Calonia kyltti

Oikeustieteellisen tiedekunnan täydennyskoulutus

Turun yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta tarjoaa sekä alueellista että valtakunnallista työelämän tarpeisiin räätälöityä täydennyskoulusta. Päivän tai muutaman tunnin kestoisissa tilaisuuksissa käsitellään ajankohtaisia oikeudellisia ongelmia tai oikeuskäytäntöjä. 

Täydennyskoulutuksemme vastaa lakimiesten tarpeeseen päivittää ammatissa vaadittavia juridisia tietoja. 

Oikeudellisten ongelmien tunnistaminen ja oikeudellisen osaamisen parantaminen on myös muiden kuin oikeustieteellisen koulutuksen saaneiden henkilöiden keskuudessa tärkeää.

Tiedekunta tekee täydennyskoulutuksen järjestämisessä yhteistyötä Suomen Asianajajaliiton sekä Helsingin ja Lapin yliopistojen kanssa.

Haluatko tietoa koulutustarjonnastamme?

Tilaa täydennyskoulutuksen uutiskirje.

Oikeustieteellisen tiedekunnan sidosryhmärekisterin tietosuojailmoitus

Valitse sopiva koulutus

Aamukahvitilaisuudet

Kaikille kiinnostuneille!

 

Ajankohtaista avoliitto-oikeutta

10.5.2019 Turku

Päiväkurssit

Kaikille kiinnostuneille!

 

Prosessi- ja insolvenssioikeuden uusia tuulia

24.5.2019 Turun yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta. Myös etäosallistumismahdollisuus.

Yhdessä Suomen Asianajajaliiton kanssa järjestettävä koulutus

Asianajajille ja asianajotoimistoissa työskenteleville lakimiehille

Sähköiset todisteet rikosprosessissa

 6.9.2019 Turku  

 

Rikostekninen tutkimus ja asiantuntijatodistelu

20.9.2019 Oulu

 

Yhdenvertaisuusperiaate osakeyhtiössä

18.10.2019 Tampere

 

Ajankohtaista sopimusoikeutta korkeimman oikeuden oikeuskäytännön valossa

8.11.2019 Tampere

 

Raiskaussääntelyn nykytila ja muutostarpeet

25.10.2019 Turku

15.11.2019 Rovaniemi

18.11.2019 Tampere

 

Taloushallinnon verotutkinto

Tutkinnon tavoitteena on laajentaa ja syventää osallistujien verotusta koskevaa ammatillista tietämystä ja kehittää valmiuksia ratkaista itsenäisesti verotusta koskevia oikeudellisia ongelmia. Koulutus on tarkoitettu ensisijaisesti Suomen Taloushallintoliiton jäsentoimistoissa työskenteleville. Vastaavana opettajana toimii professori Jaakko Ossa.

Taloushallinnon verotutkinto 2018-2021 on jo kolmas Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan ja Suomen Taloushallintoliitto ry:n yhteistyönä suunnittelema täydennyskoulutus.

Koko tutkinnon laajuus on 60 opintopistettä ja yksittäisten jaksojen 4-8 opintopistettä.

Voit osallistua ja suorittaa tentit koko tutkinnosta tai sitten voit osallistua vain haluamillesi jaksoille.

Yksittäisille jaksoille on mahdollista päästä mukaan hintaan á 530 euroa + alv.

Koulutuksessa, yksittäisissä jaksoissa on vapaana vielä 2-3 paikkaa!

Tiedustelut ja ilmoittautumiset: oik-taydennyskoulutus@utu.fi

Taloushallinnon verotutkinto koostuu seuraavista osa-alueista:

1. Tuloverotuksen perusteet

 • Oikeudellisen ratkaisutoiminnan ja tiedonhallinnan perusteet
 • Tuloverotuksen rakenne
 • Veropolitiikka

2. Arvonlisäverotus I

 • Arvonlisäverojärjestelmä
 • Arvonlisäverovelvollinen toiminta ja rajanvedot
 • Arvonlisäverotukseen liittyvät velvollisuudet

3. Verotuksen oikeussuojajärjestelmä

 • Oikaisujärjestelmä ja muutoksenhaku verotukseen
 • Verotarkastus
 • Veron kiertäminen ja peitelty osingonjako

