Tutkimus talousmaantieteen oppiaineessa

Maantieteellistä tutkimusta ei voida rajata tutkimusaiheiden perusteella vaan tunnusomaista on alueellinen tarkastelutapa.

Talousmaantiede tutkii talouden ilmiöitä alueellisesta näkökulmasta. Keskeiset käsitteet tutkimusaiheesta riippumatta ovat alue, paikka ja sijainti. Alueet eri puolilla maailmaa luovat edellytykset taloudelliselle toiminnalle ja muodostavat toisiinsa kytköksissä olevia taloudellisia järjestelmiä ja verkostoja.  

Turun kauppakorkeakoulun talousmaantieteen tutkimusteemoja ovat liikepaikkasuunnittelu ja kuluttajakäyttäytyminen, aluekehitys, kauppa ja matkailuliiketoiminta, vastuullinen liiketoiminta sekä alueelliset innovaatiojärjestelmät ja toimialaklusterit.

Talousmaantieteen oppiaineessa tehdään tiivistä tutkimus- ja opetusyhteistyötä muiden korkeakoulujen ja yliopistojen kanssa (mm. Helsingin yliopiston kuluttajatutkimuskeskus ja maantieteen osasto, Itä-Suomen yliopisto, Turun yliopiston maantieteen osasto, Biodiveristeettiyksikkö ja Tulevaisuuden tutkimuskeskus).

Tutkimusteemat

Kuluttajakäyttäytymisen muutos

Turun kauppakorkeakoulun talousmaantieteen aineessa on vuodesta 1990 alkaen tutkittu kuluttajakäyttäytymisen ja kaupan rakenteen muutoksia Turussa ja ympäristökunnissa. Vuosien 1990–2017 aikana on toteutettu kahdeksan laajaa survey-tutkimusta.

Tutkimussarjan aloitti Länsikeskus-tutkimus (1990–1995), jonka yhteydessä toteutettiin kolme kuluttajakyselyä. Vuosina 2001–2006 kerättiin Mylly-tutkimuksen aineistot. Länsikeskus- ja Mylly-aineistot muodostivat kuluttajapaneelit, joissa kummassakin oli vastaajina samat kotitaloudet kolmena eri ajankohtana. Tutkimussarjan seitsemäs kysely toteutettiin vuonna 2011 osana KUMU2011-hanketta. Viimeisin tutkimusaineisto kerättiin keväällä 2017 KATE-tutkimuksen yhteydessä.

Tutkimussarjaa ovat rahoittaneet Liikesivistysrahasto, Turun kauppakorkeakoulu, Jenny ja Antti Wihurin rahasto, tutkimusalueen kunnat, alueen kaupalliset toimijat ja alueelliset organisaatiot. Lisätietoja: professori Heli Marjanen.

 

Matkailu ja vapaa-ajantutkimus

Matkailu on yksi maailman suurimmista ja nopeimmin kasvavista toimialoista ja kattaa jo noin 10 prosenttia maailman bruttokansantuotteesta ja työmarkkinoista. Matkailu on elämystalouden malliesimerkki, mutta yhtälailla kasvussa on kotiympäristössä tapahtuva vapaa-ajankulutus.

Talousmaantieteessä matkailututkimus keskittyy erityisesti elämysten johtamiseen ja arvonluontiin, hyvinvointimatkailuun, matkailun alueellisiin vaikutuksiin sekä kestävään matkailusuunnitteluun ja kehittämiseen. Konkreettisena esimerkkinä matkailu- ja vapaa-ajantutkimuksesta on Turun yliopiston tiedematkailun tutkimus ja kehittäminen, jota tehdään kiinteässä yhteistyössä Biodiversiteettiyksikön kanssa. Lisätietoja: tutkijatohtori Juulia Räikkönen.

