Ihmiset palaverissa istumassa pöydän ympärillä ja keskustelemassa.

Kauppakorkeakoulun tutkimus

Tutkimuksemme perusta on 11 oppiaineen syvällisessä osaamisessa, jota hyödynnetään monitieteisissä yhteistyöhankkeissa. Yhdistäviä tutkimusteemoja ovat muun muassa vastuullinen liiketoiminta ja kestävät tulevaisuudet, geopolitiikka ja globaali liiketoiminta, talouspolitiikka ja markkinat, sekä tekoäly ja kehittyvät liiketoiminnan teknologiat.

Tutkimuksen vahvuusalueet

Yrittäjyys

Yrittäjyyden tutkimus kohdistuu yrittäjyys- ja innovaatioprosessin sekä yrittäjämäisten toimintatapojen ja työn uusien muotojen tutkimukseen muuttuvassa yhteiskunnassa.

Erityisen kiinnostuksen kohde on yrittäjyyden rooli erilaisissa taloudellisissa, sosiaalisissa ja kulttuurisissa konteksteissa.

Johdon ohjaus

Näemme johdon laskentatoimen ja muiden ohjausjärjestelmien osaavan käytön olevan yksi organisaatioiden johtamisen pitkän tähtäimen menestyksen avaimista.

Vahvuusalueen tutkimuksessa keskitytään muun muassa taloussuunnittelun, suoritusmittauksen ja kustannusjohtamisen järjestelmiin ja käytäntöihin, joita tarvitaan etenkin innovaatioprosessien tukemisessa sekä strategian luomisessa ja jalkauttamisessa.

Olemme erityisen kiinnostuneita ohjausjärjestelmien suunnittelun, implementoinnin ja käytön käyttäytymisvaikutuksista, sekä järjestelmien kytkennöistä laajasti ulottuen organisaatioiden arvoihin ja kulttuuriin asti.

Verkostot liiketoiminnassa

Vahvuusalueella toimii useita tutkimusryhmiä, jotka tarkastelevat verkostoja joko yritysten välisinä tai organisaatioiden sisäisinä rakenteina.

Tutkimuksen kohteena ovat erityisesti palvelujen yhteisluonti yritysten ja julkisorganisaatioiden verkostoissa, toimitusketjujen suorituskyky ja kustannukset sekä hajautettujen asiantuntijatiimien toiminta.

Tutkimus tuottaa uutta tietoa muun muassa innovaatioiden kehittämisestä, etiikasta ja digitalisaatiosta verkostoissa ja sen avulla kehitetään menetelmiä verkostojen johtamisen ja analysoinnin tarpeisiin. 

Talouspolitiikka ja markkinat

Vahvuusalueen tutkimus keskittyy tarkastelemaan talouspolitiikan kannalta olennaisia kysymyksiä julkistalouden, makrotaloustieteen ja rahoituksen alueella.

Tutkimus perustuu kvantitatiivisten menetelmien vahvalle osaamiselle ja sille on tunnusomaista matemaattinen mallintaminen, ekonometrinen analyysi ja laskennalliset menetelmät.

Alueen keskeiset tutkimusongelmat käsittelevät raha-, kiinteistö- ja työmarkkinoita, julkista sektoria ja taloussuhdanteita.

Monitieteiset tutkimusalustat

Turun kauppakorkeakoulu (TSE) tekee aktiivisesti monitieteistä tutkimusta monilla eri tutkimusalustoilla. Esimerkkejä TSE-vetoisista tutkimusalustoista ovat:

Laboratory of Business Disruption Research

Laboratory of Business Disruption Research -tutkimuslaboratorion tavoitteena on tutkia liiketoimintadisruptioita ilmiönä ja kehittää liike-elämälle uusia toimintamalleja ja konsepteja tukemaan liiketoiminnan ja innovaatioiden kehittämistä. Keskeisiä teemoja ovat esimerkiksi tekoäly ja koneoppiminen, hinnoitteluinnovaatiot, kilpailukeinot, alustatalous, ekosysteemien muuttuminen sekä organisaatioiden johtaminen disruptiivisessa liiketoimintaympäristössä.