4. Yhtiö-, kirjanpito- ja tilintarkastusoikeus

 • Avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö
 • Osakeyhtiö
 • Osuuskunnan keskeiset piirteet
 • Tilinpäätöksen sääntely
 • Tilintarkastus ja erityinen tarkastus

5. Yritysverotus I

Luentopäivät 27.9.2019, 4.10.2019, 11.10.2019

 • Verotus eri yritysmuodoissa
 • Verotettavan elinkeinotulon laskeminen
 • Voitonjaon verokohtelu

6. Sopimusoikeus

Luentopäivät 15.11.2019, 22.11.2019

 • Velvoitteita koskevat yleiset periaatteet
 • Sopimusta koskevat yleiset periaatteet
 • Sopimusten verovaikutusten huomioiminen

7. Yritysverotus II

 • Yritysjärjestelyjen verotus
 • Yritystoiminnan rakenteelliset muutokset

8. Sukupolvenvaihdos ja yrityskauppa

 • Yrityskaupan toteuttamismuodot ja verokohtelu
 • Yritystoiminnan siirtäminen jatkajalle
 • Yrityskaupassa huomioitava työoikeudellinen ja muu siviilioikeudellinen juridiikka

9.Yrityksen omistajan verotus

 • Voitonjaon verokohtelu
 • Vakuutus- ja sijoitusinstrumenttien verokohtelu
 • Luovutusvoittojen verokohtelu
 • Perhevarallisuuden suunnittelu

10. Arvonlisäverotus II

 • Tietojen syventäminen arvonlisäverotuksen erityiskysymyksistä

11. Rajat ylittävän liiketoiminnan verotus

 • Kansainvälinen tuloverotus
 • Verosopimusoikeus
 • Verotusta koskeva EU-oikeudellinen sääntely
Vaikuttava johtaminen - taloudelliset ja juridiset vastuut asiantuntijaorganisaatiossa

Varmista vastuullinen johtamisosaaminen ja organisaatiosi kyky tarttua uusiin mahdollisuuksiin. Vältä johtajan juridiset karikot ja taloudelliset sudenkuopat. Ennakoi digitaalisuuden vaikutukset organisaatiosi kehittämisessä.

Koulutuksen järjestää Turun kauppakorkea. Oikeustieteellinen tiedekunta on mukana toteuttamassa koulutusta.

Lisätietoja

EU-koulutus

Järjestämme tilauksesta eurooppaoikeuden koulutusta. Alla esimerkki koulutusohjelman sisällöstä. Koulutusta voi tilata soveltuvin osin taikka uudelleen räätälöitynä. Olethan yhteydessä oik-taydennyskoulutus@utu.fi tai professori Jaakko Ossa.

​Eurooppaoikeutta, tilauskoulutus

Yleinen osa

1. EU-oikeuden vaikutus kansallisissa tuomioistuimissa (3h)

Tässä osiossa käsitellään niitä EU-oikeuden keskeisiä periaatteita, jotka antavat sille vaikutuksen myös kansallisissa tuomioistuimissa, eli erityisesti tarkastellaan välitöntä vaikutusta, etusijaa ja tulkinnanvaikutusta. Tarkoituksena on osoittaa näiden periaatteiden lähtökohdat, niiden sisältö ja niiden rajat, erityisesti kansallisen tuomarin näkökulmasta. Luennot keskittyvät EU:n tuomioistuimen oikeuskäytäntöön, joka on jatkuvassa kehityksessä näidenkin periaatteiden osalta.

2. EU-oikeus ja kansallinen oikeudenkäyntiprosessi (tehokkuus- ja vastaavuusperiaatteet, ennakkoratkaisupyynnöt) (3h)

Tässä osiossa käsitellään EU-oikeuden merkitystä ja vaikutusta kansallisen oikeudenkäyntiprosessiin. Yhtäältä on kysymys EU-tuomioistuimen oikeuskäytännössä kehittyneiden tehokkuus- ja vastaavuusperiaatteiden tarkastelusta. Toisaalta tarkasteluun tulee ennakkoratkaisumenettely. Tarkoituksena on pohtia niitä EU-oikeuden sisältöjä ja periaatteita, jotka vaikuttavat menettelyihin oikeudenkäynneissä kansallisella tasolla ja asettavat siten vaatimuksia myös kansallisessa tuomioistuimessa toimivalle tuomarille.