Paikkatietomenetelmien hyödyntäminen liiketoiminnassa

Paikkatietomenetelmät ja alan soveltava osaaminen ovat keskeisessä roolissa talousmaantieteen oppiaineessa, joka vastaa Turun kauppakorkeakoulussa paikkatietoihin liittyvästä menetelmäopetuksesta ja paikkatietoinfrastruktuurin hallinnasta. Erityisesti liikepaikkasuunnittelun osaajana talousmaantiede on tunnettu ja alan ainoa akateeminen kouluttaja Suomessa. Paikkatietomenetelmiin kytkeytyvä liiketoimintaosaaminen tarjoaa talousmaantieteen tutkijoille ja opiskelijoille merkittävän kilpailuedun työmarkkinoilla.

Turun kauppakorkeakoulussa paikkatietomenetelmiä hyödynnetään muun muassa kuluttajien aluekäyttäytymisen, kaupan palveluverkon ja palvelujen saavutettavuuden tutkimuksessa. Keskeisen opetuksessa ja tutkimuksessa hyödynnettävän paikkatietoaineiston muodostavat vuodesta 1990 alkaen kerätyt kuluttajakyselyt Turun seudulla (Länsikeskus/Mylly/KUMU/KATE-hanke). Lisätietoja: yliopisto-opettaja Anna-Maija Kohijoki

Tutkimushankkeet

KATE-tutkimus

Kulutustilat osana arvoa tuottavaa elinympäristöä (KATE) -tutkimus jatkaa pitkää tutkimusten sarjaa, jossa on seurattu kaupan rakenteen muutosten vaikutuksia kuluttajien arjen sujuvuuteen, ostopaikan valintaan ja palvelujen saavutettavuuteen. KATE-tutkimuksen rahoitti Turun yliopiston lisäksi Jenny ja Antti Wihurin rahasto. Hankkeen vastaavana johtajana toimii professori Heli Marjanen.

Tutkimus toteutettiin postikyselynä. Tutkimusalueen muodostivat Aura, Kaarina, Lieto, Masku, Naantali, Nousiainen, Raisio, Rusko ja Turku. Keväällä 2017 lähetettiin 7000:lle satunnaisotannalla valitulle kotitaloudelle kyselylomake, jossa kysymykset olivat pääosin samoja kuin aiemmissa tutkimuksissa.  Kyselyyn oli mahdollista vastata myös internetissä. Käyttökelpoisia vastauksia saatiin 1499.

KATE-kyselylomake

KATE-tutkimukseen liittyviä julkaisuja:

Heli Marjanen, Anna-Maija Kohijoki, Kaisa Saastamoinen, Janne Engblom (2019) Old Dogs Learning New Tricks? The Effect of Age and Generation on Shopping Behaviour. International Review of Retail, Distribution and Consumer Research. Vol. 29 (5). https://doi.org/10.1080/09593969.2019.1664613

KUMU2011-tutkimus

Kuluttajakäyttäytymisen muutos Turun seudulla, KUMU2011-tutkimus oli jatkoa Mylly ja Länsikeskus -hankkeille. Keskeisenä tarkastelukohteena tutkimuksessa on kuluttajakäyttäytymisen muutos ja sen yhteys kaupan rakenteeseen. Uuden kauppakeskuksen (Skanssi) rakentaminen Turun ja Kaarinan rajalle, uudet kaupan suuryksiköiden keskittymät sekä suunnitelmat olemassa olleiden kauppakeskusten laajennuksista synnyttivät tarpeen uuden aineiston keräämiselle. Uusi aineisto toi aikajänteen pidentymisen (17+5 vuotta) seurauksena lisäarvoa myös jo olemassa oleville aineistoille. Aineistoa on hyödynnetty mm. useissa kaupan palveluverkkoselvityksissä sekä Turun seudulla että valtakunnallisesti (mm. ympäristöministeriön kaupan ja kilpailun työryhmä, Kaupan sijainnin ohjauksen arviointityöryhmä jne.).

