Calonia kyltti

Oikeustieteellisen tiedekunnan täydennyskoulutus

Turun yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta tarjoaa sekä alueellista että valtakunnallista työelämän tarpeisiin räätälöityä täydennyskoulusta. Päivän tai muutaman tunnin kestoisissa tilaisuuksissa käsitellään ajankohtaisia oikeudellisia ongelmia tai oikeuskäytäntöjä. 

Täydennyskoulutuksemme vastaa lakimiesten tarpeeseen päivittää ammatissa vaadittavia juridisia tietoja. 

Oikeudellisten ongelmien tunnistaminen ja oikeudellisen osaamisen parantaminen on myös muiden kuin oikeustieteellisen koulutuksen saaneiden henkilöiden keskuudessa tärkeää.

Tiedekunta tekee täydennyskoulutuksen järjestämisessä yhteistyötä Suomen Asianajajaliiton sekä Helsingin ja Lapin yliopistojen kanssa.

Haluatko tietoa koulutustarjonnastamme?

Voit liittyä mukaan sähköpostilistallemme lähettämällä viestin osoitteeseen oik-taydennyskoulutus@utu.fi

Valitse sopiva koulutus

Aamukahvitilaisuudet

Kevään 2019 kurssitarjonta ilmestyy tammikuussa.

Päiväkurssit

Kevään 2019 kurssitarjonta ilmestyy tammikuussa.

Iltakurssit

EU:n tietosuoja-asetus, kansallinen liikkumavara ja perusoikeudet

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen soveltaminen alkoi 25.5.2018. Asetus on suoraan sovellettavaa EU:n oikeutta, joka saa etusijan suhteessa kansalliseen oikeuteen. Toisaalta tietosuoja-asetus jättää monissa kohdissa kansallista liikkumavaraa, jota Suomessa on eräiltä osin käytetty muun muassa sen varmistamiseksi, että tietosuoja-asetusta sovellettaisiin perustuslain mukaisesti. Asetusta sovellettaessa on huomioitava myös EU:n perusoikeudet. Täydennyskoulutustilaisuudessa tarkastellaan erityisesti tietosuoja-asetuksen taustalla vaikuttavia perusoikeuksia ja niiden vaikutusta tietosuoja-asetuksen tulkintaan ja sen etusijaan.

Aika: Keskiviikko 28.11.2018 kello 16.30-20.00
Paikka: Calonia, auditorio, Caloniankuja 3, 20500 Turku
Luennoitsija: professori Juha Lavapuro, Turun yliopisto

Koulutuksen sisältö:

 • Tietosuoja-asetuksen suhde perusoikeuksiin (ml. EU:n perusoikeudet)
 • Kansallinen liikkumavara ja sen merkitys
 • Henkilötietojen suhde muihin perusoikeuksiin
 • Punnintatilanteiden ratkaiseminen
 • Poikkeaminen tietosuoja-asetuksesta ja sen perusteltavuus

Koulutuksen hinta 190 euroa + alv 24 %. Hinta sisältää kahvituksen.

Sitovat ilmoittautumiset viimeistään 21.11.2018.

Osallistumismaksu maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä.

 

Yhdessä Suomen Asianajajaliiton kanssa järjestettävä koulutus

Vastuunrajat kiinteistön kaupassa

3.12.2018 Turku
10.12.2018 Helsinki
15.2.2018 Rovaniemi

Parisuhteiden varallisuussuhteita koskevat sopimukset

1.2.2019 Turku
4.2.2019 Helsinki
8.3.2019 Tampere
18.3.2019 Vaasa
29.3.2019 Rovaniemi
 

Taloushallinnon verotutkinto

Tutkinnon tavoitteena on laajentaa ja syventää osallistujien verotusta koskevaa ammatillista tietämystä ja kehittää valmiuksia ratkaista itsenäisesti verotusta koskevia oikeudellisia ongelmia. Koulutus on tarkoitettu Suomen Taloushallintoliiton jäsentoimistoissa työskenteleville. Vastaavana opettajana toimii professori Jaakko Ossa.

Taloushallinnon verotutkinto 2018-2021 on jo kolmas Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan ja Suomen Taloushallintoliitto ry:n yhteistyönä suunnittelema täydennyskoulutus. Yksittäisille jaksoille on mahdollista päästä mukaan hintaan á 520 euroa + alv.

Koko tutkinnon laajuus on 60 opintopistettä ja yksittäisten osioiden 4-8 opintopistettä.

Tiedustelut ja ilmoittautumiset: oik-taydennyskoulutus@utu.fi

Taloushallinnon verotutkinto koostuu seuraavista osa-alueista:

1. Tuloverotuksen perusteet

 • Oikeudellisen ratkaisutoiminnan ja tiedonhallinnan perusteet
 • Tuloverotuksen rakenne
 • Veropolitiikka

2. Arvonlisäverotus I

 • Arvonlisäverojärjestelmä
 • Arvonlisäverovelvollinen toiminta ja rajanvedot
 • Arvonlisäverotukseen liittyvät velvollisuudet

3. Verotuksen oikeussuojajärjestelmä

 • Oikaisujärjestelmä ja muutoksenhaku verotukseen
 • Verotarkastus
 • Veron kiertäminen ja peitelty osingonjako

