskoulutustoimikunnan sihteerinä ja pöytäkirjanpitäjänä toimii opintopäällikkö.

Opetustaitotoimikunta

Opetustaitotoimikunta

Opetustaitotoimikunnan tehtävänä on edistää tiedekunnan opetus- ja tutkimushenkilöstön opetustaidon kehittämistä laadullisesti korkeatasoiseksi ja monipuoliseksi sekä avustaa tiedekunnan opetus- ja tutkimustehtävien täyttöä varten asetettuja valmisteluryhmiä kärkihakijoiden opetusansioiden kokonaisarvioinnissa.

Tiedekunnan dekaani nimittää toimikunnan jäsenet toimikaudekseen.

Opetustaitotoimikunnan kokoonpano 1.1.2020-31.12.2024 toimikaudella (opiskelijajäsenten toimikausi on kaksi vuotta ajalla 1.1.2020-31.12.2021):

Jäsenet:
Professori Antti Aine (puheenjohtaja)
Tutkijatohtori Liisa Lähteenmäki
Opiskelija Antti Peltonen

Varajäsenet:
Professori Tuomas Hupli (varapuheenjohtaja)
Tohtorikoulutettava Kirsi White (Lähteenmäki)
Opiskelija Venla Ristola (Peltonen)

Täydennyskoulutustoimikunta

Täydennyskoulutustoimikunnan tehtävänä on kehittää tiedekunnan tarjoamaa täydennyskoulutusta ja tukea tiedekuntaa elinikäisen oppimisen tavoitteiden toteuttamisessa.

Tiedekunnan dekaani nimittää toimikunnan jäsenet toimikaudekseen.

Täydennyskoulutustoimikunnan kokoonpano toimikaudella 1.1.2020-31.12.2024:

Jäsenet:
Professori Jaakko Ossa (puheenjohtaja)
Professori Tuulikki Mikkola
Yliopisto-opettaja Johannes Lamminen