Tutkimuksen vastaavana johtajana toimi professori Heli Marjanen (Kaupan ja palveluiden maisteriohjelma/talousmaantiede). Tutkimus linkittyi kiinteästi laitoksen Tekes-hankkeisiin (KOKKKA, KAVERI ja ERIKA) ja se toteutettiin tiiviissä yhteistyössä hankkeiden partnerikorkeakoulujen ja tutkijoiden kanssa. Kerättävä aineisto liittyi kiinteästi myös käynnissä olleesee Turun seudun rakennemalli 2035 –prosessiin, jossa Turun kaupunkiseudun työssäkäyntialueelle laadittiin kestävää kehitystä ja alueen vetovoimaisuutta edistävä rakennemalli. Tutkijoina projektissa toimivat Turun kauppakorkeakoulun perustutkinto- ja jatko-opiskelijat sekä post doc –tutkijat.

Kaupan alan yritykset tarvitsevat syntyvää tutkimustietoa palveluliiketoimintansa kehittämisessä ja konseptien vahvistamisessa. Kaupan alan järjestöille, oppilaitoksille, tutkijoille ja muille sidosryhmille tutkimus antaa välineitä kaupan toimintamallien ymmärtämiseen ja koulutuksen kehittämiseen. Tutkimuksen tuloksena syntyy ainutlaatuinen tietopankki, jota hyödynnetään mm. aluesuunnittelussa ja kaavoituksessa.
 
Liikesivistysrahaston rooli Länsikeskus- ja Mylly-tutkimusten rahoituksessa on ollut ratkaisevan tärkeä. Lisäksi tutkimuksia ovat rahoittaneet Turun kauppakorkeakoulu, alueen kunnat, kaupan keskusliikkeet ja yksittäiset yritykset. KUMU2011–hankkeen rahoitukseen osallistuvat myös Varsinais-Suomen liitto, Tekes ja Erikoiskaupan liitto.

Tutkimus toteutettiin postikyselynä. Tutkimusalue oli jonkin verran edellisiä kyselykierroksia laajempi eli siihen kuului koko Turun työssäkäyntialue (Aura, Kaarina, Lieto, Länsi-Turunmaa, Masku, Mynämäki, Naantali, Nousiainen, Paimio, Raisio, Rusko, Sauvo, Tarvasjoki ja Turku). Huhtikuussa 2011 lähetettiin 7246:lle satunnaisotannalla valitulle kotitaloudelle kyselylomake, jossa kysymykset olivat pääosin samoja kuin Länsikeskus- ja Mylly-tutkimuksissa. Näin aiemmissa tutkimuksissa kerättyä informaatiota voidaan käyttää tausta- ja vertailutietona KUMU2011-tutkimuksessa. Kyselyyn oli mahdollista vastata myös internetissä. Käyttökelpoisia vastauksia saatiin 2010.

KUMU2011 kyselylomake suomeksi

KUMU2011 kyselylomake ruotsiksi

Tutkimuksesta on julkaistu raportti Turun kauppakorkeakoulun julkaisusarjassa

Heli Marjanen & Meri Malmari (2012) Ostoksia ja elämyksiä — ostokäyttäytymisen muutos, ostosmatkojen suuntautuminen ja ostopaikan valintakriteerit Turun työssäkäyntialueella KUMU 2011 -tutkimuksen valossa

Kerättyä aineistoa on käytetty useissa julkaisuissa ja esitelmissä:

Julkaisuja

Palmulaakso, Titta (2016) Raisiolaisten ja kaarinalaisten kotitalouksien alueellinen ostokäyttäytyminen. Valintaorientaation ja demografian vaikutus päivittäistavaroiden ostopaikan valintaan

Marjanen, Heli - Kohijoki, Anna-Maija - Saastamoinen, Kaisa (2016) Profiling the ageing wellness consumers in the retailing context. The International Review of Retail, Distribution and Consumer Research. Published online: 08 Aug 2016.

Kohijoki, Anna-Maija - Marjanen, Heli - Saastamoinen, Kaisa (2015) Generation X - The Unexplored Potential in the Wellness Market. 18th Conference of European Association for Education and Research in Commercial Distribution (EAERCD) 
1-3.7.2015 Rennes, France, Conference proceedings.