4. Yhtiö-, kirjanpito- ja tilintarkastusoikeus

 • Avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö
 • Osakeyhtiö
 • Osuuskunnan keskeiset piirteet
 • Tilinpäätöksen sääntely
 • Tilintarkastus ja erityinen tarkastus

5. Yritysverotus I

 • Verotus eri yritysmuodoissa
 • Verotettavan elinkeinotulon laskeminen
 • Voitonjaon verokohtelu

6. Sopimusoikeus

 • Velvoitteita koskevat yleiset periaatteet
 • Sopimusta koskevat yleiset periaatteet
 • Sopimusten verovaikutusten huomioiminen

7. Yritysverotus II

 • Yritysjärjestelyjen verotus
 • Yritystoiminnan rakenteelliset muutokset

8. Sukupolvenvaihdos ja yrityskauppa

 • Yrityskaupan toteuttamismuodot ja verokohtelu
 • Yritystoiminnan siirtäminen jatkajalle
 • Yrityskaupassa huomioitava työoikeudellinen ja muu siviilioikeudellinen juridiikka

9.Yrityksen omistajan verotus

 • Voitonjaon verokohtelu
 • Vakuutus- ja sijoitusinstrumenttien verokohtelu
 • Luovutusvoittojen verokohtelu
 • Perhevarallisuuden suunnittelu

10. Arvonlisäverotus II

 • Tietojen syventäminen arvonlisäverotuksen erityiskysymyksistä

11. Rajat ylittävän liiketoiminnan verotus

 • Kansainvälinen tuloverotus
 • Verosopimusoikeus
 • Verotusta koskeva EU-oikeudellinen sääntely
EU-koulutus

Järjestämme tilauksesta eurooppaoikeuden koulutusta. Alla esimerkki koulutusohjelman sisällöstä. Koulutusta voi tilata soveltuvin osin taikka uudelleen räätälöitynä. Olethan yhteydessä oik-taydennyskoulutus@utu.fi tai professori Jaakko Ossa.

​Eurooppaoikeutta, tilauskoulutus

Yleinen osa

1. EU-oikeuden vaikutus kansallisissa tuomioistuimissa (3h)

Tässä osiossa käsitellään niitä EU-oikeuden keskeisiä periaatteita, jotka antavat sille vaikutuksen myös kansallisissa tuomioistuimissa, eli erityisesti tarkastellaan välitöntä vaikutusta, etusijaa ja tulkinnanvaikutusta. Tarkoituksena on osoittaa näiden periaatteiden lähtökohdat, niiden sisältö ja niiden rajat, erityisesti kansallisen tuomarin näkökulmasta. Luennot keskittyvät EU:n tuomioistuimen oikeuskäytäntöön, joka on jatkuvassa kehityksessä näidenkin periaatteiden osalta.

2. EU-oikeus ja kansallinen oikeudenkäyntiprosessi (tehokkuus- ja vastaavuusperiaatteet, ennakkoratkaisupyynnöt) (3h)

Tässä osiossa käsitellään EU-oikeuden merkitystä ja vaikutusta kansallisen oikeudenkäyntiprosessiin. Yhtäältä on kysymys EU-tuomioistuimen oikeuskäytännössä kehittyneiden tehokkuus- ja vastaavuusperiaatteiden tarkastelusta. Toisaalta tarkasteluun tulee ennakkoratkaisumenettely. Tarkoituksena on pohtia niitä EU-oikeuden sisältöjä ja periaatteita, jotka vaikuttavat menettelyihin oikeudenkäynneissä kansallisella tasolla ja asettavat siten vaatimuksia myös kansallisessa tuomioistuimessa toimivalle tuomarille.

Erityinen osa

1. Rikosoikeus (3h)

 • Rikosoikeus osana EU:n oikeudellista rakennetta
 • EU-rikosoikeuden kansalliseen voimaansaattamiseen liittyviä kysymyksiä
 • EU-rikosoikeudellisia tyyppitilanteita
 • Aineellisen rikoslainsäädännön lähentämisen kysymyksiä
 • Vastavuoroiseen tunnustamiseen liittyviä kysymyksiä
 • Esimerkkejä viimeaikaisista EU:ssa annetuista rikosoikeudellisista direktiiveistä ja niiden implementoinnista.

Ohjelmallista oheislukemista:

 • Sakari Melander: EU-rikosoikeus (2. uud. p., 2015) sivut 125-155.
 • Merita Kettunen: Eurooppalainen kriminaalipolitiikka ja kriminalisointiperiaatteet, Lakimies 3-4/2016, sivut 460-487.

2. EU:n kansainvälinen yksityisoikeus (3h)

Tässä osiossa käsitellään EU:n kansainvälistä yksityisoikeutta. Tarkoituksena on kartoittaa niitä yhtenäistettyjä säännöksiä, jotka ohjaavat yhtäältä tuomioistuimen kansainvälisen toimivallan ja toisaalta sovellettavan aineellisen lain määräytymistä. Myös oikeusjärjestelmien rajat ylittävien oikeusvaikutusten säännöspohja käydään lävitse. Säännösten yksityiskohtaisen tarkastelun sijasta tarkoitus on siten kokonaiskatsauksen luominen ja tulkintaa ohjaavien yleisten oppien läpikäyminen rajat ylittävissä oikeustapauksissa.