Erityinen osa

1. Rikosoikeus (3h)

 • Rikosoikeus osana EU:n oikeudellista rakennetta
 • EU-rikosoikeuden kansalliseen voimaansaattamiseen liittyviä kysymyksiä
 • EU-rikosoikeudellisia tyyppitilanteita
 • Aineellisen rikoslainsäädännön lähentämisen kysymyksiä
 • Vastavuoroiseen tunnustamiseen liittyviä kysymyksiä
 • Esimerkkejä viimeaikaisista EU:ssa annetuista rikosoikeudellisista direktiiveistä ja niiden implementoinnista.

Ohjelmallista oheislukemista:

 • Sakari Melander: EU-rikosoikeus (2. uud. p., 2015) sivut 125-155.
 • Merita Kettunen: Eurooppalainen kriminaalipolitiikka ja kriminalisointiperiaatteet, Lakimies 3-4/2016, sivut 460-487.

2. EU:n kansainvälinen yksityisoikeus (3h)

Tässä osiossa käsitellään EU:n kansainvälistä yksityisoikeutta. Tarkoituksena on kartoittaa niitä yhtenäistettyjä säännöksiä, jotka ohjaavat yhtäältä tuomioistuimen kansainvälisen toimivallan ja toisaalta sovellettavan aineellisen lain määräytymistä. Myös oikeusjärjestelmien rajat ylittävien oikeusvaikutusten säännöspohja käydään lävitse. Säännösten yksityiskohtaisen tarkastelun sijasta tarkoitus on siten kokonaiskatsauksen luominen ja tulkintaa ohjaavien yleisten oppien läpikäyminen rajat ylittävissä oikeustapauksissa.

 

Aamukahvitilaisuudet – kaikille kiinnostuneille

Tiedekunnan järjestämät päiväkurssit – kaikille kiinnostuneille

Yhteistyössä Suomen Asianajajaliiton kanssa järjestetyt koulutukset –asianajajille ja asianajotoimistoissa työskenteleville laki

Sähköiset todisteet rikosprosessissa

Koulutuksen sisältö Kurssilla käsitellään sähköis-digitaalisessa muodossa olevien todisteiden perustyyppejä ja -ominaisuuksia, todisteiden hankintaa ja esittämismenettelyä koskevia säännöksiä, teknisiä mahdollisuuksia esittää sähköis-digitaalista aineistoa oikeudenkäynnin pääkäsittelyssä sekä sitä, miten sähköisiä todisteita tulisi arvioida itsenäisesti ja osana rikosasian näyttökokonaisuutta.

Kurssilla käydään muun muassa läpi sähköisen reaalitodistelun virhelähteiden paljastamiseen tarkoitettuja apukysymyksiä, jotka auttavat arvioimaan sähköisten todisteiden merkitystä ja painoarvoa rationaalisesti ja tasapuolisesti. Lisäksi kurssilla tarkastellaan sitä, miten ennen todistelua ja todisteita esitettäessä voidaan varmistaa, että tuomioistuin saa tarvittavat tiedot sähköis-digitaalisen todistusaineiston alkuperäisyyden, eheyden ja luotettavuuden arvioimiseen.

Luennoitsija
OTM, VT Juhana Riekkinen, Lapin yliopisto

Aika ja paikkt

Perjantaina 6.9.2019 klo 12.30-16.00

Turku, Turun yliopisto, Arcanum, Auditorio Arc1, Arcanuminkuja 1
Sitova ilmoittautuminen viimeistään 29.8.

Hinta 
190 euroa + alv 24 %.
Hinta sisältää iltapäiväkahvin.

Osallistumismaksu maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä.
Koulutus järjestetään, mikäli osallistujia on riittävästi. Mahdollisesta peruuntumisesta ilmoitamme erikseen.

Koulutusta järjestettiin keväällä 2019 Helsingissä, Tampereella ja Oulussa.
 

Rikostekninen tutkimus ja asiantuntijatodistelu

Rikostekninen tutkimus ja asiantuntijatodistelu

Luennoitsija: Dos. Kimmo Himberg, Poliisiammattikorkeakoulun rehtori

Aika: 20.9.2019 klo 12.30-16.00

Paikka: Oulun käräjäoikeus, Rata-aukio 2

Hinta: 190 Euroa + alv. 24%. Hinta sisältää iltapäiväkahvin.