Marjanen, Heli - Kohijoki, Anna-Maija - Saastamoinen, Kaisa (2014) Profiling the Ageing Wellness Consumer. Conference Proceedings. 21th Recent Advances in Retailing & Services Science Conference July 7-10, 2014. Bucharest, Romania.

Kohijoki, Anna-Maija (2013) ONKO KAUPPA KAUKANA? Päivittäistavarakaupan palvelujen saavutettavuus - ikääntyvien kuluttajien näkökulma. Turun kauppakorkeakoulun julkaisuja, A-15:2013. 

Marjanen, Heli - Engblom, Janne - Malmari, Meri (2013) Viability of demographic and behavioural independents in quantile regression models in predicting retail patronage. The International Review of Retail, Distribution and Consumer Research, Vol. 23(5), 523–536.

Marjanen, Heli - Engblom, Janne - Malmari, Meri (2013) Viability of demographic and behavioural independents in quantile regression models in predicting retail patronage. 17th Conference of European Association for Education and Research in Commercial Distribution (EAERCD) 3-5.7.2013 Valencia, Spain, Conference proceedings.

Grénman, Miia - Räikkönen, Juulia (2013) Hyvinvointi ja elämyksellinen erikoiskauppa - wellness liiketoimintamahdollisuutena. Teoksessa: Kuluttajat ja tulevaisuuden erikoiskauppa: ERIKA 2020 -hankeen loppuraportti, toim. Terhi-Anna Wilksa - Jussi Nyrhinen, 38-51. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto: Kauppakorkeakoulun julkaisusarja N:o 196/2013.

Marjanen, Heli - Malmari, Meri (2012) Ostoksia ja elämyksiä. Ostokäyttäytymisen muutos, ostosmatkojen suuntautuminen ja ostopaikan valintakriteerit Turun työssäkäyntialueella KUMU 2011 -tutkimuksen valossa. Turun kauppakorkeakoulun julkaisuja. Sarja Keskustelua ja raportteja 2:2012.

Esityksiä

Malmari, Meri (2014) Similarities in choice orientation when buying groceries and specialty goods. Nordic Retail and Wholesale Conference (NRWC), November 5-6, 2014, Stockholm, Sweden.

Kohijoki, Anna-Maija - Marjanen, Heli - Saastamoinen, Kaisa (2014) Generation X - the unknown potential in the wellness market. Nordic Retail and Wholesale Conference (NRWC), November 5-6, 2014, Stockholm, Sweden.

Marjanen, Heli - Kohijoki, Anna-Maija - Saastamoinen, Kaisa (2014) Profiling the Ageing Wellness Consumer. 21th Recent Advances in Retailing & Services Science Conference (EIRASS), July 7-10, 2014. Bucharest, Romania.

Marjanen, Heli - Engblom, Janne - Malmari, Meri - Kohijoki, Anna-Maija  (2014) Applicability of Models Based on Revealed Shopping Behaviour in Predicting Market Share of a Proposed Shopping Centre. 21th Recent Advances in Retailing & Services Science Conference (EIRASS), July 7-10, 2014. Bucharest, Romania.

Malmari, Meri (2013) How to define regional in retail planning? 6th Nordic Planning Research Symposium (Plannord), August 18-21st 2013. Reykjavik, Iceland.

Marjanen, Heli - Engblom, Janne - Malmari, Meri (2013) Viability of demographic and behavioural independents in quantile regression models in predicting retail patronage. 17th Conference of European Association for Education and Research in Commercial Distribution (EAERCD), July 3-5th 2013. Valencia, Spain.

Engblom, Janne - Marjanen, Heli - Malmari, Meri  (2012) Testing the efficiency of demographic and behavioral models in predicting shopping destination choices. Nordic Wholesale and Retail Conference (NRWC), 7-8.11.2012. Lund, Sweden.

