Tutkimus talousmaantieteen oppiaineessa

Maantieteellistä tutkimusta ei voida rajata tutkimusaiheiden perusteella vaan tunnusomaista on alueellinen tarkastelutapa.

Talousmaantiede tutkii talouden ilmiöitä alueellisesta näkökulmasta. Keskeiset käsitteet tutkimusaiheesta riippumatta ovat alue, paikka ja sijainti. Alueet eri puolilla maailmaa luovat edellytykset taloudelliselle toiminnalle ja muodostavat toisiinsa kytköksissä olevia taloudellisia järjestelmiä ja verkostoja.  

Turun kauppakorkeakoulun talousmaantieteen tutkimusteemoja ovat liikepaikkasuunnittelu ja kuluttajakäyttäytyminen, aluekehitys, kauppa ja matkailuliiketoiminta, vastuullinen liiketoiminta sekä alueelliset innovaatiojärjestelmät ja toimialaklusterit.

Talousmaantieteen oppiaineessa tehdään tiivistä tutkimus- ja opetusyhteistyötä muiden korkeakoulujen ja yliopistojen kanssa (mm. Helsingin yliopiston kuluttajatutkimuskeskus ja maantieteen osasto, Itä-Suomen yliopisto, Turun yliopiston maantieteen osasto, Biodiveristeettiyksikkö ja Tulevaisuuden tutkimuskeskus).

Tutkimusteemat

Kuluttajakäyttäytymisen muutos

Turun kauppakorkeakoulun talousmaantieteen aineessa on vuodesta 1990 alkaen tutkittu kuluttajakäyttäytymisen ja kaupan rakenteen muutoksia Turussa ja ympäristökunnissa. Vuosien 1990–2017 aikana on toteutettu kahdeksan laajaa survey-tutkimusta.

Tutkimussarjan aloitti Länsikeskus-tutkimus (1990–1995), jonka yhteydessä toteutettiin kolme kuluttajakyselyä. Vuosina 2001–2006 kerättiin Mylly-tutkimuksen aineistot. Länsikeskus- ja Mylly-aineistot muodostivat kuluttajapaneelit, joissa kummassakin oli vastaajina samat kotitaloudet kolmena eri ajankohtana. Tutkimussarjan seitsemäs kysely toteutettiin vuonna 2011 osana KUMU2011-hanketta. Viimeisin tutkimusaineisto kerättiin keväällä 2017 KATE-tutkimuksen yhteydessä.

Tutkimussarjaa ovat rahoittaneet Liikesivistysrahasto, Turun kauppakorkeakoulu, Jenny ja Antti Wihurin rahasto, tutkimusalueen kunnat, alueen kaupalliset toimijat ja alueelliset organisaatiot. Lisätietoja: professori Heli Marjanen.

 

Matkailu ja vapaa-ajantutkimus

Matkailu on yksi maailman suurimmista ja nopeimmin kasvavista toimialoista ja kattaa jo noin 10 prosenttia maailman bruttokansantuotteesta ja työmarkkinoista. Matkailu on elämystalouden malliesimerkki, mutta yhtälailla kasvussa on kotiympäristössä tapahtuva vapaa-ajankulutus.

Talousmaantieteessä matkailututkimus keskittyy erityisesti elämysten johtamiseen ja arvonluontiin, hyvinvointimatkailuun, matkailun alueellisiin vaikutuksiin sekä kestävään matkailusuunnitteluun ja kehittämiseen. Konkreettisena esimerkkinä matkailu- ja vapaa-ajantutkimuksesta on Turun yliopiston tiedematkailun tutkimus ja kehittäminen, jota tehdään kiinteässä yhteistyössä Biodiversiteettiyksikön kanssa. Lisätietoja: tutkijatohtori Juulia Räikkönen.