Koulutuksen sisältö:

 • Tärkeimmät teknisen rikostutkinnan menetelmät, niiden perusteella esitutkinnassa annettavat asiantuntijalausunnot
 • Asiantuntijalausunnot rikossoikeudellisena näyttönä: mistä tekijöistä näyttöarvo muodostuu?
 • Asiantuntijuudesta ja asiantuntemuksen arvioinnista.

Ilmoittautuminen: Sitova ilmoittautuminen viimeistään 13.9.2019 mennessä.

Osallistumismaksu maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä. 
Koulutus järjestetään, mikäli osallistujia on riittävästi. Mahdollisesta peruuntumisesta ilmoitamme erikseen.

Muut yhteistyössä järjestetyt koulutukset

Taloushallinnon verotutkinto

Tutkinnon tavoitteena on laajentaa ja syventää osallistujien verotusta koskevaa ammatillista tietämystä ja kehittää valmiuksia ratkaista itsenäisesti verotusta koskevia oikeudellisia ongelmia. Koulutus on tarkoitettu Suomen Taloushallintoliiton jäsentoimistoissa työskenteleville. Vastaavana opettajana toimii professori Jaakko Ossa.

Taloushallinnon verotutkinto 2018-2021 on jo kolmas Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan ja Suomen Taloushallintoliitto ry:n yhteistyönä suunnittelema täydennyskoulutus. Yksittäisille jaksoille on mahdollista päästä mukaan hintaan á 520 euroa + alv.

Koko tutkinnon laajuus on 60 opintopistettä ja yksittäisten osioiden 4-8 opintopistettä.

Tiedustelut ja ilmoittautumiset: oik-taydennyskoulutus@utu.fi

Taloushallinnon verotutkinto koostuu seuraavista osa-alueista:

1. Tuloverotuksen perusteet

 •     Oikeudellisen ratkaisutoiminnan ja tiedonhallinnan perusteet
 •     Tuloverotuksen rakenne
 •     Veropolitiikka

2. Arvonlisäverotus I

 •     Arvonlisäverojärjestelmä
 •     Arvonlisäverovelvollinen toiminta ja rajanvedot
 •     Arvonlisäverotukseen liittyvät velvollisuudet

3. Verotuksen oikeussuojajärjestelmä

 •     Oikaisujärjestelmä ja muutoksenhaku verotukseen
 •     Verotarkastus
 •     Veron kiertäminen ja peitelty osingonjako

4. Yhtiö-, kirjanpito- ja tilintarkastusoikeus

 •     Avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö
 •     Osakeyhtiö
 •     Osuuskunnan keskeiset piirteet
 •     Tilinpäätöksen sääntely
 •     Tilintarkastus ja erityinen tarkastus

5. Yritysverotus I

 •     Verotus eri yritysmuodoissa
 •     Verotettavan elinkeinotulon laskeminen
 •     Voitonjaon verokohtelu

 Luentopäivät:  27.9.2019, 4.10.2019, 11.10.2019

6. Sopimusoikeus

 •     Velvoitteita koskevat yleiset periaatteet
 •     Sopimusta koskevat yleiset periaatteet
 •     Sopimusten verovaikutusten huomioiminen

7. Yritysverotus II

 •     Yritysjärjestelyjen verotus
 •     Yritystoiminnan rakenteelliset muutokset

8. Sukupolvenvaihdos ja yrityskauppa

 •     Yrityskaupan toteuttamismuodot ja verokohtelu
 •     Yritystoiminnan siirtäminen jatkajalle
 •     Yrityskaupassa huomioitava työoikeudellinen ja muu siviilioikeudellinen juridiikka

9.Yrityksen omistajan verotus

 •     Voitonjaon verokohtelu
 •     Vakuutus- ja sijoitusinstrumenttien verokohtelu
 •     Luovutusvoittojen verokohtelu
 •     Perhevarallisuuden suunnittelu

10. Arvonlisäverotus II

 •     Tietojen syventäminen arvonlisäverotuksen erityiskysymyksistä

11. Rajat ylittävän liiketoiminnan verotus

 •     Kansainvälinen tuloverotus
 •     Verosopimusoikeus
 •     Verotusta koskeva EU-oikeudellinen sääntely

12. Ammatillisen osaamisen kehittäminen

Tietojen itsenäinen syventäminen osallistujan valitsemasta ammatillisesti tärkeästä aihealueesta sekä kehittämisprojektin tulosten raportointi kirjallisesti.