Kohijoki, Anna-Maija - Marjanen, Heli (2012) Choice Orientation Segments of Ageing Grocery Shoppers – An Age-Related Comparison. 19th Recent Advances in Retailing & Services Science Conference (EIRASS), July 9-12, 2012. Vienna, Austria

Malmari, Meri - Marjanen, Heli (2102) Hypermarket Patronage in Southwest Finland. 19th Recent Advances in Retailing & Services Science Conference (EIRASS), July 9-12, 2012. Vienna, Austria
 

Mylly-projekti

Mylly-projekti on Turun kauppakorkeakoulun markkinoinnin laitoksella vuonna 2001 aloitettu tutkimusprojekti. Sen keskeisenä tarkastelukohteena on kuluttajakäyttäytymisen muutos tilanteessa, jossa tarjonnan määrä ja sijainti muuttuvat lyhyessä ajassa huomattavasti. Tällaista ”muutosagenttia” edustaa tutkimuksessa kauppakeskus Mylly.

Vastaava tilanne Turun seudulla oli Länsikeskuksen laajentuessa 1990-luvun alussa. Mylly, kuten Länsikeskus aikoinaan, edustaa kauppakonseptia, jollaista Turun seudulla ei aikaisemmin ole ollut tarjolla. Samoihin aikoihin Myllyn avaamisen kanssa Turkuun valmistui pitkään suunnitellun kävelykadun ensimmäinen vaihe. Tarjonnassa on siis tapahtunut muutoksia sekä määrällisesti, laadullisesti että sijainnin suhteen.

Mylly-projektin aineisto on kerätty vuosina 2001, 2003 ja 2006. Tutkimusalueen muodostavat Turku, Raisio, Naantali, Masku, Nousiainen, Rusko, Vahto, Aura, Lieto, Piikkiö ja Kaarina. Aineisto käsittää näiden kuntien alueelta tilastoalueittain kiintiöitynä satunnaisotantana kerätyn postikyselyn. Lisäksi projektin yhteydessä on on kerätty haastatteluaineistoa.

Mylly-projektin aineisto on kerätty vuosina 2001–2006. Tutkimusalueen muodostavat Turku, Raisio, Naantali, Masku, Nousiainen, Rusko, Vahto, Aura, Lieto, Piikkiö ja Kaarina. Aineisto käsittää näiden kuntien alueelta tilastoalueittain kiintiöitynä satunnaisotantana kerätyn 856 kotitalouden kuluttajapaneelin. Pienimmistä kunnista (Masku, Nousiainen, Rusko, Vahto ja Aura) poimittiin niiden väestöosuuteen nähden kaksinkertainen määrä vastaajia, jotta riittävä määrä vastauksia saatiin varmistettua. Kysely osoitettiin aina talouden vanhimmalle naispuoliselle henkilölle, mutta saatekirjeessä pyydettiin sitä talouden jäsentä, joka useimmin tekee päivittäistavaraostokset täyttämään lomake. Näin ollen vastaajien enemmistö on naisia.

Mylly-projektin kuluttajapaneeli muodostettiin syyskuussa 2001, jolloin kyselylomake lähetettiin 6321 talouteen. Vastausprosentiksi saatii 42. Syyskuussa 2003 kyselylomake lähetettiin niille 2543 kotitaloudelle, jotka vastasivat vuoden 2001 kyselyyn. Näistä 1508 eli 59% palautti lomakkeen. Tutkimuksen tuorein vaihe toteutettiin syksyllä 2006, jolloin kysely lähetettiin niille 1370 kotitaloudelle, jotka olivat vastanneet vuosien 2001 ja 2003 kyselyihin sekä 3494 uudelle kotitaloudelle. Lomakkeita palautettiin 2278 kappaletta eli 47%. Kuluttajapaneelin muodostavat 856 kotitaloutta, joista 819 asuu edelleen samassa osoitteessa kuin vuonna 2001.

Kyselylomakkeet:

Mylly2001

Mylly2003

Mylly2006

Julkaisuja

Johdanto (2019)

Erja Kettunen
(B2 Kirjan tai muun kokoomateoksen osa)