Paikkatietomenetelmien hyödyntäminen liiketoiminnassa

Paikkatietomenetelmät ja alan soveltava osaaminen ovat keskeisessä roolissa talousmaantieteen oppiaineessa, joka vastaa Turun kauppakorkeakoulussa paikkatietoihin liittyvästä menetelmäopetuksesta ja paikkatietoinfrastruktuurin hallinnasta. Erityisesti liikepaikkasuunnittelun osaajanain talousmaantiede on tunnettu ja alan ainoa akateeminen kouluttaja Suomessa. Paikkatietomenetelmiin kytkeytyvä liiketoimintaosaaminen tarjoaa talousmaantieteen tutkijoille ja opiskelijoille merkittävän kilpailuedun työmarkkinoilla.

Turun kauppakorkeakoulussa paikkatietomenetelmiä hyödynnetään muun muassa kuluttajien aluekäyttäytymisen, kaupan palveluverkon ja palvelujen saavutettavuuden tutkimuksessa. Keskeisen opetuksessa ja tutkimuksessa hyödynnettävän paikkatietoaineiston muodostavat vuodesta 1990 alkaen kerätyt kuluttajakyselyt Turun seudulla (Länsikeskus/Mylly/KUMU/KATE-hanke). Lisätietoja: yliopisto-opettaja Anna-Maija Kohijoki

Tutkimushankkeet

Kuluttajakäyttäytymisen muutos

Mylly-projekti

Mylly-projekti on Turun kauppakorkeakoulun markkinoinnin laitoksella vuonna 2001 aloitettu tutkimusprojekti. Sen keskeisenä tarkastelukohteena on kuluttajakäyttäytymisen muutos tilanteessa, jossa tarjonnan määrä ja sijainti muuttuvat lyhyessä ajassa huomattavasti. Tällaista ”muutosagenttia” edustaa tutkimuksessa kauppakeskus Mylly.

Vastaava tilanne Turun seudulla oli Länsikeskuksen laajentuessa 1990-luvun alussa. Mylly, kuten Länsikeskus aikoinaan, edustaa kauppakonseptia, jollaista Turun seudulla ei aikaisemmin ole ollut tarjolla. Samoihin aikoihin Myllyn avaamisen kanssa Turkuun valmistui pitkään suunnitellun kävelykadun ensimmäinen vaihe. Tarjonnassa on siis tapahtunut muutoksia sekä määrällisesti, laadullisesti että sijainnin suhteen.

Mylly-projektin muita tutkimuskohteita ovat ostopaikan valintaperusteet, kulkutavat, mentaalikartat, kuluttajien segmentointi, lähikauppojen rooli kaupan rakenteessa, sähköinen kaupankäynti ja postimyynti.

Mylly-projektin aineisto on kerätty vuosina 2001, 2003 ja 2006. Tutkimusalueen muodostavat Turku, Raisio, Naantali, Masku, Nousiainen, Rusko, Vahto, Aura, Lieto, Piikkiö ja Kaarina. Aineisto käsittää näiden kuntien alueelta tilastoalueittain kiintiöitynä satunnaisotantana kerätyn postikyselyn. Lisäksi projektin yhteydessä on on kerätty haastatteluaineistoa 

KUMU2011

Kuluttajakäyttäytymisen muutos Turun seudulla, KUMU2011- tutkimus oli jatkoa Mylly ja Länsikeskus -hankkeille Keskeisenä tarkastelukohteena tutkimuksessa on kuluttajakäyttäytymisen muutos ja sen yhteys kaupan rakenteeseen. Uuden kauppakeskuksen (Skanssi) rakentaminen Turun ja Kaarinan rajalle, uudet kaupan suuryksiköiden keskittymät sekä suunnitelmat olemassa olleiden kauppakeskusten laajennuksista synnyttivät tarpeen uuden aineiston keräämiselle. Uusi aineisto toi aikajänteen pidentymisen (17+5 vuotta) seurauksena lisäarvoa myös jo olemassa oleville aineistoille. Aineistoa on hyödynnetty mm. useissa kaupan palveluverkkoselvityksissä sekä Turun seudulla että valtakunnallisesti (mm. ympäristöministeriön kaupan ja kilpailun työryhmä, Kaupan sijainnin ohjauksen arviointityöryhmä jne.).