Laboratotion yrityskumppanit ovat Aller Media Oy, Bayer Nordic SE, Oy IBM Finland Ab, OP Ryhmä, PwC, Rolls-Royce Oy Ab, ja Valmet Automotive Oy.

Laboratory of Business Disruption Research toimii osana Turun kauppakorkeakoulun Center for Collaborative Research -yksikköä, joka edistää ja toteuttaa tutkimusyhteistyötä yritysten ja julkisen sektorin organisaatioiden kanssa. 

>Tutustu Laboratory of Business Disruption Research -tutkimuslaboratorion toimintaan

 

Tulevaisuuden tutkimuskeskus

Tulevaisuuden tutkimuskeskus on Suomessa ainutlaatuinen monitieteinen tutkimus-, koulutus- ja kehittämisorganisaatio, jonka johtoajatuksena on vastuullinen ja kestävä tulevaisuus. Tulevaisuuden tutkimuskeskus tuottaa näkemyksellistä tulevaisuustietoa, jonka tavoitteena on antaa välineitä vastuulliseen päätöksentekoon ja herättää yhteiskunnallista keskustelua. 

Tulevaisuuden tutkimuskeskus tuottaa tulevaisuudenosaajia tarjoamalla akateemista opetusta sekä tutkinto- että jatko-opiskelijoille. Tulevaisuudentutkimus on pääaine Turun yliopiston Turun kauppakorkeakoulussa ja sitä voi opiskella tulevaisuudentutkimuksen maisteriohjelmassa sekä jatkokoulutusohjelmassa. 

Keskuksen yhteydessä toimiva Tulevaisuudentutkimuksen Verkostoakatemia (TVA) toimii valtakunnallisena yliopistojen tulevaisuudentutkimuksen opetus- ja tutkimusverkostona. Opintokokonaisuutta voi opiskella TVA:n jäsenyliopistoissa ympäri Suomea.

Keskus koordinoi Turun yliopistossa tarjottavaa Kestävän kehityksen opintokokonaisuutta (KEKO) sekä mahdollistamme tulevaisuudentutkimuksen opintojen suorittamisen myös Avoimen yliopiston kautta. 

Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen verkkosivut 

Digital Futures

Digital Futures -profilaatio tarjoaa Turun yliopiston tutkijoille uuden polven laboratorion ja verkostoitumismahdollisuuksia digitaalisuuden alueella sekä mahdollisuuden tiivistää yhteistyötä kansallisesti ja kansainvälisesti muiden yliopistojen, tutkimuslaitosten, yritysmaailman ja viranomaisten kanssa. Digital Futures on saanut rahoitusta Suomen Akatemian Profi2-ohjelmasta, jonka avulla Suomen Akatemia tukee yliopistojen profiloitumista.

Digital Futures -profilaation verkkosivut

 

Maritime@TSE -tutkimusalusta

Maritime@TSE -tutkimusalusta yhdistää kauppakorkeakoulun merisektorin tutkimusta tekevät yksiköt ja tutkijat yhteistoimintaverkostoksi, joka tekee kansainvälistä tutkimusta esimerkiksi merilogistiikan, merisektorin digitalisaation, sääntelyn, liiketoimintamallien sekä meriteollisen arvonluonnin teemoista, tiiviissä yhteistyössä yritysten ja viranomaisten kanssa.

Maritime Research Platform saa rahoitusta mm. Suomen Akatemian profilaatio-ohjelmasta sekä laajan tutkimusprojektisalkun kautta.

> Lue lisää tutkimusalustasta (englanniksi)
 

Katso myös

Turun yliopiston yhteiset monitieteiset tutkimusalustat

Osallistumme vahvasti Turun yliopiston yhteisten monitieteisten tutkimusalustojen toimintaan esimerkiksi seuraavilla alustoilla:

TSE tutkimus avainlukuja