Vaikuttava johtaminen – taloudelliset ja juridiset vastuut asiantuntijaorganisaatiossa

Varmista vastuullinen johtamisosaaminen ja organisaatiosi kyky tarttua uusiin mahdollisuuksiin. Vältä johtajan juridiset karikot ja taloudelliset sudenkuopat. Ennakoi digitaalisuuden vaikutukset organisaatiosi kehittämisessä.

Koulutuksen järjestää Turun kauppakorkea. Oikeustieteellinen tiedekunta on mukana toteuttamassa koulutusta.

Lisätietoja

 

EU-koulutus

Järjestämme tilauksesta eurooppaoikeuden koulutusta. Alla esimerkki koulutusohjelman sisällöstä. Koulutusta voi tilata soveltuvin osin taikka uudelleen räätälöitynä. Olethan yhteydessä oik-taydennyskoulutus@utu.fi tai professori Jaakko Ossa.

​Eurooppaoikeutta, tilauskoulutus

Yleinen osa

1. EU-oikeuden vaikutus kansallisissa tuomioistuimissa (3h)

Tässä osiossa käsitellään niitä EU-oikeuden keskeisiä periaatteita, jotka antavat sille vaikutuksen myös kansallisissa tuomioistuimissa, eli erityisesti tarkastellaan välitöntä vaikutusta, etusijaa ja tulkinnanvaikutusta. Tarkoituksena on osoittaa näiden periaatteiden lähtökohdat, niiden sisältö ja niiden rajat, erityisesti kansallisen tuomarin näkökulmasta. Luennot keskittyvät EU:n tuomioistuimen oikeuskäytäntöön, joka on jatkuvassa kehityksessä näidenkin periaatteiden osalta.

2. EU-oikeus ja kansallinen oikeudenkäyntiprosessi (tehokkuus- ja vastaavuusperiaatteet, ennakkoratkaisupyynnöt) (3h)

Tässä osiossa käsitellään EU-oikeuden merkitystä ja vaikutusta kansallisen oikeudenkäyntiprosessiin. Yhtäältä on kysymys EU-tuomioistuimen oikeuskäytännössä kehittyneiden tehokkuus- ja vastaavuusperiaatteiden tarkastelusta. Toisaalta tarkasteluun tulee ennakkoratkaisumenettely. Tarkoituksena on pohtia niitä EU-oikeuden sisältöjä ja periaatteita, jotka vaikuttavat menettelyihin oikeudenkäynneissä kansallisella tasolla ja asettavat siten vaatimuksia myös kansallisessa tuomioistuimessa toimivalle tuomarille.

Erityinen osa

1. Rikosoikeus (3h)

 • Rikosoikeus osana EU:n oikeudellista rakennetta
 • EU-rikosoikeuden kansalliseen voimaansaattamiseen liittyviä kysymyksiä
 • EU-rikosoikeudellisia tyyppitilanteita
 • Aineellisen rikoslainsäädännön lähentämisen kysymyksiä
 • Vastavuoroiseen tunnustamiseen liittyviä kysymyksiä
 • Esimerkkejä viimeaikaisista EU:ssa annetuista rikosoikeudellisista direktiiveistä ja niiden implementoinnista.

Ohjelmallista oheislukemista:

 • Sakari Melander: EU-rikosoikeus (2. uud. p., 2015) sivut 125-155.
 • Merita Kettunen: Eurooppalainen kriminaalipolitiikka ja kriminalisointiperiaatteet, Lakimies 3-4/2016, sivut 460-487.

2. EU:n kansainvälinen yksityisoikeus (3h)

Tässä osiossa käsitellään EU:n kansainvälistä yksityisoikeutta. Tarkoituksena on kartoittaa niitä yhtenäistettyjä säännöksiä, jotka ohjaavat yhtäältä tuomioistuimen kansainvälisen toimivallan ja toisaalta sovellettavan aineellisen lain määräytymistä. Myös oikeusjärjestelmien rajat ylittävien oikeusvaikutusten säännöspohja käydään lävitse. Säännösten yksityiskohtaisen tarkastelun sijasta tarkoitus on siten kokonaiskatsauksen luominen ja tulkintaa ohjaavien yleisten oppien läpikäyminen rajat ylittävissä oikeustapauksissa.