Tutkimuksen vastaavana johtajana toimi professori Heli Marjanen (Kaupan ja palveluiden maisteriohjelma/talousmaantiede). Tutkimus linkittyi kiinteästi laitoksen Tekes-hankkeisiin (KOKKKA, KAVERI ja ERIKA) ja se toteutettiin tiiviissä yhteistyössä hankkeiden partnerikorkeakoulujen ja tutkijoiden kanssa. Kerättävä aineisto liittyi kiinteästi myös käynnissä olleesee Turun seudun rakennemalli 2035 –prosessiin, jossa Turun kaupunkiseudun työssäkäyntialueelle laadittiin kestävää kehitystä ja alueen vetovoimaisuutta edistävä rakennemalli. Tutkijoina projektissa toimivat Turun kauppakorkeakoulun perustutkinto- ja jatko-opiskelijat sekä post doc –tutkijat.

Kaupan alan yritykset tarvitsevat syntyvää tutkimustietoa palveluliiketoimintansa kehittämisessä ja konseptien vahvistamisessa. Kaupan alan järjestöille, oppilaitoksille, tutkijoille ja muille sidosryhmille tutkimus antaa välineitä kaupan toimintamallien ymmärtämiseen ja koulutuksen kehittämiseen. Tutkimuksen tuloksena syntyy ainutlaatuinen tietopankki, jota hyödynnetään mm. aluesuunnittelussa ja kaavoituksessa.
 
Liikesivistysrahaston rooli Länsikeskus- ja Mylly-tutkimusten rahoituksessa on ollut ratkaisevan tärkeä. Lisäksi tutkimuksia ovat rahoittaneet Turun kauppakorkeakoulu, alueen kunnat, kaupan keskusliikkeet ja yksittäiset yritykset. KUMU2011 –hankkeen rahoitukseen osallistuvat myös Varsinais-Suomen liitto, Tekes ja Erikoiskaupan liitto.

Tutkimus toteutettiin postikyselynä. Huhtikuussa 2011 lähetettiin 7246:lle satunnaisotannalla valitulle kotitaloudelle kyselylomake, jossa kysymykset olivat pääosin samoja kuin Länsikeskus- ja Mylly-tutkimuksissa. Näin aiemmissa tutkimuksissa kerättyä informaatiota voidaan käyttää tausta- ja vertailutietona KUMU2011-tutkimuksessa. Kyselyyn oli mahdollista vastata myös internetissä. Käyttökelpoisia vastauksia saatiin 2010.

Tutkimuksesta on julkaistu raportti Turun kauppakorkeakoulun julkaisusarjassa

Heli Marjanen & Meri Malmari (2012) Ostoksia ja elämyksiä — ostokäyttäytymisen muutos, ostosmatkojen suuntautuminen ja ostopaikan valintakriteerit Turun työssäkäyntialueella KUMU 2011 -tutkimuksen valossa

KATE-tutkimus

Kulutustilat osana arvoa tuottavaa elinympäristöä, KATE, -tutkimus jatkaa pitkää tutkimusten sarjaa, jossa on seurattu kaupan rakenteen muutosten vaikutuksia kuluttajien arjen sujuvuuteen, ostopaikan valintaan ja palvelujen saavutettavuuteen. KATE-tutkimuksen rahoitti Turun yliopiston lisäksi Jenny ja Antti Wihurin rahasto. Hankkeen vastaavana johtajana toimii professori Heli Marjanen.

Tutkimus toteutettiin postikyselynä. Tutkimusalueen muodostivat Aura, Kaarina, Lieto, Masku, Naantali, Nousiainen, Raisio, Rusko ja Turku. Keväällä 2017 lähetettiin 7000:lle satunnaisotannalla valitulle kotitaloudelle kyselylomake, jossa kysymykset olivat pääosin samoja kuin aiemmissa tutkimuksissa.  Kyselyyn oli mahdollista vastata myös internetissä. Käyttökelpoisia vastauksia saatiin 1499.

 


 

Julkaisuja